Gymnastik

Eleverna ska genom mångsidig, uppmuntrande och handledande respons och bedömning stödjas att röra på sig med hjälp av gymnastik. Responsen stöder elevernas positiva uppfattning om sig själva som motionsutövare. I responsen och bedömningen ska man fästa vikt vid elevernas individuella styrkor och utvecklingsbehov och stödja dem. I undervisningen och bedömningen i gymnastik ska man fästa uppmärksamhet vid elevens hälsotillstånd och specialbehov.

Bedömningen i gymnastik ska grunda sig på målen för den fysiska, sociala och psykiska funktionsförmågan. Föremål för bedömningen är elevernas lärande (målen 2–6) och sätt att arbeta (målen 1 och 7–10). Elevernas fysiska konditionsnivå ska inte användas som grund för bedömningen. Mätningar som gjorts med Move! används inte som grund för bedömningen. Vid bedömningen ska man använda mångsidiga metoder så att eleverna har möjlighet att visa sitt bästa kunnande. Eleverna ska handledas i självvärdering.

Slutbedömningen infaller det läsår då studierna i gymnastik avslutas som ett för alla gemensamt läroämne i årskurs 7, 8 eller 9 i enlighet med timfördelningen som beslutits och beskrivits i den lokala läroplanen. Slutbedömningen ska beskriva hur väl och i vilken mån eleven uppnått målen i lärokursen i gymnastik då studierna avslutas. Då slutvitsordet bildas ska man ta i beaktande alla mål och de därtill hörande kunskapskraven för slutbedömningen i gymnastik som fastställts i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen, oberoende av för vilken årskurs 7, 8 eller 9 enskilda mål har ställts upp i den lokala läroplanen. Slutvitsordet är en helhetsbedömning som ska bildas utgående från målen och kunskapskraven för gymnastik. Eleven har uppnått målen i lärokursen för vitsorden 5, 7, 8 eller 9 då elevens kunnande i huvudsak motsvarar den nivå av kunnande som beskrivs i kunskapskraven för vitsordet i fråga. Helhetsbedömningen av kunnandet för vitsorden 4, 6 och 10 ska bildas utgående från målen för lärokursen i gymnastik och i relation till ovan nämnda kunskapskrav för slutbedömningen. Om eleven uppnår en bättre kunskapsnivå i något mål kan det kompensera en underkänd eller svagare prestation i något annat mål. Bedömningen av elevens arbete ska ingå i slutbedömningen i gymnastik och i slutvitsordet som ska bildas utgående från slutbedömningen.

I gymnastiken utvecklas kunnandet kontinuerligt som en fortsättning på det tidigare kunnandet. I beskrivningarna av kunskapskraven för slutbedömningen ingår beskrivningarna av kunnandet för de lägre vitsorden i kunskapskraven för ett högre vitsord.

Mål

Mål Föremål för bedömningen Bedömningskriterier för slutbedömningen efter avslutad lärokurs i gymnastik
Fysisk funktionsförmåga
M1 uppmuntra eleven att röra på sig, att pröva olika gymnastikformer och att träna enligt bästa förmåga
Mål för elevens lärande
Eleven är fysiskt aktiv, prövar på olika gymnastikformer och tränar aktivt.
Fysisk aktivitet och vilja att försöka

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven deltar aktivt och tränar de gymnastikformer som undervisas.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven deltar vanligtvis aktivt i verksamheten under gymnastiklektionerna och prövar och tränar olika gymnastikformer.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven deltar i gymnastiklektionerna och prövar på olika gymnastikformer.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven deltar sporadiskt och endast till vissa delar i verksamheten under gymnastiklektionerna.

M2 handleda eleven att träna sina sensomotoriska färdigheter, det vill säga att iaktta sig själv och sin omgivning med hjälp av olika sinnen och att välja lämpliga lösningar i olika gymnastiksituationer
Mål för elevens lärande
Eleven iakttar sig själv och sin omgivning med hjälp av olika sinnen och väljer ändamålsenliga lösningar.
Förmåga att välja lösningar i olika gymnastiksituationer

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven väljer ändamålsenliga iakttagelser som grund för sina lösningar, kan motivera sina lösningar och anpassar sin fysiska aktivitet i enlighet med dem.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven väljer oftast ändamålsenliga lösningar i olika gymnastiksituationer utgående från sina iakttagelser.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven förstår sina iakttagelser och kan berätta om dem och koppla dem till sin egen aktivitet.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan berätta om några av sina iakttagelser och kan med lärarens hjälp använda dem i sin egen aktivitet.

