Historia

Med responsen i undervisningen i historia är strävan att uppmuntra eleverna att göra egna tolkningar och argumentera för sina åsikter. Utöver skriftliga uppgifter ska också elevernas mångsidiga sätt att arbeta och visa sitt kunnande beaktas. I stället för att fokusera på att memorera innehåll ska man i bedömningen fokusera på förmågan att tillämpa kunskap och behärska historiskt tänkande.

Slutbedömningen infaller det läsår då studierna i historia avslutas som ett för alla gemensamt läroämne i årskurs 7, 8 eller 9 i enlighet med timfördelningen som beslutits och beskrivits i den lokala läroplanen. Slutbedömningen ska beskriva hur väl och i vilken mån eleven uppnått målen i lärokursen i historia då studierna avslutas. Då slutvitsordet bildas ska man ta i beaktande alla mål och de därtill hörande kunskapskraven för slutbedömningen i historia som fastställts i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen, oberoende av för vilken årskurs 7, 8 eller 9 enskilda mål har ställts upp i den lokala läroplanen. Slutvitsordet är en helhetsbedömning som ska bildas utgående från målen och kunskapskraven för historia. Eleven har uppnått målen i lärokursen för vitsorden 5, 7, 8 eller 9 då elevens kunnande i huvudsak motsvarar den nivå av kunnande som beskrivs i kunskapskraven för vitsordet i fråga. Helhetsbedömningen av kunnandet för vitsorden 4, 6 och 10 ska bildas utgående från målen för lärokursen i historia och i relation till ovan nämnda kunskapskrav för slutbedömningen. Om eleven uppnår en bättre kunskapsnivå i något mål kan det kompensera en underkänd eller svagare prestation i något annat mål. Bedömningen av elevens arbete ska ingå i slutbedömningen i historia och i slutvitsordet som ska bildas utgående från slutbedömningen.

Mål

Mål Föremål för bedömningen Bedömningskriterier för slutbedömningen efter avslutad lärokurs i historia
Betydelse, värderingar och attityder
M1 stärka elevens intresse för historia som vetenskap och identitetsskapande läroämne
Mål för elevens lärande
Eleven blir intresserad av historia som vetenskap och för dess betydelse för identiteten.
Att söka information om historia
M2 aktivera eleven att söka historisk information och att bedöma informationskällornas tillförlitlighet
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att hämta historisk information och bedöma informationskällornas tillförlitlighet samt förstå att historisk information kan tolkas på olika sätt.
Förmåga att hämta historisk information och att förstå att källorna är tolkningsbara.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven använder olika källor och kan skilja källorna till den företeelse som undersöks från andra källor. Eleven beskriver hur man kan göra olika tolkningar av samma källor och bedömer eventuella brister i tolkningarna.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven hämtar information om en historisk företeelse eller händelse ur olika källor och kan skilja mellan mer och mindre tillförlitliga källor och tolkningar.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven hämtar information om en historisk företeelse eller händelse ur olika källor och lägger märke till skillnader i källornas tillförlitlighet och hur de tolkas.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven hittar under handledning information om en historisk företeelse eller händelse ur en given källa. Eleven förstår under handledning av läraren att det förekommer olika tolkningar kring samma fenomen eller källa.

M3 hjälpa eleven att förstå att historisk information kan tolkas på olika sätt
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att hämta historisk information och bedöma informationskällornas tillförlitlighet samt förstå att historisk information kan tolkas på olika sätt.
Förmåga att hämta historisk information och att förstå att källorna är tolkningsbara.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven använder olika källor och kan skilja källorna till den företeelse som undersöks från andra källor. Eleven beskriver hur man kan göra olika tolkningar av samma källor och bedömer eventuella brister i tolkningarna.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven hämtar information om en historisk företeelse eller händelse ur olika källor och kan skilja mellan mer och mindre tillförlitliga källor och tolkningar.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven hämtar information om en historisk företeelse eller händelse ur olika källor och lägger märke till skillnader i källornas tillförlitlighet och hur de tolkas.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven hittar under handledning information om en historisk företeelse eller händelse ur en given källa. Eleven förstår under handledning av läraren att det förekommer olika tolkningar kring samma fenomen eller källa.

