Främmande språk, B1-lärokurs

Bedömningen ska vara mångsidig och ge eleverna möjlighet att uttrycka sig på för dem naturliga sätt. Med hjälp av uppmuntrande och handledande respons som anknyter till formativ bedömning hjälper man eleverna att bli medvetna om sina egna färdigheter och att utveckla dem. Eleverna ska uppmuntras att tillämpa sina kunskaper i olika kommunikationssituationer. Lärandet ska bedömas på flera olika sätt, också genom självvärdering och kamratrespons. Den summativa bedömningen ska grunda sig på hur väl och i vilken mån eleven uppnått målen som ställts upp i den lokala läroplanen för B1-lärokursen i främmande språk.

Bedömningen av växande språkkunskap ska grunda sig på den Europeiska referensramen och den finländska nivåskalan för språkkunskap och språkutveckling som utarbetats utgående från den. Som verktyg vid bedömningen kan man även använda till exempel den Europeiska språkportföljen.

Bedömningen ska vara mångsidig så att elever som har inlärningssvårigheter i språket, eller som på något annat sätt har ett annorlunda språkligt utgångsläge, ges olika möjligheter att visa sitt kunnande.

Slutbedömningen infaller det läsår då studierna i B1-lärokursen i främmande språk avslutas i årskurs 7, 8 eller 9 i enlighet med timfördelningen som beslutits och beskrivits i den lokala läroplanen. Slutbedömningen ska beskriva hur väl och i vilken mån eleven uppnått målen i B1-lärokursen i främmande språk då studierna avslutas. Då slutvitsordet bildas ska man ta i beaktande alla mål och de därtill hörande kunskapskraven för slutbedömningen i B1-lärokursen i främmande språk som fastställts i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen, oberoende av för vilken årskurs 7, 8 eller 9 enskilda mål har ställts upp i den lokala läroplanen. Slutvitsordet är en helhetsbedömning som ska bildas utgående från målen och kunskapskraven för B1-lärokursen i främmande språk. Eleven har uppnått målen i lärokursen för vitsorden 5, 7, 8 eller 9 då elevens kunnande i huvudsak motsvarar den nivå av kunnande som beskrivs i kunskapskraven för vitsordet i fråga. Helhetsbedömningen av kunnandet för vitsorden 4, 6 och 10 ska bildas utgående från målen för B1-lärokursen i främmande språk och i relation till ovan nämnda kunskapskrav för slutbedömningen. Om eleven uppnår en bättre kunskapsnivå i något mål kan det kompensera en underkänd eller svagare prestation i något annat mål. Bedömningen av elevens arbete ska ingå i slutbedömningen i B1-lärokursen i främmande språk och i slutvitsordet som ska bildas utgående från slutbedömningen.

I vitsordet 9 som gäller målen för undervisningen (M5-M9) och som anknyter till växande språkkunskap i B1-lärokursen i främmande språk har två kunskapsnivåer A1.3 och A2.1 kombinerats till en mellannivå A1.3/A2.1. Kunskapsnivåerna finns i den Europeiska referensramen och i den finländska nivåskalan för språkkunskap och språkutveckling som utarbetats utgående från den.

