Annat främmande språk, A-lärokurs

Bedömningen ska vara mångsidig och ge eleverna möjlighet att uttrycka sig på för dem naturliga sätt. Med hjälp av uppmuntrande och handledande respons som anknyter till formativ bedömning hjälper man eleverna att bli medvetna om sina egna färdigheter och att utveckla dem. Eleverna ska uppmuntras att tillämpa sina kunskaper i olika kommunikationssituationer. Lärandet ska bedömas på flera olika sätt, också genom självvärdering och kamratrespons. Den summativa bedömningen ska grunda sig på hur väl och i vilken mån eleven uppnått målen som ställts upp i den lokala läroplanen för A-lärokursen i annat främmande språk.

Bedömningen av växande språkkunskap ska grunda sig på den Europeiska referensramen och den finländska nivåskalan för språkkunskap och språkutveckling som utarbetats utgående från den. Som verktyg vid bedömningen kan man även använda till exempel den Europeiska språkportföljen.

Bedömningen ska vara mångsidig så att elever som har inlärningssvårigheter i språket, eller som på något annat sätt har ett annorlunda språkligt utgångsläge, ges olika möjligheter att visa sitt kunnande.

Slutbedömningen infaller det läsår då studierna i A-lärokursen i annat främmande språk avslutas i årskurs 7, 8 eller 9 i enlighet med timfördelningen som beslutits och beskrivits i den lokala läroplanen. Slutbedömningen ska beskriva hur väl och i vilken mån eleven uppnått målen i A-lärokursen i annat främmande språk då studierna avslutas. Då slutvitsordet bildas ska man ta i beaktande alla mål och de därtill hörande kunskapskraven för slutbedömningen i A-lärokursen i annat främmande språk som fastställts i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen, oberoende av för vilken årskurs 7, 8 eller 9 enskilda mål har ställts upp i den lokala läroplanen. Slutvitsordet är en helhetsbedömning som ska bildas utgående från målen och kunskapskraven för A-lärokursen i annat främmande språk. Eleven har uppnått målen i lärokursen för vitsorden 5, 7, 8 eller 9 då elevens kunnande i huvudsak motsvarar den nivå av kunnande som beskrivs i kunskapskraven för vitsordet i fråga. Helhetsbedömningen av kunnandet för vitsorden 4, 6 och 10 ska bildas utgående från målen för A-lärokursen i annat främmande språk och i relation till ovan nämnda kunskapskrav för slutbedömningen. Om eleven uppnår en bättre kunskapsnivå i något mål kan det kompensera en underkänd eller svagare prestation i något annat mål. Bedömningen av elevens arbete ska ingå i slutbedömningen i A-lärokursen i annat främmande språk och i slutvitsordet som ska bildas utgående från slutbedömningen.

I vitsordet 9 som gäller målen för undervisningen (M6-M9) och som anknyter till växande språkkunskap i A-lärokursen i annat främmande språk har två kunskapsnivåer A2.2 och B1.1 kombinerats till en mellannivå A2.2/B1.1. Kunskapsnivåerna finns i den Europeiska referensramen och i den finländska nivåskalan för språkkunskap och språkutveckling som utarbetats utgående från den.

Mål

Mål Föremål för bedömningen Bedömningskriterier för slutbedömningen efter avslutad A-lärokurs i annat främmande språk
Kulturell mångfald och språkmedvetenhet
M1 utveckla elevens förmåga att reflektera över företeelser och värderingar som anknyter till målspråkets ställning samt ge eleven beredskap att utveckla sin förmåga att agera i mångkulturella miljöer
Mål för elevens lärande
Eleven lär känna värderingar som anknyter till målspråkets ställning och varianter. Eleven lär sig om ländernas kulturer och levnadssätt inom språkområdet. Eleven lär sig att utveckla sin förmåga att agera i mångkulturella miljöer.
Förståelse för frågor som anknyter till målspråkets ställning och varianter och förmåga att agera i mångkulturella miljöer

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan reflektera över företeelser som anknyter till målspråkets ställning i världen. Eleven kan jämföra och reflektera över ländernas kulturer och levnadssätt inom språkområdet. Eleven kan jämföra och reflektera över kulturella drag i kommunikationen.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan berätta om målspråkets ställning i världen. Eleven kan jämföra ländernas kulturer och levnadssätt i språkområdet. Eleven kan berätta om kulturella drag i kommunikationen.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan berätta var målspråket talas och att det talas på olika sätt. Eleven kan beskriva ländernas kulturer och levnadssätt i språkområdet. Eleven kan nämna kulturella drag som anknyter till kommunikation.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan nämna några länder där målspråket talas. Eleven kan berätta något om ländernas kulturer och levnadssätt inom språkområdet.

