Teckenspråk och litteratur

Bedömningen och responsen som baserar sig på den ska vara mångsidig, konkret och utveckla förmågan att lära sig. Bedömningen ska bli en naturlig del av lärprocessen. Den ska grunda sig på en mångsidig dokumentation av hur elevens språkliga färdigheter och förmåga att producera och tolka texter utvecklats och på elevens kunskaper om språket, litteraturen och annan kultur.

Eleven ska öva sig att utvärdera egna och andras arbete, uttryckssätt och alster. Mångsidig, analytisk bedömning som stödjer lärandet hjälper eleven att bli medveten om sina kunskaper, färdigheter och arbetsprocesser och ger eleven verktyg att utveckla dem. För att främja lärandet ska man i lärokurserna i modersmål och litteratur fokusera på grundläggande färdigheter inom de olika målområdena och de arbetsprocesser och lärstrategier som de bygger på.

Läraren ska ge ett verbalt omdöme eller ett siffervitsord i lärokurserna i modersmål och litteratur genom att bedöma elevernas kunnande i relation till de mål som i den lokala läroplanen fördelats årskursvis i årskurserna 3–6. Läsårsbedömningen i årskurs 6 grundar sig på de mål för undervisningen i läroämnet som fördelats för årskursen i den lokala läroplanen.

För att definiera kunskapsnivån för läsårsbetyget i årskurs 6 ska läraren använda de nationella bedömningskriterierna i modersmål och litteratur. Eleven har uppnått målen i lärokursen i modersmål och litteratur för vitsorden 5, 7, 8 eller 9 då elevens kunnande i huvudsak motsvarar den nivå av kunnande som beskrivs i kunskapskraven för vitsordet i fråga. Helhetsbedömningen av kunnandet för vitsorden 4, 6 och 10 ska bildas utgående från målen för lärokursen i modersmål och litteratur och i relation till ovan nämnda kunskapskrav för läsårsbedömningen. Om eleven uppnår en bättre kunskapsnivå i något mål kan det kompensera en underkänd eller svagare prestation i något annat mål. Bedömningen av elevens arbete ska ingå i läsårsbedömningen i lärokursen i modersmål och litteratur och i vitsordet som ska bildas. I beskrivningarna av kunskapskraven omfattar beskrivningen av de högre vitsorden även kunnandet för de lägre vitsorden.

Mål

Mål Föremål för bedömningen Kunskapskrav för vitsorden 5, 7, 8 och 9 i slutet av årskurs 6 i lärokursen teckenspråk och litteratur
Att kommunicera
M1 handleda och uppmuntra eleven att utveckla sina kommunikationsfärdigheter och sin förmåga att kommunicera i olika situationer samt handleda eleven att stärka sin förmåga att kommunicera i en teckenspråkig och flerspråkig gemenskap också med hjälp av drama
Mål för elevens lärande
Eleven stärker sin förmåga att fungera i olika kommunikationssituationer och stärker sin förmåga att uttrycka sin åsikt.
Förmåga att agera i olika kommunikationssituationer

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan agera konstruktivt i många olika kommunikationssituationer. Eleven kan uttrycka sina åsikter och motivera dem på ett för situationen lämpligt sätt.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan agera i vardagliga kommunikationssituationer. Eleven kan uttrycka sina tankar och åsikter samt ge några motiveringar till dem.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan agera i vardagliga kommunikationssituationer. Eleven kan uttrycka sina tankar och åsikter.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan agera i bekanta och informella kommunikationssituationer. Eleven kan uttrycka sina tankar genom att svara på frågor.

