Bildkonst

Bedömningen av lärandet och kunnandet i bildkonst ska vara uppmuntrande och handledande och beakta elevernas individuella framsteg. Den formativa och den summativa bedömningen ska stödja eleven att utveckla sin förmåga att skapa och tolka bilder, kunskapen om konst och annan visuell kultur, långsiktiga arbetssätt och färdigheter i självvärdering. Eleven ska med hjälp av bedömningen handledas att uttrycka sina tankar och att värdesätta andras synpunkter. Bedömningen av lärandet och kunnandet ska omfatta alla dimensioner av det konstnärliga lärandet som definieras i målen för undervisningen. Färdigheter i självvärdering och att ge och ta emot kamratrespons ska utvecklas som en del av den formativa bedömningen. I bedömningen av lärande och kunnande ska elevens framsteg i att utveckla färdigheter i att skapa, betrakta och tolka bilder iakttas. För framsteg i studierna är det centralt att i varje årskurs utveckla och bedöma elevens kunnande i alla undervisningens målområden.

Läraren ska ge ett verbalt omdöme eller ett siffervitsord i bildkonst genom att bedöma elevernas kunnande i relation till de mål som i den lokala läroplanen fördelats årskursvis i årskurserna 3–6. Bedömningen av elevens arbete ingår i läsårsbedömningen i bildkonst i årskurserna 3–6 och det verbala omdöme eller siffervitsord som ska bildas. Läsårsbedömningen i årskurs 6 grundar sig på de mål för undervisningen i läroämnet som fördelats för årskursen i den lokala läroplanen.

För att definiera kunskapsnivån för läsårsbetyget i årskurs 6 ska läraren använda de nationella bedömningskriterierna i bildkonst som fastställts i grunderna för läroplanen. Eleven har uppnått målen i bildkonst som fastställts i grunderna för läroplanen för årskurserna 3–6 för vitsorden 5, 7, 8 eller 9 då elevens kunnande i huvudsak motsvarar den nivå av kunnande som beskrivs i kunskapskraven för vitsordet i fråga. Helhetsbedömningen av kunnandet för vitsorden 4, 6 och 10 ska bildas utgående från målen för bildkonst och i relation till ovan nämnda kunskapskrav för läsårsbedömningen. Om eleven uppnår en bättre kunskapsnivå i något mål kan det kompensera en underkänd eller svagare prestation i något annat mål. I beskrivningarna av kunskapskraven omfattar beskrivningen av de högre vitsorden även kunnandet för de lägre vitsorden.

Mål

Mål Föremål för bedömningen Kunskapskrav för vitsorden 5, 7, 8 och 9 i slutet av årskurs 6 i bildkonst
Att iaktta och tänka visuellt
M1 sporra eleven att iaktta konst, omgivningen och annan visuell kultur med olika sinnen och genom att använda olika bilder
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att iaktta konst, omgivningen och annan visuell kultur med olika sinnen. Eleven använder redskap och metoder för bilduttryck som hjälp för iakttagelserna.
Förmåga att iaktta konst, omgivningen och annan visuell kultur

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan göra mångsidiga iakttagelser av konst, omgivningen och annan visuell kultur med olika sinnen och genom att använda visuella verktyg på ett ändamålsenligt sätt.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan göra iakttagelser med olika sinnen och genom att använda olika visuella verktyg.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven gör iakttagelser genom att pröva något visuellt verktyg.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven gör under handledning iakttagelser genom att pröva något visuellt verktyg.

M2 uppmuntra eleven att diskutera om sina iakttagelser och tankar och att öva sig att motivera sina åsikter
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att diskutera sina iakttagelser och tankar med andra. Eleven övar på att motivera sina åsikter självständigt och som medlem i en grupp.
Förmåga att uttrycka sina iakttagelser och tankar verbalt

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven deltar i gemensamma diskussioner på eget initiativ och tar hänsyn till andras åsikter. Eleven kan framföra sina åsikter huvudsakligen med tydliga motiveringar.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven för aktivt fram sina iakttagelser och tankar i gemensamma diskussioner. Eleven kan motivera sina åsikter.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven uttrycker några av sina iakttagelser och tankar i en gemensam diskussion. Eleven övar på att motivera sina åsikter.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven delar under handledning med sig av någon iakttagelse muntligt eller skriftligt. Eleven övar på att uttrycka sina iakttagelser och tankar.

