Romani och litteratur

Bedömningen och responsen som baserar sig på den ska vara mångsidig, konkret och utveckla förmågan att lära sig. Bedömningen ska bli en naturlig del av lärprocessen. Den ska grunda sig på en mångsidig dokumentation av hur elevens språkliga färdigheter och förmåga att producera och tolka texter utvecklats och på elevens kunskaper om språket, litteraturen och annan kultur.

Eleven ska öva sig att utvärdera egna och andras arbete, uttryckssätt och alster. Mångsidig, analytisk bedömning som stödjer lärandet hjälper eleven att bli medveten om sina kunskaper, färdigheter och arbetsprocesser och ger eleven verktyg att utveckla dem. För att främja lärandet ska man i lärokurserna i modersmål och litteratur fokusera på grundläggande färdigheter inom de olika målområdena och de arbetsprocesser och lärstrategier som de bygger på.

Läraren ska ge ett verbalt omdöme eller ett siffervitsord i lärokurserna i modersmål och litteratur genom att bedöma elevernas kunnande i relation till de mål som i den lokala läroplanen fördelats årskursvis i årskurserna 3–6. Läsårsbedömningen i årskurs 6 grundar sig på de mål för undervisningen i läroämnet som fördelats för årskursen i den lokala läroplanen.

För att definiera kunskapsnivån för läsårsbetyget i årskurs 6 ska läraren använda de nationella bedömningskriterierna i modersmål och litteratur. Eleven har uppnått målen i lärokursen i modersmål och litteratur för vitsorden 5, 7, 8 eller 9 då elevens kunnande i huvudsak motsvarar den nivå av kunnande som beskrivs i kunskapskraven för vitsordet i fråga. Helhetsbedömningen av kunnandet för vitsorden 4, 6 och 10 ska bildas utgående från målen för lärokursen i modersmål och litteratur och i relation till ovan nämnda kunskapskrav för läsårsbedömningen. Om eleven uppnår en bättre kunskapsnivå i något mål kan det kompensera en underkänd eller svagare prestation i något annat mål. Bedömningen av elevens arbete ska ingå i läsårsbedömningen i lärokursen i modersmål och litteratur och i vitsordet som ska bildas. I beskrivningarna av kunskapskraven omfattar beskrivningen av de högre vitsorden även kunnandet för de lägre vitsorden.

Mål

Mål Föremål för bedömningen Kunskapskrav för vitsorden 5, 7, 8 och 9 i slutet av årskurs 6 i lärokursen romani och litteratur
Att kommunicera
M1 uppmuntra och handleda eleven att utveckla sina kommunikativa färdigheter genom att skapa möjligheter att diskutera, värdesätta sin uttrycksförmåga samt att ge och ta emot respons
Mål för elevens lärande
Eleven stärker sin förmåga att fungera i olika kommunikationssituationer och stärker sin förmåga att uttrycka sin åsikt samt att ge och ta emot respons.
Förmåga att agera i olika kommunikationssituationer

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan agera konstruktivt i många olika kommunikationssituationer. Eleven kan uttrycka sina åsikter och motivera dem på ett för situationen lämpligt sätt. Eleven kan utnyttja den respons hen får och ge mångsidig respons.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan agera i vardagliga kommunikationssituationer. Eleven kan uttrycka sina tankar och åsikter samt ge några motiveringar till dem. Eleven kan ta emot respons samt ge knapphändig respons till andra.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan agera i vardagliga kommunikationssituationer. Eleven kan uttrycka sina tankar och åsikter.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan agera i bekanta och informella kommunikationssituationer. Eleven kan uttrycka sina tankar genom att svara på frågor.

M2 uppmuntra eleven att stärka sin förmåga att kommunicera på ett konstruktivt sätt i olika situationer samt handleda eleven att i sin kommunikation beakta mottagarens behov
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig iaktta hur egna språkliga och kommunikativa val inverkar i gruppkommunikationssituationer och ta hänsyn till andra gruppmedlemmar.
Förmåga till gruppkommunikation

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan anpassa sina språkliga och kommunikativa uttryckssätt på ett för situationen ändamålsenligt sätt. Eleven kan agera konstruktivt i grupp och ta hänsyn till andras åsikter i diskussioner.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan, förutom att dra nytta av sina språkliga uttryckssätt, även använda sin röst, rikta sitt budskap och använda sin förmåga att ta kontakt i olika kommunikationssituationer i grupp. Eleven kan anpassa sin kommunikation enligt situationen och ta hänsyn till de andra deltagarna.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan använda olika språkliga uttryckssätt när hen deltar i gruppdiskussioner. Eleven kan i någon mån anpassa sin kommunikation på ett för situationen lämpligt sätt.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan lyssna på andra och delta i diskussioner på ett sakligt sätt.

