Samiska och litteratur

I årskurs 7–9 ska bedömningen av elevens lärande vara mångsidig, riktgivande och uppmuntrande. En respons som är uppmuntrande och konstruktiv stärker elevernas motivation och hjälper dem att utveckla sina språkliga färdigheter samt att hitta sina egna styrkor. Eleverna ska kontinuerligt få information om sina studieframgångar och hur väl de presterat i förhållande till målen. Bedömningen ska bli en naturlig del av lärprocessen. Genom en stödjande och analyserande bedömning av elevernas kunskaper kan man hjälpa eleverna att bli medvetna om sina egna kunskaper och färdigheter och sina arbetsprocesser och ge dem verktyg för att utveckla dessa. Alla målområden är lika viktiga i bedömningen av elevens lärande i årkurserna 7–9. Bedömningen ska vara mångsidig och grunda sig på såväl muntliga och skriftliga prov på kunnande som på lärarens observationer i olika lärsituationer. Eleverna ska ges möjlighet att visa prov på kunnande på ett mångsidigt sätt. Färdigheter för självvärdering och kamratrespons utvecklas som en del den formativa bedömningen.

Slutbedömningen infaller det läsår då studierna i modersmål och litteratur avslutas som ett för alla gemensamt läroämne i årskurs 7, 8 eller 9 i enlighet med timfördelningen som beslutits och beskrivits i den lokala läroplanen. Slutbedömningen ska beskriva hur väl och i vilken mån eleven uppnått målen i lärokursen i modersmål och litteratur då studierna avslutas. Då slutvitsordet bildas ska man ta i beaktande alla mål och de därtill hörande kunskapskraven för slutbedömningen i modersmål och litteratur som fastställts i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen, oberoende av för vilken årskurs 7, 8 eller 9 enskilda mål har ställts upp i den lokala läroplanen. Slutvitsordet är en helhetsbedömning som ska bildas utgående från målen och kunskapskraven för modersmål och litteratur. Eleven har uppnått målen i lärokursen för vitsorden 5, 7, 8 eller 9 då elevens kunnande i huvudsak motsvarar den nivå av kunnande som beskrivs i kunskapskraven för vitsordet i fråga. Helhetsbedömningen av kunnandet för vitsorden 4, 6 och 10 ska bildas utgående från målen för lärokursen i modersmål och litteratur och i relation till ovan nämnda kunskapskrav för slutbedömningen. Om eleven uppnår en bättre kunskapsnivå i något mål kan det kompensera en underkänd eller svagare prestation i något annat mål. Bedömningen av elevens arbete ska ingå i slutbedömningen i modersmål och litteratur och i slutvitsordet som ska bildas utgående från slutbedömningen.

I beskrivningarna av kunskapskraven omfattar beskrivningen av de högre vitsorden även kunnandet för de lägre vitsorden.

Mål

Mål Föremål för bedömningen Bedömningskriterier för slutbedömningen efter avslutad lärokurs i samiska och litteratur
Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
M1 uppmuntra eleven att uttrycka sig och motivera sina åsikter genom att erbjuda mångsidiga möjligheter att öva kommunikation
Mål för elevens lärande
Eleven uppmuntras att uttrycka sig själv och sina åsikter i olika kommunikationssituationer.
Förmåga att uttrycka sig samt att uttrycka och motivera åsikter

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan agera konstruktivt i olika grupper, även i krävande flerspråkiga kommunikationssituationer.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan agera konstruktivt i olika grupper och kommunikationssituationer.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan agera målinriktat i grupp och i vanliga kommunikationssituationer.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan agera i grupper som är bekanta för hen och i vardagliga kommunikationssituationer.