M3 inspirera eleven att uttrycka sina iakttagelser och tankar genom bild och genom andra uttryckssätt
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig uttrycka sina iakttagelser och tankar i bild. Eleven övar på att även använda annan information än sådan som baserar sig på synsinnet när hen uttrycker sig i bild.
Förmåga att uttrycka sina iakttagelser och tankar visuellt

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan fördjupa uttrycket av sina iakttagelser och tankar med redskap och metoder för uttryck i bild. Eleven använder målmedvetet andra sätt att producera information i sitt uttryck i bild.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan uttrycka sina iakttagelser och tankar genom att mångsidigt använda redskap och metoder för uttryck i bild. Eleven använder också andra sätt att producera information i sitt uttryck i bild.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven uttrycker sina iakttagelser och tankar med redskap och metoder för uttryck i bild. Eleven använder också något annat sätt att producera information i sitt uttryck i bild.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven uttrycker under handledning sina iakttagelser och tankar med redskap och metoder för uttryck i bild.

Att skapa bilder
M4 handleda eleven att mångsidigt använda olika material, tekniker och uttryckssätt och att öva sin förmåga att skapa bilder
Mål för elevens lärande
Eleven bekantar sig med olika redskap och metoder för att uttrycka sig i bilder samt lär sig använda dem på ett mångsidigt sätt. Eleven lär sig att öva och utveckla sina färdigheter i att skapa bilder på ett långsiktigt sätt.
Förmåga att använda redskap och metoder för uttryck i bild

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan tillämpa olika material, tekniker och uttryckssätt på ett ändamålsenligt sätt för att skapa bilder. Hen övar sina färdigheter i att skapa bilder, huvudsakligen målmedvetet.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan använda olika material, tekniker och uttryckssätt för att uttrycka sig i bild. Hen utvecklar sina färdigheter i att skapa bilder.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven prövar och övar på att använda olika redskap och metoder för att uttrycka sig i bild. Hen använder några av dem när hen skapar bilder.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven prövar under handledning på att använda något material eller någon teknik när hen skapar bilder.

M5 handleda eleven att målinriktat utveckla sina visuella färdigheter självständigt och tillsammans med andra
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att målmedvetet utveckla sitt visuella uttryck självständigt och i samarbete.
Förmåga att utveckla sina visuella färdigheter självständigt och i samarbete

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan konsekvent ställa upp mål för visuellt arbete självständigt och tillsammans med andra. Eleven utvecklar sina färdigheter i att uttrycka sig i bild i enlighet med målen.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan ställa upp mål självständigt och tillsammans med andra. Eleven utvecklar sina färdigheter i att uttrycka sig i bild huvudsakligen i enlighet med målen.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven övar på att självständigt eller i samarbete med andra ställa upp mål. Eleven utvecklar enskilda färdigheter för uttryck i bild i riktning mot målen.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven övar under handledning på att arbeta utifrån en egen eller en gemensam plan.

M6 handleda eleven att bekanta sig med olika former av visuell kommunikation och att använda olika visuella uttryckssätt för att påverka i sina bilder
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att använda visuella uttryckssätt för att påverka med hjälp av sina bilder.
Förmåga att påverka och delta med hjälp av bilder

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan målmedvetet använda olika sätt att uttrycka sig för att påverka med hjälp av sina bilder. Hen uttrycker sina åsikter i sina bilder och deltar i diskussion med hjälp av dem.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan använda sätt att uttrycka sig för att påverka när hen uttrycker sina åsikter med hjälp av sina bilder.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven övar på och använder några sätt att uttrycka sig för att påverka när hen uttrycker sina åsikter med hjälp av sina bilder.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven prövar under handledning något sätt att uttrycka sig för att påverka med hjälp av sina bilder.

Att tolka visuell kultur
M7 handleda eleven att iaktta bilder ur olika perspektiv och i olika sammanhang och att fundera över förhållandet mellan fakta och fiktion
Mål för elevens lärande
Eleven iakttar på ett mångsidigt sätt olika bilder. Eleven lär sig att fundera över förhållandet mellan fakta och fiktion.
Föremål för bedömningen i läroämnet

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan på ett mångsidigt sätt iaktta hur innehållet, formen och sammanhanget påverkar tolkningen av olika bilder. Hen redogör för förhållandet mellan fakta och fiktion i olika bilder och motiverar sina åsikter.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan iaktta hur innehållet, formen och sammanhanget påverkar tolkningen av olika bilder. Hen redogör för förhållandet mellan fakta och fiktion i olika bilder.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven iakttar olika bilder och beaktar under handledning deras utgångspunkter och samband. Hen uttrycker sin syn på förhållandet mellan fakta och fiktion i några bilder.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven iakttar bilder under handledning och funderar över förhållandet mellan fakta och fiktion i någon bild.

