Teckenspråk och litteratur

I årskurs 7–9 ska bedömningen av elevens lärande vara mångsidig, riktgivande och uppmuntrande. En respons som är uppmuntrande och konstruktiv stärker elevernas motivation och hjälper dem att utveckla sina språkliga färdigheter samt att hitta sina egna styrkor. Eleverna ska kontinuerligt få information om sina studieframgångar och hur väl de presterat i förhållande till målen. Bedömningen ska bli en naturlig del av lärprocessen. Genom en stödjande och analyserande bedömning av elevernas kunskaper kan man hjälpa eleverna att bli medvetna om sina egna kunskaper och färdigheter och sina arbetsprocesser och ge dem verktyg för att utveckla dessa. Alla målområden är lika viktiga i bedömningen av elevens lärande i årkurserna 7–9. Bedömningen ska vara mångsidig och grunda sig på såväl muntliga och skriftliga prov på kunnande som på lärarens observationer i olika lärsituationer. Eleverna ska ges möjlighet att visa prov på kunnande på ett mångsidigt sätt. Färdigheter för självvärdering och kamratrespons utvecklas som en del den formativa bedömningen.

Slutbedömningen infaller det läsår då studierna i modersmål och litteratur avslutas som ett för alla gemensamt läroämne i årskurs 7, 8 eller 9 i enlighet med timfördelningen som beslutits och beskrivits i den lokala läroplanen. Slutbedömningen ska beskriva hur väl och i vilken mån eleven uppnått målen i lärokursen i modersmål och litteratur då studierna avslutas. Då slutvitsordet bildas ska man ta i beaktande alla mål och de därtill hörande kunskapskraven för slutbedömningen i modersmål och litteratur som fastställts i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen, oberoende av för vilken årskurs 7, 8 eller 9 enskilda mål har ställts upp i den lokala läroplanen. Slutvitsordet är en helhetsbedömning som ska bildas utgående från målen och kunskapskraven för modersmål och litteratur. Eleven har uppnått målen i lärokursen för vitsorden 5, 7, 8 eller 9 då elevens kunnande i huvudsak motsvarar den nivå av kunnande som beskrivs i kunskapskraven för vitsordet i fråga. Helhetsbedömningen av kunnandet för vitsorden 4, 6 och 10 ska bildas utgående från målen för lärokursen i modersmål och litteratur och i relation till ovan nämnda kunskapskrav för slutbedömningen. Om eleven uppnår en bättre kunskapsnivå i något mål kan det kompensera en underkänd eller svagare prestation i något annat mål. Bedömningen av elevens arbete ska ingå i slutbedömningen i modersmål och litteratur och i slutvitsordet som ska bildas utgående från slutbedömningen.

I beskrivningarna av kunskapskraven omfattar beskrivningen av de högre vitsorden även kunnandet för de lägre vitsorden.

Mål

Mål Föremål för bedömningen Bedömningskriterier för slutbedömningen efter avslutad lärokurs i teckenspråk och litteratur
Att kommunicera
M1 uppmuntra eleven att utveckla sin förmåga att klara av olika kommunikationssituationer genom att framföra sina åsikter och genom att ta i beaktande andras åsikter samt förmåga att ge och få respons, lära eleven att ta ansvar i olika språksituationer och att identifiera värderingar och attityder som förmedlas genom språket
Mål för elevens lärande
Eleven uppmuntras att uttrycka sig själv och sina åsikter på teckenspråk i olika kommunikationssituationer samt ge och ta emot respons.
Förmåga att kommunicera i olika situationer

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan agera konstruktivt i olika grupper, även i krävande flerspråkiga kommunikationssituationer. Eleven kan ge och ta emot respons på ett för situationen ändamålsenligt sätt.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan agera konstruktivt i olika grupper och kommunikationssituationer. Eleven kan ge och ta emot respons på ett konstruktivt sätt.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan agera målinriktat i grupp och i vanliga kommunikationssituationer. Eleven kan ge knapp eller ensidig respons.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan agera i grupper som är bekanta för hen och i vardagliga kommunikationssituationer. Eleven kan ta emot respons.

