Samiska. A-lärokurs

Bedömningen ska vara mångsidig och ge eleverna möjlighet att uttrycka sig på för dem naturliga sätt. Med hjälp av uppmuntrande och handledande respons som anknyter till formativ bedömning hjälper man eleverna att bli medvetna om sina egna färdigheter och att utveckla dem. Eleverna ska uppmuntras att tillämpa sina kunskaper i olika kommunikationssituationer. Lärandet ska bedömas på flera olika sätt, också genom självvärdering och kamratrespons. Den summativa bedömningen ska grunda sig på hur väl och i vilken mån eleven uppnått målen som ställts upp i den lokala läroplanen för A-lärokursen i samiska.

Bedömningen av växande språkkunskap ska grunda sig på den Europeiska referensramen och den finländska nivåskalan för språkkunskap och språkutveckling som utarbetats utgående från den. Som verktyg vid bedömningen kan man även använda till exempel den Europeiska språkportföljen.

Bedömningen ska vara mångsidig så att elever som har inlärningssvårigheter i språket, eller som på något annat sätt har ett annorlunda språkligt utgångsläge, ges olika möjligheter att visa sitt kunnande.

Slutbedömningen infaller det läsår då studierna i A-lärokursen i samiska avslutas i årskurs 7, 8 eller 9 i enlighet med timfördelningen som beslutits och beskrivits i den lokala läroplanen. Slutbedömningen ska beskriva hur väl och i vilken mån eleven uppnått målen i A-lärokursen i samiska då studierna avslutas. Då slutvitsordet bildas ska man ta i beaktande alla mål och de därtill hörande kunskapskraven för slutbedömningen i A-lärokursen i samiska som fastställts i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen, oberoende av för vilken årskurs 7, 8 eller 9 enskilda mål har ställts upp i den lokala läroplanen. Slutvitsordet är en helhetsbedömning som ska bildas utgående från målen och kunskapskraven för A-lärokursen i samiska. Eleven har uppnått målen i lärokursen för vitsorden 5, 7, 8 eller 9 då elevens kunnande i huvudsak motsvarar den nivå av kunnande som beskrivs i kunskapskraven för vitsordet i fråga. Helhetsbedömningen av kunnandet för vitsorden 4, 6 och 10 ska bildas utgående från målen för A-lärokursen i samiska och i relation till ovan nämnda kunskapskrav för slutbedömningen. Om eleven uppnår en bättre kunskapsnivå i något mål kan det kompensera en underkänd eller svagare prestation i något annat mål. Bedömningen av elevens arbete ska ingå i slutbedömningen i A-lärokursen i samiska och i slutvitsordet som ska bildas utgående från slutbedömningen.

Mål

Mål Föremål för bedömningen Bedömningskriterier för slutbedömningen efter avslutad A-lärokurs i samiska
Kulturell mångfald och språkmedvetenhet
M1 utveckla elevens förmåga att reflektera över värderingar och företeelser som anknyter till det samiska språkets ställning som urfolksspråk samt stärka elevens färdigheter och vilja att agera i miljöer där man talar samiska och värnar om den samiska kulturen
Mål för elevens lärande
Eleven lär känna det samiska språkets ställning som urfolksspråk samt värderingar och företeelser som anknyter till språket. Eleven lär känna de samiska kulturerna och de levnadssätt som anknyter till dem. Eleven lär sig att agera i miljöer där man talar samiska och där man värnar om den samiska kulturen.
Förståelse för frågor som gäller det samiska språkets ställning och varianter, kännedom om de samiska kulturerna samt agerande i miljöer där man talar samiska och värnar om den samiska kulturen

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan reflektera över de samiska språken och deras ställning som urfolksspråk. Eleven kan jämföra och reflektera över de samiska kulturerna och de levnadssätt som anknyter till dem. Eleven kan jämföra och reflektera över olika sätt att agera på det samiska språket.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan nämna några samiska språk och berätta var de talas som urfolksspråk samt känner till att de talas på olika sätt. Eleven kan jämföra de samiska kulturerna och de levnadssätt som anknyter till dem. Eleven kan berätta om sätt att agera på det samiska språket.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan nämna några samiska språk och berätta var de talas som urfolksspråk. Eleven kan beskriva de samiska kulturerna och de levnadssätt som anknyter till dem samt det samiska språkets ställning. Eleven kan ge några exempel på sätt att agera på det samiska språket.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan nämna några länder där samiska talas som urfolksspråk. Eleven kan ge några exempel på samiska kulturer och de levnadssätt som anknyter till dem.

