Bildkonst

Bedömningen av lärandet i bildkonst ska vara uppmuntrande och handledande och beakta elevernas individuella framsteg. Den formativa och summativa bedömningen ska stödja eleverna att utveckla förmågan att skapa och tolka bilder, kunskapen om konst och annan visuell kultur, långsiktiga arbetssätt och färdigheter i självvärdering. Med hjälp av bedömningen handleds eleverna att uttrycka sina tankar och att värdesätta andras synpunkter. Bedömningen av lärandet och kunnandet ska omfatta alla dimensioner av det konstnärliga lärandet som definieras i målen för undervisningen. Färdigheterna i självvärdering och färdigheterna att ge och ta emot kamratrespons ska utvecklas som en del av den formativa bedömningen.

Slutbedömningen infaller det läsår då studierna i bildkonst avslutas som ett för alla gemensamt läroämne i årskurs 7, 8 eller 9 i enlighet med timfördelningen som beslutits och beskrivits i den lokala läroplanen. Slutbedömningen ska beskriva hur väl och i vilken mån eleven uppnått målen i lärokursen i bildkonst då studierna avslutas. Då slutvitsordet bildas ska man ta i beaktande alla mål och de därtill hörande kunskapskraven för slutbedömningen i bildkonst som fastställts i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen, oberoende av för vilken årskurs 7, 8 eller 9 enskilda mål har ställts upp i den lokala läroplanen. Slutvitsordet är en helhetsbedömning som ska bildas utgående från målen och kunskapskraven för bildkonst. Eleven har uppnått målen i lärokursen för vitsorden 5, 7, 8 eller 9 då elevens kunnande i huvudsak motsvarar den nivå av kunnande som beskrivs i kunskapskraven för vitsordet i fråga. Helhetsbedömningen av kunnandet för vitsorden 4, 6 och 10 ska bildas utgående från målen för lärokursen i bildkonst och i relation till ovan nämnda kunskapskrav för slutbedömningen. Om eleven uppnår en bättre kunskapsnivå i något mål kan det kompensera en underkänd eller svagare prestation i något annat mål. Bedömningen av elevens arbete ska ingå i slutbedömningen i bildkonst och i slutvitsordet som ska bildas utgående från slutbedömningen.

I beskrivningarna av kunskapskraven för slutbedömningen i bildkonst ingår kunnandet som beskrivs för de lägre vitsorden i beskrivningen av kunskapskraven för ett högre vitsord. Elevens arbete ska bedömas som en del av det kunnande som eleven påvisat i relation till alla mål för lärokursen i läroämnet och kunskapskraven för slutbedömningen. I bildkonst ska elevens kunnande utvecklas inom alla målområden för undervisningen fram till slutet av lärokursen.

Mål

Mål Föremål för bedömningen Bedömningskriterier för slutbedömningen efter avslutad lärokurs i bildkonst
Att iaktta och tänka visuellt
M1 sporra eleven att iaktta konst, omgivningen och annan visuell kultur med olika sinnen och använda mångsidiga metoder i bildframställning
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att iaktta konst, omgivningen och annan visuell kultur.
Förmåga att iaktta konst, omgivningen och annan visuell kultur

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven använder metoder i bildframställning ändamålsenligt och mångsidigt då hen gör iakttagelser.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven använder flera metoder i bildframställning och olika sinnen då hen gör iakttagelser.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven använder några metoder i bildframställning då hen gör iakttagelser.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven gör iakttagelser under individuell handledning.

M2 uppmuntra eleven att diskutera sina egna och andras iakttagelser och tankar samt att motivera sina åsikter
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att diskutera sina egna iakttagelser och tankar samt att motivera sina åsikter.
Förmåga att verbalt reflektera över iakttagelser och tankar

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven deltar i diskussionerna genom att tydligt motivera sina åsikter och på ett uppbyggande sätt tolka de andra deltagarnas inlägg.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven deltar på eget initiativ i diskussionerna och motiverar sina tankar.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven bidrar med några av sina iakttagelser och tankar till den gemensamma diskussionen.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan inför läraren sätta ord på någon av sina iakttagelser muntligt eller skriftligt.

