Samiska och litteratur

Bedömningen och återkopplingen som baserar sig på den ska vara mångsidig, konkret och utveckla förmågan att lära sig. Bedömningen ska bli en naturlig del av lärprocessen. Den ska grunda sig på en mångsidig dokumentering av hur elevens språkliga färdigheter och förmåga att producera och tolka texter utvecklats och på elevens kunskaper om språket, litteraturen och annan kultur.

Eleven ska öva sig att utvärdera egna och andras arbeten, presentationer och alster. Mångsidig, analytisk bedömning som stödjer lärandet hjälper eleven att bli medveten om sina kunskaper, färdigheter och arbetsprocesser och ger eleven verktyg att utveckla dem. Ett viktigt mål är att eleven läser frivilligt, vilket stöds och bedöms i relation till respektive elevs läs- och skrivfärdigheter.

Läraren ska ge en verbal bedömning eller ett siffervitsord i läroämnet modermål och litteratur genom att bedöma elevernas kunskaper i relation till målen i den lokala läroplanen. För att definiera kunskapsnivån för läsårsbetyget i årskurs 6 ska läraren använda de nationella bedömningskriterierna i ifrågavarande lärokurs. Bedömningen i årskurs 3–6 ska fokusera på grundläggande färdigheter inom de olika målområdena i modersmål och litteratur och de arbetsprocesser och lärstrategier som de bygger på.

Mål

Mål Föremål för bedömningen Goda kunskaper
Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
M1 uppmuntra och handleda eleven att utveckla sina kommunikativa färdigheter genom att erbjuda möjligheter att diskutera och reflektera kring etiska frågor Förmåga att interagera i olika situationer Eleven uttrycker sina tankar och åsikter i för hen bekanta kommunikationssituationer.
M2 uppmuntra eleven att stärka sin förmåga att agera konstruktivt i olika kommunikationssituationer, både verbalt och icke-verbalt, samt handleda eleven att i sin kommunikation beakta mottagarens behov och följderna av de egna språkliga valen Hur de kommunikativa färdigheterna utvecklats Eleven tar emot och ger respons i kommunikationssituationer.
M3 stödja eleven att utveckla en positiv syn på sitt sätt att kommunicera samt vägleda eleven att upptäcka tillfällen att få använda sina kunskaper i samiska Förmåga att ge akt på sin egen kommunikation och använda sina kunskaper i samiska Eleven iakttar sig själv som språkbrukare och talare och ställer under handledning upp egna mål för att använda sina kunskaper i samiska.
Tekstien tulkitseminen
M4 handleda eleven att vidareutveckla sina läsfärdigheter och använda lässtrategier samt att iaktta och utvärdera sitt eget läsande Läsfärdighet och läsflyt Eleven läser obehindrat olika typer av texter samt iakttar och utvärderar sitt läsande.
M5 handleda eleven att vidga sitt ord- och begreppsförråd samt förståelsen av textrelaterade begrepp Hur ord- och uttrycksförrådet utökats Eleven behärskar ett relativt stort ord- och begreppsförråd och utnyttjar strategier som främjar förståelsen för och tolkningen av textrelaterade begrepp.
M6 handleda eleven att söka information, använda olika informationskällor och bedöma informationens tillförlitlighet samt att fästa uppmärksamhet vid kulturella särdrag i samiska originaltexter Förmåga att söka information och bedöma källor kritiskt Eleven söker information i olika källor och kan i någon mån bedöma informationskällornas tillförlitlighet.
Tekstien tuottaminen
M7 uppmuntra eleven att klä sina tankar i ord och öva sig att producera berättande, beskrivande och enkla argumenterande texter, även i multimediala miljöer Förmåga att klä sina tankar i ord och använda olika textgenrer Eleven kan under handledning använda ett språk som är typiskt för berättande, beskrivande och enkel argumenterande text. Eleven kan formulera en rubrik för sin text, dela in texten i stycken och fästa uppmärksamhet vid ordval.
M8 handleda eleven att vidareutveckla sin förmåga att skriva för hand och digitalt och att stärka sina färdigheter i skriftspråket och sin kunskap om textstrukturer och rättstavning Skrivfärdighet och kunskap om skriftspråket Eleven skriver obehindrat och tydligt för hand och kan även skriva digitalt. Eleven känner till skriftspråkets strukturer och grunderna i rättstavning och tillämpar dem i sin egen textproduktion.
M9 uppmuntra eleven att utveckla sitt sätt att producera text och sin förmåga att utvärdera egna texter, erbjuda eleven möjligheter att ta emot och ge respons på ett konstruktivt sätt, handleda eleven att ta hänsyn till textmottagaren samt att kommunicera etiskt och respektera sekretess och upphovsrätt på internet Förmåga att bygga upp texter och kommunicera etiskt korrekt Eleven känner till och kan beskriva de grundläggande faserna i textproduktion, kan utvärdera sina egna texter och producerar texter steg för steg, individuellt och i grupp. Eleven kan ge och ta emot respons, är medveten om hur man tar hänsyn till en mottagare, kan ange källor i slutet av en text och behärskar nätetikett.
Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
M10 handleda eleven att stärka sin språkmedvetenhet, uppmuntra eleven att undersöka och iaktta språket och dess olika varianter samt handleda eleven att upptäcka tillfällen att använda samiska och att förstå följderna av olika språkliga val Hur förmågan att analysera språket och behärska språkbegrepp har utvecklats Eleven kan beskriva texters språkliga drag och använder de begrepp hen lärt sig när hen talar eller skriver om dem.
M11 stödja eleven att bygga upp sin kulturella och språkliga identitet, att uppskatta de egna traditionerna och att förstå det samiska språkets/de samiska språkens betydelse både för en själv och för den egna gemenskapen Hur kulturkännedomen har utvecklats Eleven kan beskriva det samiska livet i huvuddrag och nämna de vanligaste uttrycken för samisk kultur.
M12 uppmuntra eleven att vidga sin textrepertoar, att läsa och uppskatta samisk barn- och ungdomslitteratur samt handleda eleven att ta del av medie- och kulturutbudet och erbjuda möjligheter att producera kultur Kunskap om samisk barn- och ungdomslitteratur och medie- och kulturutbudet Eleven läser överenskomna böcker och texter riktade till barn och unga, diskuterar dem och delar med sig av sina läsupplevelser. Eleven kan berätta om det medie- och kulturutbud som intresserar hen.
Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena
M13 uppmuntra eleven att utveckla och bredda det språk som behövs i olika läroämnen och som är kopplat till den samiska kulturen och att använda sina kunskaper i allt lärande Förmåga att känna igen språket inom olika läroämnen Eleven känner igen olika läroämnens sätt att använda språket och kan utnyttja sina språkkunskaper i lärandet.