M2 uppmuntra eleven att hitta möjligheter att använda samiska i olika sammanhang och miljöer samt att hitta sådana innehåll och företeelser i den samiska kulturen och det samiska levnadssättet som intresserar hen själv
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att hitta möjligheter att använda samiska i olika sammanhang och miljöer. Eleven lär sig att hitta innehåll och företeelser som intresserar hen i den samiska kulturen och det samiska levnadssättet.
Förmåga att utnyttja kunskaperna i samiska

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan jämföra och reflektera över möjligheter att använda det samiska språket i olika sammanhang och miljöer. Eleven kan beskriva innehåll och företeelser som intresserar hen i den samiska kulturen och det samiska levnadssättet.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan jämföra möjligheter att använda det samiska språket i olika sammanhang och miljöer. Eleven kan berätta om innehåll och företeelser som intresserar hen i den samiska kulturen och det samiska levnadssättet.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan berätta om möjligheter att använda det samiska språket i olika sammanhang och miljöer. Eleven kan nämna några innehåll och företeelser som intresserar hen i den samiska kulturen och det samiska levnadssättet.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan ge några exempel på möjligheter att använda det samiska språket i olika sammanhang och miljöer.

M3 handleda eleven att lägga märke till regelbundenheter i det samiska språket och sätt att i olika språk uttrycka samma saker samt att använda sig av språkvetenskapliga begrepp som stöd för sitt lärande
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att lägga märke till regelbundenheter i det samiska språket och att göra jämförelser mellan samiska och andra språk. Eleven lär sig att använda språkvetenskapliga begrepp som stöd för sitt lärande.
Språklig förmåga

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan dra slutsatser om regelbundenheter i det samiska språket och tillämpa dem. Eleven kan jämföra hur samma sak uttrycks i det samiska språket och i något annat språk. Eleven känner till och kan använda språkvetenskapliga begrepp i det samiska språket och använda dem för att utveckla sina språkkunskaper.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan dra slutsatser om regelbundenheter i det samiska språket. Eleven kan ge exempel på hur samma sak uttrycks i det samiska språket och i något annat språk. Eleven kan berätta om centrala språkvetenskapliga begrepp i det samiska språket och använda dem för att utveckla sina språkkunskaper.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan dra några slutsatser om regelbundenheter i det samiska språket. Eleven kan ge några exempel på hur samma sak uttrycks i samiska och i något annat språk. Eleven kan ge några exempel på språkvetenskapliga begrepp i det samiska språket och använda dem för att utveckla sina språkkunskaper.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan göra iakttagelser om några regelbundenheter i det samiska språket.

Färdigheter för språkstudier
M4 uppmuntra eleven att ställa upp mål, att utnyttja mångsidiga sätt för att lära sig samiska och att reflektera över sitt lärande självständigt och i samarbete med andra samt handleda eleven att delta på ett uppbyggande sätt i kommunikation där det viktigaste är att man når fram med sitt budskap
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att ställa upp mål för sina språkstudier och lär sig att reflektera över sitt lärande självständigt och i samarbete med andra. Eleven lär sig att använda olika sätt för att lära sig språk och hittar de mest effektiva för hens eget lärande. Eleven lär sig olika sätt att delta uppbyggande i kommunikation.
Förmåga att ställa upp mål, att utnyttja studiestrategier, att reflektera över sitt lärande samt förmåga att bilda sig en uppfattning om olika sätt att delta i kommunikation

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan använda mångsidiga och för hen själv passande sätt att lära sig samiska. Eleven kan jämföra och reflektera över olika sätt att delta uppbyggande i kommunikation.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan använda de mest centrala och för hen själv passande sätten att lära sig samiska. Eleven kan jämföra olika sätt att delta uppbyggande i kommunikation.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan använda de vanligaste och för hen själv passande sätten att lära sig samiska. Eleven kan beskriva några sätt att delta uppbyggande i kommunikation.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan använda några för hen själv passande sätt att lära sig samiska. Eleven kan ge några exempel på olika sätt att delta uppbyggande i kommunikation.

M5 utveckla elevens förmåga att på egen hand och kreativt tillämpa sina språkkunskaper samt utveckla sina färdigheter för kontinuerligt språklärande
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att tillämpa sina språkkunskaper samt utveckla sina färdigheter självständigt även efter avslutad skolgång. Eleven lär sig att utnyttja de språkliga intryck som finns i hens omgivning. Eleven utvecklar tilltro till sig själv som språkinlärare.
Förmåga att utveckla färdigheterna för kontinuerligt språklärande

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan jämföra och reflektera över olika möjligheter att tillämpa och utveckla sina kunskaper i samiska även efter avslutad skolgång.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan jämföra olika möjligheter att tillämpa och utveckla sina kunskaper i samiska även efter avslutad skolgång.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan beskriva möjligheter att utveckla sina kunskaper i samiska även efter avslutad skolgång.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan ge några exempel på möjligheter att utveckla sina kunskaper i samiska.

