Teckenspråk och litteratur

Bedömningen och återkopplingen som baserar sig på den ska vara mångsidig, konkret och utveckla förmågan att lära sig. Bedömningen ska bli en naturlig del av lärprocessen. Den ska grunda sig på en mångsidig dokumentering av hur elevens språkliga färdigheter och förmåga att producera och tolka texter utvecklats och på elevens kunskaper om språket, litteraturen och annan kultur.

Eleven ska öva sig att utvärdera egna och andras arbeten, presentationer och alster. Mångsidig, analytisk bedömning som stödjer lärandet hjälper eleven att bli medveten om sina kunskaper, färdigheter och arbetsprocesser och ger eleven verktyg att utveckla dem. Ett viktigt mål är att eleven läser frivilligt, vilket stöds och bedöms i relation till respektive elevs läs- och skrivfärdigheter.

Läraren ska ge en verbal bedömning eller ett siffervitsord i läroämnet modermål och litteratur genom att bedöma elevernas kunskaper i relation till målen i den lokala läroplanen. För att definiera kunskapsnivån för läsårsbetyget i årskurs 6 ska läraren använda de nationella bedömningskriterierna i ifrågavarande lärokurs. Bedömningen i årskurs 3–6 ska fokusera på grundläggande färdigheter inom de olika målområdena i modersmål och litteratur och de arbetsprocesser och lärstrategier som de bygger på.

Mål

Mål Föremål för bedömningen Goda kunskaper
Att kommunicera
M1 handleda och uppmuntra eleven att utveckla sina kommunikationsfärdigheter och sin förmåga att kommunicera i olika situationer samt handleda eleven att stärka sin förmåga att kommunicera i en teckenspråkig och flerspråkig gemenskap också med hjälp av drama Förmåga att kommunicera Eleven kan rikta meddelanden samt smidigt ta kontakt och upprätthålla kontakten i olika kommunikationssituationer.
M2 uppmuntra eleven att uttrycka sig allt mer mångsidigt och utveckla en positiv syn på sitt sätt att kommunicera samt handleda eleven att iaktta sin egen kommunikations- och uttrycksförmåga Hur uttrycksförmågan utvecklats Eleven kan använda olika gestaltningsmetoder för att uttrycka sig och sina tankar.
Att tolka texter
M3 handleda eleven att förstå och tolka olika typer av texter samt att diskutera texterna och samtidigt utöka sitt begrepps- och teckenförråd Hur förmågan att förstå och tolka texter har utvecklats och begrepps- och teckenförrådet utökats Eleven behärskar ett relativt stort ord- och begreppsförråd och utnyttjar strategier som främjar förståelsen för och tolkningen av textrelaterade begrepp. Eleven kan självmant diskutera texter och be om en förklaring på tecken och begrepp som hen inte känner till.
M4 handleda eleven att använda olika textmiljöer för att söka och tolka information och för att bedöma informationens tillförlitlighet Förmåga att söka information och bedöma källor kritiskt Eleven använder olika informationskällor och kan i någon mån bedöma källornas tillförlitlighet.
Att producera texter
M5 uppmuntra eleven att utveckla sin kunskap om språkets grundstrukturer och förmågan att producera text Språkbehärskning och förmåga att producera texter Eleven kan ändra sitt tecknande enligt situationen och använda handformer, riktning, rörelse, plats och ansiktsuttryck på rätt sätt samt utnyttjar textproduktionens faser i sin egen produktion: formulera en idé, planera, strukturera och bearbeta texten.
M6 uppmuntra eleven att uttrycka upplevelser och tankar i olika kommunikationsmiljöer, ge eleven tillfälle att berätta om och beskriva händelser och fenomen och framföra sina egna synpunkter med hjälp av olika presentationer och föredrag självständigt och i grupp Förmåga att uttrycka tankar och erfarenheter Eleven kan uttrycka sina tankar och upplevelser, beskriva fenomen och föra fram sina åsikter i olika situationer och kommunikations-miljöer.
M7 handleda eleven att kommunicera etiskt och respektera integritet och upphovsrätt på internet Förmåga att kommunicera på internet Eleven kan kommunicera på internet och övar sig att agera etiskt samt producera text enligt etiska principer.
Att förstå språk, litteratur och kultur
M8 handleda eleven att stärka sin språkmedvetenhet, inspirera eleven att undersöka och iaktta språket och dess olika varianter och öva sig att använda begrepp för att diskutera språket och dess strukturer Förmåga att iaktta språket och använda begrepp Eleven kan iaktta språket och diskutera språket med hjälp av begrepp hen lärt sig.
M9 uppmuntra eleven att stärka sin språkliga och kulturella identitet och lära eleven att värdesätta andra språk och kulturer, erbjuda eleven ett mångsidigt kulturutbud och möjligheter att själv producera kultur samt uppmuntra eleven att följa med och uppskatta kultur för barn och ungdomar Kulturkännedom och förmåga att själv producera kultur Eleven kan beskriva det teckenspråkiga kulturutbudet och deltar aktivt i att skapa egna framföranden.
Att använda språket som stöd för allt lärande
M10 erbjuda eleven möjligheter att öva sig att använda en teckenspråkstolk Förmåga att arbeta med en tolk Eleven kan vid behov arbeta med en teckenspråkstolk.
M11 uppmuntra eleven att utveckla sin förståelse för begrepp i olika läroämnen Förmåga att iaktta språket i olika läroämnen Eleven kan iaktta och använder under handledning det språk som behövs i olika läroämnen.