M3 handleda eleven att träna och utveckla sin balans- och rörelseförmåga så att hen kan använda, kombinera och tillämpa sina färdigheter på ett mångsidigt sätt i olika lärmiljöer, under olika årstider och i olika gymnastikformer
Mål för elevens lärande
Eleven utvecklar sina balans- och rörelsefärdigheter i olika lärmiljöer.
Förmåga att använda grundläggande motoriska färdigheter (balans- och rörelsefärdigheter) i olika gymnastikformer

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven använder, kombinerar och tillämpar sina balans- och rörlighetsfärdigheter i de gymnastikformer som undervisats.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan använda, kombinera och tillämpa sina balans- och rörelsefärdigheter i de flesta gymnastikformer som undervisats.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan använda och kombinera sina balans- och rörelsefärdigheter i de flesta gymnastikformer som undervisats.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan använda och kombinera sina balans- och rörelsefärdigheter i några gymnastikformer som undervisats.

M4 handleda eleven att träna och utveckla sina färdigheter att hantera redskap, så att hen kan använda, kombinera och tillämpa sina färdigheter på ett mångsidigt sätt i olika lärmiljöer, med olika redskap, under olika årstider och i olika gymnastikformer
Mål för elevens lärande
Eleven utvecklar sina färdigheter att hantera redskap i olika lärmiljöer.
Förmåga att använda grundläggande motoriska färdigheter (förmåga att hantera redskap) i olika gymnastikformer

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven använder, kombinerar och tillämpar sina färdigheter att hantera redskap i de gymnastikformer som undervisats.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan använda, kombinera och tillämpa sina färdigheter att hantera redskap i de flesta gymnastikformer som undervisats.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan använda och kombinera sina färdigheter att hantera redskap i de flesta gymnastikformer som undervisats.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan använda sina färdigheter att hantera redskap i några gymnastikformer som undervisats.

M5 uppmuntra och handleda eleven att utvärdera, upprätthålla och utveckla sina fysiska egenskaper: snabbhet, rörlighet, uthållighet och styrka
Mål för elevens lärande
Eleven utvärderar, upprätthåller och utvecklar sina fysiska egenskaper.
Förmåga att utvärdera, upprätthålla och utveckla fysiska egenskaper

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven identifierar sina egna styrkor och svagheter och kan på basis av sina iakttagelser upprätthålla och utveckla sina fysiska egenskaper.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan utvärdera sina fysiska egenskaper och på basis av utvärderingen träna snabbhet, rörlighet, uthållighet och styrka.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan nämna och välja metoder som lämpar sig för utvärderingen av olika fysiska egenskaper och tränar självständigt några av sina fysiska egenskaper.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan nämna några av utvärderingsmetoderna för de fysiska egenskaperna och kan träna sina egenskaper under handledning av någon annan.

M6 stärka simkunnigheten och livräddningsfärdigheterna så att eleven kan simma samt rädda sig själv och andra ur vattnet
Mål för elevens lärande
Eleven stärker sin simkunnighet och sina livräddningsfärdigheter.
Simkunnighet och livräddningsfärdigheter

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan simma obehindrat på två simsätt och kan rädda sig själv och andra ur vattnet på olika sätt.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan simma* och rädda sig själv och andra ur vattnet. (*nordiska kriterier för simkunnighet)

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven simmar 50 meter på två olika simsätt och dyker 5 meter.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan simma 10 meter.

M7 handleda eleven att agera tryggt och sakligt
Mål för elevens lärande
Eleven agerar på ett tryggt och sakligt sätt under lektionerna.
Trygg aktivitet under gymnastiklektionerna

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven agerar på ett tryggt och sakligt sätt och främjar tryggheten och säkerheten under gymnastiklektionerna.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven agerar på ett tryggt och sakligt sätt under gymnastiklektionerna.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven förstår riskfaktorer som hör samman med säkerheten och agerar på ett tryggt sätt samt har ändamålsenlig utrustning under lektionerna.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan berätta hur man agerar på ett tryggt och sakligt sätt samt agerar och utrustar sig vanligtvis enligt instruktionerna.

Social funktionsförmåga
M8 handleda eleven att arbeta tillsammans med alla andra och att reglera sina handlingar och känslouttryck i gymnastiksituationerna med hänsyn till andra
Mål för elevens lärande
Eleven arbetar tillsammans med alla och kan reglera sina handlingar och känslouttryck i gymnastiksituationerna.
Emotionella och kommunikativa färdigheter samt arbetsförmåga

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven arbetar tillsammans med alla och främjar gruppens aktivitet och lärande.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven arbetar i olika gymnastiksituationer på överenskommet sätt och tar hänsyn till andra.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven arbetar tillsammans med alla.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven arbetar tillsammans med människor hen själv valt och reglerar sina handlingar och sina känslor så att hen kan arbeta tillsammans med andra i gymnastiksituationerna.

