Samiska och litteratur

Bedömningen ska handleda och sporra eleverna. Genom att diskutera med eleverna och genom att ge och ta emot respons styr läraren såväl hela undervisningsgruppen som den enskilda elevens lärande och framsteg. I årskurs 1–2 är utgångspunkten och målet för bedömningen av lärandet att ge en helhetsbild av elevens språkliga utveckling inom alla målområden. Genom den respons som baserar sig på bedömningen ska elevens kommunikativa färdigheter, verbala uttrycksförmåga samt utvecklingen av grundläggande läs- och skrivfärdigheter beaktas. Genom respons som baserar sig på utvärdering av elevens språkliga utveckling ska eleven få information om sina språkliga styrkor och om hur de språkliga och kommunikativa färdigheterna har utvecklats. Eleven ska också få mångsidig feedback om hur hen förstår och använder språket, uttrycker sig, deltar i diskussioner och tolkar och producerar texter. Det är viktigt med uppmuntrande respons inom de olika färdighetsområdena. Eleven ska uppmuntras att observera sina egna modersmålskunskaper och vårdnadshavarna ska ges tillräcklig information om hur deras barns språkliga färdigheter, inklusive läs- och skrivfärdigheter, utvecklas.

Centrala föremål för bedömningen och responsen med tanke på lärprocessen inom alla lärokurser i läroämnet modersmål och litteratur är följande

  • framsteg i förmågan att uttrycka sig och kommunicera samt att utveckla ordförrådet
  • framsteg i läsfärdigheten, textförståelsen och läsintresset
  • framsteg i förmågan att producera texter, speciellt att skriva för hand och använda tangentbord
  • framsteg i förmågan att förstå språk och kultur, speciellt då det gäller att reflektera över vardagsspråket och ords betydelser.

Mål

Mål
Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
M1 motivera eleven att utveckla sin förmåga att uttrycka tankar, upplevelser och åsikter, att fråga och lyssna
M2 handleda eleven att utveckla sin kommunikations- och samarbetsförmåga genom att stärka sin verbala och kroppsliga uttrycksförmåga och fantasi samt handleda eleven att delta och uttrycka sig på ett mångsidigt sätt även genom drama
M3 stödja eleven att skapa en syn på sitt eget sätt att kommunicera så att hen lär sig kommunicera på samiska i olika situationer och förstår att människor kommunicerar på olika sätt
Tekstien tulkitseminen
M4 handleda och uppmuntra eleven att lära sig läsa och träna läsförståelse samt hjälpa eleven att iaktta sitt läsande
M5 handleda eleven att söka information på olika sätt
M6 väcka elevens intresse för frivillig läsning genom att stimulera eleven att ta del av samisk kultur, skapa positiva läsupplevelser och erbjuda eleven möjligheter att släcka sin kunskapstörst och dela med sig av sina läsupplevelser
Tekstien tuottaminen
M7 handleda eleven att producera olika typer av texter för olika ändamål och skapa förutsättningar för positiva upplevelser av textproduktion, samarbete och kommunikation kring texter
M8 erbjuda eleven möjligheter att berätta och beskriva saker muntligt, skriftligt och med hjälp av bilder även i multimediala miljöer
M9 handleda eleven att planera och bygga upp egna texter, öva sig att skriva för hand och använda tangentbord och att hitta samiska fonter i de elektroniska redskap som används i undervisningen
Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
M10 vägleda eleven att göra iakttagelser om betydelser hos ord och uttryck, om språkbruk, språk överlag och olika varianter av samiska
M11 vägleda eleven att iaktta och förstå inslag i den mångsidiga samiska kulturen och det samiska språket
M12 handleda eleven att lära känna samisk barnlitteratur, olika samiska traditioner samt kulturformer och -utbud i den egna regionen och handleda eleven att uppskatta sitt eget språk och sin egen kultur samt språklig och kulturell mångfald
Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena
M13 motivera eleven att utveckla det språk som behövs i olika läroämnen och att utnyttja sina kunskaper i modersmålet i allt lärande
M14 stödja eleven att tillägna sig ett vetgirigt sätt att studera

Innehåll

I1 Att kommunicera

Med hjälp av bland annat traditionsbundna minnen och drama ger man eleverna möjligheter att i olika roller fundera, berätta och diskutera i grupp. Eleverna får öva sig att språkligt gestalta och benämna omgivningen, att lyssna, fråga, svara och berätta. Gruppkommunikation tränas i olika typer av kommunikationssituationer öga mot öga. I mån av möjlighet erbjuds också möjligheter till besök och umgänge med samisktalande i olika åldrar. Eleverna får öva ett artigt och situationsmedvetet språkbruk. Med hjälp av drama och andra kommunikativa övningar och diskussioner får eleverna aktivt delta när man behandlar barnlitteratur, samiska berättelser, dikter, sagor, berättelser, ramsor, faktatexter, medietexter och spel.