Innehåll

I1 Att kommunicera

Eleverna erbjuds mångsidiga möjligheter att öva sig att dela med sig av sina upplevelser, tankar och åsikter, lyssna på andra och att ge och ta emot respons på ett konstruktivt sätt i olika kommunikationsmiljöer. De tränar och iakttar sin egen kommunikation i olika kommunikationssituationer, till exempel att uttrycka sig artigt, använda sin röst, kommunicera målinriktat, framföra sin åsikt och motivera den med hänsyn till andra. Eleverna övar sig att uttrycka sig positivt och artigt. De öva sig också att lyssna, komma med idéer, fatta beslut, lösa problem och arbeta med projekt samt att kommunicera spontant och inövat inför en bekant publik. Eleverna tränar olika uttryckssätt i olika kommunikationssituationer och inför publik. Eleverna tränat helhetsgestaltning och man använder dramaverksamhet för att behandla olika aktuella ämnen, teman och litteratur. Det är viktigt att ge eleverna möjligheter att delta i planeringen och genomförandet av kulturell verksamhet i den egna klassen eller skolan. Eleverna får öva sig att agera i olika samiska kommunikationsmiljöer.

I2 Att tolka texter

Eleverna fördjupar sin förmåga att läsa olika typer av texter, såsom skönlitterära texter, faktatexter och medietexter som kombinerar bild och text, samt utveckla lässtrategierna och förmågan att tolka texter. De ger akt på och utvärderar den egna läsfärdigheten. De fördjupar förmågan att tolka texter genom att undersöka och jämföra olika typer av texter och genom att öva sig att förstå och använda begrepp som ämne och tema. Eleverna övar sig att förklara, jämföra och reflektera över betydelsen av ord, synonymer, metaforer, uttryck och begrepp och hierarkierna mellan dem. De lär sig att identifiera språkliga och textuella drag i berättande, beskrivande, instruerande och enkla argumenterande texter, såsom debattinlägg och reklamtexter. Elevernas kunskaper om språkliga drag breddas genom att undersöka texter. De övar sig att klassificera ord på basis av betydelse och form. De reflekterar över betydelsen av olika kasusformer och lär sig att böja verb i person- och tempusformer. I samband med texter undersöker de visuellt språk och lexikala skillnader mellan talspråk och skriftspråk. Eleverna bekantar sig med olika sätt att referera, jämföra och framföra åsikter. De läser och lyssnar till gemensamt och individuellt valda texter och böcker riktade till barn och unga, även hela verk. Utöver begrepp som tidigare behandlats lär eleverna sig att använda begreppen berättare, ämne och tema. De lär sig att söka information i olika källor och bredda kunskapen med hjälp av det lästa. Eleverna övar sig att bedöma tillförlitligheten i texter och källor.