M3 stödja eleven att utveckla en positiv syn på sitt sätt att kommunicera samt handleda eleven att upptäcka tillfällen att använda sina kunskaper i romani
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att uttrycka sig mångsidigt och kreativt i kommunikationssituationer och framträdanden samt upptäcka tillfällen att få använda sina kunskaper i romani.
Förmåga att iaktta sin egen kommunikation och att använda sina kunskaper i romani

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan hålla ett förberett anförande. Eleven kan ställa upp egna mål för att använda sina kunskaper i romani.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan hålla ett kort förberett anförande. Eleven kan under handledning ställa upp egna mål för för att använda sina kunskaper i romani.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan hålla ett kort förberett anförande kring ett för hen bekant ämne. Eleven kan uttrycka sig själv förståeligt.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan hålla ett kort och enkelt anförande kring ett för hen bekant och konkret ämne med hjälp av stödfrågor. Eleven kan uttrycka sig själv under handledning.

Att tolka texter
M4 handleda eleven att vidareutveckla sin läsfärdighet, att iaktta sitt läsande och undersöka olika typer av texter, att utveckla hör- och läsförståelsen samt att ge akt på skillnader mellan tal- och skriftspråk
Mål för elevens lärande
Eleven utvecklar sin läsförmåga och lär sig att använda läsförståelsestrategier samt att observera och utvärdera sin egen läsning
Förmåga att utveckla sin läsfärdighet

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan flytande läsa texter som är lämpliga för hens ålder. Eleven kan använda grundläggande läsförståelsestrategier mångsidigt och ändamålsenligt.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan flytande läsa texter som är lämpliga för hens ålder. Eleven kan använda de vanligaste grundläggande läsförståelsestrategierna. Eleven kan utvärdera sin egen läsning.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan rätt flytande läsa texter som är språkligt- och strukturmässigt enkla. Eleven kan under handledning använda någon enkel grundläggande läsförståelsestrategi. Eleven kan under handledning utvärdera sin egen läsning.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan långsamt läsa texter som är språkligt- och strukturmässigt enkla. Eleven kan nämna något område där hen kan utvecklas som läsare.

M5 hjälpa eleven att vidga sitt ord- och begreppsförråd samt förståelsen av textrelaterade begrepp
Mål för elevens lärande
Eleven utvecklar sin förmåga att redogöra för, utvärdera och tolka texter och vidgar sitt ord- och begreppsförråd.
Förmåga att redogöra för och förstå text

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan göra iakttagelser kring textens strukturer och deras betydelse och reflektera över textens syften.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan under handledning göra iakttagelser kring textens strukturer och deras betydelse och reflektera över textens syften. Eleven kan härleda betydelsen av nya ord och begrepp.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan urskilja textens huvuddrag och under handledning nämna något syfte med texten. Eleven kan under handledning härleda betydelsen av nya ord och begrepp.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan med hjälp av stödfrågor återge något av innehållet i en text. Eleven kan identifiera nya ord och begrepp i en text.

M6 handleda eleven att söka information på romani, använda olika informationskällor och bedöma informationens tillförlitlighet
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att söka information på romani, använda mångsidiga informationskällor och bedöma informationens tillförlitlighet.
Färdigheter i informationssökning och källkritik

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan mångsidigt använda olika källor.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan använda olika källor och söka information i dem. Eleven kan nämna några typiska drag för tillförlitliga källor.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan använda olika textmiljöer som källa och söka information i dem under handledning. Eleven kan under handledning göra iakttagelser om källornas tillförlitlighet.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan under handledning plocka ut enskild information ur givna källor.

Att producera texter
M7 uppmuntra och handleda eleven att klä sina tankar i ord och öva sig att producera berättande, beskrivande, instruerande och enkla ställningstagande texter, även i multimediala miljöer
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig producera berättande, beskrivande, instruerande och enkla ställningstagande texter, även i multimediala miljöer
Förmåga att behärska textgenrer

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan använda ändamålsenliga uttryckssätt som är typiska för berättande, beskrivande, instruerande och enkla ställningstagande texter.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan under handledning använda uttryckssätt som är typiska för berättande, beskrivande, instruerande och enkla ställningstagande texter.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan under handledning producera berättande, beskrivande, instruerande texter samt använda några uttryckssätt som är typiska för dem.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan med hjälp av modeller eller stödfrågor producera enkla berättande texter om ett för hen bekant ämne.

