Romani och litteratur

I årskurs 7–9 ska bedömningen av elevens lärande vara mångsidig, riktgivande och uppmuntrande. En respons som är uppmuntrande och konstruktiv stärker elevernas motivation och hjälper dem att utveckla sina språkliga färdigheter samt att hitta sina egna styrkor. Eleverna ska kontinuerligt få information om sina studieframgångar och hur väl de presterat i förhållande till målen. Bedömningen ska bli en naturlig del av lärprocessen. Genom en stödjande och analyserande bedömning av elevernas kunskaper kan man hjälpa eleverna att bli medvetna om sina egna kunskaper och färdigheter och sina arbetsprocesser och ge dem verktyg för att utveckla dessa. Alla målområden är lika viktiga i bedömningen av elevens lärande i årkurserna 7–9. Bedömningen ska vara mångsidig och grunda sig på såväl muntliga och skriftliga prov på kunnande som på lärarens observationer i olika lärsituationer. Eleverna ska ges möjlighet att visa prov på kunnande på ett mångsidigt sätt. Färdigheter för självvärdering och kamratrespons utvecklas som en del den formativa bedömningen.

Slutbedömningen infaller det läsår då studierna i modersmål och litteratur avslutas som ett för alla gemensamt läroämne i årskurs 7, 8 eller 9 i enlighet med timfördelningen som beslutits och beskrivits i den lokala läroplanen. Slutbedömningen ska beskriva hur väl och i vilken mån eleven uppnått målen i lärokursen i modersmål och litteratur då studierna avslutas. Då slutvitsordet bildas ska man ta i beaktande alla mål och de därtill hörande kunskapskraven för slutbedömningen i modersmål och litteratur som fastställts i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen, oberoende av för vilken årskurs 7, 8 eller 9 enskilda mål har ställts upp i den lokala läroplanen. Slutvitsordet är en helhetsbedömning som ska bildas utgående från målen och kunskapskraven för modersmål och litteratur. Eleven har uppnått målen i lärokursen för vitsorden 5, 7, 8 eller 9 då elevens kunnande i huvudsak motsvarar den nivå av kunnande som beskrivs i kunskapskraven för vitsordet i fråga. Helhetsbedömningen av kunnandet för vitsorden 4, 6 och 10 ska bildas utgående från målen för lärokursen i modersmål och litteratur och i relation till ovan nämnda kunskapskrav för slutbedömningen. Om eleven uppnår en bättre kunskapsnivå i något mål kan det kompensera en underkänd eller svagare prestation i något annat mål. Bedömningen av elevens arbete ska ingå i slutbedömningen i modersmål och litteratur och i slutvitsordet som ska bildas utgående från slutbedömningen.

I beskrivningarna av kunskapskraven omfattar beskrivningen av de högre vitsorden även kunnandet för de lägre vitsorden.

Mål

Mål Föremål för bedömningen Bedömningskriterier för slutbedömningen efter avslutad lärokurs i romani och litteratur
Att kommunicera
M1 uppmuntra eleven att uttrycka sig på romani och att kommunicera i flerspråkiga och mångkulturella situationer
Mål för elevens lärande
Eleven uppmuntras att uttrycka sig själv och sina åsikter i olika kommunikations-situationer.
Förmåga att kommunicera i olika situationer

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan agera konstruktivt i olika grupper, även i krävande flerspråkiga kommunikationssituationer.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan agera konstruktivt i olika grupper och kommunikationssituationer.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan agera målinriktat i grupp och i vanliga kommunikationssituationer.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan agera i grupper som är bekanta för hen och i vardagliga kommunikationssituationer.