Innehåll

I1 Att kommunicera

Eleverna deltar i olika diskussioner och övar sig att fatta beslut, lösa problem och arbeta med mindre projekt. De undersöker grundelementen i kommunikation och tillämpar kunskapen i praktiken framför en liten, bekant publik. Eleverna åskådliggör framförandet och övar sig att ge liv åt det, att bli medvetna om olika språkliga uttrycksformer genom att utforska grunderna i improvisation och att tillämpa dem på ett mångsidigare sätt för att uttrycka tankar och idéer. Eleverna övar sig att ge och få konstruktiv respons.

I2 Att tolka texter

Eleverna övar sig att mångsidigt tolka presentationer och föredrag, olika typer av tecknade och svenska texter och texter med bilder i olika medier och samtidigt utveckla den visuella läskunnigheten. De övar textförståelsestrategier, så som att förutse, ögna igenom en text, komprimera, ställa frågor och dra slutsatser. De lär sig grunderna i informationssökning även med hjälp av elektroniska källor. Eleverna lär sig att iaktta och utvärdera sitt eget sätt att förstå. De övar källkritik och lär sig att använda olika informationskällor och att bedöma hur användbara källorna är.

I3 Att producera texter

Eleverna övar sig att producera både fiktiva och icke-fiktiva texter och att framföra dem för en publik. De undersöker typiska drag i berättande, refererande, beskrivande och argumenterande kommunikation. Eleverna undersöker texters struktur och pauser samt lär sig att använda dem för att planera och producera egen text. De övar sig att göra texten levande och fundera på hur teckenval, uttryckssätt och tecknens ordning påverkar textens betydelse. Eleverna övar faserna i textproduktion: formulera en idé, planera, strukturera och bearbeta texten samt att ge och få respons. De olika faserna i produktionsprocessen och att teckna tränas också med hjälp av informations- och kommunikationsteknik. Eleverna övar sig att producera texter som behövs i studierna, till exempel att komprimera samt att använda och ange källor i texten.

I4 Att förstå språk, litteratur och kultur

Eleverna lär sig att iaktta språkliga fenomen. De undersöker tecknens delar, tidsföljd och andra sätt att uttrycka tid, rollbyte och att uttrycka antal. Eleverna fördjupar sin förmåga att kommunicera på teckenspråk, att motivera tankar och åsikter samt undersöka beteendenormer och seder i den teckenspråkiga gemenskapen. Eleverna sporras att aktivt ta del av den teckenspråkiga gemenskapens kulturtraditioner och kulturverksamhet. Eleverna lär sig att söka olika typer av texter på internet. De bekantar sig med andra teckenspråk och jämför teckenspråken med talade språk. Eleverna jämför det finlandssvenska teckenspråkets särdrag med andra teckenspråk.

I5 Att använda språket som stöd för allt lärande

Eleverna undersöker och använda olika texter, bilder och tabeller som material för att berika teckenförrådet och kunna använda teckenspråk i olika läroämnen.

eGrunder