Finska, B1-lärokurs

Bedömningen ska vara mångsidig och ge eleverna möjlighet att uttrycka sig på för dem naturliga sätt. Med hjälp av uppmuntrande och handledande respons som anknyter till formativ bedömning hjälper man eleverna att bli medvetna om sina egna färdigheter och att utveckla dem. Eleverna ska uppmuntras att tillämpa sina kunskaper i olika kommunikationssituationer. Lärandet ska bedömas på flera olika sätt, också genom självvärdering och kamratrespons. Den summativa bedömningen ska grunda sig på hur väl och i vilken mån eleven uppnått målen som ställts upp i den lokala läroplanen för B1-lärokursen i finska.

Bedömningen av växande språkkunskap ska grunda sig på den Europeiska referensramen och den finländska nivåskalan för språkkunskap och språkutveckling som utarbetats utgående från den. Som verktyg vid bedömningen kan man även använda till exempel den Europeiska språkportföljen.

Bedömningen ska vara mångsidig så att elever som har inlärningssvårigheter i språket, eller som på något annat sätt har ett annorlunda språkligt utgångsläge, ges olika möjligheter att visa sitt kunnande.

Slutbedömningen infaller det läsår då studierna i B1-lärokursen i finska avslutas i årskurs 7, 8 eller 9 i enlighet med timfördelningen som beslutits och beskrivits i den lokala läroplanen. Slutbedömningen ska beskriva hur väl och i vilken mån eleven uppnått målen i lärokursen i B1-finska då studierna avslutas. Då slutvitsordet bildas ska man ta i beaktande alla mål och de därtill hörande kunskapskraven för slutbedömningen i B1-lärokursen i finska som fastställts i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen, oberoende av för vilken årskurs 7, 8 eller 9 enskilda mål har ställts upp i den lokala läroplanen. Slutvitsordet är en helhetsbedömning som ska bildas utgående från målen och kunskapskraven för B1-lärokursen i finska. Eleven har uppnått målen i lärokursen för vitsorden 5, 7, 8 eller 9 då elevens kunnande i huvudsak motsvarar den nivå av kunnande som beskrivs i kunskapskraven för vitsordet i fråga. Helhetsbedömningen av kunnandet för vitsorden 4, 6 och 10 ska bildas utgående från målen för B1-lärokursen i finska och i relation till ovan nämnda kunskapskrav för slutbedömningen. Om eleven uppnår en bättre kunskapsnivå i något mål kan det kompensera en underkänd eller svagare prestation i något annat mål. Bedömningen av elevens arbete ska ingå i slutbedömningen i B1-lärokursen i finska och i slutvitsordet som ska bildas utgående från slutbedömningen.

I vitsordet 9 som gäller målen för undervisningen (M6-M9) och som anknyter till växande språkkunskap i B1-lärokursen i finska har två kunskapsnivåer A1.3 och A2.1 kombinerats till en mellannivå A1.3/A2.1. Kunskapsnivåerna finns i den Europeiska referensramen och i den finländska nivåskalan för språkkunskap och språkutveckling som utarbetats utgående från den.