M2 uppmuntra eleven att på målspråket hitta intressanta innehåll och sammanhang som vidgar elevens världsbild
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att hitta målspråkliga innehåll och sammanhang som vidgar elevens världsbild.
Förmåga att med hjälp av målspråket utveckla sina världsmedborgerliga färdigheter

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan reflektera över hur hen kan utnyttja målspråkliga innehåll och sammanhang för att främja det egna lärandet.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan jämföra målspråkliga innehåll och sammanhang som främjar hens lärande.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan nämna målspråkliga innehåll och sammanhang, som främjar hens lärande.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan ge exempel på några innehåll och sammanhang där målspråket kan användas.

M3 handleda eleven att lägga märke till regelbundenheter i målspråket och sätt att i olika språk uttrycka samma saker samt att använda sig av språkvetenskapliga begrepp som stöd för sitt lärande
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att lägga märke till regelbundenheter i målspråket och göra jämförelser mellan målspråket och andra språk. Eleven lär sig att använda språkvetenskapliga begrepp i målspråket som stöd för sitt lärande.
Språklig förmåga

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan dra slutsatser om målspråkets regelbundenheter och tillämpa dem. Eleven kan jämföra hur samma sak uttrycks i målspråket och i något annat språk. Eleven känner till språkvetenskapliga begrepp i målspråket och kan använda dem för att utveckla sina språkkunskaper.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan dra slutsatser om målspråkets regelbundenheter. Eleven kan berätta hur samma sak uttrycks i målspråket och i något annat språk. Eleven kan berätta om målspråkets centrala språkvetenskapliga begrepp och använda dem för att utveckla sina språkkunskaper.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan dra några slutsatser om regelbundenheter i målspråket. Eleven kan ge några exempel på hur samma sak uttrycks i målspråket och i något annat språk. Eleven kan ge några exempel på språkvetenskapliga begrepp och använda dem för att utveckla sina språkkunskaper.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan göra iakttagelser om några regelbundenheter i målspråket.

Färdigheter för språkstudier
M4 uppmuntra eleven att ställa upp mål, att utnyttja mångsidiga sätt för att lära sig målspråket och att reflektera över sitt lärande självständigt och i samarbete med andra samt att handleda eleven att delta på ett uppbyggande sätt i kommunikation där det viktigaste är att man når fram med sitt budskap
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att ställa upp mål för sina språkstudier och lär sig att reflektera över sitt lärande självständigt och i samarbete med andra. Eleven lär sig att använda olika sätt för att lära sig språk och att hitta de mest effektiva för hens eget lärande. Eleven lär sig olika sätt att delta uppbyggande i kommunikation.
Förmåga att ställa upp mål, att utnyttja studiestrategier, att reflektera över sitt lärande samt förmåga att bilda sig en uppfattning om olika sätt att delta i kommunikation

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan använda mångsidiga och för hen själv passande sätt att lära sig målspråket. Eleven kan jämföra och reflektera över olika sätt att delta uppbyggande i kommunikation.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan använda de mest centrala och för hen själv passande sätten att lära sig målspråket. Eleven kan jämföra olika sätt att delta uppbyggande i kommunikation.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan använda de vanligaste och för hen själv passande sätten att lära sig språk. Eleven kan beskriva några sätt att delta uppbyggande i kommunikation.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan använda några för hen själv passande sätt att lära sig språk. Eleven kan ge några exempel på olika sätt att delta uppbyggande i kommunikation.

M5 stödja elevens egen aktivitet och förmåga att kreativt tillämpa sina språkkunskaper samt utveckla sina färdigheter för kontinuerligt språklärande
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att tillämpa sina språkkunskaper samt utveckla sina färdigheter självständigt även efter avslutad skolgång. Eleven lär sig att utnyttja de språkliga intryck som hen får i den omgivande världen. Eleven utvecklar tilltro till sig själv som språkinlärare.
Förmåga att utveckla färdigheterna för kontinuerligt språklärande

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan jämföra och reflektera över olika möjligheter att tillämpa och utveckla sina kunskaper i målspråket även efter avslutad skolgång.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan jämföra olika möjligheter att tillämpa och utveckla sina kunskaper i målspråket även efter avslutad skolgång.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan beskriva möjligheter att utveckla sina kunskaper i målspråket även efter avslutad skolgång.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan ge några exempel på möjligheter att utveckla sina kunskaper i målspråket.