M2 uppmuntra eleven att utveckla sina sociala färdigheter genom att handleda eleven att kommunicera mångsidigt och utveckla förmågan att ge och ta emot respons
Mål för elevens lärande
Eleven utvecklar mångsidiga gruppkommunikationsfärdigheter och sin förmåga att ge och ta emot respons.
Förmåga att kommunicera samt att ge och ta emot respons

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan tolka de andras inlägg och deras mål, samt anpassa sin egen kommunikation enligt situation. Eleven kan ge och ta emot respons på ett ändamålsenligt sätt.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan föra diskussionen vidare genom sina egna inlägg samt på ett konstruktivt sätt ge och ta emot respons.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan ta andras synpunkter i beaktande i sin egen kommunikation. Eleven kan ge knapphändig eller ensidig respons.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan lyssna på andra och deltar i diskussionen. Eleven kan ta emot respons.

M3 uppmuntra eleven att utveckla och vidga sina kommunikativa färdigheter i olika muntliga kommunikationsmiljöer genom att handleda till interkulturell dialog och kommunikation med olika människor, särskilt på samiska
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att iaktta sin egen kommunikation i olika miljöer och bredda sin förmåga att uppträda.
Kommunikativa färdigheter, förmåga att uppträda

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan framföra ett förberett anförande, också om ett krävande ämne. Eleven kan uttrycka sig själv mångsidigt och anpassa sitt uttryck enligt åhörare och ändamål.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan framföra ett förberett anförande samt anpassa det enligt åhörarna. Eleven kan uttrycka sig själv på ett för situationen lämpligt sätt.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan framföra ett enkelt, förberett anförande. Eleven kan uttrycka sig tydligt.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan framföra ett kort anförande om ett för hen bekant och konkret ämne. Eleven kan uttrycka sig förståeligt.

Tekstien tulkitseminen
M4 uppmuntra eleven att utveckla både förmåga att läsa analytiskt och kritiskt och de kunskaper och färdigheter som behövs för att läsa, förstå och analysera texter
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att läsa analytiskt och kritiskt samt lär sig att göra iakttagelser om texter och tolka dem med hjälp av ändamålsenliga begrepp.
Förmåga att analysera och tolka texter.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan tolka och reflektera över textens betydelse och bedöma textens inverkan. Eleven kan analysera texttyper med hjälp av ändamålsenliga begrepp och bedöma texter i relation till deras syfte och ändamål.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan redogöra för textens syfte, målgrupp och betydelse. Eleven kan analysera typiska drag för texttyper och beskriva dem med hjälp av några centrala begrepp.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan särskilja huvudpunkterna i en text och beskriva ändamålen med den. Eleven kan beskriva språkliga och textuella drag i vanliga texttyper.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan plocka ut centralt innehåll ur en text med hjälp av stödfrågor. Eleven kan nämna några språkliga eller textuella drag i någon enkel texttyp.

M5 handleda eleven att vidga sin textvärld, att använda, tolka och bedöma olika typer av skönlitterära texter, medie- och faktatexter och använda dem för att söka information, få upplevelser och utveckla sitt läsintresse
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att välja, använda, tolka och värdera samiska skönlitterära, fakta- och medietexter.
Textkompetens vid tolkning av texter och förmåga att söka information

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan välja, använda, tolka och utvärdera också texttyper som är nya för hen. Eleven kan reflektera över faktorer som berör källornas tillförlitlighet och användbarhet och motivera sina egna val av källor.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan välja, använda och tolka texter som representerar olika texttyper. Eleven kan bedöma olika källors tillförlitlighet och användbarhet.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan välja, använda och läsa olika texter, men håller sig främst till bekanta texttyper. Eleven kan beskriva tillförlitligheten hos de källor hen använder.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan läsa enkla skönlitterära, fakta- och medietexter i olika former. Eleven kan nämna en egenskap som har med källornas tillförlitlighet att göra.