Mål

Mål Föremål för bedömningen Bedömningskriterier för slutbedömningen efter avslutad B1-lärokurs i finska
Kulturell mångfald och språkmedvetenhet
M1 (årskurs 7) handleda eleven att förstå finskans och svenskans ställning som nationalspråk i Finland och handleda eleven att lägga märke till och känna igen finska språket i olika språkliga sammanhang och miljöer samt till finskan och dess kulturella mångfald i närmiljön och olika språkliga sammanhang.
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att förstå finskans och svenskans betydelse som nationalspråk i Finland. Eleven lär sig att lägga märke till och känna igen finska språket i olika språkliga sammanhang och miljöer. Eleven lär sig att lägga märke till och vara medveten om kulturell mångfald i närmiljön och olika språkliga sammanhang.
Förmåga att bilda sig en uppfattning om finskans och svenskans betydelse i Finland Förmåga att bilda sig en uppfattning om finska språket och dess kulturella mångfald i närmiljön och i olika språkliga sammanhang
M2 (årskurs 7) stärka utvecklingen av elevens språkliga nyfikenhet och härledningsförmåga, handleda eleven att lägga märke till regelbundenheter i finska språket och att utnyttja språkvetenskapliga begrepp som stöd samt dra nytta av andra språk i sitt lärande i finska.
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att utveckla sin språkliga härledningsförmåga i finska. Eleven lär sig att upptäcka regelbundenheter i finska språket och utnyttja språkvetenskapliga begrepp som stöd för sitt lärande i finska. Eleven lär sig dra nytta av andra språk i sina studier i finska.
Används inte som grund för bedömningen. Det kunnande som ska bedömas ingår i beskrivningarna av kunskapskraven för växande språkkunskap.
Färdigheter för språkstudier
M3 (årskurs 7) handleda eleven att ta ansvar och ställa upp mål för sina studier i finska, att pröva många olika sätt för att lära sig finska även tillsammans med andra samt uppmuntra eleven att mångsidigt använda och utveckla sina färdigheter i finska, även med hjälp av digitala verktyg
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att ta ansvar och ställa upp mål för sina studier i finska. Eleven lär sig att använda för honom eller henne lämpliga sätt att lära sig finska och lär sig att mångsidigt använda och utveckla sina färdigheter i finska, även med hjälp av digitala verktyg.
Förmåga att ta ansvar för och ställa upp mål för sina studier i finska och att använda mångsidiga strategier i studierna i finska.
M4 (årskurs 7) uppmuntra eleven att se kunskaper i finska som en viktig del av kontinuerligt lärande och utökade personliga språkresurser samt att hitta och utnyttja finskspråkiga sammanhang och miljöer för att utveckla det egna lärandet
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att förstå betydelsen av egna kunskaperna i finska som en del av kontinuerligt lärande och utökade personliga språkkunskaper. Eleven lär sig att förstå betydelsen av kunskaper i finska har även i framtiden. Eleven lär sig att hitta och utnyttja finskspråkiga sammanhang och miljöer för att utveckla det egna lärandet.
Förmåga att bilda sig en uppfattning om betydelsen av kunskaper i finska som en del av kontinuerligt lärande och personliga språkresurser.
Växande språkkunskap, förmåga att kommunicera
M5 (årskurs 7) erbjuda eleven tillfällen att öva sig muntlig och skriftlig kommunikation med hjälp av olika kommunikationskanaler
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att aktivt delta i olika kommunikationssituationer.
Kommunikationsförmåga i olika situationer
M6 (årskurs 7) stöda eleven i användningen av språkliga kommunikationsstrategier
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att använda olika språkliga kommunikationsstrategier.
Användning av kommunikationsstrategier
M7 (årskurs 7) hjälpa eleven att öka sin kännedom om uttryck som hör till artigt språkbruk
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig använda olika artighetsfraser
Kulturellt lämplig kommunikation
Växande språkkunskap, förmåga att tolka texter
M8 (årskurs 7) uppmuntra eleven att tolka för sig själv och sin åldersgrupp lämpliga och intressanta talade och skrivna texter
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att förstå olika talade och skrivna texter
Förmåga att tolka texter
Växande språkkunskap, förmåga att producera texter
M9 (årskurs 7) erbjuda eleven rikligt med möjligheter att öva sig i att tala och skriva i för åldern lämpliga situationer och i detta sammanhang även fästa uppmärksamhet vid uttal och vid de strukturer som är mest relevanta för textens innehåll
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att uttrycka sig muntligt och skriftligt genom att använda centrala ord och strukturer. Eleven lär sig att uttala begripligt.
Förmåga att producera texter
Kulturell mångfald och språkmedvetenhet
M1 (årskurs 8-9) handleda eleven att fördjupa sin förståelse för finskans och svenskans betydelse som nationalspråk i Finland och för finska språket och dess kulturella mångfald i närmiljön och i olika språkliga sammanhang samt handleda eleven att lägga märke till frågor och värderingar som berör skola och samhälle
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att förstå finskans och svenskans betydelse som nationalspråk i Finland. Eleven lär känna olika språkmiljöer samt finska språket och dess kulturella särdrag i närmiljön och olika språkliga sammanhang. Eleven lär sig förstå frågor och värderingar som berör skola och samhälle.
Förmåga att bilda sig en uppfattning om finska språket och dess kulturella mångfald i närmiljön och i olika språkliga sammanhang.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan jämföra finskans och svenskans betydelse som nationalspråk i Finland. Eleven kan jämföra olika språkmiljöer och särdragen i dessa.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan berätta om finskans och svenskans betydelse som nationalspråk i Finland. Eleven kan berätta om finskspråkiga miljöer och dess kulturella särdrag.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan ge något exempel på finskans och svenskans betydelse som nationalspråk i Finland. Eleven kan ge några exempel på finskspråkiga miljöer och deras kulturella särdrag.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan nämna någon orsak till att man talar finska och svenska i Finland. Eleven kan ge ett exempel på någon finskspråkig miljö och dess kulturella särdrag.