M8 handleda eleven att vidareutveckla sin förmåga att skriva för hand och med hjälp av digitala verktyg och att stärka sina färdigheter i skriftspråket och sin kunskap om textstrukturer och rättstavning
Mål för elevens lärande
Eleven utvecklar sin förmåga att skriva flytande för hand och digitalt och stärker färdigheterna i rättstavning och de grundläggande strukturerna i skriftspråket.
Förmåga att utveckla skrivfärdigheten och behärska skriftspråket

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan skriva smidigt och tydligt för hand samt producera text med hjälp av digitala verktyg. Eleven kan rubricera och dela in sin text i stycken på ett ändamålsenligt sätt samt behärskar standardspråkets skriftspråksnormer.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan skriva smidigt för hand och med hjälp av digitala verktyg. Eleven kan under handledning rubricera och dela in sin text i stycken samt behärskar det centrala av standardspråkets skriftspråksnormer.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan skriva relativt smidigt och läsligt både för hand och med hjälp av digitala verktyg. Eleven kan under handledning rubricera sin text samt formulera meningar och använda några olika satsstrukturer samt följa några av standardspråkets skriftspråksnormer.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan skriva korta, begripliga och sammanhängande texter för hand och med hjälp av digitala verktyg. Eleven kan använda enkel menings- och satsbyggnad samt slumpmässigt använda skiljetecken vid meningsgränser och versal i början av mening och i egennamn.

M9 sporra eleven att lära sig textproduktionsprocesser och förmåga att utvärdera sina egna texter, erbjuda möjligheter att ta emot och ge konstruktiv respons, handleda eleven att ta hänsyn till textmottagaren och att agera etiskt på nätet med hänsyn till integritetsskydd och följa upphovsrättsliga normer
Mål för elevens lärande
Eleven utvecklar sina textproduktionsprocesser, sin förmåga att utvärdera sina egna texter och ta emot respons på sina egna texter samt lär sig agera etiskt på nätet med hänsyn till integritetsskydd och följa upphovsrättsliga normer.
Förmåga att behärska textproduktionsprocessen och att kommunicera på ett etiskt sätt

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan redigera struktur och språk i sin text. Eleven kan utvärdera sina egna texter och ta emot respons samt ge konstruktiv respons på andras texter. Eleven kan använda källor på ett ändamålsenligt sätt.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan under handledning redigera sin text på basis av respons. Eleven kan utvärdera sina egna texter och ge och ta emot respons på texter. Eleven kan under handledning använda källor. Eleven följer upphovsrättsliga normer.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan under handledning planera och producera text. Eleven kan under handledning göra iakttagelser om sin egen text. Eleven kan mekaniskt använda källor. Eleven kan under handledning följa upphovsrättsliga normer.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan planera och producera text med hjälp av modeller eller stödfrågor. Eleven kan göra några ytliga iakttagelser om sin egen text.

Att förstå språk, litteratur och kultur
M10 handleda eleven att stärka sin förmåga att iaktta språket och använda språkrelaterade begrepp
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att stärka sin språkliga medvetenhet, undersöka och observera språket och dess olika varianter samt använda begrepp som beskriver språket och språkliga strukturer samt lär sig förstå betydelsen av språkliga val.
Att utveckla förmågan att observera språk

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan reflektera kring följderna av språkliga val i förhållande till situationen och syftet med den. Eleven kan med hjälp av lämpliga begrepp mångsidigt beskriva språkliga och textuella drag och strukturer som producerats i olika situationer.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan göra iakttagelser kring följderna av språkliga val i olika situationer. Eleven kan med hjälp av lämpliga begrepp beskriva språkliga och textuella drag och strukturer som producerats i olika situationer.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan göra iakttagelser om olika situationer där språket används. Eleven kan nämna flera språkliga och textuella drag och strukturer.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan göra slumpmässiga iakttagelser om några situationer där språket används. Eleven kan nämna några språkliga och textuella drag och strukturer.