M2 erbjuda eleven möjligheter att analysera, ta ställning och uppmana samt uppmuntra eleven att fördjupa sin förståelse för sin roll i kommunikationen och att uttrycka sig, delta och påverka, även med hjälp av olika hjälpmedel
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att iaktta sin egen kommunikation i olika miljöer och bredda sin förmåga att uppträda.
Förmåga att använda olika kommunikationssätt och kommunicera

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan framföra ett förberett anförande, också om ett krävande ämne. Eleven kan uttrycka sig själv mångsidigt och anpassa sitt uttryck enligt mottagare och ändamål.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan framföra ett förberett anförande samt anpassa det enligt mottagarna. Eleven kan uttrycka sig själv på ett för situationen lämpligt sätt.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan framföra ett enkelt, förberett anförande. Eleven kan uttrycka sig tydligt.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan framföra ett kort anförande om ett för hen bekant och konkret ämne. Eleven kan uttrycka sig förståeligt.

Att tolka texter
M3 uppmuntra eleven att iaktta, analysera, tolka och vara kritisk till olika typer av framföranden och föredrag och hjälpa eleven att upptäcka hur hens tolkningsförmåga behöver utvecklas
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att läsa analytiskt och kritiskt samt lär sig att göra iakttagelser om olika former av teckenspråkiga texter och anföranden och tolka dem med hjälp av ändamålsenliga begrepp.
Tolkningsförmåga och utvärdering av den

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan tolka och reflektera över betydelse och bedöma vilken inverkan en teckenspråkig text eller ett anförande har.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan redogöra för syfte, målgrupp och betydelse i en teckenspråkig text eller ett tecknat anförande.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan särskilja huvudpunkterna i en teckenspråkig text eller ett anförande och beskriva ändamålen med den.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan plocka ut centralt innehåll ur teckenspråkiga texter och anföranden med hjälp av stödfrågor.

M4 uppmuntra eleven att utöver berättande, beskrivande och ställningstagande texter också arbeta med instruerande och diskuterande texter, att diskutera om dem och dela sina erfarenheter i kommunikationsmiljöer på olika sätt
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att välja, använda, tolka och värdera teckenspråkiga skönlitterära, fakta- och medietexter.
Förmåga att arbeta med olika texter och dela med sig av textupplevelser

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan välja, använda, tolka och utvärdera också nya texttyper.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan välja, använda och tolka texter som representerar olika texttyper.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan välja, använda och läsa olika texter men håller sig främst till bekanta texttyper.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan läsa enkla skönlitterära, fakta- och medietexter i olika former.

Att producera texter
M5 handleda eleven att använda ett av de mest använda teckenspråkens skriftsystem
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att uttrycka sina tankar genom att skriva och producera många olika slags texter samt identifiera sina styrkor och utvecklingsbehov som textproducent.
Kunskap om teckenspråkets skriftsystem

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan producera text på ett kreativt sätt enligt situation och ändamål och enligt teckenspråkets skriftsystem. Eleven kan utvärdera sina styrkor och utvecklingsområden som textproducent och reflektera över hur de kan utvecklas.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan producera texter enligt givet syfte och där hen använder teckenspråkets skriftsystem. Eleven kan redogöra för sina styrkor och utvecklingsområden som textproducent.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan med teckenspråkets skriftsystem producera olika typer av texter enligt instruktioner. Eleven kan beskriva sig själv som textproducent och nämna några styrkor eller utvecklingsbehov.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan med teckenspråkets skriftsystem producera enkla texter enligt modell. Eleven kan nämna någon styrka eller något utvecklingsbehov hos sig själv som textproducent.

M6 uppmuntra eleven att uttrycka sig mångsidigare och att fördjupa sin kunskap om teckenspråkets strukturer, vad ett tecken består av och hur det uttrycks
Mål för elevens lärande
Eleven stärker sin förmåga att uttrycka sig på teckenspråk och stärker sina textproduktionsprocesser.
Förmåga att uttrycka sig på teckenspråk

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan producera en sammanhängande och åskådlig text. Eleven kan mångsidigt använda teckenspråkets olika uttryckssätt. Eleven kan mångsidigt använda olika grepp i anslutning till teckenspråkets satser och fästa uppmärksamhet vid textens stil.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan producera text som är smidig och lätt att förstå. Eleven känner till teckenspråkets allmänna strukturella drag, hur tecken produceras samt följer i huvudsak centrala konventioner inom teckenspråkets skriftsystem när hen producerar och bearbetar texter.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan producera text och fästa uppmärksamhet vid enkla strukturella drag inom teckenspråket.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan planera och producera enkla texter med hjälp av modell eller stödfrågor.