M2 (årskurs 8-9) stärka utvecklingen av elevens språkliga nyfikenhet och härledningsförmåga, handleda eleven att lägga märke till regelbundenheter i finska språket och att utnyttja språkvetenskapliga begrepp som stöd för sitt lärande i finska samt att dra nytta av andra språk i sina studier i finska.
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att utveckla sin språkliga härledningsförmåga i finska. Eleven lär sig att upptäcka regelbundenheter i finska språket och utnyttja språkvetenskapliga begrepp som stöd för sitt lärande i finska. Eleven lär sig dra nytta av andra språk i sitt lärande i finska.
Används inte som grund för bedömningen. Det kunnande som ska bedömas ingår i beskrivningarna av kunskapskraven för växande språkkunskap.
Färdigheter för språkstudier
M3 (årskurs 8-9) handleda eleven att ta ansvar och ställa upp mål för sina studier i finska, uppmuntra eleven att använda många olika sätt för att lära sig finska även tillsammans med andra samt att mångsidigt använda och utveckla sina färdigheter i finska, även med hjälp av digitala verktyg
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att ta ansvar och ställa upp mål för sina studier i finska. Eleven lär sig att använda för honom eller henne själv lämpliga sätt att lära sig finska samt att mångsidigt använda och utveckla sina färdigheter i finska, även med hjälp av digitala verktyg.
Förmåga att ta ansvar för sina studier i finska och att använda mångsidiga strategier i sina studier i finska.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven tar ansvar för sina studier i finska. Eleven kan mångsidigt använda för honom eller henne själv lämpliga sätt att lära sig finska och för att utveckla sina språkkunskaper även tillsammans med andra.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven tar i huvudsak ansvar för sina studier i finska. Eleven kan använda flera för honom eller henne själv lämpliga sätt att lära sig finska och för att utveckla sina språkkunskaper även tillsammans med andra.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven tar ofta ansvar för sina studier i finska. Eleven kan använda några sätt för att lära sig finska och för att utveckla sina språkkunskaper även tillsammans med andra.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven tar under handledning sporadiskt ansvar för sina studier i finska. Eleven kan använda något sätt för att lära sig finska och för att utveckla sina språkkunskaper även tillsammans med andra.

