Samiska och litteratur

Bedömningen och responsen som baserar sig på den ska vara mångsidig, konkret och utveckla förmågan att lära sig. Bedömningen ska bli en naturlig del av lärprocessen. Den ska grunda sig på en mångsidig dokumentation av hur elevens språkliga färdigheter och förmåga att producera och tolka texter utvecklats och på elevens kunskaper om språket, litteraturen och annan kultur.

Eleven ska öva sig att utvärdera egna och andras arbete, uttryckssätt och alster. Mångsidig, analytisk bedömning som stödjer lärandet hjälper eleven att bli medveten om sina kunskaper, färdigheter och arbetsprocesser och ger eleven verktyg att utveckla dem. För att främja lärandet ska man i lärokurserna i modersmål och litteratur fokusera på grundläggande färdigheter inom de olika målområdena och de arbetsprocesser och lärstrategier som de bygger på.

Läraren ska ge ett verbalt omdöme eller ett siffervitsord i lärokurserna i modersmål och litteratur genom att bedöma elevernas kunnande i relation till de mål som i den lokala läroplanen fördelats årskursvis i årskurserna 3–6. Läsårsbedömningen i årskurs 6 grundar sig på de mål för undervisningen i läroämnet som fördelats för årskursen i den lokala läroplanen.

För att definiera kunskapsnivån för läsårsbetyget i årskurs 6 ska läraren använda de nationella bedömningskriterierna i modersmål och litteratur. Eleven har uppnått målen i lärokursen i modersmål och litteratur för vitsorden 5, 7, 8 eller 9 då elevens kunnande i huvudsak motsvarar den nivå av kunnande som beskrivs i kunskapskraven för vitsordet i fråga. Helhetsbedömningen av kunnandet för vitsorden 4, 6 och 10 ska bildas utgående från målen för lärokursen i modersmål och litteratur och i relation till ovan nämnda kunskapskrav för läsårsbedömningen. Om eleven uppnår en bättre kunskapsnivå i något mål kan det kompensera en underkänd eller svagare prestation i något annat mål. Bedömningen av elevens arbete ska ingå i läsårsbedömningen i lärokursen i modersmål och litteratur och i vitsordet som ska bildas. I beskrivningarna av kunskapskraven omfattar beskrivningen av de högre vitsorden även kunnandet för de lägre vitsorden.

Mål

Mål Föremål för bedömningen Kunskapskrav för vitsorden 5, 7, 8 och 9 i slutet av årskurs 6 i lärokursen samiska och litteratur
Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
M1 uppmuntra och handleda eleven att utveckla sina kommunikativa färdigheter genom att erbjuda möjligheter att diskutera och reflektera kring etiska frågor
Mål för elevens lärande
Eleven stärker sin förmåga att fungera i olika kommunikations­situationer och stärker sin förmåga att uttrycka sin åsikt.
Förmåga att agera i olika kommunikationssituationer

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan agera konstruktivt i många olika kommunikationssituationer. Eleven kan uttrycka sina åsikter och motivera dem på ett för situationen lämpligt sätt.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan agera i vardagliga kommunikationssituationer. Eleven kan uttrycka sina tankar och åsikter samt ge några motiveringar till dem.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan agera i vardagliga kommunikationssituationer. Eleven kan uttrycka sina tankar och åsikter.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan agera i bekanta och informella kommunikationssituationer. Eleven kan uttrycka sina tankar genom att svara på frågor.

M2 uppmuntra eleven att stärka sin förmåga att agera konstruktivt i olika kommunikationssituationer, både verbalt och icke-verbalt, samt handleda eleven att i sin kommunikation beakta mottagarens behov och följderna av de egna språkliga valen
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig iaktta hur egna språkliga och kommunikativa val inverkar i gruppkommunikationssituationer och ta hänsyn till andra gruppmedlemmar.
Förmåga till gruppkommunikation

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan anpassa sina språkliga och kommunikativa uttryckssätt på ett för situationen ändamålsenligt sätt. Eleven kan agera konstruktivt i grupp och ta hänsyn till andras åsikter i diskussioner.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan, förutom att dra nytta av sina språkliga uttryckssätt, även använda sin röst, rikta sitt budskap och använda sin förmåga att ta kontakt i olika kommunikationssituationer i grupp. Eleven kan anpassa sin kommunikation enligt situationen och ta hänsyn till de andra deltagarna.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan använda olika språkliga uttryckssätt när hen deltar i gruppdiskussioner. Eleven kan i någon mån anpassa sin kommunikation enligt situationen.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan lyssna på andra och delta i diskussioner på ett sakligt sätt.