M7 uppmuntra eleven att befästa processerna för självständig eller gemensam produktion av olika slags texter i olika kommunikationsmiljöer, bredda användningen av källor samt respektera upphovsrätt och etisk kommunikation
Mål för elevens lärande
Eleven stärker sin förmåga att hantera och använda information. Eleven stärker sin förmåga att använda källor och källhänvisningar på ett mångsidigt sätt samt övar sig att agera i olika miljöer med respekt för integritet och upphovsrätt.
Förmåga att producera texter och behärska textprocessen, etisk kommunikation

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan kombinera information från flera olika källor i sina texter.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan göra mångsidiga anteckningar och sammanfatta information hen samlat. Eleven hänvisar till källor på ett korrekt sätt.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan göra enkla anteckningar samt källhänvisningar enligt modell.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan göra en enkel sammanfattning utifrån det eleven sett. Eleven kan mekaniskt och på ett enkelt sätt använda källor i sina texter.

Att förstå språk, litteratur och kultur
M8 handleda eleven att fördjupa sin språkliga medvetenhet och att känna igen olika språkregister, stildrag och nyanser och att förstå betydelsen av språkliga val och följderna av dem
Mål för elevens lärande
Eleven fördjupar sin språkliga medvetenhet och sitt intresse för språkliga fenomen, känner igen språkets strukturer, olika språkvarianter, stildrag och nyanser och förstår betydelsen av språkliga val och följderna av dem.
Förmåga att utveckla språklig medvetenhet

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan analysera drag i texter, språkvarianter och stildrag. Eleven kan tillämpa information om följderna av språkliga val i sin egen kommunikation.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan redogöra för särdrag i olika språkliga varianter och stildrag. Eleven kan reflektera över betydelsen och följderna av språkliga och textuella val.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan göra iakttagelser om särdrag i text och språk. Eleven kan beskriva språkliga variationer i olika situationer.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan göra iakttagelser om enkla särdrag i text och språk. Eleven kan nämna några vanliga skillnader mellan teckenspråk och vardagligt och standardspråk.

M9 handleda eleven att lära känna det finlandssvenska teckenspråkets kulturella och språkliga mångfald, hjälpa eleven att se språket som en resurs, att reflektera över teckenspråkets betydelse och ställning och att förstå dess historia samt stödja eleven att utveckla en teckenspråkig och kulturell identitet
Mål för elevens lärande
Eleven bekantar sig med teckenspråkets och kulturens mångfald, teckenspråkets och de dövas kulturella historia och nuläge samt reflekterar över den språkliga och kulturella identitetens betydelse.
Förmåga att uppfatta teckenspråkets betydelse och ställning

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan reflektera över den språkliga och kulturella mångfaldens betydelse för individen och samhället. Eleven kan redogöra för drag som är typiska för teckenspråket i relation till andra språk. Eleven kan reflektera över modersmål som begrepp och dess betydelse för identitetsbygget.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan beskriva mångfalden inom teckenspråket och deras ställning bland andra språk. Eleven kan redogöra för centrala drag inom teckenspråket och beskriva skillnaden mellan talat och tecknat språk. Eleven kan reflektera över modersmålets kopplingar till identiteten.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan nämna centrala drag som är typiska för teckenspråket. Eleven kan beskriva modersmålets betydelse för individen.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan nämna de teckenspråk som används i Finland. Eleven kan nämna något drag som är typiskt för teckenspråket. Eleven kan berätta om modersmålets betydelse för hen.

M10 uppmuntra eleven att vidga sin kultursyn, att bekanta sig med olika kulturformer och -institutioner samt hjälpa eleven att reflektera över språkets och kulturens betydelse både i sitt eget liv och i samhället
Mål för elevens lärande
Eleven vidgar sin kultursyn genom att bekanta sig med olika kulturformer och -institutioner. Eleven introduceras till den teckenspråkiga kulturen och teckenspråkets olika användargrupper och olika kommunikationsmetoder.
Kännedom om kultur och olika kulturformer

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan analysera kulturens mångfald i samhället och i det egna livet. Eleven kan analysera teckenspråkets olika användargrupper och deras situation i samhället.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan beskriva kulturens mångfald och känner till de viktigaste kulturinstitutionerna. Eleven kan beskriva teckenspråkets olika användargrupper och olika kommunikationsmetoder.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan beskriva hur olika kulturformer kopplas ihop med olika kulturinstitutioner. Eleven kan nämna teckenspråkets olika användargrupper.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan särskilja olika kulturformer från varandra och känner till någon kulturinstitution. Eleven kan nämna någon av teckenspråkets användargrupper.