Mål

Mål Föremål för bedömningen Bedömningskriterier för slutbedömningen efter avslutad B1-lärokurs i främmande språk
Kulturell mångfald och språkmedvetenhet
M1 (årskurs 7) handleda eleven att förstå målspråkets ställning och betydelse som ett språk i världen och att lägga märke till och känna igen målspråket i olika sammanhang och miljöer samt lägga märke till målspråkets länder, deras kulturer och språkliga miljöer och att ge eleven beredskap att utveckla sina interkulturella färdigheter
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att förstå målspråkets ställning och betydelse som ett språk i världen. Eleven lär sig att lägga märke till och känna igen målspråket i olika sammanhang och miljöer. Eleven lär sig om målspråkets länder, kultur och språkliga miljöer. Eleven lär sig att utveckla sina interkulturella färdigheter.
Förmåga att bilda sig en uppfattning om målspråkets ställning och betydelse som ett språk i världen. Förmåga att bilda sig en uppfattning om språkliga och kulturella särdrag i målspråkets språkliga miljöer och länder där målspråket talas. Förmåga att utveckla interkulturella färdigheter.
M2 (årskurs 7) stödja utvecklingen av elevens språkliga nyfikenhet och härledningsförmåga, handleda eleven att lägga märke till regelbundenheter i målspråket, hur samma saker uttrycks på andra språk samt att använda språkvetenskapliga begrepp till stöd för sitt lärande och att dra nytta av andra språk i studierna i målspråket.
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att utveckla sin språkliga härledningsförmåga. Eleven lär sig att upptäcka regelbundenheter i målspråket, jämföra målspråket med andra språk och använda språkvetenskapliga begrepp till stöd för sitt lärande. Eleven lär sig dra nytta av andra språk i sina studier i målspråket.
Används inte som grund för bedömningen. Det kunnande som ska bedömas ingår i beskrivningarna av kunskapskraven för växande språkkunskap.
Färdigheter för språkstudier
M3 (årskurs 7) handleda eleven att ta ansvar och ställa upp mål för sina studier i målspråket och att pröva många olika sätt för att lära sig målspråket även tillsammans med andra samt uppmuntra eleven att mångsidigt använda och utveckla sina färdigheter i målspråket, även med hjälp av digitala verktyg.
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att ta ansvar och ställa upp mål för sina studier i målspråket. Eleven lär sig att använda för honom eller henne lämpliga sätt att lära sig målspråket och lär sig att mångsidigt använda och utveckla sina färdigheter i målspråket, även med hjälp av digitala verktyg.
Förmåga att ta ansvar för studierna i målspråket, att ställa upp mål för studierna i målspråket och att utnyttja mångsidiga strategier för studierna i målspråket.
M4 (årskurs 7) uppmuntra eleven att se kunskaper i målspråket som en viktig del av kontinuerligt lärande och utökade personliga språkresurser samt uppmuntra eleven att hitta och utnyttja sammanhang och miljöer för målspråket
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att förstå betydelsen av kunskaper i målspråket som en del av kontinuerligt lärande och de egna språkresurserna. Eleven lär sig att förstå betydelsen av kunskaper i målspråket även i framtiden. Eleven lär sig att hitta och utnyttja sammanhang och miljöer för målspråket.
Förmåga att bilda sig en uppfattning om betydelsen av kunskaper i målspråket som en del av kontinuerligt lärande och personliga språkresurser.
Växande språkkunskap, förmåga att kommunicera
M5 (årskurs 7) erbjuda eleven tillfällen att öva sig i muntlig och skriftlig kommunikation med hjälp av olika kommunikationskanaler
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att aktivt delta i olika kommunikationssituationer.
Kommunikationsförmåga i olika situationer
M6 (årskurs 7) stödja eleven i att använda sig av språkliga kommunikationsstrategier
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att använda olika språkliga kommunikationsstrategier.
Användning av kommunikationsstrategier
M7 (årskurs 7) hjälpa eleven att öka sin kännedom om uttryck som hör till artigt språkbruk
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att använda olika artighetsfraser.
Kulturellt lämpligt kommunikation
Växande språkkunskap, förmåga att tolka texter
M8 (årskurs 7) uppmuntra eleven att tolka för sig själv och sin åldersgrupp lämpliga och intressanta talade och skrivna texter
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att tolka talade och skrivna texter.
Förmåga att tolka texter
Växande språkkunskap, förmåga att producera texter
M9 (årskurs 7) erbjuda eleven rikligt med möjligheter att öva sig på att kort tala och skriva om olika ämnen och i detta sammanhang även fästa uppmärksamhet vid uttal och vid strukturer som är relevanta för textens innehåll
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att uttrycka sig muntligt och skriftligt genom att använda målspråkets centrala ordförråd och strukturer. Eleven lär sig att uttala begripligt.
Förmåga att producera texter
Kulturell mångfald och språkmedvetenhet
M1 (årskurs 8-9) handleda eleven att fördjupa sin förståelse för målspråkets ställning som ett språk i världen och sina kunskaper om målspråkets språkliga och kulturella miljöer, ge eleven beredskap att utveckla interkulturella färdigheter samt handleda eleven att bekanta sig med frågor och värderingar som berör målspråkets ställning
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att förstå målspråkets ställning som ett språk i världen. Eleven lär känna målspråkets språkliga och kulturella miljöer. Eleven lär känna frågor och värderingar som anknyter till målspråkets ställning och varianter. Eleven lär sig att utveckla sina interkulturella färdigheter.
Förmåga att bilda sig en uppfattning om målspråkets språkliga och kulturella miljö Förmåga att bilda sig en uppfattning om frågor och värderingar som anknyter till målspråkets ställning och varianter Förmåga att utveckla interkulturella färdigheter.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan ge ett exempel på målspråkets ställning som ett språk i världen. Eleven kan ge ett exempel på någon språklig och kulturell miljö för målspråket.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan berätta om målspråkets ställning som ett språk i världen. Eleven kan berätta om språkliga och kulturella miljöer för målspråket. Eleven kan berätta om frågor och värderingar som anknyter till målspråkets ställning och varianter. Eleven kan berätta om likheter och olikheter mellan kulturen i målspråkets länder och i Finland som en del av sina interkulturella färdigheter.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan jämföra frågor och värderingar som anknyter till målspråkets ställning och varianter som ett språk i världen. Eleven kan jämföra språkliga och kulturella miljöer för målspråket. Eleven kan jämföra likheter och olikheter mellan kulturen i målspråkets länder och i Finland som en del av sina interkulturella färdigheter.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan ge exempel på målspråkets ställning som ett språk i världen. Eleven kan ge några exempel på språkliga och kulturella miljöer i målspråket. Eleven kan nämna några frågor och värderingar som anknyter till målspråkets ställning och varianter. Eleven kan ge några exempel på likheter och olikheter mellan kulturen i målspråkets länder och i Finland som en del av sina interkulturella färdigheter.