M9 handleda eleven att agera enligt principen om rent spel och bära ansvar för gemensamma aktiviteter
Mål för elevens lärande
Eleven följer principerna om rent spel och tar ansvar för gemensamma aktiviteter.
Förmåga att ta ansvar i gemensamma aktiviteter

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven tar ansvar för och främjar de gemensamma aktiviteterna.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven följer principerna om rent spel och visar att hen tar ansvar för gemensamma aktiviteter.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven följer principerna om rent spel och ger de övriga arbetsro.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan nämna principer om rent spel och tar sporadiskt ansvar för gemensamma aktiviteter.

Psykisk funktionsförmåga
M10 uppmuntra eleven att ta ansvar för sina handlingar och stärka elevens förmåga att arbeta självständigt
Mål för elevens lärande
Eleven tar ansvar för sina handlingar och kan arbeta självständigt.
Förmåga att arbeta självständigt

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven arbetar ansvarsfullt och självständigt.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven arbetar vanligtvis ansvarsfullt och självständigt.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven tar ansvar för sina egna handlingar och kan tidvis arbeta självständigt.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan berätta hur man kan ta ansvar för sina egna handlingar och tar ansvar under handledning av läraren.

M11 se till att eleven får tillräckligt med positiva upplevelser av sin egen kropp, av att kunna och av att vara en del av gemenskapen
M12 hjälpa eleven att förstå vilken betydelse tillräcklig fysisk aktivitet och en motionsinriktad livsstil har för det totala välbefinnandet
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att förstå vilken betydelse tillräcklig fysisk aktivitet och en motionsinriktad livsstil har för det totala välbefinnandet.
M13 göra eleven bekant med olika vanliga motionsmöjligheter samt ge eleven kunskaper och färdigheter som hör samman med dem så att hen ska kunna hitta egna lämpliga motionsformer som ger glädje, avslappning och energi
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att hitta egna lämpliga motionsformer som ger glädje, avslappning och energi.
Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Innehåll

I1 Fysisk funktionsförmåga

Undervisningen i gymnastik präglas av fysisk aktivitet. I gymnastikundervisningen väljs uppgifter som på ett tryggt och mångsidigt sätt utvecklar elevernas förmåga att observera och lösa problem (t.ex. gymnastiklekar och bollspel). Balans- och rörelseförmågan samt förmågan att hantera redskap stärks med hjälp av mångsidiga gymnastikformer (såsom aktiviteter på is, i snö, i naturen, basmotion, musik- och dansgymnastik samt bollspel och redskapsgymnastik) och idrottsgrenar under olika årstider och i olika lärmiljöer. Gymnastikundervisningen ska omfatta undervisning i simning, rörelse i vatten och livräddning.

Mångsidiga uppgifter, lekar, övningar och spel ger eleverna möjlighet att delta och uppleva att de kan, att arbeta självständigt, att uttrycka sig med kroppen och få estetiska erfarenheter. I gymnastikundervisningen väljs uppgifter där eleverna lär sig att träna styrka, snabbhet, uthållighet och rörlighet. Med hjälp av gymnastikuppgifterna lär sig eleven att utvärdera, upprätthålla och utveckla sin fysiska funktionsförmåga. Mätningarna enligt det nationella uppföljningssystemet för fysisk funktionsförmåga Move! ska genomföras så att de stödjer den omfattande hälsoundersökningen som ordnas i årskurs 8.

I2 Social funktionsförmåga

Med hjälp av gymnastikuppgifter lär sig eleverna att utvärdera och utveckla sin sociala funktionsförmåga. I gymnastikundervisningen väljs olika par- och gruppuppgifter, lekar, övningar och spel där eleverna lär sig att ta hänsyn till andra samt att hjälpa och stödja varandra. Genom uppgifterna lär sig eleverna att ta ansvar för gemensamma aktiviteter och organiseringen av dem samt för regler. Gruppuppgifterna stärker positiv gemenskap.

I3 Psykisk funktionsförmåga

I gymnastikundervisningen används uppgifter där eleverna lär sig att kämpa långsiktigt på egen hand och tillsammans med andra för att uppnå ett mål. Genom olika uppgifter får eleverna öva sig att ta ansvar. Roliga och omväxlande gymnastikuppgifter framkallar positiva känslor som i sin tur stärker elevernas upplevelse av att kunna och deras positiva självbild. I samband med undervisningen får eleverna information om motionens betydelse för utvecklingen, principerna för träning samt om möjligheterna att utöva motion som hobby och vad som kännetecknar olika motionsformer.

eGrunder