M6 vägleda eleven att utvärdera sina läsfärdigheter och upptäcka utvecklingsbehov genom att öva lämpliga läs- och studiestrategier
Mål för elevens lärande
Eleven utvecklar strategier och metakognitiva färdigheter som behövs för att kunna läsa och lär sig att bedöma sina utvecklingsbehov.
Förmåga att analysera sina läsfärdigheter, lässtrategier

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan använda för situationen ändamålsenliga lässtrategier. Eleven kan utvärdera sina läsfärdigheter och reflektera över hur de kan utvecklas.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan välja lässtrategier som är lämpade för texttypen. Eleven kan redogöra för sin läsfärdighet och beskriva sina styrkor och utvecklingsbehov.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan använda sig av några lässtrategier. Eleven kan beskriva sig själv som läsare och identifiera några styrkor och utvecklingsbehov.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan använda någon enkel lässtrategi för att förstå text. Eleven kan identifiera någon läsrelaterad styrka eller något utvecklingsbehov hos sig själv.

M7 handleda eleven att analysera och tolka litteratur och att använda begrepp som behövs för det samt göra iakttagelser om texter skrivna av samer och andra ursprungsfolk och tolka dem
Mål för elevens lärande
Eleven bekantar sig med fiktiva texter i olika former som är nya för hen själv. Eleven breddar sina erfarenheter av audiovisuell, visuella och skriven text och delar med sig av dem samt fördjupar sin förståelse av fiktion.
Förmåga att analysera och tolka litteratur

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan analysera fiktiva texter i olika former med hjälp av ändamålsenliga begrepp. Eleven kan tolka fiktiva texter och reflektera över mångtydigheten i fiktion.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan redogöra för fiktiva texter i olika former. Eleven kan använda några centrala begrepp och identifiera särdrag och berättartekniska grepp som är typiska för fiktivt språk och uttryck.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan beskriva särdrag inom fiktiv text och göra iakttagelser om fiktiva medel.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan redogöra för handlingen i en enkel fiktiv text och nämna enstaka särdrag inom fiktionen.

Tekstien tuottaminen
M8 uppmuntra eleven att framföra och motivera sina åsikter med hjälp av olika typer av texter i olika kommunikationsmiljöer
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att uttrycka sina tankar genom att skriva och producera många olika slags texter, samt identifiera sina styrkor och utvecklingsbehov som textproducent.
Textkompetens vid produktion av texter

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan producera text på ett kreativt sätt enligt situation och ändamål. Eleven kan utvärdera sina styrkor och utvecklingsområden som textproducent och reflektera över hur de kan utvecklas.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan producera texter enligt givet syfte. Eleven kan redogöra för sina styrkor och utvecklingsområden som textproducent.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan producera olika typer av texter enligt instruktioner. Eleven kan beskriva sig själv som textproducent och nämna några styrkor eller utvecklingsbehov.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan producera enkla texter enligt modell. Eleven kan nämna någon styrka eller något utvecklingsbehov hos sig själv som textproducent.

M9 handleda eleven att vidga sin kunskap om olika textgenrer genom att erbjuda möjligheter att producera i synnerhet olika typer av ställningstagande, instruerande och diskuterande texter samt hjälpa eleven att identifiera sina styrkor och utvecklingsbehov som textproducent
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att producera berättande, beskrivande, instruerande, diskuterande och ställningstagande texter, också i multimediala miljöer, och lär sig att välja ett uttryckssätt som är lämpligt för textgenren och situationen.
Kunskap om textgenrer, förmåga att producera texter och ge akt på sina färdigheter

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan självständigt producera olika slags texter och använder mångsidiga uttryckssätt som kännetecknar dem.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan producera diskuterande och olika ställningstagande texter och använda uttryckssätt som kännetecknar dem.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan producera instruerande och enkla ställningstagande texter och kan med hjälp av modeller använda uttryckssätt som är typiska för dem.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan med hjälp av modeller producera berättande och beskrivande texter som är enkla och konkreta. Texterna utgår från bekanta ämnen.