M2 (årskurs 8-9) stödja utvecklingen av elevens språkliga nyfikenhet och härledningsförmåga, handleda eleven att lägga märke till regelbundenheter i målspråket och att använda språkvetenskapliga begrepp till stöd för sitt lärande samt att dra nytta av andra språk i sina studier i målspråket
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att utveckla sin språkliga härledningsförmåga. Eleven lär sig att upptäcka regelbundenheter i målspråket och använda språkvetenskapliga begrepp till stöd för sitt lärande. Eleven lär sig dra nytta av andra språk i sina studier i målspråket.
Används inte som grund för bedömningen. Det kunnande som ska bedömas ingår i beskrivningarna av kunskapskraven för växande språkkunskap.
Färdigheter för språkstudier
M3 (årskurs 8-9) handleda eleven att ta ansvar och ställa upp mål för sina studier i målspråket samt uppmuntra eleven att använda många olika sätt för att lära sig målspråket även tillsammans med andra och att mångsidigt öva och utveckla sina färdigheter i målspråket, även med hjälp av digitala verktyg
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att ta ansvar och ställa upp mål för sina studier i målspråket. Eleven lär sig att använda de bästa lämpade sätten för honom eller henne att lära sig målspråket. samt mångsidigt använda och utveckla sina färdigheter i målspråket, även med hjälp av digitala verktyg.
Förmåga att ta ansvar för studierna i målspråket och att utnyttja mångsidiga strategier för att lära sig målspråket.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven tar ansvar för sina studier i målspråket. Eleven kan mångsidigt använda för honom eller henne lämpliga sätt att lära sig målspråket och för att utveckla sina språkkunskaper även tillsammans med andra.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven tar regelbundet ansvar för sina studier i målspråket. Eleven kan använda flera för honom eller henne lämpliga sätt att lära sig målspråket och för att utveckla sina språkkunskaper även tillsammans med andra.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven tar ofta ansvar för sina studier i målspråket. Eleven kan använda några sätt för att lära sig målspråket och för att utveckla sina språkkunskaper även tillsammans med andra.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven tar under handledning sporadiskt ansvar för sina studier i målspråket. Eleven kan använda något sätt för att lära sig målspråket och för att utveckla sina språkkunskaper även tillsammans med andra.