Att använda språket som stöd för allt lärande
M11 ge eleven möjlighet att stärka sin förmåga att använda tolktjänster och samarbeta med en teckenspråkstolk i studierna eller för att uträtta olika ärenden och besöka kulturevenemang
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att beställa tolkning och agera tillsammans med en tolk i olika situationer.
Förmåga att använda tolk

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan tolkningens principer och praxis och kan ta hänsyn till dem i sitt eget agerande.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan beställa en tolk självständigt och agera med tolken i vanliga situationer.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan använda tolktjänster och känner till enkel tolkningspraxis.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan använda tolktjänster under handledning.

M12 handleda eleven att utöka sin textvärld med texter som anknyter till fortsatta studier och samhället samt utveckla sin språkfärdighet inom olika kunskapsområden
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att mångsidigt söka teckenspråkig information i olika källor, planera, strukturera och utvärdera sitt arbete självständigt och i grupp. Eleven lär sig att använda en teckenspråkig ordbok, bekantar sig med utvecklingen hos de teckenspråkiga och vidgar sin kunskap om sitt teckenspråksregister inom olika vetenskapsområden.
Förmåga att se hur textvärlden vidgas, språkfärdighet inom olika kunskapsområden

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan självständigt söka information i tillförlitliga och mångsidiga källor samt aktivt planera, strukturera och utvärdera sitt arbete självständigt och i grupp.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan söka information i olika källor samt självständigt planera, strukturera och utvärdera sitt arbete.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan söka information i källor som är nya för hen samt planera sitt arbete som medlem i en grupp.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan söka information i bekanta källor och planera sitt arbete enligt modell.

Innehåll

I1 Att kommunicera

Eleverna övar sig att utvärdera sina kommunikativa färdigheter och sätt att kommunicera och ger akt på hur de borde utvecklas. De övar grunderna i improvisation och med hjälp av drama fördjupar de sin förmåga att använda teckenspråk och olika gestaltningsmetoder för att uttrycka sig. Eleverna övar sig att kommunicera i olika situationer och att iaktta vilka intryck och betydelser den egna och andras kommunikation resulterar i och fäster uppmärksamhet vid tecknens tydlighet och begriplighet samt teckenförrådet. Eleverna övar sig att ta publiken i beaktande i ett förberett framförande samt att ge och ta emot respons. Eleverna fördjupar sin förmåga att lösa problem, argumentera, dra slutsatser och se samband mellan saker samt övar sig att tyda olika kulturella budskap i omgivningen.

I2 Att tolka texter

Eleverna identifierar berättande, beskrivande, instruerande, argumenterande och förklarande texter och bedömer informationens giltighet och tillförlitlighet. De undersöker betydelsen i fasta och produktiva tecken samt teckenspråkiga idiom. Eleverna övar sig att analysera teckenspråkets strukturer, tecknens böjning och betydelser. Eleverna granskar begrepp och fenomen som berör tecknens struktur och teckenspråkets grammatiska processer. Färdigheterna i att använda texter breddas genom att eleverna studerar texter i tryckta, elektroniska och audiovisuella medier, såsom webbplatser och myndighetstexter.

I3 Att producera texter

Eleverna tränar särdragen i olika textgenrer samt argumentering. De övar textstruktur: inledning, handling och avslutning. Man befäster processen för egen textproduktion: formulera en idé, planera, göra ett utkast, finslipa, teckna och få respons. Eleverna producerar mångsidiga fiktiva och icke-fiktiva texter och utnyttjar språkliga bilder i egna framträdanden och föredrag samt bekantar sig med ett skriftsystem för teckenspråket.

I4 Att förstå språk, litteratur och kultur

Eleverna granskar det finlandssvenska teckenspråkets tecken samt ger akt på olika teckens betydelse och användningssyfte i olika språksammanhang. De jämför det finlandssvenska teckenspråket med andra teckenspråk och med talade språk. Eleverna bekantar sig med olika grupper som använder teckenspråk, till exempel dövblinda och hörselskadade, och särdragen i deras kommunikation. Eleverna bekantar sig med det finlandssvenska teckenspråkets och dövkulturens historia och nuläge, organisationsverksamhet och internationellt samarbete samt gör kulturbesök.

I5 Att använda språket som stöd för allt lärande

Eleverna övar sig att använda teckenspråkslexikon. De undersöker synonymi, homonymi, polysemi, språkliga bilder, tecknens uppkomst, avledning och förändring.

eGrunder