M3 stödja eleven att utveckla en positiv syn på sitt sätt att kommunicera samt handleda eleven att upptäcka tillfällen att få använda sina kunskaper i samiska
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att uttrycka sig mångsidigt och kreativt i kommunikationssituationer och framträdanden samt upptäcka tillfällen att få använda sina kunskaper i samiska.
Förmåga att framträda och använda sina kunskaper i samiska

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan hålla ett förberett anförande. Eleven kan ställa upp egna mål för att använda sina kunskaper i samiska.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan hålla ett kort förberett anförande. Eleven kan under handledning ställa upp egna mål för för att använda sina kunskaper i samiska.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan hålla ett kort förberett anförande kring ett för hen bekant ämne. Eleven kan uttrycka sig själv förståeligt.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan hålla ett kort och enkelt anförande kring ett för hen bekant och konkret ämne med hjälp av stödfrågor. Eleven kan uttrycka sig själv under handledning.

Tekstien tulkitseminen
M4 handleda eleven att vidareutveckla sina läsfärdigheter och använda lässtrategier samt att iaktta och utvärdera sitt eget läsande
Mål för elevens lärande
Eleven utvecklar sin läsförmåga och lär sig att använda läsförståelsestrategier samt att observera och utvärdera sin egen läsning.
Förmåga att utveckla sin läsfärdighet

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan använda grundläggande läsförståelsestrategier mångsidigt och ändamålsenligt.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan flytande läsa texter som är lämpliga för hens ålder. Eleven kan använda de vanligaste grundläggande läsförståelsestrategierna. Eleven kan utvärdera sin egen läsning.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan rätt flytande läsa texter som är språkligt- och strukturmässigt enkla. Eleven kan under handledning använda någon enkel grundläggande läsförståelsestrategi. Eleven kan under handledning utvärdera sin egen läsning.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan långsamt läsa texter som är språkligt- och strukturmässigt enkla. Eleven kan nämna något område där hen kan utvecklas som läsare.

M5 handleda eleven att vidga sitt ord- och begreppsförråd samt förståelsen av textrelaterade begrepp
Mål för elevens lärande
Eleven utvecklar sin förmåga att redogöra för, utvärdera och tolka texter och vidgar sitt ord- och begreppsförråd.
Förmåga att redogöra för och förstå text

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan göra iakttagelser kring textens strukturer och deras betydelse och reflektera över textens syften.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan under handledning göra iakttagelser kring textens strukturer och deras betydelse och reflektera över textens syften. Eleven kan härleda betydelsen av nya ord och begrepp.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan urskilja textens huvuddrag och under handledning nämna något syfte med texten. Eleven kan under handledning härleda betydelsen av nya ord och begrepp.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan med hjälp av stödfrågor återge något av innehållet i en text. Eleven kan identifiera ord och begrepp som är nya för hen i en text.

M6 handleda eleven att söka information, använda olika informationskällor och bedöma informationens tillförlitlighet samt att fästa uppmärksamhet vid kulturella särdrag i samiska originaltexter
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att söka information, använda mångsidiga informationskällor och bedöma informationens tillförlitlighet samt fästa uppmärksamhet vid kulturella särdrag i samiska originaltexter.
Färdigheter i informationssökning och källkritik

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan mångsidigt använda olika källor. Eleven kan reflektera över särdrag i samiska originaltexter.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan använda olika källor och söka information i dem. Eleven kan nämna några typiska drag för tillförlitliga källor. Eleven kan identifiera särdrag i samiska originaltexter.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan använda olika textmiljöer som källa och söka information i dem under handledning. Eleven kan under handledning göra iakttagelser om källornas tillförlitlighet. Eleven kan identifiera några särdrag i samiska originaltexter.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan under handledning plocka ut enskild information ur givna källor. Eleven kan under handledning identifiera några särdrag i samiska originaltexter.

Tekstien tuottaminen
M7 uppmuntra eleven att klä sina tankar i ord och öva sig att producera berättande, beskrivande och enkla ställningstagande texter, även i multimediala miljöer
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig producera berättande, beskrivande, instruerande och enkla ställningstagande texter, även i multimediala miljöer.
Förmåga att behärska textgenrer

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan använda ändamålsenliga uttryckssätt som är typiska för berättande, beskrivande, instruerande och enkla ställningstagande texter.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan under handledning använda uttryckssätt som är typiska för berättande, beskrivande, instruerande och enkla ställningstagande texter.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan under handledning producera berättande, beskrivande, instruerande texter samt använda några uttryckssätt som är typiska för dem.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan med hjälp av modeller eller stödfrågor producera enkla berättande texter om ett för hen bekant ämne.

