Romani och litteratur

Bedömningen och återkopplingen som baserar sig på den ska vara mångsidig, konkret och utveckla förmågan att lära sig. Bedömningen ska bli en naturlig del av lärprocessen. Den ska grunda sig på en mångsidig dokumentering av hur elevens språkliga färdigheter och förmåga att producera och tolka texter utvecklats och på elevens kunskaper om språket, litteraturen och annan kultur.

Eleven ska öva sig att utvärdera egna och andras arbeten, presentationer och alster. Mångsidig, analytisk bedömning som stödjer lärandet hjälper eleven att bli medveten om sina kunskaper, färdigheter och arbetsprocesser och ger eleven verktyg att utveckla dem. Ett viktigt mål är att eleven läser frivilligt, vilket stöds och bedöms i relation till respektive elevs läs- och skrivfärdigheter.

Läraren ska ge en verbal bedömning eller ett siffervitsord i läroämnet modermål och litteratur genom att bedöma elevernas kunskaper i relation till målen i den lokala läroplanen. För att definiera kunskapsnivån för läsårsbetyget i årskurs 6 ska läraren använda de nationella bedömningskriterierna i ifrågavarande lärokurs. Bedömningen i årskurs 3–6 ska fokusera på grundläggande färdigheter inom de olika målområdena i modersmål och litteratur och de arbetsprocesser och lärstrategier som de bygger på.

Mål

Mål Föremål för bedömningen Goda kunskaper
Att förstå språk, litteratur och kultur
M1 uppmuntra och handleda eleven att utveckla sina kommunikativa färdigheter genom att skapa möjligheter att diskutera, värdesätta sin uttrycksförmåga samt att ge och ta emot respons Förmåga att kommunicera i olika situationer Eleven kan uttrycka sina tankar och utnyttja sin förmåga att ta kontakt i olika kommunikationssituationer samt ge och ta emot respons.
M2 uppmuntra eleven att stärka sin förmåga att kommunicera på ett konstruktivt sätt i olika situationer samt handleda eleven att i sin kommunikation beakta mottagarens behov Hur de kommunikativa färdigheterna utvecklats Eleven kan använda olika former av helhetsgestaltning för att uttrycka sina idéer och tankar i grupp och kan ta hänsyn till andras åsikter.
M3 stödja eleven att utveckla en positiv syn på sitt sätt att kommunicera samt vägleda eleven att upptäcka tillfällen att använda sina kunskaper i romani Förmåga att iaktta sin egen kommunikation och att använda sina kunskaper i romani Eleven kan iaktta sig själv som språkbrukare och upptäcker tillfällen att använda sina kunskaper i romani.
Att tolka texter
M4 handleda eleven att vidareutveckla sin läsfärdighet, att iaktta sitt läsande och undersöka olika typer av texter, att utveckla hör- och läsförståelsen samt att ge akt på skillnader mellan tal- och skriftspråk Läsfärdighet och läsflyt sam förmåga att iaktta sitt läsande Eleven läser obehindrat och kan ge akt på och utvärdera det egna läsandet.
M5 hjälpa eleven att vidga sitt ord- och begreppsförråd samt förståelsen av textrelaterade begrepp Hur ord- och begreppsförrådet utökats Eleven behärskar ett relativt stort ord- och begreppsförråd och utnyttjar strategier som främjar förståelsen för och tolkningen av textrelaterade begrepp.
M6 handleda eleven att söka information på romani, använda olika informationskällor och bedöma informationens tillförlitlighet Förmåga att söka information och bedöma källor kritiskt Eleven söker information i olika källor och kan i någon mån bedöma informationskällornas tillförlitlighet.
Att kommunicera
M7 uppmuntra och handleda eleven att klä sina tankar i ord och öva sig att producera berättande, beskrivande, instruerande och enkla argumenterande texter, även i multimediala miljöer Förmåga att klä sina tankar i ord och använda olika textgenrer Eleven kan under handledning använda ett språk som är typiskt för berättande, beskrivande, instruerande och enkel argumenterande text och producera fiktiva texter och faktatexter. Eleven kan formulera en rubrik för sin text, dela in texten i stycken och fästa uppmärksamhet vid ordval.
M8 handleda eleven att vidareutveckla sin förmåga att skriva för hand och digitalt och att stärka sina färdigheter i skriftspråket och sin kunskap om textstrukturer och rättstavning Skrivfärdighet och kunskap om skriftspråket Eleven skriver obehindrat och tydligt för hand och kan även skriva digitalt. Eleven känner till skriftspråkets strukturer och grunderna i rättstavning och tillämpar dem i sin egen textproduktion.
M9 uppmuntra eleven att utveckla sitt sätt att producera text och sin förmåga att utvärdera egna texter, erbjuda möjligheter att ta emot och ge respons på ett konstruktivt sätt, handleda eleven att ta hänsyn till textmottagaren samt att kommunicera etiskt och respektera sekretess och upphovsrätt på internet Förmåga att bygga upp texter och kommunicera etiskt korrekt Eleven känner till och kan beskriva de grundläggande faserna i textproduktion, kan utvärdera sina egna texter och producera texter steg för steg, självständigt och tillsammans med andra. Eleven kan ge och ta emot respons, är medveten om textmottagarens betydelse, kan ange källor i slutet av en text och behärskar nätetikett.
Att producera texter
M10 handleda eleven att stärka sin förmåga att iaktta språket och använda språkrelaterade begrepp Förmågan att analysera språk och behärska språkbegrepp Eleven gör iakttagelser, kan beskriva texters språkliga drag och använda de begrepp hen lärt sig när hen talar eller skriver om dem.
M11 stödja eleven att stärka sin egen kulturella och språkliga identitet och kännedomen om romernas kulturarv och historia och att förstå det romska språkets betydelse både för en själv och för den egna gemenskapen Kännedom om romernas kulturarv, språk och historia Eleven kan i huvuddrag redogöra för romernas kulturarv, språk och historia.
M12 uppmuntra eleven att ta del av ett mångsidigt kulturutbud och erbjuda eleven möjligheter att själv producera kultur Förmåga att ta del av och producera kultur Eleven kan berätta om det medie- och kulturutbud som intresserar hen. Eleven deltar i planeringen och framförandet av egna föreställningar.