Växande språkkunskap, förmåga att kommunicera
M6 uppmuntra eleven att öva sig i att delta i många olika slag av vardagliga kommunikationssituationer samt ta initiativ i dem
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att ta initiativ i vardagliga kommunikationssituationer.
Kommunikationsförmåga i olika situationer

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Kunskapsnivå B1.1: Eleven kan relativt obehindrat kommunicera, delta i diskussioner och uttrycka sina åsikter i vardagliga kommunikationssituationer.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Kunskapsnivå A2.2: Eleven reder sig relativt bra i olika vardagliga kommunikationssituationer. Eleven kan i allt högre grad ta initiativ i en kommunikationssituation.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Kunskapsnivå A2.1: Eleven kan utbyta tankar eller information i bekanta och vardagliga situationer och stundtals hålla igång en konversation.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Kunskapsnivå A1.2: Eleven klarar sporadiskt av ofta återkommande rutinmässiga kommunikationssituationer, men tar för det mesta ännu stöd av sin samtalspartner.

M7 handleda eleven att vara aktiv i kommunikationssituationer och att fördjupa sin förmåga att använda olika kommunikationsformer, stående uttryck, omskrivningar, utfyllnader och andra kompensationsstrategier i samiska
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att aktivt delta i kommunikationssituationer. Eleven lär sig att använda olika språkliga kommunikationsstrategier.
Användning av kommunikationsstrategier

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Kunskapsnivå B1.1: Eleven kan i någon mån ta initiativ i olika skeden av en kommunikationssituation och försäkra sig om att samtalspartnern har förstått budskapet. Eleven kan omskriva eller byta ut obekanta ord eller omformulera sitt budskap. Eleven kan diskutera betydelsen av obekanta uttryck.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Kunskapsnivå A2.2: Eleven deltar i allt högre grad i kommunikation och använder vid behov standarduttryck för att be om precisering av nyckelord. Eleven måste då och då be samtalspartnern upprepa eller förtydliga och använder t.ex. ett närliggande eller allmännare begrepp när hen inte vet det exakta begreppet (hund/djur eller hus/stuga).

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Kunskapsnivå A2.1: Eleven deltar i allt högre grad i kommunikation och använder mer sällan non-verbala uttryck. Eleven måste relativt ofta be samtalspartnern upprepa eller förtydliga och kan i någon mån utnyttja samtalspartnerns uttryck i sin egen kommunikation.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Kunskapsnivå A1.2: Eleven använder sig av det mest centrala ord- och uttrycksförrådet i sin kommunikation. Eleven behöver mycket hjälpmedel. Eleven kan be samtalspartnern att upprepa eller tala långsammare.

M8 handleda eleven att i kommunikationssituationer gällande åsikter och ställningstaganden fästa uppmärksamhet vid kulturellt lämpligt språkbruk
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att använda målspråket på ett kulturellt lämpligt sätt i kommunikation.
Kulturellt lämpligt språkbruk

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Kunskapsnivå B1.1: Eleven visar att hen behärskar de viktigaste artighetskutymerna. Eleven kan i sin kommunikation ta hänsyn till några viktiga kulturellt betingade aspekter.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Kunskapsnivå A2.2: Eleven kan använda språket på ett enkelt sätt för centrala ändamål, till exempel för att utbyta information eller uttrycka sin åsikt eller ståndpunkt på ett lämpligt sätt. Eleven kan diskutera artigt med hjälp av vanliga uttryck och grundläggande kommunikationsrutiner.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Kunskapsnivå A2.1: Eleven klarar av korta sociala situationer. Eleven kan använda de vanligaste artiga hälsnings- och tilltalsfraserna samt artigt framföra till exempel önskemål, invitationer, förslag och ursäkter och besvara sådana.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Kunskapsnivå A1.2: Eleven kan använda några av de allra vanligaste artighetsfraserna typiska för språket i rutinmässiga sociala sammanhang.