M4 (årskurs 8-9) uppmuntra eleven att se egna kunskaper i målspråket som en viktig del av kontinuerligt lärande och utökade personliga språkresurser samt uppmuntra och handleda eleven att lägga märke till möjligheter att använda sina kunskaper i målspråket i det egna livet och modigt använda målspråket i olika situationer även utanför skolan
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att förstå betydelsen av kunskaper i målspråket som en viktig del av kontinuerligt lärande och utökade personliga språkresurser. Eleven lär sig att lägga märke till möjligheter att använda målspråket. Eleven lär sig att öva och använda sina kunskaper i målspråket i olika situationer och sammanhang även utanför skolan.
Förmåga att bilda sig en uppfattning om betydelsen av kunskaper i målspråket som en del av de egna språkresurserna och kontinuerligt lärande.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan berätta om betydelsen av kunskaper i målspråket som en del av det egna livet och för utökade språkresurser samt för kontinuerligt lärande. Eleven övar och använder regelbundet sina kunskaper i målspråket i olika situationer och sammanhang.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan ge exempel på betydelsen av kunskaper i målspråket som en del av det egna livet och för utökade språkresurser. Eleven övar och använder ofta sina kunskaper i målspråket i olika situationer och sammanhang.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan ge exempel på betydelsen av kunskaper i målspråket som en del av det egna livet. Eleven övar och använder sporadiskt sina kunskaper i målspråket i olika situationer och sammanhang.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan ge något exempel på betydelsen av kunskaper i målspråket.

Växande språkkunskap, förmåga att kommunicera
M5 (årskurs 8-9) erbjuda eleven tillfällen att öva muntlig och skriftlig kommunikation i olika kommunikationskanaler
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att aktivt delta i olika kommunikationssituationer.
Kommunikationsförmåga i olika situationer

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Kunskapsnivå A1.3/A2.1: Eleven klarar av många rutinmässiga kommunikationssituationer. Eleven kan utbyta tankar eller information i bekanta och vardagliga situationer.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Kunskapsnivå A1.3: Eleven klarar av många rutinmässiga kommunikationssituationer, ibland med stöd av sin samtalspartner.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Kunskapsnivå A1.2: Eleven klarar sporadiskt av de vanligaste ofta återkommande rutinmässiga kommunikationssituationerna, men för det mesta ännu med stöd av sin samtalspartner.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Kunskapsnivå A1.1: Eleven klarar sporadiskt med stöd av sin samtalspartner av några av de vanligaste ofta återkommande och rutinmässiga kommunikationssituationerna.

M6 (årskurs 8-9) stödja eleven i att använda sig av språkliga kommunikationsstrategier
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att använda olika språkliga kommunikationsstrategier.
Användning av kommunikationsstrategier

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Kunskapsnivå A1.3/A2.1: Eleven deltar i kommunikationen och behöver endast sporadiskt hjälpmedel. Eleven kan reagera med korta verbala uttryck. Eleven måste relativt ofta be om förtydligande eller upprepning och behöver mera sällan stödja sig på ickeverbala uttryck. Eleven kan i viss mån utnyttja samtalspartnerns uttryck i sin egen kommunikation.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Kunskapsnivå A1.3: Eleven deltar i kommunikationen, men behöver fortfarande ofta hjälpmedel. Eleven kan reagera med korta verbala uttryck, små gester (till exempel genom att nicka), ljud eller liknande minimal respons. Eleven måste ofta be sin samtalspartner att förtydliga eller upprepa.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Kunskapsnivå A1.2: Eleven använder sig av det mest centrala ord- och uttrycksförrådet i sin kommunikation. Eleven behöver mycket hjälpmedel. Eleven kan be sin samtalspartner att upprepa eller tala långsammare.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Kunskapsnivå A1.1: Eleven behöver mycket hjälpmedel (till exempel gester, teckningar, ordlistor, internet). Eleven kan ibland gissa eller härleda enskilda ords betydelse utgående från kontexten, allmänna kunskaper eller sina andra språkkunskaper. Eleven kan uttrycka om hen har förstått eller inte.

M7 (årskurs 8-9) hjälpa eleven att öka sin kännedom om uttryck som hör till artigt språkbruk
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att använda olika artighetsfraser.
Kulturellt lämplig kommunikation

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Kunskapsnivå A1.3/A2.1: Eleven klarar av några korta sociala situationer och kan använda några artiga hälsnings- och tilltalsfraser samt framföra till exempel önskemål, inbjudningar, förslag och ursäkter och besvara sådana.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Kunskapsnivå A1.3: Eleven kan använda vanliga uttryck som kännetecknar artigt språkbruk i många rutinmässiga sammanhang.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Kunskapsnivå A1.2: Eleven kan använda några av de vanligaste artighetsfraserna på språket i rutinmässiga sociala sammanhang.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Kunskapsnivå A1.1: Eleven kan använda några för språket eller kulturen typiska artighetsfraser (hälsa, säga adjö, tacka) i några mycket rutinmässiga sociala sammanhang.