M2 handleda eleven att kommunicera konstruktivt, utveckla sin uttrycksförmåga och sin förmåga att ge och ta emot respons
Mål för elevens lärande
Eleven utvecklar mångsidiga gruppkommunikationsfärdigheter och sin förmåga att ge och ta emot respons.
Förmåga att kommunicera, uttrycka sig samt ge och ta emot respons

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan tolka de andras inlägg och deras mål, samt anpassa sin egen kommunikation enligt situation. Eleven kan ge och ta emot respons på ett ändamålsenligt sätt.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan föra diskussionen vidare genom sina egna inlägg samt på ett konstruktivt sätt ge och ta emot respons.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan ta andras synpunkter i beaktande i sin egen kommunikation. Eleven kan ge knapphändig eller ensidig respons.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan lyssna på andra och deltar i diskussionen. Eleven kan ta emot respons.

M3 uppmuntra eleven att bredda sina kommunikativa färdigheter och sin förmåga att uppträda i olika miljöer och att använda det romska språket med människor i olika åldrar
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att iaktta sin egen kommunikation i olika miljöer och bredda sin förmåga att uppträda.
Kommunikativa färdigheter

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan framföra ett förberett anförande, också om ett krävande ämne. Eleven kan uttrycka sig själv mångsidigt och anpassa sitt uttryck enligt åhörare och ändamål.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan framföra ett förberett anförande samt anpassa det enligt åhörarna. Eleven kan uttrycka sig själv på ett för situationen lämpligt sätt.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan framföra ett enkelt, förberett anförande. Eleven kan uttrycka sig tydligt.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan framföra ett kort anförande om ett för hen bekant och konkret ämne. Eleven kan uttrycka sig förståeligt, men ensidigt.

Att tolka texter
M4 uppmuntra eleven att utveckla förmåga att läsa analytiskt och kritiskt samt kunskaper och färdigheter som behövs för att läsa, förstå och analysera texter
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att läsa analytiskt och kritiskt samt lär sig att göra iakttagelser om texter och tolka dem med hjälp av ändamålsenliga begrepp.
Förmåga att analysera och tolka texter

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan tolka och reflektera över textens betydelse och bedöma textens inverkan. Eleven kan analysera texttyper med hjälp av ändamålsenliga begrepp och bedöma texter i relation till deras syfte och ändamål.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan redogöra för textens syfte, målgrupp och betydelse. Eleven kan analysera typiska drag för texttyper och beskriva dem med hjälp av några centrala begrepp.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan särskilja huvudpunkterna i en text och beskriva ändamålen med den. Eleven kan beskriva språkliga och textuella drag i vanliga texttyper.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan plocka ut centralt innehåll ur en text med hjälp av stödfrågor. Eleven kan nämna några språkliga eller textuella drag i någon enkel texttyp.

M5 handleda eleven att använda, tolka och värdera olika typer av texter för att söka information, få upplevelser och utveckla sitt läsintresse
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att välja, använda, tolka och värdera skönlitterära, fakta- och medietexter.
Förmåga att vidga sin textvärld och söka information

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan välja, använda, tolka och utvärdera också nya texttyper. Eleven kan reflektera över faktorer som berör källornas tillförlitlighet och användbarhet och motivera sina egna val av källor.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan välja, använda och tolka texter som representerar olika texttyper. Eleven kan bedöma olika källors tillförlitlighet och användbarhet.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan välja, använda och läsa olika texter men håller sig främst till bekanta texttyper. Eleven kan beskriva tillförlitligheten hos de källor hen använder.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan läsa enkla skönlitterära, fakta- och medietexter i olika former. Eleven kan nämna en egenskap som har med källornas tillförlitlighet att göra.

M6 vägleda eleven att utvärdera sin läsfärdighet och upptäcka utvecklingsbehov genom att öva lämpliga läs- och studiestrategier
Mål för elevens lärande
Eleven utvecklar strategier och metakognitiva färdigheter som behövs för att kunna läsa och lär sig att bedöma sina utvecklingsbehov.
Förmåga att analysera sin läsfärdighet och sina lässtrategier

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan använda för situationen ändamålsenliga lässtrategier. Eleven kan utvärdera sina läsfärdigheter och reflektera över hur de kan utvecklas.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan välja lässtrategier som är lämpade för texttypen. Eleven kan redogöra för sin läsfärdighet och beskriva sina styrkor och utvecklingsbehov.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan använda sig av några lässtrategier. Eleven kan beskriva sig själv som läsare och identifiera några styrkor och utvecklingsbehov.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan använda någon enkel lässtrategi för att förstå text. Eleven kan identifiera någon läsrelaterad styrka eller något utvecklingsbehov hos sig själv.

