Musik

Formativ bedömning i musikundervisningen innebär uppmuntrande och konstruktiv respons under studiernas gång. Den formativa bedömningen stöder utvecklingen av elevens motivation och hjälper varje elev att hitta sina egna styrkor. Handledande respons hjälper eleven att bättre uppfatta musikaliskt genomförande, musikaliskt uttryck och musikens betydelser. Eleven behöver respons i synnerhet när hen genomför helheter som omfattar kreativt skapande. Med hjälp av responsen sporras eleverna att agera aktivt och ansvarsfullt och att i praktiken tillämpa de färdigheter och kunskaper som de lärt sig inom musik. I den summativa bedömningen i musik ska eleverna ha möjlighet att visa sina kunskaper på ett mångsidigt sätt. Bedömningen ska fokusera på såväl den studerandes teoretiska kunskaper som på hens färdigheter i musik i olika undervisningssituationer och lärmiljöer. Ett av kunskapskraven som bedöms i musiken är utvecklingen av elevens färdigheter att öva och arbeta, det vill säga förmågan att lära sig.

Slutbedömningen infaller det läsår då studierna i musik avslutas som ett för alla gemensamt läroämne i årskurs 7, 8 eller 9 i enlighet med timfördelningen som beslutits och beskrivits i den lokala läroplanen. Slutbedömningen ska beskriva hur väl och i vilken mån eleven uppnått målen i lärokursen i musik då studierna avslutas. Då slutvitsordet bildas ska man ta i beaktande alla mål och de därtill hörande kunskapskraven för slutbedömningen i musik som fastställts i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen, oberoende av för vilken årskurs 7, 8 eller 9 enskilda mål har ställts upp i den lokala läroplanen. Slutvitsordet är en helhetsbedömning som ska bildas utgående från målen och kunskapskraven för musik. Eleven har uppnått målen i lärokursen för vitsorden 5, 7, 8 eller 9 då elevens kunnande i huvudsak motsvarar den nivå av kunnande som beskrivs i kunskapskraven för vitsordet i fråga. Helhetsbedömningen av kunnandet för vitsorden 4, 6 och 10 ska bildas utgående från målen för lärokursen i musik och i relation till ovan nämnda kunskapskrav för slutbedömningen. Om eleven uppnår en bättre kunskapsnivå i något mål kan det kompensera en underkänd eller svagare prestation i något annat mål. Bedömningen av elevens arbete ska ingå i slutbedömningen i musik och i slutvitsordet som ska bildas utgående från slutbedömningen.

Målen för elevens lärande i musik har härletts ur målen för undervisningen i musik. Målen för lärandet i musik och föremålen för bedömningen i musik omfattar delaktighet, musikaliska kunskaper och färdigheter, kreativt skapande, kulturell förståelse, multilitteracitet, välbefinnande och säkerhet i musik samt förmågan att lära sig musik. I beskrivningarna av kunskapskraven ingår kunnandet som beskrivs för de lägre vitsorden i kunskapskraven för ett högre vitsord.

Mål

Mål Föremål för bedömningen Bedömningskriterier för slutbedömningen efter avslutad lärokurs i musik
Delaktighet
M1 uppmuntra eleven att medverka konstruktivt i en musikgrupp och i musikaliska gemenskaper
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att medverka i musikaliska gemenskaper.
Förmåga att medverka i en musikgrupp

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven medverkar och agerar konstruktivt i en musikgrupp och i musikaliska gemenskaper, sköter sin egen andel samt uppmuntrar och hjälper andra.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven medverkar självständigt i en musikgrupp och i musikaliska gemenskaper samt sköter sin andel.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan medverka i en musikgrupp.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven deltar i verksamheten i en musikgrupp i enlighet med lärarens konkreta instruktioner.

Musikaliska kunskaper och färdigheter, kreativt skapande
M2 handleda eleven att upprätthålla förmågan att använda sin röst och sjunga och att vidareutveckla den i en musikgrupp
Mål för elevens lärande
Eleven vidareutvecklar förmågan att använda sin röst och sjunga i en musikgrupp.
Förmåga att använda sin röst och sjunga i en musikgrupp

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven använder sin röst för att uttrycka sig musikaliskt i enlighet med uppgiften och situationen samt upprätthåller och utvecklar förmågan att använda sin röst och sjunga.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven använder sin röst för att uttrycka sig musikaliskt och deltar i allsång samt kan anpassa sin andel till den musikaliska helheten.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven använder sin röst för att uttrycka sig musikaliskt och deltar i allsång.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven använder sin röst som en del av att uttrycka sig musikaliskt.