M10 stödja eleven att vidareutveckla sina skrivfärdigheter, hjälpa eleven att välja uttryckssätt enligt textgenren, målgruppen och sammanhanget och stärka kunskaperna i det skrivna standardspråket
Mål för elevens lärande
Eleven utvecklar sina textproduktionsprocesser.
Förmåga att skriva flytande och behärska det skrivna standardspråket

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan producera en sammanhängande och åskådlig text. Eleven kan använda textbindningsmetoder mångsidigt. Eleven använder mångsidiga menings- och satsbyggnader och fäster uppmärksamhet vid textens uttryckssätt samt följer standardspråkets skriftspråksnormer.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan producera text som är smidig och lätt att förstå. Eleven kan strukturera sin text och sina stycken logiskt och fästa uppmärksamhet vid ordval samt följer i huvudsak standardspråkets centrala skriftspråksnormer i sin textproduktion och -bearbetning. Eleven kan skriva flytande för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan producera text och fästa uppmärksamhet vid menings- och satsbyggnad.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan samla idéer och producera enkel text enligt modell eller med hjälp av stödfrågor. Eleven kan skriva för hand och med hjälp av digitala verktyg.

M11 hjälpa eleven att befästa textproduktionsprocesserna, att producera text tillsammans med andra och att stärka förmågan att ge och ta emot respons, motivera eleven att stärka sin förmåga att söka och bedöma information och använda källor på ett mångsidigt sätt i egna texter med respekt för upphovsrätt, integritet och etiska normer för kommunikation på internet
Mål för elevens lärande
Eleven stärker sin förmåga att hantera och använda information. Eleven stärker sin förmåga att använda källor och källhänvisningar på ett mångsidigt sätt samt övar sig i att agera i olika miljöer med respekt för integritet och upphovsrätt.
Förmåga att behärska textproduktionsprocesserna, att söka information och kommunicera etiskt korrekt

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan kombinera information från flera olika källor i sina texter.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan göra mångsidiga anteckningar och sammanfatta information hen samlat. Eleven hänvisar till källor på ett korrekt sätt.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan göra enkla anteckningar samt källhänvisningar enligt modell.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan göra en enkel sammanfattning utifrån det eleven hört, läst eller sett. Eleven kan mekaniskt och på ett enkelt sätt använda källor i sina texter. Eleven följer upphovsrättsliga normer och förstår betydelsen av personlig integritet på nätet.

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
M12 handleda eleven att fördjupa sin språkmedvetenhet och väcka elevens intresse för samiska språkfenomen, handleda eleven att känna igen olika språkregister, stildrag och nyanser samt att förstå betydelsen och följderna av språkliga val
Mål för elevens lärande
Eleven fördjupar sin språkliga medvetenhet och sitt intresse för språkliga fenomen, känner igen språkets strukturer, olika språkvarianter, stildrag och nyanser och förstår betydelsen av språkliga val och följderna av dem.
Förmåga att utveckla språklig medvetenhet

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan analysera drag i texter, språkvarianter och stildrag. Eleven kan tillämpa information om följderna av språkliga val i sin egen kommunikation.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan redogöra för olika språkvarianter och stildrag. Eleven kan reflektera över betydelsen och följderna av språkliga och textuella val.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan göra iakttagelser om särdrag i språk och text. Eleven kan beskriva språkliga variationer i olika situationer.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan göra iakttagelser om enkla särdrag i text och språk. Eleven kan nämna några vanliga skillnader mellan skriftspråk och talspråk eller vardagligt språk och standardspråk.