M4 (årskurs 8-9) uppmuntra eleven att se egna kunskaper i finska som en viktig del av kontinuerligt lärande och utökade personliga språkresurser, uppmuntra och handleda eleven att lägga märke till möjligheter att använda sina kunskaper i finska i det egna livet samt modigt använda finska i olika situationer även utanför skolan
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att förstå betydelsen av de egna kunskaperna i finska som en viktig del av kontinuerligt lärande och utökade personliga språkresurser. Eleven lär sig att lägga märke till möjligheter att använda sina kunskaper i finska. Eleven lär sig att öva och använda sina kunskaper i finska i olika situationer och sammanhang även utanför skolan.
Förmåga att bilda sig en uppfattning om betydelsen av kunskaper i finska som en del av de egna språkresurserna och kontinuerligt lärande.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan berätta om betydelsen av kunskaper i finska som en del av det egna livet och för personliga språkresurser samt för kontinuerligt lärande. Eleven övar och använder regelbundet sina kunskaper i finska i olika situationer och sammanhang.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan ge exempel på betydelsen av kunskaper i finska som en del av det egna livet och personliga språkresurser. Eleven övar och använder ofta sina kunskaper i finska i olika situationer och sammanhang.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan ge exempel på betydelsen av kunskaper i finska som en del av det egna livet. Eleven övar och använder sporadiskt sina kunskaper i finska i olika situationer och sammanhang.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan ge något exempel på betydelsen av kunskaper i finska.

Växande språkkunskap, förmåga att kommunicera
M5 (årskurs 8-9) erbjuda eleven tillfällen att öva sig i muntlig och skriftlig kommunikation med hjälp av olika kommunikationskanaler
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att delta i olika kommunikationssituationer.
Kommunikationsförmåga i olika situationer

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Kunskapsnivå A1.3/A2.1: Eleven reder sig i många rutinmässiga kommunikationssituationer. Eleven kan utbyta tankar eller information i bekanta och vardagliga situationer.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Kunskapsnivå A1.3: Eleven reder sig i många rutinmässiga kommunikationssituationer, ibland med stöd av sin samtalspartner.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Kunskapsnivå A1.2: Eleven klarar sporadiskt av ofta återkommande rutinmässiga kommunikationssituationer, men tar för det mesta ännu stöd av sin samtalspartner.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Kunskapsnivå A1.1: Eleven klarar sporadiskt av, med stöd av sin samtalspartner, några ofta återkommande och rutinmässiga kommunikationssituationer.

M6 (årskurs 8-9) stödja eleven i användningen av språkliga kommunikationsstrategier
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att använda olika språkliga kommunikationsstrategier.
Användning av kommunikationsstrategier

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Kunskapsnivå A1.3/A2.1: Eleven deltar i kommunikationen och behöver endast sporadiskt hjälpmedel. Eleven kan reagera med korta verbala uttryck. Eleven måste relativt ofta be om förtydligande eller upprepning och behöver mera sällan stödja sig på ickeverbala uttryck. Eleven kan i viss mån tillämpa sin samtalspartners uttryck i sin egen kommunikation.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Kunskapsnivå A1.3: Eleven deltar i kommunikationen men behöver fortfarande ofta hjälpmedel. Eleven kan reagera med korta verbala uttryck, små gester (till exempel genom att nicka), ljud eller liknande minimal respons. Eleven måste ofta be sin samtalspartner att förtydliga eller upprepa.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Kunskapsnivå A1.2: Eleven använder sig av det mest centrala ord- och uttrycksförrådet i sin kommunikation. Eleven behöver mycket hjälpmedel. Eleven kan be sin samtalspartner att upprepa eller tala långsammare.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Kunskapsnivå A1.1: Eleven behöver mycket hjälpmedel (till exempel gester, teckningar, ordlistor, internet). Eleven kan ibland gissa eller härleda enskilda ords betydelse utgående från kontexten, allmänna kunskaper eller sina andra språkkunskaper. Eleven kan uttrycka om hen har förstått eller inte.

M7 (årskurs 8-9) hjälpa eleven att öka sin kännedom om uttryck som hör till artigt språkbruk
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att använda olika artighetsfraser.
Kulturellt lämpligt språkbruk

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Kunskapsnivå A1.3/A2.1: Eleven klarar av några korta sociala situationer och kan använda några artiga hälsnings- och tilltalsfraser samt framföra till exempel önskemål, inbjudningar, förslag och ursäkter och besvara sådana.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Kunskapsnivå A1.3: Eleven kan använda vanliga uttryck som kännetecknar artigt språkbruk i många rutinmässiga sociala sammanhang.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Kunskapsnivå A1.2: Eleven kan använda några av de allra vanligaste artighetsfraserna på språket i rutinmässiga sociala sammanhang.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Kunskapsnivå A1.1: Eleven kan använda några för språket eller kulturen typiska artighetsfraser (hälsa, säga adjö, tacka) i några mycket rutinmässiga sociala sammanhang.