M3 uppmuntra eleven att vidareutveckla sina färdigheter att spela och musicera i grupp genom att använda kroppen, rytm-, melodi- och ackordinstrument
Mål för elevens lärande
Eleven vidareutvecklar sina färdigheter att spela och musicera i grupp genom att använda kroppen, rytm-, melodi- och ackordinstrument.
Förmåga att spela i en musikgrupp

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven spelar genom att använda kroppen, rytm-, melodi- och ackordinstrument samt deltar ledigt i musicerande i grupp.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven spelar genom att använda kroppen, rytm-, melodi- och ackordinstrument och deltar ganska ledigt i musicerande i grupp.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven spelar genom att använda kroppen, rytm-, melodi- och ackordinstrument och deltar i musicerande i grupp och strävar efter att anpassa sin andel till helheten.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven deltar under konkret handledning i musicerandet.

M4 uppmuntra eleven att pröva på mångsidiga sätt att uttrycka sig och röra sig till musik
Mål för elevens lärande
Eleven undersöker musik och uttrycker sig genom olika sätt att röra sig till musik.
Förmåga att röra sig till musik

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven använder hela kroppens rörelser mångsidigt och kreativt då hen lär sig musik samt för att uttrycka sig och kommunicera musikaliskt.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven anpassar sina rörelser efter den musik hen hör och ger uttryck för musiken genom rörelser, även rytmiskt så att hen följer musikens grundrytm.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven anpassar sina rörelser efter musiken och uttrycker sig till musiken som en medlem i gruppen.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven medverkar som en medlem i gruppen i verksamhet där musik och rörelse kombineras.

M5 erbjuda eleven möjligheter att uppleva och lyssna till ljudmiljöer och musik och handleda eleven att diskutera det hen hört
Mål för elevens lärande
Eleven får upplevelser av att lyssna till och iaktta ljudmiljön samt har förmåga att delta i diskussionen kring ämnet.
Förmåga att lyssna till och diskutera ljudmiljöer och musik

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven lyssnar till ljudmiljöer och musik och diskuterar sina iakttagelser samt motiverar sina synpunkter.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven lyssnar till ljudmiljöer och musik och kan berätta om sina iakttagelser.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven lyssnar till ljudmiljöer och musik och kan lyfta fram enstaka iakttagelser av det hen hört.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven lyssnar till ljudmiljöer och musik.

M6 uppmuntra eleven att bygga upp ett kreativt förhållande till musik och handleda eleven att improvisera, arrangera och komponera samt arbeta tvärkonstnärligt
Mål för elevens lärande
Eleven bygger upp ett kreativt förhållande till musik genom att improvisera, arrangera och komponera samt genom att arbeta tvärkonstnärligt.
Förmåga att skapa musik kreativt

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven använder musikaliska eller andra ljudelement för att utveckla och genomföra mångsidiga samt kreativa musikaliska idéer självständigt eller som medlem i en grupp.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven använder musikaliska eller andra ljudelement för att utveckla och genomföra musikaliska idéer självständigt eller som medlem i en grupp.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven deltar i den kreativa skapandeprocessen och tar fram enstaka musikaliska idéer självständigt eller som medlem i en grupp.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven deltar i den kreativa skapandeprocessen.

M7 handleda eleven att spela in musik och att använda informations- och kommunikationsteknik både för att skapa musik och som en del av ämnesövergripande helheter
Mål för elevens lärande
Eleven använder informations- och kommunikationsteknik för att skapa och spela in musik och som en del av ämnesövergripande helheter.
Förmåga att använda musikteknologi

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven använder mångsidigt de möjligheter musikteknologin erbjuder för att uttrycka musik självständigt eller i grupp.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven använder de möjligheter musikteknologin erbjuder för att uttrycka musik självständigt eller i grupp.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven prövar på musikteknologins möjligheter för att skapa musik självständigt.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven prövar på några redskap inom musikteknologi i enlighet med lärarens konkreta instruktioner.

Kulturell förståelse och multilitteracitet
M8 handleda eleven att granska musiken som konstart och att förstå hur musik används för att kommunicera och påverka i olika kulturer
Mål för elevens lärande
Eleven granskar musik som konstart och lär sig förstå hur musik används för att kommunicera och påverka i olika kulturer.
Kulturell kompetens

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven analyserar och utvärderar hur musiken används och uttrycks i olika kulturer och kan diskutera dessa olika sätt.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan särskilja hur musiken används och uttrycks i olika kulturer och berättar om sina iakttagelser.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven känner till några av många sätt på vilka musiken används och uttrycks i olika kulturer och kan berätta om sina iakttagelser.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven känner till några sätt att använda musik för att kommunicera och påverka. Eleven känner till några musikkulturer.