Att förstå historiska företeelser
M4 stärka elevens förmåga att förstå begreppet historisk tid och därmed relaterade begrepp
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att förstå begreppet historisk tid och därmed relaterade begrepp.
Förmåga att förstå begreppet kronologi

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven placerar historiska händelser, företeelser och tidsperioder i kronologisk ordning och i sina tidsmässiga sammanhang. Eleven använder tidsrelaterade begrepp och redogör för händelser, personer och fenomen som är kopplade till centrala historiska tidsperioder.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven använder centrala innehållsmässiga begrepp som anknyter till det förflutna och beskriver särdragen som är karakteristiska för den historiska tidsperiod som granskas.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kommer ihåg centrala innehållsmässiga begrepp som anknyter till det förflutna och ger några exempel på särdrag som är karakteristiska för den historiska tidsperiod som granskas.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven känner igen centrala, innehållsmässiga historiska begrepp och kan under lärarens handledning tidsmässigt ställa dem i relation till varandra.

M5 handleda eleven att förstå faktorer som har påverkat människans handlingar och beslut i olika historiska situationer
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att förstå faktorer som har påverkat människans handlingar och beslut i olika historiska situationer.
Historisk inlevelseförmåga

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven lever sig in i den historiska människans ställning, bedömer motiven bakom hens handlingar och granskar hur människans sociala eller samhälleliga ställning eller den historiska kontexten inverkar på hens handlingar.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven tolkar syftena med människornas handlingar och redogör för hur människornas sociala och samhälleliga ställning eller den historiska kontexten inverkar på deras handlingar.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven förstår hur människornas sociala och samhälleliga ställning inverkar på motiven bakom deras handlingar.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven känner till att människorna har haft olika motiv till sina handlingar.

M6 hjälpa eleven att bedöma olika orsaker till historiska händelser och företeelser
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att bedöma olika orsaker till historiska händelser och företeelser samt att analysera historisk förändring och kontinuitet.
Förmåga att förstå orsak och verkan i historiska sammanhang och att förstå förändring och kontinuitet

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven skiljer mellan de centrala och de mindre viktiga faktorerna som förklarar orsakerna bakom historiska händelser eller företeelser och analyserar orsakerna till och följderna av historiska händelser (såsom betydelsen av omedelbara och långvariga följder). Eleven utvärderar varför man inom vissa livsområden agerade lika eller annorlunda förr i förhållande till idag och hur följderna av en historisk händelse eller företeelse har haft olika inverkan på människor i olika ställning samt på olika människogrupper.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven förstår att historiska förklaringar grundar sig på analyser av aktörernas avsikter. Eleven förstår att det finns olika orsaker till och följder av historiska händelser och företeelser och ger exempel på dem. Eleven redogör för varför man inom vissa livsområden agerade lika eller annorlunda förr i förhållande till idag.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven känner till att historiska förklaringar grundar sig på analyser av aktörernas avsikter. Eleven iakttar orsaker till och följder av historiska händelser och företeelser. Eleven förklarar under individuell handledning varför man inom vissa livsområden agerade annorlunda förr än man gör idag.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven identifierar historiska företeelser som har förändrats eller som har förblivit oförändrade. Eleven anger någon enskild orsak till att det har eller inte har skett en förändring.

M7 hjälpa eleven att analysera historisk förändring och kontinuitet
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att bedöma olika orsaker till historiska händelser och företeelser samt att analysera historisk förändring och kontinuitet.
Förmåga att förstå orsak och verkan i historiska sammanhang och att förstå förändring och kontinuitet

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven skiljer mellan de centrala och de mindre viktiga faktorerna som förklarar orsakerna bakom historiska händelser eller företeelser och analyserar orsakerna till och följderna av historiska händelser (såsom betydelsen av omedelbara och långvariga följder). Eleven utvärderar varför man inom vissa livsområden agerade lika eller annorlunda förr i förhållande till idag och hur följderna av en historisk händelse eller företeelse har haft olika inverkan på människor i olika ställning samt på olika människogrupper.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven förstår att historiska förklaringar grundar sig på analyser av aktörernas avsikter. Eleven förstår att det finns olika orsaker till och följder av historiska händelser och företeelser och ger exempel på dem. Eleven redogör för varför man inom vissa livsområden agerade lika eller annorlunda förr i förhållande till idag.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven känner till att historiska förklaringar grundar sig på analyser av aktörernas avsikter. Eleven iakttar orsaker till och följder av historiska händelser och företeelser. Eleven förklarar under individuell handledning varför man inom vissa livsområden agerade annorlunda förr än man gör idag.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven identifierar historiska företeelser som har förändrats eller som har förblivit oförändrade. Eleven anger någon enskild orsak till att det har eller inte har skett en förändring.