Växande språkkunskap, förmåga att tolka texter
M8 (årskurs 8-9) uppmuntra eleven att tolka för sig själv och sin åldersgrupp lämpliga och intressanta talade och skrivna texter
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att förstå olika talade och skrivna texter.
Förmåga att tolka texter

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Kunskapsnivå A1.3/A2.1: Eleven förstår texter som innehåller enkla, bekanta ord och uttryck samt tydligt tal. Eleven förstår det centrala innehållet i korta, enkla budskap som intresserar hen och grundtankarna i en förutsägbar text som innehåller ett bekant ordförråd.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Kunskapsnivå A1.3: Eleven förstår med hjälp av kontexten skriven text och långsamt tal som innehåller enkla, bekanta ord och uttryck. Eleven kan plocka ut enkel information enligt behov ur en kort text.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Kunskapsnivå A1.2: Eleven förstår skriven text bestående av några ord och långsamt tal som innehåller inövade, bekanta ord och uttryck. Eleven kan urskilja enskilda fakta i en text.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Kunskapsnivå A1.1: Eleven förstår en begränsad mängd talade och skrivna ord och uttryck. Eleven känner till teckensystemet eller ett mycket begränsat antal skrivtecken.

Växande språkkunskap, förmåga att producera texter
M9 (årskurs 8-9) erbjuda eleven rikligt med möjligheter att öva sig i att kort tala och skriva i för åldern lämpliga situationer och i detta sammanhang även fästa uppmärksamhet vid uttal och vid strukturer som är relevanta för textens innehåll
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att uttrycka sig muntligt och skriftligt genom att använda centrala ord och strukturer. Eleven lär sig att uttala begripligt.
Förmåga att producera texter

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Kunskapsnivå A1.3/A2.1: Eleven kan med enkla meningar och ett konkret ordförråd berätta om vardagliga och konkreta saker som är viktiga för hen. Eleven behärskar ett centralt ordförråd och strukturer. Eleven kan tillämpa några grundläggande uttalsregler.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Kunskapsnivå A1.3: Eleven behärskar en begränsad mängd korta, inövade uttryck, det mest centrala ordförrådet och grundläggande satsstrukturer. Eleven kan med hjälp av ett begränsat uttrycksförråd berätta om vardagliga och för hen viktiga saker samt skriva enkla meddelanden. Eleven uttalar inövade uttryck begripligt.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Kunskapsnivå A1.2: Eleven kan med hjälp av ett begränsat uttrycksförråd berätta om några bekanta och för honom eller henne viktiga saker samt skriva några korta meningar om inövade ämnen. Eleven uttalar de flesta inövade uttrycken begripligt. Eleven behärskar ett mycket begränsat ordförråd, några situationsbundna uttryck och en del av den grundläggande grammatiken.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Kunskapsnivå A1.1: Eleven kan uttrycka sig mycket begränsat i tal med hjälp av inövade ord och inlärda standarduttryck. Eleven uttalar några inövade uttryck begripligt. Eleven kan skriva några enskilda ord och uttryck.

Innehåll

Kulturell mångfald och språkmedvetenhet

Att lägga märke till det finska språket i olika sammanhang som berör till exempel media, i hemmet hobbyer, resor och andra situationer. Centrala teman anknyter till det finska och svenska språket samt finska, svenska och tvåspråkiga språkmiljöer. Innehåll väljs även utgående från ämnen som är av intresse och betydelse för eleverna. Att reflektera över varför det finns två nationalspråk i Finland, finska och svenska, samt över deras ställning.

Kulturell mångfald och språkmedvetenhet

Att väcka elevernas språkliga medvetenhet och utveckla elevens språkliga förmåga. Att bekanta sig med regelbundenheter i finskan med hjälp av språkvetenskapliga begrepp och att utnyttja dem för lärandet i finska. Ord, fraser, standarduttryck och strukturer i finskan studeras i anknytning till situationer och sammanhang i elevernas liv och vardag, så att eleverna på ett mångsidigt sätt kan använda och utveckla sin språkliga förmåga.