I3 Att producera texter

Eleverna lär sig att producera olika typer av fiktiva och icke-fiktiva texter utgående från egna upplevelser, iakttagelser, tankar och åsikter och utgående från andras texter och vidareutveckla förmågan att skriva för hand och digitalt. De undersöker och tränar olika sätt att berätta, beskriva, instruera och argumentera. De får öva rubricering, strukturer och styckeindelning när de producerar egna texter. De övar att ge liv åt och variera texten samt undersöka ordvalens, uttryckens och ordföljdens samband med textens betydelse. Eleverna undersöker skillnaderna mellan skrift- och talspråk. De lär sig att använda person- och tempusformer och att känna igen en mening, grundtyperna av huvudsats och bisats samt en fras och huvuddelarna i en sats och att använda kunskapen för att producera egen text. Eleverna lär sig att använda grunderna i rättstavning i egen text. De övar de olika faserna i textproduktion: formulera en idé, planera, strukturera, bearbeta, analysera och utvärdera sina texter samt att ge och ta emot respons. De övar sig att producera texter som behövs i studierna, till exempel komprimera och göra anteckningar, att använda och ange källor i texten. Eleverna erbjuds mångsidiga möjligheter att berätta, referera och beskriva händelser och fenomen samt framföra egna åsikter muntligt, skriftligt och med hjälp av bilder, även i multimediala miljöer. Eleverna får lära sig att handla etiskt korrekt samt att respektera sekretess och upphovsrätt på internet.

I4 Att förstå språk, litteratur och kultur

Eleverna undersöker språklig variation enligt situation och ämne samt reflekterar över betydelser av ord, uttryckssätt och texter. De undersöker intertextualitet i olika typer av texter. Utöver samisk kultur även bekantar de sig med andra kulturer och språk och jämföra det egna samiska språket med andra språk som de känner till. Eleverna undersöker det samiska språkets särdrag, såsom avledning i texterna, klassificering på basis av kontexten och betydelsen (ordklasser) samt reflekterar kring och övar ordböjning. Eleverna iakttar ljud- och stadieväxling. I undervisningen bekantar man sig med olika samiska språk, barn- och ungdomslitteratur på språken i fråga samt den samiska folktraditionen och moderna tolkningar av den. Eleverna lär känna traditionellt samiskt liv och traditionella samiska näringar och fritidssysselsättningar. Eleverna lär sig förstå betydelsen av att använda samiska för det egna livet och omgivningen. I undervisningen utnyttjas medie- och kulturutbudet för barn och unga, till exempel kulturevenemang, biblioteket, filmer, teater och museer. Man granskar mediekulturella fenomen och innehåll som är avsedda för åldersgruppen och diskuterar mediernas roll i elevernas vardag. Eleverna planerar och producerar egna föreställningar också i samarbete med olika aktörer i den samiska gemenskapen. Läraren uppmuntrar eleverna till aktiv och mångsidig användning av biblioteket, letar fram intressant läsning på det egna språket för var och en och stödjer eleverna att självmant läsa och skriva. Eleverna läser litteratur riktad till barn och unga samt faktalitteratur anpassad till åldern och funderar över frågor som litteraturen väcker.

I5 Att använda språket som stöd för allt lärande

Eleverna övar sig att känna igen viktiga begrepp och uttryck i olika läroämnen och att själva använda dem. Eleverna utnyttjar informations- och kommunikationsteknik för att söka information inom olika ämnesområden, i lärandet och vid utvärdering av det egna lärandet i relation till målen. I undervisningen värnar man om att stärka elevens förmåga att använda sitt modersmål och andra språk hen behärskar som stöd för allt lärande.

eGrunder