Växande språkkunskap, förmåga att kommunicera
M6 uppmuntra eleven att öva sig i att delta i många olika slag av vardagliga kommunikationssituationer samt ta initiativ i dem
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att ta initiativ i vardagliga kommunikationssituationer.
Kommunikationsförmåga i olika situationer

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Kunskapsnivå A2.2/B1.1: Eleven reder sig relativt obehindrat i många vardagliga kommunikationssituationer. Eleven kan ta initiativ i många olika kommunikationssituationer.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Kunskapsnivå A2.2: Eleven reder sig relativt bra i olika vardagliga kommunikationssituationer. Eleven kan i allt högre grad ta initiativ i en kommunikationssituation.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Kunskapsnivå A2.1: Eleven kan utbyta tankar eller information i bekanta och vardagliga situationer och stundtals hålla igång en konversation.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Kunskapsnivå A1.2: Eleven klarar sporadiskt av ofta återkommande rutinmässiga kommunikationssituationer, men tar för det mesta ännu stöd av sin samtalspartner.

M7 handleda eleven att vara aktiv i kommunikationssituationer och att fördjupa sin förmåga att på målspråket använda olika kommunikationsformer, stående uttryck, omskrivningar, utfyllnader och andra kompensationsstrategier
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att vara aktiv i kommunikationssituationer. Eleven lär sig att utnyttja kommunikationsstrategier.
Användning av kommunikationsstrategier

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Kunskapsnivå A2.2/B1.1: Eleven deltar i allt högre grad i kommunikation, kan be om precisering av nyckelord och försäkra sig om att samtalspartnern har förstått budskapet. Eleven kan sporadiskt omskriva eller byta ut obekanta ord eller omformulera sitt budskap.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Kunskapsnivå A2.2: Eleven deltar i allt högre grad i kommunikation och använder vid behov standarduttryck för att be om precisering av nyckelord. Eleven måste då och då be samtalspartnern upprepa eller förtydliga. Använder t.ex. ett närliggande eller allmännare begrepp när hen inte vet det exakta begreppet (hund/djur eller hus/stuga).

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Kunskapsnivå A2.1: Eleven deltar i allt högre grad i kommunikation och använder mer sällan non-verbala uttryck. Eleven måste relativt ofta be samtalspartnern upprepa eller förtydliga och kan i någon mån utnyttja samtalspartnerns uttryck i sin egen kommunikation.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Kunskapsnivå A1.2: Eleven använder sig av det mest centrala ord- och uttrycksförrådet i sin kommunikation. Eleven behöver mycket hjälpmedel. Eleven kan be samtalspartnern att upprepa eller tala långsammare.

M8 handleda eleven att i kommunikation som berör åsikter och ställningstaganden fästa uppmärksamhet vid kulturellt lämpligt språkbruk
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att använda målspråket på ett kulturellt lämpligt sätt i kommunikation.
Kulturellt lämpligt språkbruk

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Kunskapsnivå A2.2/B1.1: Eleven kan använda språket för olika ändamål. Eleven kan diskutera artigt med hjälp av vanliga uttryck och grundläggande kommunikationsrutiner.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Kunskapsnivå A2.2: Eleven kan använda språket på ett enkelt sätt för centrala ändamål, till exempel för att utbyta information eller uttrycka sin åsikt eller ståndpunkt på ett sakligt sätt. Eleven kan diskutera artigt med hjälp av vanliga uttryck och grundläggande kommunikationsrutiner.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Kunskapsnivå A2.1: Eleven klarar av korta sociala situationer och kan använda de vanligaste artiga hälsnings- och tilltalsfraserna samt artigt framföra till exempel önskemål, invitationer, förslag och ursäkter och besvara sådana.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Kunskapsnivå A1.2: Eleven kan använda några av de allra vanligaste artighetsfraserna typiska för språket i rutinmässiga sociala sammanhang.

