Latin, valfri B2-lärokurs

Bedömningen ska vara mångsidig och ge eleverna möjlighet att uttrycka sig på för dem naturliga sätt. Med hjälp av uppmuntrande och handledande respons som anknyter till formativ bedömning hjälper man eleverna att bli medvetna om sina egna färdigheter och att utveckla dem. Eleverna ska uppmuntras att tillämpa sina kunskaper i olika kommunikationssituationer. Lärandet ska bedömas på flera olika sätt, också genom självvärdering och kamratrespons. Den summativa bedömningen ska grunda sig på hur väl och i vilken mån eleven uppnått målen som ställts upp i den lokala läroplanen för B2-lärokursen i latin.

Bedömningen av växande språkkunskap ska grunda sig på den Europeiska referensramen och den finländska nivåskalan för språkkunskap och språkutveckling som utarbetats utgående från den. Som verktyg vid bedömningen kan man även använda till exempel den Europeiska språkportföljen.

Bedömningen ska vara mångsidig så att elever som har inlärningssvårigheter i språket, eller som på något annat sätt har ett annorlunda språkligt utgångsläge, ges olika möjligheter att visa sitt kunnande.

Slutbedömningen infaller det läsår då studierna i B2-lärokursen i latin avslutas i årskurs 7, 8 eller 9 i enlighet med timfördelningen som beslutits och beskrivits i den lokala läroplanen. Slutbedömningen ska beskriva hur väl och i vilken mån eleven uppnått målen i B2-lärokursen i latin då studierna avslutas. Då slutvitsordet bildas ska man ta i beaktande alla mål och de därtill hörande kunskapskraven för slutbedömningen i B2-lärokursen i latin som fastställts i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen, oberoende av för vilken årskurs 7, 8 eller 9 enskilda mål har ställts upp i den lokala läroplanen. Slutvitsordet är en helhetsbedömning som ska bildas utgående från målen och kunskapskraven för B2-lärokursen i latin. Eleven har uppnått målen i lärokursen för vitsorden 5, 7, 8 eller 9 då elevens kunnande i huvudsak motsvarar den nivå av kunnande som beskrivs i kunskapskraven för vitsordet i fråga. Helhetsbedömningen av kunnandet för vitsorden 4, 6 och 10 ska bildas utgående från målen för B2-lärokursen i latin och i relation till ovan nämnda kunskapskrav för slutbedömningen. Om eleven uppnår en bättre kunskapsnivå i något mål kan det kompensera en underkänd eller svagare prestation i något annat mål. Bedömningen av elevens arbete ska ingå i slutbedömningen i B2-lärokursen i latin och i slutvitsordet som ska bildas utgående från slutbedömningen.

Mål

Mål Föremål för bedömningen Bedömningskriterier för slutbedömningen efter avslutad B2-lärokurs i latin
Kulturell mångfald och språkmedvetenhet
M1 handleda eleven att strukturera sin uppfattning om sambandet mellan de språk hen kan samt förstå latinets betydelse som europeiskt språk och som grund för de romanska språken
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att strukturera sin uppfattning om relationen mellan de språk hen kan och latin. Eleven lär sig att förstå latinets ställning och betydelse som europeiskt språk och som grund för de romanska språken.
Kännedom om latinets ställning och betydelse

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan jämföra relationen mellan de olika språk hen kan. Eleven kan reflektera över latinets ställning och betydelse som europeiskt språk och som grund för de romanska språken.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan berätta om relationen mellan de språk hen kan. Eleven kan berätta om latinets ställning och betydelse som europeiskt språk och som grund för de romanska språken.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan ge exempel på relationen mellan de språk hen kan. Eleven kan ge exempel på latinets ställning och betydelse som europeiskt språk och som grund för de romanska språken.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan ge några exempel på latinets ställning och betydelse som europeiskt språk.

M2 hjälpa eleven att identifiera och förstå företeelser i det latinska språket och antikens kultur och hur de påverkat genom medeltiden till nutiden
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att bilda sig en uppfattning om företeelser i det latinska språket och antikens kultur och hur de påverkat genom medeltiden till nutiden.
Kännedom om det latinska språket och den antika kulturens betydelse

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan reflektera över företeelser som anknyter till det latinska språket och antikens kultur och bedöma deras påverkan.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan berätta om företeelser som anknyter till det latinska språket och antikens kultur och deras påverkan.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan berätta om några företeelser som anknyter till det latinska språket och antikens kultur och deras påverkan.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan ge några exempel på företeelser i antikens kultur.

Färdigheter för språkstudier
M3 uppmuntra eleven att ställa upp egna mål för sina språkstudier, att utnyttja olika sätt att lära sig språk och att reflektera över sitt lärande självständigt och i samarbete med andra samt handleda eleven att delta på ett uppbyggande sätt i kommunikation där det viktigaste är att man når fram med sitt budskap
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att ställa upp mål för sina språkstudier och lär sig att reflektera över sin lärprocess självständigt och i samarbete med andra. Eleven lär sig att använda olika sätt för att lära sig språk och att hitta de mest effektiva för hens eget lärande. Eleven lär sig olika sätt att delta uppbyggande i kommunikation.
Förmåga att ställa upp mål, utnyttja studiestrategier och reflektera över sitt lärande samt förmåga att bilda sig en uppfattning om olika sätt att delta i kommunikation

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan använda mångsidiga och för hen själv passande sätt att lära sig latin. Eleven kan jämföra och reflektera över olika sätt att delta uppbyggande i kommunikation.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan använda de mest centrala och för hen själv passande sätten att lära sig latin. Eleven kan jämföra olika sätt att delta uppbyggande i kommunikation.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan använda de vanligaste och för hen själv passande sätten att lära sig språk. Eleven kan beskriva några sätt att delta uppbyggande i kommunikation.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan använda några för hen själv passande sätt att lära sig språk. Eleven kan ge några exempel på olika sätt att delta uppbyggande i kommunikation.