M2 uppmuntra eleven att uttrycka sig allt mer mångsidigt och utveckla en positiv syn på sitt sätt att kommunicera samt handleda eleven att iaktta sin egen kommunikations- och uttrycksförmåga
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att visualisera och ge liv åt sitt eget framträdande genom att bekanta sig med teckenspråkets olika uttrycksformer och grundläggande improvisation.
Förmåga att utveckla uttrycksförmågan

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan hålla ett förberett anförande. Eleven kan uttrycka sig på ett mångsidigt sätt när hen framträder.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan hålla ett kort förberett anförande. Eleven kan utnyttja sin uttrycksförmåga rätt väl när hen framträder.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan hålla ett kort förberett anförande kring ett för hen bekant ämne. Eleven kan i någon mån utnyttja sin uttrycksförmåga när hen framträder.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan hålla ett kort och enkelt anförande kring ett för hen bekant och konkret ämne med hjälp av stödfrågor. Eleven kan uttrycka sig själv förståeligt.

Att tolka texter
M3 handleda eleven att förstå och tolka olika typer av texter samt att diskutera texterna och samtidigt utöka sitt begrepps- och teckenförråd
Mål för elevens lärande
Eleven övar att mångsidigt tolka framträdanden och olika svenskspråkiga tecknade och visualiserade texter för att utveckla sin visuella läsförmåga samt bredda sitt begrepps- och teckenförråd.
Förmåga att redogöra för och tolka text

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan göra iakttagelser kring textens strukturer och deras betydelse och reflektera över textens syften.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan under handledning göra iakttagelser kring textens strukturer och deras betydelse och reflektera över textens syften. Eleven kan härleda betydelsen hos nya tecken och begrepp.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan urskilja textens huvuddrag och under handledning nämna något syfte med texten. Eleven kan under handledning härleda betydelsen hos nya tecken och begrepp.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan med hjälp av stödfrågor återge något av innehållet i en text. Eleven kan identifiera tecken och begrepp som är nya för hen i en text.

M4 handleda eleven att använda olika textmiljöer för att söka och tolka information och för att bedöma informationens tillförlitlighet
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att söka information, använda mångsidiga informationskällor och bedöma informationens tillförlitlighet. Eleven lär sig att observera och utvärdera sitt eget sätt att förstå.
Färdigheter i informationssökning och källkritik

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan mångsidigt använda olika källor.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan använda olika källor och söka information i dem. Eleven kan nämna några typiska drag för tillförlitliga källor.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan använda olika textmiljöer som källa och söka in¬formation i dem under handledning. Eleven kan under handledning göra iakttagelser om källornas tillförlitlighet.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan under handledning plocka ut enskild information ur givna källor.

Att producera texter
M5 uppmuntra eleven att utveckla kunskapen om språkets grundstrukturer och förmågan att producera text
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig producera berättande, beskrivande, instruerande och enkla ställningstagande texter, även i multimediala miljöer.
Förmåga att behärska textgenrer

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan använda ändamålsenliga uttryckssätt som är typiska för berättande, beskrivande, instruerande och enkla ställningstagande texter.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan under handledning använda uttryckssätt som är typiska för berättande, beskrivande, instruerande och enkla ställningstagande texter.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan under handledning producera berättande, beskrivande, instruerande texter samt använda några uttryckssätt som är typiska för dem.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan med hjälp av modeller eller stödfrågor producera enkla berättande texter om ett för hen bekant ämne.

M6 uppmuntra eleven att uttrycka upplevelser och tankar i olika kommunikationsmiljöer, ge eleven tillfälle att berätta om och beskriva händelser och fenomen och framföra sina egna synpunkter med hjälp av olika presentationer och föredrag självständigt och i grupp
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig uttrycka sina upplevelser, tankar och åsikter och stärker en positiv bild av sig själv som textproducent. Hen lär sig att ge liv åt en text och reflektera över kopplingen mellan valen av tecken, tecknens ordningsföljd och textens betydelse. Eleven lär sig olika skeden i textproduktion: idéfas, planering, textstrukturering och redigering.
Förmåga att uttrycka upplevelser, tankar och åsikter samt utveckla färdigheter som textproducent

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan mångsidigt och smidigt producera texter där hen uttrycker sina upplevelser, tankar och åsikter. Eleven kan på ett realistiskt sätt utvärdera sig själv som textproducent.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan producera texter som förmedlar hens upplevelser, tankar och åsikter. Eleven kan redogöra för sina styrkor och utvecklingsområden som textproducent.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan under handledning producera texter, där hen uttrycker sina upplevelser, tankar och åsikter på ett begripligt sätt. Eleven kan beskriva sig själv som textproducent och nämna någon styrka och något utvecklingsområde.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan med hjälp av modeller eller stödfrågor producera texter där hen uttrycker sina tankar, upplevelser eller åsikter. Eleven kan under handledning nämna något enskilt utvecklingsområde som textproducent.

