Teckenspråk och litteratur

Bedömningen ska handleda och sporra eleverna. Genom att diskutera med eleverna och genom att ge och ta emot respons styr läraren såväl hela undervisningsgruppen som den enskilda elevens lärande och framsteg. I årskurs 1–2 är utgångspunkten och målet för bedömningen av lärandet att ge en helhetsbild av elevens språkliga utveckling inom alla målområden. Genom den respons som baserar sig på bedömningen ska elevens kommunikativa färdigheter, verbala uttrycksförmåga samt utvecklingen av grundläggande läs- och skrivfärdigheter beaktas. Genom respons som baserar sig på utvärdering av elevens språkliga utveckling ska eleven få information om sina språkliga styrkor och om hur de språkliga och kommunikativa färdigheterna har utvecklats. Eleven ska också få mångsidig feedback om hur hen förstår och använder språket, uttrycker sig, deltar i diskussioner och tolkar och producerar texter. Det är viktigt med uppmuntrande respons inom de olika färdighetsområdena. Eleven ska uppmuntras att observera sina egna modersmålskunskaper och vårdnadshavarna ska ges tillräcklig information om hur deras barns språkliga färdigheter, inklusive läs- och skrivfärdigheter, utvecklas.

Centrala föremål för bedömningen och responsen med tanke på lärprocessen inom alla lärokurser i läroämnet modersmål och litteratur är följande

  • framsteg i förmågan att uttrycka sig och kommunicera samt att utveckla ordförrådet
  • framsteg i läsfärdigheten, textförståelsen och läsintresset
  • framsteg i förmågan att producera texter, speciellt att skriva för hand och använda tangentbord
  • framsteg i förmågan att förstå språk och kultur, speciellt då det gäller att reflektera över vardagsspråket och ords betydelser.

Mål

Mål
Att kommunicera
M1 handleda eleven att uttrycka sig på teckenspråk och främja elevens förmåga att ställa frågor, uttrycka tankar, upplevelser och åsikter samt uppmuntra eleven att berätta historier
M2 uppmuntra eleven att utveckla sin förmåga att diskutera på teckenspråk och att utvärdera sina kommunikativa färdigheter
M3 uppmuntra eleven att arbeta självständigt och i grupp och samtidigt stärka elevens samarbets- och kommunikationsförmåga, även med hjälp av drama
Att tolka texter
M4 väcka elevens intresse för texter på teckenspråk och texter med bilder och aktivera eleven att dela sina upplevelser och tankar om dem
M5 stimulera elevens fantasi och tankeförmåga
Att producera texter
M6 vägleda eleven att få positiva upplevelser av att producera, samarbeta och dela erfarenheter och att öva sig att planera och hålla olika presentationer
M7 erbjuda eleven tillfällen att berätta och beskriva saker och resultat av informationssökning samt inspirera eleven att producera multimodala presentationer
Att förstå språk, litteratur och kultur
M8 väcka elevens språkmedvetenhet och handleda eleven att göra iakttagelser om språk och språkbruk samt hjälpa eleven att upptäcka att det egna språkbruket påverkar andras språkliga beteende
M9 erbjuda eleven möjligheter att lära känna olika kulturformer och traditioner inom den teckenspråkiga och andra kulturer, vägleda eleven att uppskatta sitt eget språk och sin egen kultur samt språklig och kulturell mångfald
Att använda språket som stöd för allt lärande
M10 handleda eleven att utveckla sina kunskaper i teckenspråk i olika läroämnen och att använda sina kunskaper i modersmålet i allt lärande
M11 uppmuntra eleven att studera på ett vetgirigt sätt och utveckla sin multilitteracitet

Innehåll

I1 Att kommunicera

Elevernas teckenförråd utökas, man leker med språket och berättar om egna erfarenheter, iakttagelser och kunskaper. Eleverna hittar på egna fantasiberättelser med beaktande av berättelsens grundelement: plats och tid för händelserna, handlingen och personerna. Eleverna övar sig att språkligt gestalta och benämna omgivningen i olika kommunikationssituationer.

I2 Att tolka texter

Eleverna tränar visuell läskunnighet genom att tolka texter på teckenspråk och andra visuella källor. Utgående från texterna och bilderna öva sig eleverna att ställa frågor och besvara dem. Teckenförrådet utökas genom att eleverna diskuterar texter och delar läsupplevelser. Eleverna bearbetar olika texter på teckenspråk med hjälp av rollspel, drama och teaterlekar samt multimodala lärmiljöer.

I3 Att producera texter

Eleverna övar sig att producera texter självständigt och tillsammans med andra samt att leka med språket. De diskuterar de producerade texterna tillsammans och övar sig att ge och få respons. Eleverna övar på handalfabetet och lära sig hur det används. De tränar sin förmåga att kommunicera på teckenspråk, bland annat tekniker för att väcka uppmärksamhet, ögonkontakt, personernas optimala position, att ta en aktiv roll i en diskussion, alternering i diskussionen, att motivera tankar och åsikter, att aktivt följa med och kommentera.

I4 Att förstå språk, litteratur och kultur

Eleverna undersöker olika kulturformer och traditioner och iakttar beteendenormer och seder i den teckenspråkiga gemenskapen. De undersöker kulturtraditionerna och kulturverksamheten i den teckenspråkiga gemenskapen.

I5 Att använda språket som stöd för allt lärande

I undervisningen undersöker och använder man olika slags texter, bilder och tabeller som material för att berika teckenförrådet och ge möjligheter att använda teckenspråk i olika läroämnen. Man skapar tillfällen för undersökande lärande och kommunikation och erbjuder mångsidiga läromedel och lärmiljöer för att främja elevernas multilitteracitet.

eGrunder