Färdigheter för språkstudier

Att öva på att ta ansvar för de egna studierna i finska. Att använda arbetssätt som stärker långsiktiga språkstudier och kritisk informationssökning. Att ställa upp mål även tillsammans och att på olika sätt göra eleverna delaktiga i planeringen av inlärningslärsituationerna. Att mångsidigt öva olika sätt att lära sig finska, även med hjälp av digitala verktyg. Att lära sig att använda för sig själv lämpliga sätt att lära sig finska.

Färdigheter för språkstudier

Att reflektera över betydelsen av kunskaper i finska som en del av kontinuerligt lärande och personliga språkresurser. Att ta reda på i vilka sammanhang kunskaper i finska behövs och kan användas idag och i framtiden. Att bekanta sig med olika finskspråkiga sammanhang och miljöer. Att lägga märke till och tillsammans reflektera över var det finska språket används och utnyttjas samt hur finskan syns i olika situationer och sammanhang.

Växande språkkunskap: förmåga att kommunicera, förmåga att tolka texter, förmåga att producera texter

Att öva muntlig och skriftlig kommunikation i olika situationer som anknyter till elevens livsområden, som till exempel att hälsa, att fråga hur det går, att berätta om det egna eller någon annans liv och att uträtta olika ärenden. Innehåll väljs även utgående från ämnen som är av intresse och betydelse för eleverna. Att öva olika kommunikationssituationer med hjälp av olika kommunikationskanaler och genom aktiverande sätt.

Växande språkkunskap: förmåga att kommunicera, förmåga att tolka texter, förmåga att producera texter

Att öva olika sätt att be om upprepning, långsammare tempo och förtydligande av sin samtalspartner samt att använda ickeverbala tillvägagångssätt, till exempel gester och miner, för att nå fram med sitt budskap. Att öva olika kompensationsstrategier, till exempel att uttrycka sig på ett annat sätt. Att stärka elevens tilltro till den egna förmågan att lära sig språk och att modigt använda även begränsade språkkunskaper.

Växande språkkunskap: förmåga att kommunicera, förmåga att tolka texter, förmåga att producera texter

Att öva artigt språkbruk, till exempel olika artighetsfraser, i rutinmässiga kommunikationssituationer och på ett för kulturen lämpligt sätt.

Växande språkkunskap: förmåga att kommunicera, förmåga att tolka texter, förmåga att producera texter

Att öva ord, fraser, standarduttryck och strukturer som har ett samband med ämnesområden som anknyter till elevernas liv. Innehåll väljs utgående från aktuella ämnen som är av intresse och betydelse för eleverna. Att öva ord, fraser och standarduttryck i samband med många olika slag av talade och skrivna texter. Att öva finskans uttal, betoning och intonation.

Växande språkkunskap: förmåga att kommunicera, förmåga att tolka texter, förmåga att producera texter

Att öva ord, fraser, standarduttryck och strukturer både muntligt och skriftligt i olika naturliga språkanvändningssituationer. Innehåll väljs utgående från aktuella ämnen som är av intresse och betydelse för eleverna. Att rikligt och mångsidigt öva finskans uttal, betoning och intonation. Att öva sig att använda fonetiska tecken då man lär sig uttal.

Kulturell mångfald och språkmedvetenhet

Att fördjupa elevens förståelse för finskans och svenskans ställning som nationalspråk i Finland. Att bekanta sig med tjänster, media, kultur och utbildning som erbjuds på finska. Att fördjupa kunskapen om finska, svenska och tvåspråkiga språkmiljöer samt deras kulturella mångfald. Att enligt val behandla frågor och värderingar som berör skola och samhälle, till exempel historia, samhällssystem, traditioner och förhållande till naturen samt demokrati, jämlikhet och yttrandefrihet. Innehåll väljs även utgående från ämnen som är av intresse och betydelse för eleverna.