Växande språkkunskap, förmåga att tolka texter
M9 erbjuda eleven möjligheter att tolka olika slags texter för informationssökning, även tydliga faktatexter och att uppmuntra hen att i tolkandet använda sig av slutledningsförmåga och förståelse av texternas centrala innehåll
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att tolka muntliga och skriftliga texter. Eleven lär sig strategier för att förstå texter.
Förmåga att tolka texter

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Kunskapsnivå A2.2/B1.1: Eleven kan följa med huvudtanken i ett tydligt anförande, känner ofta igen ämnet i en pågående diskussion och förstår det väsentliga i en allmänspråklig text eller långsamt tal som innehåller bekanta ord. Eleven kan härleda betydelsen av obekanta ord utgående från kontexten.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Kunskapsnivå A2.2: Eleven kan i mycket stora drag följa med ett tydligt anförande, känner ofta igen ämnet i en pågående diskussion och förstår det väsentliga i en allmänspråklig text eller långsamt tal som innehåller bekanta ord. Eleven kan härleda obekanta ords betydelse utgående från kontexten.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Kunskapsnivå A2.1: Eleven förstår texter som innehåller enkla, bekanta ord och uttryck samt tydligt tal. Eleven förstår det centrala innehållet i korta, enkla budskap som intresserar hen och grundtankarna i en förutsägbar text som innehåller ett bekant ordförråd. Eleven klarar mycket enkel slutledning med hjälp av kontexten.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Kunskapsnivå A1.2: Eleven förstår skriven text bestående av några ord och långsamt tal som innehåller inövade, bekanta ord och uttryck. Eleven kan urskilja enskilda fakta i en text.

Växande språkkunskap, förmåga att producera texter
M10 erbjuda eleven möjligheter att producera tal och skrift som berör en tilltagande mängd temaområden och med beaktande av centrala strukturer och grundregler för uttal
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att uttrycka sig på olika sätt muntligt och skriftligt genom att använda målspråkets centrala ordförråd och centrala strukturer. Eleven lär sig att uttala begripligt.
Förmåga att producera texter

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Kunskapsnivå A2.2: Eleven kan räkna upp och beskriva (för sin ålder typiska) saker som anknyter till vardagen med hjälp av vanliga ord, några idiomatiska uttryck samt grundläggande och ibland också lite svårare strukturer. Eleven kan tillämpa några grundläggande uttalsregler också i andra än inövade uttryck.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Kunskapsnivå A2.1: Eleven kan med enkla meningar och ett konkret ordförråd berätta om vardagliga och konkreta saker som är viktiga för hen. Eleven behärskar ett lätt förutsägbart ordförråd och många centrala strukturer. Eleven kan tillämpa några grundläggande uttalsregler också i andra än inövade uttryck.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Kunskapsnivå A1.3: Eleven behärskar en begränsad mängd korta, inövade uttryck, det mest centrala ordförrådet och grundläggande satsstrukturer. Eleven kan med hjälp av ett begränsat uttrycksförråd berätta om vardagliga och för hen viktiga saker samt skriva enkla meddelanden och uttalar inövade uttryck begripligt.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Kunskapsnivå A1.1: Eleven kan uttrycka sig mycket begränsat i tal med hjälp av inövade ord och inlärda standarduttryck. Eleven uttalar några inövade uttryck begripligt och kan skriva några enskilda ord och uttryck.

Innehåll

I1 Kulturell mångfald och språkmedvetenhet

Att utveckla förståelse för fler- och parallellspråkigheten i världen och för språkliga rättigheter. Att undersöka kulturen och livsstilen i de länder eller områden där målspråket talas. Att använda sådana språkvetenskapliga begrepp som hjälper eleverna att studera målspråket och att jämföra olika språk. Vid behov söker man information om målspråkets centrala varianter.

I2 Färdigheter för språkstudier

Att vidareutveckla färdigheterna för språkstudier. Att öva sig att använda läromedel på ett mångsidigt sätt, att använda ordlistor, uppfatta helheter, gruppera, söka information.

I3 Växande språkkunskap: förmåga att kommunicera, förmåga att tolka texter, förmåga att producera texter

Att välja innehåll tillsammans utgående från att eleverna ska kunna agera på målspråket i olika sociala sammanhang eller gemenskaper. Innehållet ska vara aktuellt, för eleverna intressant, och även rikta sig mot andra stadiets utbildning och göra eleverna bekanta med den språkkunskap som behövs i arbetslivet och i fortsatta studier. Innehållet väljs också med beaktande av målspråkets utbredning, status och språkområdets livsmiljö. Att lära sig ordförråd och strukturer i samband med olika typer av texter som t.ex. berättande, beskrivande eller argumenterande texter. Att iaktta och ofta träna olika kommunikationssituationer med hjälp av medier.

eGrunder