Växande språkkunskap, förmåga att tolka texter
M8 (årskurs 8-9) uppmuntra eleven att tolka för sig själv och sin åldersgrupp lämpliga och intressanta talade och skrivna texter
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att förstå olika talade och skrivna texter.
Förmåga att tolka texter

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Kunskapsnivå A1.3/A2.1: Eleven förstår texter som innehåller enkla och bekanta ord och uttryck samt tydligt tal. Eleven kan plocka ut den information hen behöver i korta och enkla meddelanden som intresserar honom eller henne och grundtankarna i en förutsägbar text som innehåller bekanta ord.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Kunskapsnivå A1.3: Eleven förstår skriven text som innehåller enkla och bekanta ord och uttryck och långsamt tal med stöd av kontexten. Eleven kan plocka ut enkel information enligt behov ur en kort text.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Kunskapsnivå A1.2: Eleven förstår skriven text bestående av några ord och långsamt tal som innehåller inövade och bekanta ord och uttryck. Eleven kan urskilja enskilda fakta i en text.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Kunskapsnivå A1.1: Eleven förstår ett begränsat antal talade och skrivna ord och uttryck. Eleven känner till teckensystemet eller ett mycket begränsat antal skrivtecken.

Växande språkkunskap, förmåga att producera texter
M9 (årskurs 8-9) erbjuda eleven rikligt med möjligheter att öva sig på att kort tala och skriva om olika ämnen och i detta sammanhang även fästa uppmärksamhet vid uttal och vid strukturer som är relevanta för textens innehåll
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att uttrycka sig muntligt och skriftligt genom att använda centrala ord och strukturer. Eleven lär sig att uttala begripligt.
Förmåga att producera texter

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Kunskapsnivå A1.3/A2.1: Eleven kan med enkla meningar och konkreta ord berätta om vardagliga och konkreta saker som är viktiga för hen. Eleven behärskar centrala ord och strukturer. Eleven kan tillämpa några grundläggande uttalsregler, även i andra än inövade uttryck.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Kunskapsnivå A1.3: Eleven behärskar en begränsad mängd korta, inövade uttryck, de mest centrala orden och grundläggande satsstrukturer. Eleven kan med hjälp av ett begränsat uttrycksförråd berätta om vardagliga och för hen viktiga saker samt skriva enkla meddelanden. Eleven uttalar inövade uttryck begripligt.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Kunskapsnivå A1.2: Eleven kan med hjälp av ett begränsat uttrycksförråd berätta om några bekanta och för hen viktiga saker samt skriva några korta meningar om inövade ämnen. Eleven uttalar de flesta inövade uttrycken begripligt. Eleven behärskar ett mycket begränsat ordförråd, några situationsbundna uttryck och en del av den grundläggande grammatiken.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Kunskapsnivå A1.1: Eleven kan uttrycka sig mycket begränsat i tal med hjälp av inövade ord och inlärda standarduttryck. Eleven uttalar några inövade uttryck begripligt. Eleven kan skriva några enskilda ord och uttryck.

Innehåll

I1 M1 (årskurs 7) Kulturell mångfald och språkmedvetenhet

Att lägga märke till målspråket i olika sammanhang och miljöer som berör till exempel media, hem, hobbyer, resor eller andra situationer. Centrala teman är målspråkets språkliga miljöer och länder där målspråket talas samt deras kulturer. Innehåll väljs även utgående från ämnen som är av intresse och betydelse för eleverna. Att reflektera över målspråkets ställning som ett språk i världen samt över frågor och värderingar som anknyter till målspråkets ställning och varianter. Att bekanta sig med likheter och olikheter mellan kulturen i länderna där målspråket talas och i Finland för att stärka utvecklingen av interkulturella färdigheter.

I1 M2 (årskurs 7) Kulturell mångfald och språkmedvetenhet

Att väcka elevernas språkliga medvetenhet och utveckla deras språkliga förmåga. Att bekanta sig med regelbundenheter i målspråket med hjälp av språkvetenskapliga begrepp och att öva sig att använda dem i sina studier i målspråket. Ord, fraser, standarduttryck och strukturer i målspråket studeras i anknytning till situationer och sammanhang i elevernas liv och vardag, så att eleverna på ett mångsidigt sätt kan använda och utveckla sin språkliga förmåga.