M4 utveckla elevens förmåga att på egen hand och kreativt tillämpa sina språkkunskaper samt utveckla sina färdigheter för kontinuerligt språklärande
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att tillämpa sina språkkunskaper och att självständigt utveckla dem även efter avslutad skolgång. Eleven lär sig att utnyttja de språkliga intryck som finns i hens omgivning. Eleven utvecklar tilltro till sig själv som språkinlärare.
Förmåga att utveckla färdigheterna för kontinuerligt språklärande

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan jämföra och reflektera över olika möjligheter att tillämpa och utveckla sina kunskaper i latin även efter avslutad skolgång.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan jämföra olika möjligheter att tillämpa och utveckla sina kunskaper i latin även efter avslutad skolgång.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan beskriva olika möjligheter att utveckla sina kunskaper i latin även efter avslutad skolgång.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan ge några exempel på möjligheter att utveckla sina kunskaper i latin.

Växande språkkunskap, förmåga att kommunicera
M5 handleda eleven att bekanta sig med huvuddragen i latinets form- och satslära, basordförråd, principer för uttal samt hjälpa hen att strukturera det språkstoff som studeras
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig om det latinska språket, centralt ordförråd och uttal.
Kännedom om språket

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven behärskar det centrala i latinets form- och satslära. Eleven behärskar bra det centrala latinska ordförrådet och grundreglerna för uttal.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven behärskar det centrala i latinets form- och satslära. Eleven behärskar relativt bra det centrala latinska ordförrådet och grundreglerna för uttal.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven behärskar i någon mån latinets form- och satslära, ordförråd och några grundregler för uttal.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven behärskar en begränsad mängd av latinets ordförråd samt form- och satslära.

M6 erbjuda eleven möjligheter att mångsidigt öva kortfattad muntlig och skriftlig kommunikation i sammanhang som är typiska för latinet
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig muntlig och skriftlig kommunikation.
Förmåga att använda språket i olika situationer

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan agera i många olika situationer som anknyter till bekanta eller allmänna ämnen genom att använda bekanta ord och fasta uttryck.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan agera i situationer som anknyter till bekanta ämnen och förutsätter användning av bekanta ord och fasta uttryck.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan agera i några situationer där språket används genom att använda bekanta ord och fasta uttryck.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven behärskar i någon mån bekanta ord och fasta uttryck.

Växande språkkunskap, förmåga att tolka texter
M7 uppmuntra eleven att med hjälp av kontexten förstå innebörden i tal eller text som är förutsägbara
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att tolka muntliga och skriftliga texter med hjälp av kontexten.
Förmåga att tolka texter

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven förstår med hjälp av kontexten mer omfattande skrivna texter och långsamt tal som i huvudsak innehåller bekanta ord och uttryck. Eleven förstår det centrala innehållet i korta, enkla budskap som intresserar hen och grundtankarna i en förutsägbar text som innehåller ett bekant ordförråd.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven förstår skrivna texter och långsamt tal som innehåller bekanta ord och uttryck. Eleven kan plocka ut enkel information som hen behöver ur en kort text.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven förstår skrivna texter bestående av några ord och långsamt tal som innehåller bekanta ord och uttryck. Eleven kan urskilja enskilda fakta i en text.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven förstår en begränsad mängd enskilda muntliga och skriftliga ord och uttryck.

Växande språkkunskap, förmåga att producera texter
M8 erbjuda eleven möjligheter att öva sig i att tala och skriva kortfattat och i detta sammanhang fästa uppmärksamhet vid uttal och vid strukturer som är relevanta för textens innehåll
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att uttrycka sig muntligt och skriftligt. Eleven lär sig att uttala begripligt.
Förmåga att producera texter

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan med ett begränsat ordförråd berätta eller skriva om vardagliga och för hen viktiga saker och skriva enkla meddelanden. Eleven kan uttala väl.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan med ett begränsat ordförråd muntligt berätta eller mycket kort skriva om några bekanta och för hen viktiga saker som behandlar inövade ämnen. Eleven uttalar begripligt.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan uttrycka sig mycket begränsat i tal med hjälp av bekanta och inövade ord och inlärda standarduttryck samt skriva några meningar. Eleven uttalar i huvudsak begripligt.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan uttrycka sig muntligt och skriftligt med några ord.

Innehåll

I1 Kulturell mångfald och språkmedvetenhet

Att bekanta sig med latinets ställning bland andra språk och språk eleverna studerat tidigare samt jämföra latin med andra europeiska språk. Att bekanta sig med de centrala dragen och personerna i latinets och antika roms historia, granska latinets ställning i olika vetenskapsgrenars vokabulär och bekanta sig med några främmande och bevingade ord som härstammar från latinet.

I2 Färdigheter för språkstudier

Att använda sig av för studierna i latin lämpliga lärstrategier, läromedel och lärmiljöer på ett effektivt sätt som stärker studiemotivationen. Att använda arbetssätt som främjar långsiktigt arbete, kritisk informationssökning och mångsidigt samarbete.

I3 Växande språkkunskap: förmåga att kommunicera, att tolka och att producera texter

Att välja texter som ger eleverna kunskap om med de mest grundläggande dragen i latinets form- och satslära. Att öva uttal och intonation samt rättstavning. Att välja olika texter och ämnesområden som berör latinet och antikens kultur och som intresserar eleverna.

eGrunder