M7 handleda eleven att kommunicera etiskt på nätet med hänsyn till integritetsskydd och följa upphovsrättsliga normer
Mål för elevens lärande
Eleven övar sig att teckna och övar sig i skapandeprocessens olika faser med hjälp av digitala verktyg. Eleven lär sig att agera etiskt på nätet med hänsyn till integritetsskydd och följa upphovsrättsliga normer.
Förmåga att behärska textproduktionsprocessen och att kommunicera på ett etiskt sätt

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan redigera struktur och språk i sin text. Eleven kan använda källor på ett ändamålsenligt sätt.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan under handledning redigera sin text på basis av respons. Eleven kan utvärdera sina egna texter. Eleven kan under handledning använda källor. Eleven följer upphovsrättsliga normer.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan under handledning planera och producera text. Eleven kan under handledning göra iakttagelser om sin egen text. Eleven kan under handledning följa upphovsrättsliga normer.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan planera och producera text med hjälp av modeller eller stödfrågor. Eleven kan göra några ytliga iakttagelser om sin egen text.

Att förstå språk, litteratur och kultur
M8 handleda eleven att stärka sin språkmedvetenhet, inspirera eleven att undersöka och iaktta språket och dess olika varianter och öva sig att använda begrepp för att diskutera språket och dess strukturer
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att stärka sin språkliga medvetenhet, undersöka språkliga fenomen samt förstå teckenspråkets olika delar och hur man uttrycker tid mängd.
Att utveckla förmågan att observera språket

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan göra mångsidiga iakttagelser kring följderna av språkliga val i förhållande till situationen och syftet med den. Eleven kan med hjälp av lämpliga begrepp mångsidigt beskriva språkliga och textuella drag och strukturer som producerats i olika situationer.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan göra iakttagelser kring följderna av språkliga val i olika situationer. Eleven kan med hjälp av lämpliga begrepp beskriva språkliga och textuella drag som producerats i olika situationer.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan göra iakttagelser om olika situationer där språket används. Eleven kan nämna flera språkliga och textuella drag.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan göra slumpmässiga iakttagelser om några situationer där språket används. Eleven kan nämna några språkliga och textuella drag och strukturer.

M9 uppmuntra eleven att stärka sin språkliga och kulturella identitet och lära eleven att värdesätta andra språk och kulturer, erbjuda eleven ett mångsidigt kulturutbud och möjligheter att själv producera kultur samt uppmuntra eleven att följa med och uppskatta kultur för barn och ungdomar
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att fördjupa sina teckenspråkiga kommunikativa färdigheter och iaktta beteendenormer i en teckenspråkig gemenskap samt ta del av gemenskapens kulturarv och verksamhet.
Förmåga att utveckla språklig och kulturell medvetenhet

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan reflektera över likheter och skillnader i språk och kultur. Eleven kan beskriva medie- och kulturutbudets roll mer omfattande än enbart utgående från sin egen erfarenhet.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan under handledning jämföra teckenspråk med talat språk. Eleven kan be–skriva mediernas och kulturens roll i den egna vardagen.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan nämna flera likheter och skillnader i språk och kultur. Eleven kan beskriva medie- och kulturutbud som intresserar hen.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan under handledning nämna några likheter och skillnader i språk och kultur. Eleven kan beskriva användningen av medier och kulturtjänster i den egna vardagen.