M8 handleda eleven att vidareutveckla sin förmåga att skriva flytande för hand och med hjälp av digitala verktyg och stärka färdigheterna i rättstavning och de grundläggande strukturerna i skriftspråket
Mål för elevens lärande
Eleven utvecklar sin förmåga att skriva flytande för hand och digitalt och stärker färdigheterna i rättstavning och de grundläggande strukturerna i skriftspråket.
Förmåga att utveckla skrivfärdigheten och behärska skriftspråket

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan skriva smidigt och tydligt för hand samt producera text med hjälp av digitala verktyg. Eleven kan rubricera och dela in sin text i stycken på ett ändamålsenligt sätt samt behärskar standardspråkets skriftspråksnormer.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan skriva smidigt för hand och med hjälp av digitala verktyg. Eleven kan under handledning rubricera och dela in sin text i stycken samt behärskar det centrala av standardspråkets skriftspråksnormer.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan skriva relativt smidigt och läsligt både för hand och med hjälp av digitala verktyg. Eleven kan under handledning rubricera sin text samt formulera meningar och använda några olika satsstrukturer samt följa några av standardspråkets skriftspråksnormer.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan skriva korta, begripliga och sammanhängande texter för hand och med hjälp av digitala verktyg. Eleven kan använda enkel menings- och satsbyggnad samt slumpmässigt använda skiljetecken vid meningsgränser och versal i början av mening och i egennamn.

M9 sporra eleven att lära sig textproduktionsprocesser och förmåga att utvärdera sina egna texter, erbjuda möjligheter att ta emot och ge konstruktiv respons, handleda eleven att ta hänsyn till textmottagaren och att agera etiskt på nätet med hänsyn till integritetsskydd och följa upphovsrättsliga normer
Mål för elevens lärande
Eleven utvecklar sina textproduktionsprocesser, sin förmåga att utvärdera sina egna texter och ta emot respons på sina egna texter samt lär sig agera etiskt på nätet med hänsyn till integritetsskydd och följa upphovsrättsliga normer.
Förmåga att behärska textproduktionsprocessen och att kommunicera på ett etiskt sätt

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan redigera struktur och språk i sin text. Eleven kan utvärdera sina egna texter och ta emot respons samt ge konstruktiv respons på andras texter. Eleven kan använda källor på ett ändamålsenligt sätt.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan under handledning redigera sin text på basis av respons. Eleven kan utvärdera sina egna texter och ge och ta emot respons på texter. Eleven kan under handledning använda källor. Eleven följer upphovsrättsliga normer.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan under handledning planera och producera text. Eleven kan under handledning göra iakttagelser om sin egen text. Eleven kan mekaniskt använda källor. Eleven kan under handledning följa upphovsrättsliga normer.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan planera och producera text med hjälp av modeller eller stödfrågor. Eleven kan göra några ytliga iakttagelser om sin egen text.

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
M10 handleda eleven att stärka sin språkmedvetenhet, uppmuntra eleven att undersöka och iaktta språket och dess olika varianter samt handleda eleven att upptäcka tillfällen att använda samiska och att förstå följderna av olika språkliga val
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att stärka sin språkliga medvetenhet, undersöka och observera språket och dess olika varianter samt använda begrepp som beskriver språket och språkliga strukturer samt lär sig förstå betydelsen av språkliga val.
Att utveckla förmågan att observera språk

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan mångsidigt reflektera kring följderna av språkliga val i förhållande till situationen och syftet med den. Eleven kan skapa situationer där samiskan används. Eleven kan med hjälp av lämpliga begrepp mångsidigt beskriva språkliga och textuella drag och strukturer som producerats i olika situationer.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan identifiera tillfällen att använda samiska och göra iakttagelser kring följderna av språkliga val i olika situationer. Eleven kan med hjälp av lämpliga begrepp beskriva språkliga och textuella drag och strukturer som producerats i olika situationer.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan göra iakttagelser i olika situationer där samiskan används. Eleven kan nämna flera språkliga och textuella drag och strukturer.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan under handledning identifiera tillfällen att använda samiska. Eleven kan nämna några språkliga och textuella drag och strukturer.

