Romani och litteratur

Bedömningen ska handleda och sporra eleverna. Genom att diskutera med eleverna och genom att ge och ta emot respons styr läraren såväl hela undervisningsgruppen som den enskilda elevens lärande och framsteg. I årskurs 1–2 är utgångspunkten och målet för bedömningen av lärandet att ge en helhetsbild av elevens språkliga utveckling inom alla målområden. Genom den respons som baserar sig på bedömningen ska elevens kommunikativa färdigheter, verbala uttrycksförmåga samt utvecklingen av grundläggande läs- och skrivfärdigheter beaktas. Genom respons som baserar sig på utvärdering av elevens språkliga utveckling ska eleven få information om sina språkliga styrkor och om hur de språkliga och kommunikativa färdigheterna har utvecklats. Eleven ska också få mångsidig feedback om hur hen förstår och använder språket, uttrycker sig, deltar i diskussioner och tolkar och producerar texter. Det är viktigt med uppmuntrande respons inom de olika färdighetsområdena. Eleven ska uppmuntras att observera sina egna modersmålskunskaper och vårdnadshavarna ska ges tillräcklig information om hur deras barns språkliga färdigheter, inklusive läs- och skrivfärdigheter, utvecklas.

Centrala föremål för bedömningen och responsen med tanke på lärprocessen inom alla lärokurser i läroämnet modersmål och litteratur är följande

  • framsteg i förmågan att uttrycka sig och kommunicera samt att utveckla ordförrådet
  • framsteg i läsfärdigheten, textförståelsen och läsintresset
  • framsteg i förmågan att producera texter, speciellt att skriva för hand och använda tangentbord
  • framsteg i förmågan att förstå språk och kultur, speciellt då det gäller att reflektera över vardagsspråket och ords betydelser.

Mål

Mål
Att förstå språk, litteratur och kultur
M1 uppmuntra eleven att uttrycka sig på romani, både självständigt och tillsammans med andra
M2 handleda eleven att utveckla sin kommunikations- och samarbetsförmåga på ett heltäckande sätt, också med hjälp av drama
M3 stödja eleven att skapa en syn på sitt eget sätt att kommunicera så att hen lär sig kommunicera på romani i olika situationer genom att utnyttja kunskapen i språkgemenskapen
Att tolka texter
M4 handleda och uppmuntra eleven att lära sig läsa romani och träna läsförståelse samt hjälpa eleven att iaktta sitt läsande
M5 sporra eleven att vidga sitt ord- och begreppsförråd
M6 uppmuntra eleven att på eget initiativ läsa och studera på ett vetgirigt sätt samt handleda eleven att söka information på olika sätt
Att producera texter
M7 uppmuntra och inspirera eleven att beskriva saker muntligt, skriftligt och med hjälp av bilder
Att kommunicera
M8 handleda eleven att producera enkla berättande, beskrivande och andra typer av texter självständigt och tillsammans med andra, även i multimediala lärmiljöer
M9 handleda eleven att lära sig det romska skrivsättet och romska specialtecken och uppmuntra eleven att öva sig att skriva för hand och genom att använda tangentbord
Att producera texter
M10 uppmuntra eleven att uppskatta det romska språket och stärka elevens kunskap om den romska berättar- och kulturtraditionen
M11 vägleda eleven att iaktta och förstå vad som är kännetecknande för den mångsidiga romska kulturen och det romska språket med hjälp av sin parallell- och flerspråkighet
M12 uppmuntra eleven att värdesätta språklig och kulturell mångfald, lära känna barnkultur och att producera egen kultur tillsammans med andra

Innehåll

I1 Att kommunicera

Eleverna övar sig att lyssna, uttala och uttrycka sig muntligt genom att namnge föremål och företeelser i omgivningen på romani. Kommunikativa färdigheter och färdigheter i drama tränas parvis och i grupp. Eleverna erbjuds flerspråkiga kommunikationssituationer och i mån av möjlighet besök och umgänge med romanitalande i olika åldrar. Eleverna får lära sig att använda språket artigt och anpassat till situationen. I undervisningen utnyttjas sagor, berättelser, ramsor, fakta- och medietexter samt spel, också med hjälp av drama.

I2 Att tolka texter

Eleverna övar sig att läsa genom att bekanta sig med olika typer av texter och diskutera dem. Ord- och uttrycksförrådet vidgas. Eleverna funderar över ordval, betydelsen av ord och uttryck och lär sig använda berättelsens grundbegrepp, såsom huvudperson, plats, tid och intrig. Eleverna övar sig att söka information genom att göra iakttagelser i omgivningen samt tolka bilder och skrivna texter. I mån av möjlighet utnyttjas kunskapen i den romska gemenskapen för att tolka muntliga texter.

I3 Att producera texter

Eleverna får bekanta sig med särdragen i det romska skriftsystemet och lära sig att producera versaler och gemener. De tränar grunderna i rättstavning och lär sig att använda dem i egna texter. Eleverna övar sig att producera texter individuellt och tillsammans med andra samt diskuterar texter och övar sig att ge och ta emot respons. Eleverna lär sig att skriva för hand och att använda tangentbord. Eleverna beskriver egna upplevelser, iakttagelser och tankar muntligt, skriftligt och med hjälp av bilder. Man erbjuder stimulans med anknytning till romsk kultur för att ge eleverna underlag för berättelser och texter.

I4 Att förstå språk, litteratur och kultur

Eleverna reflekterar kring det romska språkets betydelse för dem själva, familjen, den närmaste kretsen och skolan. Eleverna bekantar sig med den romska berättar- och kulturtraditionen genom att i mån av möjlighet dra nytta av den lokala romska gemenskapen. Eleverna gör iakttagelser om olika talspråkliga och sociokulturella varianter samt hur språkbruket påverkar omgivningen. Eleverna ges tillfällen att lyssna till berättelser och musik på romani.

eGrunder