Att använda språket som stöd för allt lärande
M10 erbjuda eleven möjligheter att öva sig att använda en teckenspråkstolk
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att använda en teckenspråkstolk.
Förmåga att agera med en teckenspråkstolk

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan smidigt använda en teckenspråkstolk.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan ändamålsenligt använda en teckenspråkstolk.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan under handledning använda en teckenspråkstolk på ett sakligt men begränsat sätt.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan under handledning använda en teckenspråkstolk.

M11 uppmuntra eleven att utveckla sin förståelse för begrepp i olika läroämnen
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att använda olika slags texter, bilder och tabeller som material för att berika sitt tecknande och ge möjlighet att utnyttja teckenspråk i olika läroämnen.
Förmåga att iaktta språket i olika läroämnen

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan iaktta och använda det språk som behövs i olika läroämnen.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan iaktta och under handledning använda det språk som behövs i olika läroämnen.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan under handledning iaktta det språk som behövs i olika läroämnen.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan med hjälp av modeller och stödfrågor iaktta det språk som behövs i olika läroämnen.

Innehåll

I1 Att kommunicera

Eleverna deltar i olika diskussioner och övar sig att fatta beslut, lösa problem och arbeta med mindre projekt. De undersöker grundelementen i kommunikation och tillämpar kunskapen i praktiken framför en liten, bekant publik. Eleverna åskådliggör framförandet och övar sig att ge liv åt det, att bli medvetna om olika språkliga uttrycksformer genom att utforska grunderna i improvisation och att tillämpa dem på ett mångsidigare sätt för att uttrycka tankar och idéer. Eleverna övar sig att ge och få konstruktiv respons.

I2 Att tolka texter

Eleverna övar sig att mångsidigt tolka presentationer och föredrag, olika typer av tecknade och svenska texter och texter med bilder i olika medier och samtidigt utveckla den visuella läskunnigheten. De övar textförståelsestrategier, så som att förutse, ögna igenom en text, komprimera, ställa frågor och dra slutsatser. De lär sig grunderna i informationssökning även med hjälp av elektroniska källor. Eleverna lär sig att iaktta och utvärdera sitt eget sätt att förstå. De övar källkritik och lär sig att använda olika informationskällor och att bedöma hur användbara källorna är.

I3 Att producera texter

Eleverna övar sig att producera både fiktiva och icke-fiktiva texter och att framföra dem för en publik. De undersöker typiska drag i berättande, refererande, beskrivande och argumenterande kommunikation. Eleverna undersöker texters struktur och pauser samt lär sig att använda dem för att planera och producera egen text. De övar sig att göra texten levande och fundera på hur teckenval, uttryckssätt och tecknens ordning påverkar textens betydelse. Eleverna övar faserna i textproduktion: formulera en idé, planera, strukturera och bearbeta texten samt att ge och få respons. De olika faserna i produktionsprocessen och att teckna tränas också med hjälp av informations- och kommunikationsteknik. Eleverna övar sig att producera texter som behövs i studierna, till exempel att komprimera samt att använda och ange källor i texten.

I4 Att förstå språk, litteratur och kultur

Eleverna lär sig att iaktta språkliga fenomen. De undersöker tecknens delar, tidsföljd och andra sätt att uttrycka tid, rollbyte och att uttrycka antal. Eleverna fördjupar sin förmåga att kommunicera på teckenspråk, att motivera tankar och åsikter samt undersöka beteendenormer och seder i den teckenspråkiga gemenskapen. Eleverna sporras att aktivt ta del av den teckenspråkiga gemenskapens kulturtraditioner och kulturverksamhet. Eleverna lär sig att söka olika typer av texter på internet. De bekantar sig med andra teckenspråk och jämför teckenspråken med talade språk. Eleverna jämför det finlandssvenska teckenspråkets särdrag med andra teckenspråk.

I5 Att använda språket som stöd för allt lärande

Eleverna undersöker och använda olika texter, bilder och tabeller som material för att berika teckenförrådet och kunna använda teckenspråk i olika läroämnen.

eGrunder