M11 stödja eleven att bygga upp sin kulturella och språkliga identitet, att uppskatta de egna traditionerna och att förstå det samiska språkets/de samiska språkens betydelse både för en själv och för den egna gemenskapen
Mål för elevens lärande
Eleven utvecklar sin språkliga och kulturella identitet och lär sig att värdesätta det/de samiska språket/språkens betydelse för en själv och den egna gemenskapen.
Förmåga att utveckla språklig och kulturell medvetenhet

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan reflektera kring likheter och skillnader i språk och kultur. Eleven kan reflektera över det samiska språkets och den samiska kulturens betydelse i den närmaste kretsen.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan jämföra likheter och skillnader i språk och kultur. Eleven kan berätta om huvuddragen i samiska och samisk kultur och identifiera de vanligaste uttrycksformerna.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan nämna likheter och skillnader i språk och kultur. Eleven kan beskriva betydelsen av samiska och samisk kultur i den egna vardagen.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan under handledning nämna några likheter och skillnader i språk och kultur. Eleven kan under handledning beskriva betydelsen av samiska och samisk kultur i den egna vardagen.

M12 uppmuntra eleven att vidga sin textvärld, att läsa och uppskatta samisk barn- och ungdomslitteratur samt handleda eleven att ta del av medie- och kulturutbudet och erbjuda möjligheter att producera kultur
Mål för elevens lärande
Eleven vidgar sin textvärld och läser litteratur som är riktad till barn och unga samt lär sig att använda bibliotek, medie- och kulturutbud.
Kunskap om samisk barn- och ungdomslitteratur och medie- och kulturutbud

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan välja texter att läsa som är nya för hen. Eleven kan mångsidigt använda bibliotekstjänster, medie- och kulturutbud.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven har läst de skönlitterära verk och faktaböcker man kommit överens om. Eleven kan välja olika texter att läsa som är lämpliga för hens ålder. Eleven kan självständigt använda bibliotekstjänster, medie- och kulturutbud.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven har läs en del av de skönlitterära verk och faktaböcker man kommit överens om. Eleven håller sig till välbekanta textgenrer. Eleven kan under handledning använda bibliotekstjänster, medie- och kulturutbud.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven har läst något kort skönlitterärt verk och en faktabok som är lämplig för hens ålder.

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena
M13 uppmuntra eleven att utveckla och bredda det språk som behövs i olika läroämnen och som är kopplat till den samiska kulturen och att använda sina kunskaper i allt lärande
Mål för elevens lärande
Eleven utvecklar och breddar det språk som behövs i olika läroämnen och som är kopplat till den samiska kulturen och använder sina kunskaper i allt lärande.
Förmåga att göra iakttagelser kring språk inom olika läroämnen

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan reflektera kring olika läroämnens sätt att använda språket och kan utnyttja sina språkkunskaper i allt lärande.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan identifiera olika läroämnens sätt att använda språket och kan utnyttja sina språkkunskaper i lärandet.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan identifiera några drag kring hur språk används inom olika läroämnen.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan under handledning identifiera några drag kring hur språk används inom olika läroämnen.

Innehåll

I1 Att kommunicera

Eleverna erbjuds mångsidiga möjligheter att öva sig att dela med sig av sina upplevelser, tankar och åsikter, lyssna på andra och att ge och ta emot respons på ett konstruktivt sätt i olika kommunikationsmiljöer. De tränar och iakttar sin egen kommunikation i olika kommunikationssituationer, till exempel att uttrycka sig artigt, använda sin röst, kommunicera målinriktat, framföra sin åsikt och motivera den med hänsyn till andra. Eleverna övar sig att uttrycka sig positivt och artigt. De öva sig också att lyssna, komma med idéer, fatta beslut, lösa problem och arbeta med projekt samt att kommunicera spontant och inövat inför en bekant publik. Eleverna tränar olika uttryckssätt i olika kommunikationssituationer och inför publik. Eleverna tränat helhetsgestaltning och man använder dramaverksamhet för att behandla olika aktuella ämnen, teman och litteratur. Det är viktigt att ge eleverna möjligheter att delta i planeringen och genomförandet av kulturell verksamhet i den egna klassen eller skolan. Eleverna får öva sig att agera i olika samiska kommunikationsmiljöer.