Att producera texter
M7 uppmuntra eleven att framföra och motivera sina åsikter med hjälp av olika typer av texter i olika kommunikationsmiljöer
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att uttrycka sina tankar genom att skriva och producera många olika slags texter samt identifiera sina styrkor och utvecklingsbehov som textproducent.
Textkompetens vid produktion av texter

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan producera text på ett kreativt sätt enligt situation och ändamål. Eleven kan utvärdera sina styrkor och utvecklingsområden som textproducent och reflektera över hur de kan utvecklas.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan producera texter enligt givet syfte. Eleven kan redogöra för sina styrkor och utvecklingsområden som textproducent.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan producera olika typer av texter enligt instruktioner. Eleven kan beskriva sig själv som textproducent och nämna några styrkor eller utvecklingsbehov.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan producera enkla texter enligt modell. Eleven kan nämna någon styrka eller något utvecklingsbehov hos sig själv som textproducent.

M8 stödja eleven att bredda sin kunskap om textgenrer, vidareutveckla sina skrivfärdigheter samt hjälpa eleven att identifiera sina styrkor och utvecklingsbehov som textproducent
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att producera berättande, beskrivande, instruerande, diskuterande och ställningstagande texter, också i multimediala miljöer, och lär sig att välja ett uttryckssätt som är lämpligt för textgenren och situationen.
Kunskap om textgenrer, förmåga att producera texter och ge akt på sina färdigheter

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan självständigt producera olika slags texter och använder mångsidiga uttryckssätt som kännetecknar dem.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan producera diskuterande och olika ställningstagande texter och använda uttryckssätt som kännetecknar dem.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan producera instruerande och enkla ställningstagande texter och kan med hjälp av modeller använda uttryckssätt som är typiska för dem.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan med hjälp av modeller producera berättande och beskrivande texter som är enkla och konkreta. Texterna utgår från bekanta ämnen.

M9 hjälpa eleven att befästa textproduktionsprocesserna, att producera text tillsammans med andra och att stärka förmågan att ge och ta emot respons, motivera eleven att stärka sin förmåga att söka och bedöma information och använda källor på ett mångsidigt sätt i egna texter med respekt för upphovsrätt, integritet och etiska normer för kommunikation på internet
Mål för elevens lärande
Eleven stärker sin förmåga att hantera och använda information. Eleven stärker sin förmåga att använda källor och källhänvisningar på ett mångsidigt sätt samt öva sig i att agera i olika miljöer med respekt för integritet och upphovsrätt.
Att behärska textproduktionsprocesserna, förmåga att söka information och kommunicera etiskt korrekt

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan kombinera information från flera olika källor i sina texter.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan göra mångsidiga anteckningar och sammanfatta information hen samlat. Eleven hänvisar till källor på ett korrekt sätt. Eleven kan flytande skriva för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan göra enkla anteckningar samt källhänvisningar enligt modell.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan göra en enkel sammanfattning utifrån det eleven hört, läst eller sett. Eleven kan mekaniskt och på ett enkelt sätt använda källor i sina texter. Eleven kan skriva för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Att förstå språk, litteratur och kultur
M10 handleda eleven att fördjupa sina kunskaper om det romska språkets särdrag och att förstå betydelsen och konsekvenserna av språkliga val
Mål för elevens lärande
Eleven fördjupar sin språkliga medvetenhet och sitt intresse för språkliga fenomen, känner igen språkets strukturer, olika språkvarianter, stildrag och nyanser och förstår betydelsen av språkliga val och följderna av dem.
Kunskap om det romska språkets särdrag

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan analysera drag i texter, språkvarianter och stildrag. Eleven kan tillämpa information om följderna av språkliga val i sin egen kommunikation.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan redogöra för skillnaden mellan olika språkliga varianter och stildrag. Eleven kan reflektera över betydelsen och följderna av språkliga och textuella val.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan göra iakttagelser om särdrag i språk och text och skilja mellan olika språkvarianter och stildrag. Eleven kan beskriva språkliga variationer i olika situationer.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan göra enkla iakttagelser om särdrag i text. Eleven kan nämna några vanliga skillnader mellan skriftspråk och talspråk eller vardagligt språk och standardspråk.