M3 inspirera eleven att ge uttryck för sina iakttagelser och tankar i bild genom att använda olika tekniker och metoder för att skapa information i olika miljöer
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att uttrycka sina iakttagelser och tankar genom att använda olika metoder för att uttrycka sig i bild.
Förmåga att uttrycka iakttagelser och tankar i bild

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven fördjupar sin förmåga att uttrycka sina iakttagelser och tankar i bild. Eleven använder mångsidigt andra metoder för att skapa information när hen uttrycker sig i bild.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven uttrycker sina iakttagelser och tankar i bild. Eleven använder även andra metoder för att skapa information när hen uttrycker sig i bild.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven uttrycker sina iakttagelser och tankar i bild. Eleven använder även någon annan metod för att skapa information när hen uttrycker sig i bild.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven uttrycker under konkret handledning några iakttagelser och tankar i bild.

Att skapa bilder
M4 handleda eleven att använda olika material, tekniker och uttryckssätt och att fördjupa sin förmåga att skapa bilder
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att fördjupa sin förmåga att uttrycka sig i bild.
Förmåga att utveckla sina färdigheter att uttrycka sig i bild

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven tillämpar målmedvetet och ändamålsenligt olika sätt för att uttrycka sig i bild.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven använder målmedvetet olika sätt för att uttrycka sig i bild.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven övar på olika sätt att uttrycka sig i bild och använder några av dem målmedvetet.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven prövar på att använda något material eller någon teknik.

M5 handleda eleven att tillämpa ett undersökande arbetssätt när hen skapar bilder självständigt eller tillsammans med andra
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att använda ett undersökande arbetssätt och att utveckla sin problemlösningsförmåga.
Förmåga att arbeta på ett undersökande sätt och använda sin problemlösningsförmåga

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven använder målmedvetet ett undersökande arbetssätt i eget arbete och tillsammans med andra.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven använder ett undersökande arbetssätt när hen arbetar själv eller i grupp.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven övar på att använda ett undersökande arbetssätt när hen arbetar själv eller i grupp.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven övar under handledning på att arbeta på ett undersökande sätt.

M6 uppmuntra eleven att uttrycka sina åsikter och att tillämpa visuella kommunikations- och uttryckssätt för att påverka i sina egna bilder
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att uttrycka sina åsikter och tillämpa olika sätt att påverka med hjälp av bilder.
Förmåga att påverka med hjälp av bilder

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven deltar i och påverkar omgivningen genom att tillämpa visuella kommunikationssätt.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven uttrycker med hjälp av visuella kommunikationssätt sina åsikter om frågor som är betydelsefulla för hen själv.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven använder några visuella kommunikationssätt för att uttrycka sina åsikter.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven identifierar och prövar på möjligheterna att kommunicera med hjälp av bilder.

Att tolka visuell kultur
M7 handleda eleven att använda olika visuella, verbala och andra metoder för att tolka bilder
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att använda olika metoder för att tolka bilder.
Förmåga att tillämpa olika metoder för att tolka bilder

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven tillämpar mångsidigt olika metoder för att tolka bilder.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven använder olika metoder för att tolka bilder.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven prövar på metoder för att tolka bilder och använder några av dem.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven prövar under handledning på någon metod för att tolka bilder.

M8 handleda eleven att granska vilken betydelse konst och annan visuell kultur har för individen, gruppen och samhället ur ett historiskt och kulturellt perspektiv
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att granska vilka olika betydelser konst och annan visuell kultur har.
Förmåga att granska betydelsen av visuell kultur

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven motiverar sina synpunkter om betydelsen av visuell kultur.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven deltar med sina tolkningar i diskussioner om vilken betydelse visuell kultur har.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven granskar några betydelser som visuell kultur har och tar del av diskussionen som förs om dem.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven känner igen och nämner någon betydelse som visuell kultur har.