Kulturell mångfald och språkmedvetenhet

Att stärka elevernas språkliga medvetenhet och utveckla elevens språkliga förmåga. Ord, fraser, standarduttryck och strukturer i finska studeras i situationer med anknytning till elevernas liv och vardag, så att eleverna på ett mångsidigt sätt kan använda och utveckla sin språkliga förmåga. Att öva och utnyttja regelbundenheter i finskan samt utnyttja språkvetenskapliga begrepp som stöd för sitt lärande i finska. Att öva att utnyttja andra språk för sitt lärande i finska.

Färdigheter för språkstudier

Att öva på att ta ansvar och ställa upp mål för de egna studierna i finska. Att använda arbetssätt som stärker självständigt och långsiktigt arbete samt kritisk informationssökning. Att även ställa upp mål och planera verksamheten tillsammans. Att mångsidigt öva olika sätt att lära sig finska, även med hjälp av digitala verktyg. Att lära sig använda för sig själv lämpliga sätt att lära sig finska.

Färdigheter för språkstudier

Att reflektera över betydelsen av kunskaper i finska som en del av kontinuerligt lärande och personliga språkresurser. Att ta reda på i vilka sammanhang kunskaper i finska behövs och kan användas idag och i framtiden. Att lägga märke till och tillsammans reflektera över var det finska språket kan användas och utnyttjas samt hur finskan syns i olika situationer och sammanhang. Att utnyttja olika finskspråkiga sammanhang och miljöer.

Växande språkkunskap: förmåga att kommunicera, förmåga att tolka texter, förmåga att producera texter

Att välja innehåll i kommunikationssituationer utgående från den unga och användningen av finska i till exempel olika gemenskaper, aktuella ämnen, elevernas intresse, inriktning till studier på andra stadiet samt att bekanta sig med språkanvändning i arbetsliv och studier. Att rikligt öva olika kommunikationssituationer med hjälp av olika kommunikationskanaler. Att öva olika kommunikationssituationer genom aktiverande sätt.

Växande språkkunskap: förmåga att kommunicera, förmåga att tolka texter, förmåga att producera texter

Att öva olika sätt att be om upprepning, långsammare tempo och förtydligande av sin samtalspartner samt att använda ickeverbala tillvägagångssätt, till exempel gester och miner, för att nå fram med sitt budskap. Att öva olika kompensationsstrategier, till exempel att uttrycka sig på ett annat sätt. Att stärka elevens tilltro till den egna förmågan att lära sig språk och att modigt använda även begränsade språkkunskaper.

Växande språkkunskap: förmåga att kommunicera, förmåga att tolka texter, förmåga att producera texter

Att öva artigt språkbruk, till exempel olika artighetsfraser, i rutinmässiga kommunikationssituationer och på ett för kulturen lämpligt sätt.

Växande språkkunskap: förmåga att kommunicera, förmåga att tolka texter, förmåga att producera texter

Att öva ord, fraser, standarduttryck och strukturer som har ett samband med ämnesområden som anknyter till elevernas liv. Innehåll väljs utgående från aktuella ämnen, som är av både intresse och betydelse för eleverna, och som anknyter till språkkunskap som behövs i arbetsliv och studier samt de ungas egna framtidsplaner. Att lära sig ord, fraser, standarduttryck och strukturer i samband med många olika slag av talade och skrivna texter. Att öva finskans uttal, betoning och intonation.

Växande språkkunskap: förmåga att kommunicera, förmåga att tolka texter, förmåga att producera texter

Att öva ord, fraser, standarduttryck och strukturer både muntligt och skriftligt i olika naturliga språkanvändningssituationer. Innehåll väljs utgående från aktuella ämnen, som är av både intresse och betydelse för eleverna, och som anknyter till språkkunskap som behövs i arbetsliv och studier samt de ungas egna framtidsplaner. Att rikligt och mångsidigt öva finskans uttal, betoning och intonation. Att öva sig att använda fonetiska tecken då man lär sig uttal.

eGrunder