M9 uppmuntra och handleda eleven att använda notationssätt, musikbegrepp och -termer i den musikaliska verksamheten
Mål för elevens lärande
Eleven använder notationssätt, musikbegrepp och -termer i musikalisk verksamhet.
Förmåga att använda musikbegrepp och -symboler

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven använder och tillämpar ledigt och ändamålsenligt musikbegrepp, notationssätt och musiktermer i den musikaliska verksamheten.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven använder musikbegrepp, notationssätt och musiktermer i den musikaliska verksamheten.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven använder enstaka musikbegrepp, notationssätt och några musiktermer i den musikaliska verksamheten.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven känner till några musikbegrepp och -symboler.

Välbefinnande och säkerhet i musik
M10 handleda eleven att upptäcka hur musiken påverkar känslorna och välbefinnandet
Mål för elevens lärande
Eleven förstår hur musiken påverkar känslorna och välbefinnandet.
Arvioinnin kohteet oppiaineessa
M11 handleda eleven att vara mån om sin hörsel och att se till att musik- och ljudmiljön är trygg
Mål för elevens lärande
Eleven är mån om sin hörsel och ser till att musik- och ljudmiljön är trygg.
Förmåga att värna om hörseln och om att musik- och ljudmiljön är trygg

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven ser på ett ansvarsfullt sätt till att musik- och ljudmiljön är trygg.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven beaktar faktorer som hör samman med en trygg ljudmiljö och använder självständigt redskap och instrument på ett tryggt sätt.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven beaktar faktorer som hör samman med en trygg ljudmiljö och använder redskap och instrument enligt säkerhetsanvisningarna.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven iakttar de säkerhetsanvisningar som ges.

Förmåga att lära sig musik
M12 handleda eleven att utveckla sina musikaliska färdigheter genom övning, att ställa upp mål för sitt musikaliska lärande och att utvärdera sina framsteg i förhållande till målen
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att utveckla sina musikaliska färdigheter genom övning, ställer upp mål för sitt musikaliska lärande och utvärderar sina framsteg i förhållande till målen.
Förmåga att lära sig

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven ställer upp mål för musicerande, rörelse till musik eller komposition och annat kreativt skapande och arbetar i enlighet med målen. Eleven utvärderar sin aktivitet och anpassar sina arbetssätt enligt målen.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven ställer under handledning upp egna mål för musicerande, rörelse till musik eller komposition och annat kreativt skapande samt övar i enlighet med målen och utvärderar sina framsteg i förhållande till dem.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven ställer under handledning upp egna mål för musicerande, rörelse till musik eller komposition och annat kreativt skapande samt agerar och arbetar i enlighet med målen.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven utvecklar med stöd av läraren och i riktning med det givna målet sina färdigheter inom något av musikens delområden.

Innehåll

I1 Musikalisk praxis

Det centrala i undervisningen är att på ett mångsidigt sätt utveckla elevens musikaliska uttrycksförmåga och förmåga att komma med egna idéer och lösningar. Genom gemensamt musicerande fördjupar eleven sin förmåga att använda rösten, att sjunga och att spela genom att använda kroppen, rytm-, melodi- och ackordinstrument.

I2 Musikens beståndsdelar

I samband med musicerandet används musikbegrepp och grundläggande noteringssätt som eleven kan sedan tidigare. I takt med att elevens färdigheter utvecklas ska förmågan att använda begrepp fördjupas och tillämpas genom musicerande i olika situationer.

I3 Musiken i mitt liv, omgivningen och samhället

Utöver musikaliska kunskaper och färdigheter ska undervisningen behandla ämnesområden som eleverna tar upp samt elevernas erfarenheter och iakttagelser gällande musik. Konsumtions- och hållbarhetsperspektiven är också viktiga inom musiken. I undervisningen skapar man kopplingar mellan musik, andra läroämnen och olika samhällsföreteelser. Samtidigt reflekterar och bedömer man kritiskt musikens betydelse i olika livssituationer under olika tider och epoker.

I4 Repertoar

Repertoaren och i synnerhet den repertoar man lyssnar till, ska mångsidigt innehålla olika typer av musik från olika perioder, allt från folkmusik till klassisk musik med beaktande av aktuella musikaliska fenomen. Röstanvändningen och sångförmågan tränas med hjälp av en- och flerstämmig allsång eller solosång, olika röstövningar och genom att experimentera med rösten. Vid val av repertoar ska man värna om kulturarvet och att de musikaliska verken och uppgifterna är inspirerande för eleverna. Valet av repertoar ska också vara sådan att den tränar elevernas musikaliska färdigheter. I repertoaren ska också ingå verk och kompositioner som eleverna själva skapat.

eGrunder