Bildkonst

Bedömningen av lärandet i bildkonst ska vara uppmuntrande och handledande och beakta elevernas individuella framsteg. Bedömningen ska stödja eleven att utveckla sin förmåga att skapa och tolka bilder, kunskapen om konst och övrig visuell kultur, långsiktiga arbetssätt och färdigheter i självbedömning. Responsen ska vara mångsidig och uppmuntra eleverna att uttrycka sina tankar och att värdesätta andras synpunkter. Bedömningen av lärandet ska omfatta alla dimensioner av det konstnärliga lärandet som definieras i målen för undervisningen.

Centrala föremål för bedömningen och responsen med tanke på lärprocessen i bildkonst är följande

  • framsteg i förmågan att ställa upp mål för sitt arbete
  • framsteg i att pröva olika material och öva olika tekniker
  • framsteg i att använda uttryckssätt inom bildkonsten och diskutera om dem
  • framsteg i förmågan att diskutera sina egna och andras bilder.

Mål

Mål
Att iaktta och tänka visuellt
M1 sporra eleven att iaktta konst, omgivningen och annan visuell kultur med olika sinnen och genom att skapa bilder
M2 uppmuntra eleven att diskutera om sina iakttagelser och tankar
M3 uppmuntra eleven att ge uttryck för sina iakttagelser och tankar genom olika sätt att skapa bilder
Att skapa bilder
M4 uppmuntra eleven att pröva olika material och tekniker samt träna olika visuella uttryckssätt
M5 uppmuntra eleven till långsiktigt bildskapande arbete, både självständigt och tillsammans med andra
M6 uppmuntra eleven att iaktta hur man kan påverka visuellt genom att studera sina egna och andras bilder
Att tolka visuell kultur
M7 handleda eleven att använda begrepp inom bildkonsten och att undersöka olika typer av bilder
M8 uppmuntra eleven att känna igen olika konstföremål och annan visuell kultur i näromgivningen
M9 uppmuntra eleven att göra bilder utgående från att granska sin egen omgivning, olika tider och olika kulturer
Att uppfatta estetiska, ekologiska och etiska värden
M10 handleda eleven att känna igen olika värden i konsten, i sin omgivning och i den övriga visuella kulturen
M11 stödja eleven att beakta det kulturella mångfaldet och hållbar utveckling i sitt bildskapande

Innehåll

I1 Egna bildkulturer

Innehållet väljs utgående från elevernas egna bilder och bildkulturer. Eleverna uppmuntras att bekanta sig med varandras bildkulturer. Egna bildkulturer används som utgångspunkt i det egna bildarbetet. I undervisningen behandlas de egna bildkulturernas betydelse i elevernas vardag, närmiljö och samverkan.

I2 Bildkulturer i omgivningen

Innehållet omfattar olika omgivningar, föremål, mediekulturer och virtuella världar. Innehållet väljs mångsidigt ur byggda och naturliga miljöer och ur medier. Omgivningens bildkulturer används som utgångspunkt vid bildskapandet. I undervisningen koncentrerar man sig på elevernas närmiljö och dess medier.

I3 Konstens världar

Innehållet omfattar bildkonst som skapats under olika tider, i olika miljöer och kulturer. Eleverna bekantar sig med bildkonstens värld genom att titta på olika verk, teman och fenomen. Man använder sig av konstverk som utgångspunkt vid bildskapandet. I undervisningen behandlar man det kulturella mångfald som konstverken och upplevelsen av dem ger.

eGrunder