I2 Att tolka texter

Eleverna iakttar och tolkar olika typer av berättande och beskrivande texter, deras betydelser och strukturer och arbetar med bland annat bilder, barnlitteratur, enkla faktatexter och medietexter. Eleverna får lära sig läsa och övar begrepp som behövs för det. Textförståelsen stödjs och eleverna tränar läsförståelsestrategier, till exempel före man lyssnar/läser, medan man lyssnar/läser och efteråt. Man diskuterar texter, funderar över ordval, betydelsen av ord och uttryck och breddar begreppsförrådet. Eleverna får bekanta sig med olika sätt att ange tid, ordning och plats, i synnerhet i berättande, beskrivande och instruerande texter och får lära sig använda berättelsens grundbegrepp. Eleverna delar läsupplevelser på olika sätt, diskuterar innehållet i texter och övar sig att återge en text med egna ord. De övar sig att söka kunskap genom att göra iakttagelser i omgivningen, tolka bilder och skrivna texter och övar sig att dela kunskap med andra. Man erbjuder stimulans med anknytning till samisk kultur för att ge eleverna underlag för berättelser och texter.

I3 Att producera texter

Eleverna får bekanta sig med hur talspråket omvandlas till skriftspråk och övar sig att planera texter. Utvecklingen av rättstavningsförmågan stöds genom träning av fonologisk medvetenhet och genom läsning. Eleverna tränar grundläggande rättstavningsregler och lär sig använda dem i egna texter. Eleverna lär sig att forma och skriva textade versaler och gemener för hand och att använda tangentbord. Eleverna övar sig att producera texter, använda sin fantasi, berätta historier och uttrycka åsikter samt att beskriva sina upplevelser, iakttagelser och tankar muntligt, skriftligt och med hjälp av bilder, individuellt och i grupp. Eleverna får lära sig vilka slags textuella och språkliga grundstrukturer som kännetecknar berättelser och beskrivningar, till exempel att ange tid och plats, samt lära sig att ge och ta emot respons.

I4 Att förstå språk, litteratur och kultur

Den språkliga medvetenheten stärks genom att eleverna iakttar det talade språket och bekantar sig med skriftspråket genom att lyssna och läsa. I det sammanhanget utnyttjas elevernas parallell- och flerspråkighet. Eleverna iakttar och reflekterar kring det samiska språkets särdrag, ord, uttryck och uttryckssätt samt deras betydelser. Eleverna gör iakttagelser om olika talspråkliga varianter och sociokulturella varianter samt hur språkanvändningen påverkar omgivningen. Särskilt tränas släktbenämningar inom elevens närmaste släkt. Man leker med språket med hjälp av ramsor, dikter och ordlekar och bekantar sig även samtidigt med andra samiska språk. Eleverna erbjuds rikligt med tillfällen att lyssna till berättelser (mainâstem, mainstem, máinnasteapmi) och att ta del av den samiska debatten och kulturella kontexten via gamla och nya traditioner, seder, bruk och festtraditioner. Eleverna övar sig att återge och beskriva företeelser muntligt och med olika typer av texter. Man letar fram intressant läsning för var och en. Genom att lyssna och läsa lär sig eleverna att känna olika typer av texter, såsom barnlitteratur och medietexter. Texterna används för att stimulera eleverna att uttrycka sig och man diskuterar texternas betydelse i elevernas egen vardag. Eleverna bekantar sig tillsammans med biblioteket och användningen av det.

I5 Att använda språket som stöd för allt lärande

Ordförrådet vidgas och tränas i olika läroämnen. Man beaktar språkliga utmaningar i framtida årskurser och läroämnen och eleverna bekantar sig med begreppsbildning.

eGrunder