I2 M3 (årskurs 7) Färdigheter för språkstudier

Att öva på att ta ansvar för de egna studierna i målspråket. Att använda arbetssätt som stärker långsiktiga språkstudier och kritisk informationssökning. Att ställa upp mål även tillsammans och att på olika sätt göra eleverna delaktiga i planeringen av inlärningssituationerna. Att mångsidigt öva olika sätt att lära sig målspråket, även med hjälp av digitala verktyg. Att lära sig att hitta sätt att lära sig målspråket som passar eleven själv.

I2 M4 (årskurs 7) Färdigheter för språkstudier

Att reflektera över betydelsen av kunskaper i målspråket som en del av kontinuerligt lärande och de egna språkresurserna. Att ta reda på i vilka sammanhang kunskaper i målspråket behövs och kan användas idag och i framtiden. Att bekanta sig med olika sammanhang och miljöer för målspråket. Att lägga märke till och tillsammans reflektera över var målspråket används och kan utnyttjas samt hur målspråket syns i olika situationer och sammanhang.

I3 M5 (årskurs 7) Växande språkkunskap: förmåga att kommunicera, förmåga att tolka texter, förmåga att producera texter

Att öva muntlig och skriftlig kommunikation i olika kommunikationssituationer som anknyter till elevens liv, som till exempel att hälsa, att fråga hur det går, att berätta om det egna eller någon annans liv och att uträtta olika korta ärenden. Innehåll väljs även utgående från ämnen som är av intresse och betydelse för eleverna. Att öva olika kommunikationssituationer med hjälp av olika kommunikationskanaler och genom aktiverande sätt.

I3 M6 (årskurs 7) Växande språkkunskap: förmåga att kommunicera, förmåga att tolka texter, förmåga att producera texter

Att öva olika sätt att be om upprepning, långsammare tempo och förtydligande av samtalspartnern samt att använda ickeverbala tillvägagångssätt, till exempel gester och miner, för att nå fram med sitt budskap. Att öva olika kompensationsstrategier, till exempel att uttrycka sig på ett annat sätt. Att stärka elevens tilltro till den egna förmågan att lära sig språk och att modigt använda även begränsade språkkunskaper.

I3 M7 (årskurs 7) Växande språkkunskap: förmåga att kommunicera, förmåga att tolka texter, förmåga att producera texter

Att öva artigt språkbruk, till exempel olika artighetsfraser, i rutinmässiga kommunikationssituationer och på ett för kulturen lämpligt sätt.

I3 M8 (årskurs 7) Växande språkkunskap: förmåga att kommunicera, förmåga att tolka texter, förmåga att producera texter

Att öva ord, fraser, standarduttryck och strukturer i samband med ämnen som anknyter till elevernas livsområden. Innehåll väljs utgående från aktuella ämnen som är av intresse och betydelse för eleverna. Att lära sig ord, fraser och standarduttryck i samband med många olika slag av talade och skrivna texter. Att öva målspråkets uttal, betoning och intonation.

I3 M9 (årskurs 7) Växande språkkunskap: förmåga att kommunicera, förmåga att tolka texter, förmåga att producera texter

Att öva ord och strukturer både muntligt och skriftligt i olika naturliga språkanvändningssituationer. Innehåll väljs utgående från aktuella ämnen som är av intresse och betydelse för eleverna. Att rikligt och mångsidigt öva målspråkets uttal, betoning och intonation. Att öva sig att utnyttja fonetiska tecken då man lär sig uttal.

I1 M1 (årskurs 8-9) Kulturell mångfald och språkmedvetenhet

Att lägga märke till målspråket i olika sammanhang och miljöer som berör till exempel media, arbetsliv, hobbyer eller andra situationer. Centrala teman är målspråkets språkliga miljöer och länder där målspråket talas samt deras kulturer. Att fördjupa kunskaperna om målspråkets ställning som ett språk i världen samt om frågor och värderingar som anknyter till målspråkets ställning och varianter. Att fördjupa kunskaperna om likheter och olikheter mellan kulturen i målspråkets länder och i Finland för att stärka utvecklingen av interkulturella färdigheter. Innehåll väljs även utgående från ämnen som är av intresse och betydelse för eleverna.