M13 vägleda eleven att uppfatta samiskheten som en resurs genom den mångsidiga samiska kulturen och det samiska språket och att bli medveten om sin egen språkliga och kulturella identitet och förstå det samiska språkets betydelse och rötter
Mål för elevens lärande
Eleven bekantar sig med mångfalden inom det samiska språket och den samiska kulturen, bakgrunden till det samiska språket och dess särdrag och reflekterar över den språkliga och kulturella identitetens betydelse.
Förmåga att uppfatta språkets betydelse och ställning

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan reflektera över den språkliga och kulturella mångfaldens betydelse för individen och samhället. Eleven kan redogöra för drag som är typiska för det samiska språket eller de samiska språken i relation till andra språk. Eleven kan reflektera över modersmål som begrepp och dess betydelse för identitetsbygget.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan beskriva mångfalden inom de samiska språken och det samiska språkets ställning bland andra språk. Eleven kan redogöra för centrala drag inom det samiska språket eller de samiska språken. Eleven kan reflektera över modersmålets kopplingar till identiteten.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan nämna centrala drag som är typiska för det samiska språket eller de samiska språken. Eleven kan beskriva modersmålets betydelse för individen.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan nämna samiska språk och nämna något drag som är typiskt för det samiska språket eller de samiska språken. Eleven kan berätta om modersmålets betydelse för hen.

M14 uppmuntra eleven att vidga sin litteratur- och kultursyn, introducera eleven i litteraturens historia, samisk litteratur och samiska medier samt hjälpa eleven att reflektera kring litteraturens och kulturens betydelse i det egna livet
Mål för elevens lärande
Eleven vidgar sin litteratursyn, bekantar sig med litteraturhistoria, samisk litteratur och samiska medier.
Förmåga att utveckla litteraturkunskap, kulturmedvetenhet och läsintresse

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan analysera mångfalden inom litteraturen som en del av kulturen. Eleven kan beskriva litteraturens olika skeden samt deras centrala stildrag och nämna centrala verk för de olika skedena. Eleven har mångsidig kunskap om litteratur.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan beskriva mångfalden inom skönlitteraturen och nämna litteraturens olika skeden och koppla några centrala verk till dem. Eleven har läst de verk som man kommit överens om läsårsvis.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan beskriva särdrag som är typiska för litterära huvudgenrer och nämna några centrala verk som hör till dessa. Eleven har läst en del av de verk som man kommit överens om läsårsvis.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan nämna litterära huvudgenrer. Eleven har läst några skönlitterära verk, t.ex. noveller.

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena
M15 uppmuntra eleven att bredda den språkkunskap som behövs i olika läroämnen och att utnyttja sina kunskaper i samiska i allt lärande
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att på ett ändamålsenligt sätt använda samiska inom olika vetenskapsområden och att utnyttja sina kunskaper i samiska i allt lärande.
Förmåga att behärska det språk som används inom olika vetenskapsområden

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan mångsidigt använda språket på det sätt som kännetecknar olika vetenskapsområden och redogöra för det språk hen använder.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan använda språket på det sätt som kännetecknar olika vetenskapsområden och förstår deras samband med vardagsspråket.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan använda ett enkelt språk för några vetenskapsområden.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan beskriva hur olika vetenskapsområden kräver olika språkkunskaper.

M16 handleda eleven att utveckla sin förmåga att lära sig på ett vetgirigt, engagerat och undersökande sätt på samiska och andra språk
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att mångsidigt söka samisk information i olika källor samt planera, strukturera och utvärdera sitt arbete självständigt och i grupp.
Förmåga att söka information samt planera, strukturera och utvärdera sitt arbete

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan självständigt söka information i tillförlitliga och mångsidiga källor samt aktivt planera, strukturera och utvärdera sitt arbete självständigt och i grupp.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan söka information i olika källor samt självständigt planera, strukturera och utvärdera sitt arbete.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan söka information i källor som är nya för hen samt planera sitt arbete som medlem i en grupp.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan söka information i bekanta källor samt planera sitt arbete enligt modell.

Innehåll

I1 Att kommunicera

Eleverna övar sig att lyssna, diskutera och att ta del av olika kommunikationssituationer i det dagliga livet, till exempel att komma med idéer, argumentera, förhandla och lösa problem. De får öva sig att hålla förberedda muntliga presentationer, att ta publiken i beaktande och att ge och ta emot respons. Eleverna utvärderar och utvecklar sina kommunikationsfärdigheter och iakttar vilka intryck och betydelser den egna och andras kommunikation resulterar i. Eleverna observerar språkliga medel som är typiska för olika kommunikationssituationer och använda dem i sitt eget språkbruk. Med hjälp av drama fördjupas förmågan att använda tal och olika former av helhetsgestaltning för att uttrycka sig. Eleverna erbjuds möjligheter att bekanta sig med teater som konstform och att samtidigt träna förmågan att uppträda.