M11 vägleda eleven att bli medveten om betydelsen av språklig och kulturell identitet och stödja eleven att utveckla sin egen språkliga och kulturella identitet
Mål för elevens lärande
Eleven bekantar sig med mångfalden inom det romska språket och den romska kulturen, bakgrunden till det romska språket och dess särdrag och reflekterar över den kulturella identitetens betydelse.
Förmåga att uppfatta betydelsen av språklig och kulturell identitet

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan reflektera över den språkliga och kulturella mångfaldens betydelse för individen och samhället. Eleven kan redogöra för drag som är typiska för det romska språket i Finland i relation till andra språk. Eleven kan nämna romska dialekter som talas i olika länder. Eleven kan reflektera över modersmål som begrepp och dess betydelse för identitetsbygget.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan beskriva mångfalden inom det romska språket i Finland och dess ställning bland andra språk. Eleven kan redogöra för centrala drag inom det romska språket i Finland. Eleven kan reflektera över modersmålets kopplingar till identiteten.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan nämna centrala drag som är typiska för det romska språket i Finland. Eleven kan beskriva modersmålets betydelse för individen.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan nämna något drag som är typiskt för det romska språket i Finland. Eleven kan berätta om modersmålets betydelse för hen.

Innehåll

I1 Att kommunicera

Eleverna tränar förmågan att lyssna och diskutera i vardagslivet och att kommunicera i olika situationer. De övar sig att hålla förberedda muntliga presentationer, att ta publiken i beaktande och att ge och ta emot respons. Eleverna utvärderar och utvecklar sina kommunikativa färdigheter och sin förmåga att uppträda. Eleverna ges möjligheter att uttrycka sig genom drama.

I2 Att tolka texter

Eleverna fördjupar läsfärdigheten och förmågan att tolka texter genom att läsa och undersöka olika typer av texter. Särskilt undersöker de argumenterande, instruerande och förklarande texter och centrala språkliga drag i dem. Eleverna får leva sig in i texter, reflektera över sitt eget liv via texterna och dela med sig av läsupplevelser. Eleverna övar sig att analysera och tolka texter och att använda begrepp som behövs vid analys och jämförelse av texter. De får lära sig de olika faserna av informationssökning, att använda olika informationskällor och att bedöma deras tillförlitlighet.

I3 Att producera texter

Eleverna producerar fiktiva och icke-fiktiva, berättande, beskrivande, argumenterande, instruerande och förklarande texter. De lär sig de olika faserna i textproduktion. Eleverna undersöker olika textuella element, såsom rubriker, styckeindelning och typisk helhetsstruktur i olika textgenrer. Det fördjupar förståelsen för det romska skriftspråkets särdrag. De övar sig att dra nytta av sina kunskaper för att producera och bearbeta egna texter. Eleverna stärker förmågan att producera texter som behövs i studierna, såsom att referera, komprimera, göra anteckningar och använda källor. De får lära sig om upphovsrätt och att iaktta bestämmelserna om upphovsrätt i sin egen textproduktion.

I4 Att förstå språk, litteratur och kultur

Eleverna studerar texter och texters betydelser och lär sig språkliga begrepp. Eleverna blir medvetna om att romani är utrotningshotat i Finland och lär känna språkets släktskapsförhållanden. Eleverna undersöker hur språk påverkar varandra. De får insikt i begreppet kultur och den romska kulturens uttrycksformer och erbjuds möjligheter att själva producera kultur. Eleverna reflekterar över sambandet mellan språk, kultur och identitet. De uppmuntras att utveckla ett aktivt läsintresse och att stifta bekantskap med romska medier.

eGrunder