Växande språkkunskap, förmåga att tolka texter
M9 erbjuda eleven möjligheter att tolka olika slags texter för informationssökning, även tydliga faktatexter och uppmuntra hen att i tolkandet använda sig av slutledningsförmåga och förståelse av texternas centrala innehåll
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att tolka olika muntliga och skriftliga texter. Eleven lär sig olika strategier för att förstå texter.
Förmåga att tolka texter

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Kunskapsnivå B1.1: Eleven förstår det väsentliga och vissa detaljer i tydligt och relativt långsamt allmänspråkligt tal eller i lättfattlig skriven text. Eleven förstår tal eller skriven text som bygger på gemensam erfarenhet eller allmän kunskap. Eleven urskiljer även utan förberedelse det centrala innehållet, nyckelord och viktiga detaljer.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Kunskapsnivå A2.2: Eleven kan i mycket stora drag följa med ett tydligt anförande, känner ofta igen ämnet i en pågående diskussion och förstår det väsentliga i en allmänspråklig text eller långsamt tal som innehåller bekanta ord. Eleven kan härleda betydelsen av obekanta ord utgående från kontexten.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Kunskapsnivå A2.1: Eleven förstår texter som innehåller enkla, bekanta ord och uttryck samt tydligt tal. Eleven förstår det centrala innehållet i korta, enkla budskap som intresserar hen och grundtankarna i en förutsägbar text som innehåller ett bekant ordförråd. Eleven klarar mycket enkel slutledning med hjälp av kontexten.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Kunskapsnivå A1.2: Eleven förstår skriven text bestående av några ord och långsamt tal som innehåller inövade, bekanta ord och uttryck. Eleven kan urskilja enskilda fakta i en text.

Växande språkkunskap, förmåga att producera texter
M10 erbjuda eleven möjligheter att producera tal och skrift som berör en tilltagande mängd temaområden och med beaktande av centrala strukturer och grundregler för uttal
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att uttrycka sig muntligt och skriftligt genom att använda centralt ordförråd och centrala strukturer i samiska. Eleven lär sig att uttala begripligt.
Förmåga att producera texter

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Kunskapsnivå A2.2: Eleven kan räkna upp och beskriva (för sin ålder typiska) saker som anknyter till vardagen med hjälp av vanliga ord, några idiomatiska uttryck samt grundläggande och ibland också lite svårare strukturer. Eleven kan tillämpa några grundläggande uttalsregler också i andra än inövade uttryck.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Kunskapsnivå A2.1: Eleven kan med enkla meningar och ett konkret ordförråd berätta om vardagliga och konkreta saker som är viktiga för hen. Eleven behärskar ett lätt förutsägbart ordförråd och många centrala strukturer. Eleven kan tillämpa några grundläggande uttalsregler också i andra än inövade uttryck.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Kunskapsnivå A1.3: Eleven behärskar en begränsad mängd korta, inövade uttryck, det mest centrala ordförrådet och grundläggande satsstrukturer. Eleven kan med hjälp av ett begränsat uttrycksförråd berätta om vardagliga och för hen viktiga saker samt skriva enkla meddelanden. Eleven uttalar inövade uttryck begripligt.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Kunskapsnivå A1.1: Eleven kan uttrycka sig mycket begränsat i tal med hjälp av inövade ord och inlärda standarduttryck. Eleven uttalar några inövade uttryck begripligt och kan skriva några enskilda ord och uttryck.

Innehåll

I1 Kulturell mångfald och språkmedvetenhet

Att ta reda på vad som avses med individens språkliga rättigheter. Att i undervisningen välja sådant innehåll och sådana arbetssätt som uppmuntrar eleverna att bekanta sig med olika företeelser inom den samiska kulturen. Att använda sådana språkvetenskapliga begrepp som hjälper eleven att jämföra olika språk och att studera samiska.

I2 Färdigheter för språkstudier

Att vidareutveckla färdigheterna för språkstudier. Att öva sig att använda läromedel på ett mångsidigt sätt, att använda ordlistor, uppfatta helheter, gruppera, söka information och bedöma hur tillförlitlig informationen är.

I3 Växande språkkunskap: förmåga att kommunicera, förmåga att tolka texter, förmåga att producera texter

Att välja innehåll tillsammans utifrån aktualitet, elevernas delaktighet i samiskspråkig verksamhet, elevernas intressen samt i syfte att bekanta sig med andra stadiets utbildning och göra eleverna bekanta med den språkkunskap som behövs i studierna och i arbetslivet. Att välja olika språkanvändningsområden. Att lära sig ordförråd och strukturer i samband med olika typer av texter som t.ex. berättande, beskrivande eller argumenterande texter. Att iaktta och ofta träna olika kommunikationssituationer med hjälp av medier.

eGrunder