Att använda historisk information
M8 uppmuntra eleven att göra tolkningar
Mål för elevens lärande
Eleven blir modig i att göra tolkningar.
M9 handleda eleven att förklara avsikter bakom mänsklig aktivitet
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att förklara avsikter bakom mänsklig aktivitet.
Förmåga att förklara mänsklig aktivitet

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven förklarar motiven bakom människans handlingar och hur människornas bakgrund och den historiska kontexten påverkar dem.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven presenterar en slutsats om hur människornas bakgrund påverkar motiven bakom deras handlingar.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven beskriver hur människornas bakgrund påverkar motiven bakom deras handlingar.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven anger under handledning hur motivet bakom människans handlingar syns i någon historisk företeelse eller händelse.

M10 handleda eleven att förklara varför historisk information kan tolkas och användas på olika sätt i olika sammanhang och att kritiskt bedöma tolkningarnas trovärdighet
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att förklara varför historisk information kan tolkas och användas på olika sätt i olika sammanhang och lär sig att kritiskt bedöma tolkningarnas trovärdighet.
Förmåga att förklara historiska tolkningar och bedöma deras trovärdighet

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven förklarar hur historisk information används för något särskilt syfte och hur bakgrunden hos den som tolkar historiska källor kan påverka tolkningens trovärdighet.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven beskriver hur historisk information används för något särskilt syfte och redogör för partiskhet i historiska tolkningar.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven beskriver hur historisk information används för något särskilt syfte och ger exempel på partiskhet i historiska tolkningar.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven ger under handledning något exempel på hur historisk information används för något särskilt syfte.

M11 lära eleven att använda olika källor, jämföra dem och göra en egen motiverad tolkning utgående från dem
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att använda olika källor, jämföra dem och göra en egen motiverad tolkning utgående från dem.
Förmåga att använda historiska källor och producera historisk information

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven tolkar olika källor i anknytning till information om historia. Eleven presenterar egna motiverade tolkningar om historiska händelser eller företeelser och visar att hen känner till möjligheten till feltolkning i sina egna tolkningar.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven svarar på frågor om det förflutna genom att tolka information från olika källor. Eleven presenterar egna motiverade tolkningar om en historisk händelse eller företeelse.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven presenterar någon tolkning med hjälp av olika källor som finns tillgängliga.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven svarar på frågor om det förflutna under handledning och utgående från en källa som hen har fått. Under lärarens handledning gör eleven en tolkning utifrån någon källa.

M12 handleda eleven att med hjälp av sin kunskap i historia göra sig en föreställning om framtiden
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att göra olika föreställningar om framtiden med hjälp av sin kunskap i historia.
Förmåga att använda sin kunskap i historia

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven gör en bedömning av hur tolkningarna av det förflutna påverkar förväntningarna inför framtiden och framtida val.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven beskriver hur man med hjälp av kunskap om historia kan motivera något val som berör framtiden.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven beskriver hur historia används för att förklara samtiden.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven anger under handledning hur historia används för att förklara samtiden.

Innehåll

I1 Industrisamhällets uppkomst och utveckling

Eleven fördjupar sig i någon företeelse som har förändrat människans liv, förhållandet mellan människan och naturen samt världen.

I2 Människor förändrar världen

Eleven granskar olika samhällsidéer, deras innebörd och följder samt hur människor har kunnat påverka samhället under olika tider.

I3 Finland skapas, byggs och försvaras

Eleven vägleds till insikt i vilken betydelse kulturen har haft då den nationella identiteten har utvecklats under autonomin och i början av Finlands självständighet.

I4 De stora krigen

Eleverna fördjupar sig i världskrigen och kalla kriget och tiderna efter krigen, i synnerhet ur vanliga människors synvinkel och i ett perspektiv av mänskliga rättigheter. De får även kunskap om brott mot mänskliga rättigheter såsom förintelsen och andra folkmord och hur man kan arbeta för att främja de mänskliga rättigheterna.

I5 Välfärdssamhällets uppbyggnad

Eleven fördjupar sig i vardagslivets historia och bakgrunder till dagens samhälle. Eleven får insikt i vad utvecklingen har inneburit för individen, men också hur näringsstrukturen har förändrats samt varför urbaniseringen och serviceyrkena ökat.

I6 Bakgrunden till dagens världspolitik

Eleverna fördjupar sig i industriländernas och utvecklingsländernas gemensamma historia, hur nya politiska konflikter uppstår i världen och hur de löses.

eGrunder