I2 Att tolka texter

Eleverna fördjupar läsfärdigheterna och förmågan att tolka texter genom att läsa och undersöka olika typer av fiktiva texter, medie- och faktatexter samt genom att undersöka olika textgenrer och utnyttja olika lässtrategier. Eleverna bekantar sig med olika typer av texter, i synnerhet förklarande, argumenterande och instruerande texter samt deras centrala språkliga särdrag. De övar sig att läsa kritiskt och ställa kritiska frågor till en text. I undervisningen ges eleverna möjlighet att leva sig in i litteraturen, att reflektera över sitt eget liv via litteraturen och att dela med sig av läsupplevelser. Eleverna utökar läsandet från ungdomslitteratur till allmän skön- och faktalitteratur. De övar sig att analysera och tolka litteratur och att använda begrepp som behövs vid analys och jämförelse av texter. Eleverna lär sig de olika faserna av informationssökning, att använda olika informationskällor och att bedöma deras tillförlitlighet utgående från olika kriterier. Eleverna fördjupar sin kunskap om fiktivt språk och berättartekniska medel. De lär sig att identifiera och tolka samiska bildmotiv, metaforer och symbolik. Eleverna undersöker och tolkar texter skrivna av andra ursprungsfolk.

I3 Att producera texter

Eleverna producerar olika typer av fiktiva och icke-fiktiva texter. De studerar textuella, visuella och språkliga drag i berättande, beskrivande, instruerande, förklarande och argumenterande texter samt de olika faserna i textproduktionsprocessen. Eleverna undersöker olika textuella element, såsom rubricering, styckeindelning, typisk helhetsstruktur i olika textgenrer, textbindning samt register- och stildrag i anknytning till vokabulären. De fördjupar förståelsen för det skriftliga standardspråkets särdrag och konventioner och olika sätt att uttrycka tid. Eleverna lär sig att dra nytta av sina kunskaper för att producera och bearbeta egna texter. Eleverna stärker sin förmåga att producera texter som behövs i studierna, såsom att referera, komprimera, göra anteckningar och använda källor. De lär sig om upphovsrätt och iaktta bestämmelserna om upphovsrätt i sin egen textproduktion.

I4 Att förstå språk, litteratur och kultur

Eleverna studerar texter och texters betydelser och lär sig språkliga begrepp. De analyserar texter och iakttar hur språkstrukturer, språkregister, stilistiska drag och språkliga val påverkar stilen och nyansen i en text. Eleverna undersöker typiska särdrag i det samiska språket. De lär känna de samiska språkens situation, språkens släktskapsförhållanden, språkhistoria och principerna för språkstyrning. Eleverna undersöker hur språk påverkar varandra. Eleverna bekantar sig med begreppet kultur och den samiska kulturens uttrycksformer och får möjligheter att själva delta i att producera kultur. Eleverna reflekterar över förhållandet mellan språk, kultur och identitet och hur olika kulturer avspeglas i olika typer av texter. De bekantar sig med litteraturens huvudgenrer samt med allmän, finsk och samisk litteraturhistoria. Eleverna läser centrala verk inom samisk litteratur och modern samisk litteratur. Eleverna uppmuntras att aktivt och mångsidigt utnyttja bibliotekets utbud och samiska medier.

I5 Att använda språket som stöd för allt lärande

Eleverna fördjupar och tillämpar kunskapen om vokabulär och begrepp i olika läroämnen bland annat genom att undersöka, producera och tolka samt genom att utnyttja olika typer av lärmiljöer.

eGrunder