M11 stödja eleven att stärka sin egen kulturella och språkliga identitet och kännedomen om romernas kulturarv och historia och att förstå det romska språkets betydelse både för en själv och för den egna gemenskapen
Mål för elevens lärande
Eleven utvecklar sin språkliga och kulturella identitet och lär sig att värdesätta det romska språkets betydelse för en själv och den egna gemenskapen.
Förmåga att utveckla språklig och kulturell medvetenhet

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan reflektera kring likheter och skillnader i språk och kultur. Eleven kan reflektera över det romska språkets och den romska kulturens betydelse i den närmaste kretsen.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan under handledning jämföra likheter och skillnader i språk och kultur. Eleven kan berätta om huvuddragen i det romska språket och romsk kultur och identifiera de vanligaste uttrycksformerna.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan nämna likheter och skillnader i språk och kultur. Eleven kan beskriva betydelsen av det romska språket och den romska kulturen i den egna vardagen.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan under handledning nämna några likheter och skillnader i språk och kultur. Eleven kan under handledning be–skriva betydelsen av det romska språket och den romska kulturen i den egna vardagen.

M12 uppmuntra eleven att ta del av ett mångsidigt kulturutbud och erbjuda eleven möjligheter att själv producera kultur
Mål för elevens lärande
Eleven vidgar sin textvärld och lär sig att använda bibliotek, medie- och kulturutbud.
Kunskap om barn- och ungdomslitteratursamt bibliotek och medie- och kulturutbud

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan välja texter att läsa som är nya för hen. Eleven kan mångsidigt använda bibliotekstjänster, medie- och kulturutbud.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven har läst de skönlitterära texter och facktexter man kommit överens om. Eleven kan välja texter att läsa som är lämpliga för hens ålder. Eleven kan självständigt använda bibliotekstjänster, medie- och kulturutbud.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven har läs en del av de skönlitterära texter eller facktexter man kommit överens om. Eleven håller sig till välbekanta textgenrer. Eleven kan under handledning använda bibliotekstjänster, medie- och kulturutbud.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven har läst någon kort skönlitterär text eller facktext i sin helhet.

Innehåll

I1 Att kommunicera

Eleverna erbjuds mångsidiga möjligheter att öva sig att dela med sig av sina upplevelser, tankar och åsikter, lyssna på andra och att ge och ta emot respons på ett konstruktivt sätt. Eleverna övar sig att uttrycka sig positivt och artigt. De öva sig att formulera idéer, fatta beslut, lösa problem och arbeta med projekt. I undervisningen tränas olika kommunikationssätt och dramaformer. Eleverna övar sig att kommunicera i olika romska och flerspråkiga miljöer.

I2 Att tolka texter

I undervisningen tränas förmågan att läsa olika typer av texter, såsom skönlitteratur, faktatexter, texter som kombinerar bild och text samt medietexter. Eleverna ger akt på och utvärderar den egna läsfärdigheten. Eleverna fördjupar sin förmåga att tolka texter genom att undersöka och jämföra olika slags texter. De lär sig att identifiera särdrag i berättande, beskrivande, instruerande och enkla argumenterande texter. Eleverna undersöker lexikala skillnader mellan tal- och skriftspråk. De bekantar sig med olika sätt att referera, jämföra och framföra åsikter. De övar sig att känna igen citat från andra texter. Eleverna lär sig att söka information i olika källor och övar sig att bedöma källornas tillförlitlighet.

I3 Att producera texter

Eleverna producerar olika typer av fiktiva och icke-fiktiva texter och vidareutvecklar förmågan att skriva för hand och digitalt. De övar sig att berätta, referera, beskriva och framföra åsikter. Eleverna tränar rubricering, strukturer och styckeindelning och lär sig att använda dem i egna texter. De övar sig att ge liv åt och variera texten samt undersöka ordvalens, uttryckens och ordföljdens samband med textens betydelse. Eleverna undersöker skillnader mellan uttryckssätt i skrift- och talspråk. De lär sig att använda person- och tidsformer och att känna igen en mening och grundtyperna av huvudsats och bisats i en text. Eleverna tränar grunderna i rättstavning i egna texter. De övar de olika faserna i textproduktion: formulera en idé, planera, strukturera, bearbeta samt att ge och ta emot respons. Eleverna lär sig att kommunicera etiskt korrekt samt att respektera sekretess och upphovsrätt på internet.

I4 Att förstå språk, litteratur och kultur

Eleverna undersöker språklig variation enligt situation och ämne samt reflekterar över betydelser av ord, uttryckssätt och texter samt lexikala skillnader mellan tal- och skriftspråk. De utforskar språkliga särdrag och dialektala skillnader i romani. I undervisningen diskuteras det romska språkets ställning och betydelse internationellt. Läraren hjälper eleverna att hitta barn- och ungdomslitteratur på romani. Eleverna lär känna den romska berättar-, hantverks- och musiktraditionen. Eleverna planerar och producerar egna föreställningar på romani.

eGrunder