I1 M2 (årskurs 8-9) Kulturell mångfald och språkmedvetenhet

Att stärka elevernas språkliga medvetenhet och utveckla deras språkliga förmåga. Ord, fraser, standarduttryck och strukturer i målspråket studeras i anknytning till situationer och sammanhang i elevernas liv och vardag, så att eleverna på ett mångsidigt sätt kan använda och utveckla sin språkliga förmåga. Att öva och utnyttja regelbundenheter i målspråket samt att använda språkvetenskapliga begrepp till stöd för sitt lärande. Att öva att utnyttja andra språk för sitt lärande i målspråket.

I2 M3 (årskurs 8-9) Färdigheter för språkstudier

Att öva på att ta ansvar för de egna studierna i målspråket. Att använda arbetssätt som stärker självständigt och långsiktigt arbete samt kritisk informationssökning. Att ställa upp mål och planera verksamheten även tillsammans. Att mångsidigt öva olika sätt att lära sig målspråket, även med hjälp av digitala verktyg, och lära sig att använda sätt att lära sig målspråket som lämpar sig för eleven.

I2 M4 (årskurs 8-9) Färdigheter för språkstudier

Att reflektera över betydelsen av kunskaper i målspråket som en del av kontinuerligt lärande och de egna språkresurserna. Att ta reda på i vilka sammanhang kunskaper i målspråket behövs och kan användas idag och i framtiden. Att lägga märke till och tillsammans reflektera över var målspråket användas och kan utnyttjas samt hur målspråket syns i olika situationer och sammanhang. Att utnyttja olika sammanhang och miljöer för målspråket.

I3 M5 (årskurs 8-9) Växande språkkunskap: förmåga att kommunicera, förmåga att tolka texter, förmåga att producera texter

Att välja innehåll för kommunikationssituationer utgående från den unga och hans eller hennes användning av målspråket till exempel i olika gemenskaper, aktuella ämnen, elevernas intresse, inriktning till studier på andra stadiet samt att bekanta sig med språkfärdigheter som behövs i arbetsliv och studier. Att rikligt öva olika kommunikationssituationer med hjälp av olika kommunikationskanaler. Att öva olika kommunikationssituationer genom aktiverande sätt.

I3 M6 (årskurs 8-9) Växande språkkunskap: förmåga att kommunicera, förmåga att tolka texter, förmåga att producera texter

Att öva olika sätt att be om upprepning, långsammare tempo och förtydligande av sin samtalspartner samt att använda ickeverbala tillvägagångssätt, till exempel gester och miner, för att nå fram med sitt budskap. Att öva olika kompensationsstrategier, till exempel att uttrycka sig på ett annat sätt. Att stärka elevens tilltro till den egna förmågan att lära sig språk och att modigt använda även begränsade språkkunskaper.

I3 M7 (årskurs 8-9) Växande språkkunskap: förmåga att kommunicera, förmåga att tolka texter, förmåga att producera texter

Att öva artigt språkbruk, till exempel olika artighetsfraser, i rutinmässiga kommunikationssituationer och på ett för kulturen lämpligt sätt.

I3 M8 (årskurs 8-9) Växande språkkunskap: förmåga att kommunicera, förmåga att tolka texter, förmåga att producera texter

Att öva ord, fraser, standarduttryck och strukturer som har ett samband med ämnesområden som anknyter till elevernas liv. Innehåll väljs utgående från aktuella ämnen, som är av både intresse och betydelse för eleverna, och som anknyter till språkkunskap som behövs i arbetsliv och studier samt de ungas egna framtidsplaner. Att använda många olika slag av talade och skrivna texter. Att öva målspråkets uttal, betoning och intonation.

I3 M9 (årskurs 8-9) Växande språkkunskap: förmåga att kommunicera, förmåga att tolka texter, förmåga att producera texter

Att öva ord, fraser, standarduttryck och strukturer både muntligt och skriftligt i olika naturliga språkanvändningssituationer. Innehåll väljs utgående från aktuella ämnen, som är av både intresse och betydelse för eleverna, till exempel språkkunskap som behövs i arbetsliv och studier samt de ungas egna framtidsplaner. Att rikligt och mångsidigt öva målspråkets uttal, betoning och intonation. Att öva sig att utnyttja fonetiska tecken då man lär sig uttal.

eGrunder