I2 Att tolka texter

Eleverna fördjupar sin förmåga att läsa olika typer av texter, såsom skönlitterära texter, faktatexter och medietexter som kombinerar bild och text, samt utveckla lässtrategierna och förmågan att tolka texter. De ger akt på och utvärderar den egna läsfärdigheten. De fördjupar förmågan att tolka texter genom att undersöka och jämföra olika typer av texter och genom att öva sig att förstå och använda begrepp som ämne och tema. Eleverna övar sig att förklara, jämföra och reflektera över betydelsen av ord, synonymer, metaforer, uttryck och begrepp och hierarkierna mellan dem. De lär sig att identifiera språkliga och textuella drag i berättande, beskrivande, instruerande och enkla argumenterande texter, såsom debattinlägg och reklamtexter. Elevernas kunskaper om språkliga drag breddas genom att undersöka texter. De övar sig att klassificera ord på basis av betydelse och form. De reflekterar över betydelsen av olika kasusformer och lär sig att böja verb i person- och tempusformer. I samband med texter undersöker de visuellt språk och lexikala skillnader mellan talspråk och skriftspråk. Eleverna bekantar sig med olika sätt att referera, jämföra och framföra åsikter. De läser och lyssnar till gemensamt och individuellt valda texter och böcker riktade till barn och unga, även hela verk. Utöver begrepp som tidigare behandlats lär eleverna sig att använda begreppen berättare, ämne och tema. De lär sig att söka information i olika källor och bredda kunskapen med hjälp av det lästa. Eleverna övar sig att bedöma tillförlitligheten i texter och källor.

I3 Att producera texter

Eleverna lär sig att producera olika typer av fiktiva och icke-fiktiva texter utgående från egna upplevelser, iakttagelser, tankar och åsikter och utgående från andras texter och vidareutveckla förmågan att skriva för hand och digitalt. De undersöker och tränar olika sätt att berätta, beskriva, instruera och argumentera. De får öva rubricering, strukturer och styckeindelning när de producerar egna texter. De övar att ge liv åt och variera texten samt undersöka ordvalens, uttryckens och ordföljdens samband med textens betydelse. Eleverna undersöker skillnaderna mellan skrift- och talspråk. De lär sig att använda person- och tempusformer och att känna igen en mening, grundtyperna av huvudsats och bisats samt en fras och huvuddelarna i en sats och att använda kunskapen för att producera egen text. Eleverna lär sig att använda grunderna i rättstavning i egen text. De övar de olika faserna i textproduktion: formulera en idé, planera, strukturera, bearbeta, analysera och utvärdera sina texter samt att ge och ta emot respons. De övar sig att producera texter som behövs i studierna, till exempel komprimera och göra anteckningar, att använda och ange källor i texten. Eleverna erbjuds mångsidiga möjligheter att berätta, referera och beskriva händelser och fenomen samt framföra egna åsikter muntligt, skriftligt och med hjälp av bilder, även i multimediala miljöer. Eleverna får lära sig att handla etiskt korrekt samt att respektera sekretess och upphovsrätt på internet.

I4 Att förstå språk, litteratur och kultur

Eleverna undersöker språklig variation enligt situation och ämne samt reflekterar över betydelser av ord, uttryckssätt och texter. De undersöker intertextualitet i olika typer av texter. Utöver samisk kultur även bekantar de sig med andra kulturer och språk och jämföra det egna samiska språket med andra språk som de känner till. Eleverna undersöker det samiska språkets särdrag, såsom avledning i texterna, klassificering på basis av kontexten och betydelsen (ordklasser) samt reflekterar kring och övar ordböjning. Eleverna iakttar ljud- och stadieväxling. I undervisningen bekantar man sig med olika samiska språk, barn- och ungdomslitteratur på språken i fråga samt den samiska folktraditionen och moderna tolkningar av den. Eleverna lär känna traditionellt samiskt liv och traditionella samiska näringar och fritidssysselsättningar. Eleverna lär sig förstå betydelsen av att använda samiska för det egna livet och omgivningen. I undervisningen utnyttjas medie- och kulturutbudet för barn och unga, till exempel kulturevenemang, biblioteket, filmer, teater och museer. Man granskar mediekulturella fenomen och innehåll som är avsedda för åldersgruppen och diskuterar mediernas roll i elevernas vardag. Eleverna planerar och producerar egna föreställningar också i samarbete med olika aktörer i den samiska gemenskapen. Läraren uppmuntrar eleverna till aktiv och mångsidig användning av biblioteket, letar fram intressant läsning på det egna språket för var och en och stödjer eleverna att självmant läsa och skriva. Eleverna läser litteratur riktad till barn och unga samt faktalitteratur anpassad till åldern och funderar över frågor som litteraturen väcker.

I5 Att använda språket som stöd för allt lärande

Eleverna övar sig att känna igen viktiga begrepp och uttryck i olika läroämnen och att själva använda dem. Eleverna utnyttjar informations- och kommunikationsteknik för att söka information inom olika ämnesområden, i lärandet och vid utvärdering av det egna lärandet i relation till målen. I undervisningen värnar man om att stärka elevens förmåga att använda sitt modersmål och andra språk hen behärskar som stöd för allt lärande.

eGrunder