M9 inspirera eleven att i sitt bildskapande använda sig av olika tiders och kulturers sätt att uttrycka sig i bild
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att känna till och tillämpa olika kulturers sätt att uttrycka sig i bild.
Förmåga att känna till och tillämpa olika kulturers sätt att uttrycka sig i bild

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven utvecklar sin kännedom om olika kulturers sätt att uttrycka sig i bild genom att tillämpa dem i sin bildframställning och genom att motivera sina lösningar.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven utvecklar sin kännedom om olika kulturers sätt att uttrycka sig i bild genom att tillämpa dem i sin bildframställning.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven bekantar sig under handledning med olika kulturers sätt att uttrycka sig i bild och använder dem i sin bildframställning.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven prövar under handledning på att använda en specifik kulturs sätt att uttrycka sig i bild.

Att uppfatta estetiska, ekologiska och etiska värden
M10 handleda eleven att ta ställning till värden som finns i konsten, omgivningen och i annan visuell kultur
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att uttrycka sina åsikter om värderingar som finns i visuell kultur.
Förmåga att ta ställning till värden som finns i visuell kultur

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven deltar i diskussionen om värden som finns i visuell kultur och motiverar sina synpunkter.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven tar ställning till diskussionen om värden som finns i visuell kultur.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven nämner och reflekterar över värden som finns i visuell kultur.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven känner igen och nämner något värde som finns i visuell kultur.

M11 uppmuntra eleven att beakta kulturell mångfald och hållbar utveckling i sitt bildskapande samt att påverka genom bilder
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att iaktta kulturell mångfald och hållbar utveckling samt lär sig att påverka med hjälp av bilder.
Förmåga att uttrycka sina egna värderingar med hjälp av bilder

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven uttrycker sina åsikter om frågor som anknyter till kulturell mångfald och hållbar utveckling samt påverkar med hjälp av bilder.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven granskar kulturell mångfald och hållbar utveckling i sina bilder samt inser möjligheterna att påverka med hjälp av bilder.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven tar i beaktande olika synvinklar som berör kulturell mångfald och hållbar utveckling i sina bilder.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven tar i beaktande någon synvinkel som berör kulturell mångfald eller hållbar utveckling i sina bilder.

Innehåll

I1 Egna bildkulturer

Innehållet utgörs av elevernas egna bilder och bildkulturer som de frivilligt tar del i. Innehållet i undervisningen väljs också från de fenomen som förnyas i deras bildkulturer. Egna bildkulturer används som utgångspunkt i bildskapandet. I undervisningen behandlas betydelsen av de egna bildkurerna i relation till livsmiljön och hur man kan påverka i samhället.

I2 Bildkulturer i omgivningen

Innehållet omfattar olika omgivningar, föremål, mediekulturer och virtuella världar. Innehållet väljs mångsidigt ur byggda och naturliga miljöer och i medier. Innehållet väljs så att det utvecklar elevens medvetenhet om förhållandet mellan den visuella miljön och större mediala frågor. Bildkulturerna i omgivningen används som utgångspunkt i bildskapandet. I undervisningen behandlas olika omgivningars och mediers betydelse sett ur både elevernas egna liv och det globala perspektivet.

I3 Konstens olika världar

Innehållet omfattar bildkonst som skapats under olika tider, i olika miljöer och kulturer. Eleverna fördjupar sig i olika konstuppfattningar och -fenomen genom att studera dem i förhållande till konstnären och betraktaren samt konstinstitutioner och samhället. Konstverk används som utgångspunkt i bildskapandet. I undervisningen behandlas den kulturella mångfaldens betydelse samt att skapa och tolka både ur individens och samhällets synvinkel.

eGrunder