Innehåll

I1 Att kommunicera

Eleverna erbjuds mångsidiga möjligheter att öva sig att dela med sig av sina upplevelser, tankar och åsikter, lyssna på andra och att ge och ta emot respons på ett konstruktivt sätt. Eleverna övar sig att uttrycka sig positivt och artigt. De öva sig att formulera idéer, fatta beslut, lösa problem och arbeta med projekt. I undervisningen tränas olika kommunikationssätt och dramaformer. Eleverna övar sig att kommunicera i olika romska och flerspråkiga miljöer.

I2 Att tolka texter

I undervisningen tränas förmågan att läsa olika typer av texter, såsom skönlitteratur, faktatexter, texter som kombinerar bild och text samt medietexter. Eleverna ger akt på och utvärderar den egna läsfärdigheten. Eleverna fördjupar sin förmåga att tolka texter genom att undersöka och jämföra olika slags texter. De lär sig att identifiera särdrag i berättande, beskrivande, instruerande och enkla argumenterande texter. Eleverna undersöker lexikala skillnader mellan tal- och skriftspråk. De bekantar sig med olika sätt att referera, jämföra och framföra åsikter. De övar sig att känna igen citat från andra texter. Eleverna lär sig att söka information i olika källor och övar sig att bedöma källornas tillförlitlighet.

I3 Att producera texter

Eleverna producerar olika typer av fiktiva och icke-fiktiva texter och vidareutvecklar förmågan att skriva för hand och digitalt. De övar sig att berätta, referera, beskriva och framföra åsikter. Eleverna tränar rubricering, strukturer och styckeindelning och lär sig att använda dem i egna texter. De övar sig att ge liv åt och variera texten samt undersöka ordvalens, uttryckens och ordföljdens samband med textens betydelse. Eleverna undersöker skillnader mellan uttryckssätt i skrift- och talspråk. De lär sig att använda person- och tidsformer och att känna igen en mening och grundtyperna av huvudsats och bisats i en text. Eleverna tränar grunderna i rättstavning i egna texter. De övar de olika faserna i textproduktion: formulera en idé, planera, strukturera, bearbeta samt att ge och ta emot respons. Eleverna lär sig att kommunicera etiskt korrekt samt att respektera sekretess och upphovsrätt på internet.

I4 Att förstå språk, litteratur och kultur

Eleverna undersöker språklig variation enligt situation och ämne samt reflekterar över betydelser av ord, uttryckssätt och texter samt lexikala skillnader mellan tal- och skriftspråk. De utforskar språkliga särdrag och dialektala skillnader i romani. I undervisningen diskuteras det romska språkets ställning och betydelse internationellt. Läraren hjälper eleverna att hitta barn- och ungdomslitteratur på romani. Eleverna lär känna den romska berättar-, hantverks- och musiktraditionen. Eleverna planerar och producerar egna föreställningar på romani.

eGrunder