M8 handleda eleven att granska konst och annan visuell kultur ur verkets, konstnärens och betraktarens perspektiv och att reflektera över hur historiska och kulturella faktorer påverkar bilder
Mål för elevens lärande
Eleven granskar den visuella kulturens betydelse ur olika perspektiv. Eleven lär sig att använda metoder för att tolka bilder.
Förmåga att använda metoder för att tolka bilder

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan målmedvetet använda metoder för att tolka bilder när hen tolkar bilder ur verkets, upphovsmannens och åskådarens perspektiv. Hen använder sina tolkningar för att motivera sina åsikter när hen diskuterar bilderna.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan använda olika metoder för att tolka bilder. Eleven berättar om bilder ur verkets, upphovsmannens och åskådarens perspektiv. Hen använder sina tolkningar när hen diskuterar bilderna.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven prövar och övar på metoder för att tolka bilder. Hen använder under handledning någon metod för tolkning av bilder när hen studerar bildkonst eller annan visuell kultur.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven prövar under handledning någon metod för att tolka bilder när hen studerar bildkonst eller annan visuell kultur.

M9 uppmuntra eleven att använda olika uttryckssätt från olika tider och kulturer i sina bilder
Mål för elevens lärande
Eleven bekantar sig med kulturella sätt att uttrycka sig i bilder. Eleven lär sig att använda dem när hen uttrycker sig i bilder.
Kunskap om och förmåga att använda kulturella sätt att uttrycka sig i bilder

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan tillämpa kulturella sätt att uttrycka sig i sina bilder och när hen gör tolkningar.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven använder olika kulturella sätt att uttrycka sig i sina bilder och när hen gör tolkningar.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven övar några kulturella sätt att uttrycka sig i sina bilder och när hen gör tolkningar.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven bekantar sig med och prövar under handledning något kulturellt sätt att uttrycka sig i bild när hen skapar bilder.

Att uppfatta estetiska, ekologiska och etiska värden
M10 handleda eleven att diskutera värderingar som finns i konsten, omgivningen och i den visuella kulturen
Mål för elevens lärande
Eleven övar på att framföra sina egna åsikter om visuell kultur och lär sig att diskutera de värderingar som uttrycks i den.
Förmåga att granska och diskutera värderingar

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven tar ställning till diskussioner om värderingar i visuell kultur och motiverar sina åsikter.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven uttrycker aktivt sina åsikter om värderingar som uttrycks i visuell kultur.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven uttrycker och diskuterar några av sina åsikter om värderingar som uttrycks i visuell kultur.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven övar under handledning på att granska och diskutera värderingar som uttrycks i visuell kultur.

M11 handleda eleven att beakta kulturell mångfald och hållbar utveckling i sina bilder och vid val av arbetssätt
Mål för elevens lärande
Eleven beaktar perspektiv som anknyter till kulturell mångfald och hållbar utveckling när hen uttrycker sig i bild.
Förmåga att välja visuella uttryck när de egna åsikterna presenteras

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven beaktar målmedvetet perspektiv på kulturell mångfald och hållbar utveckling i sina bilder och innehållet och i sitt sätt att arbeta. Hen motiverar sina åsikter och lösningar.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven beaktar perspektiv på kulturell mångfald och hållbar utveckling i innehållet i sina bilder och i sitt sätt att arbeta. Hen berättar om sina åsikter i sina bilder.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven beaktar perspektiv på kulturell mångfald och hållbar utveckling i innehållet i några av sina bilder eller sätt att arbeta.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven för under handledning fram något perspektiv på kulturell mångfald eller hållbar utveckling.

Innehåll

I1 Egna bildkulturer

Innehållet utgörs av elevernas egna bilder och bildkulturer som de frivilligt tar del i. Elevernas bildkulturer utforskas i förhållande till andra bildkulturer. Egna bildkulturer används som utgångspunkt vid bildskapandet. I undervisningen behandlas de egna bildkulturernas betydelse för elevernas engagemang i olika gemenskaper, omgivningar och samband.

I2 Bildkulturer i omgivningen

Innehållet i undervisningen utgörs av olika miljöer, föremål, mediekulturer och virtuella världar. Innehållet väljs mångsidigt ur byggda och naturliga miljöer och ur medier. Innehållet ska också omfatta bilder och visuella fenomen som skapats av olika grupper och gemenskaper som strävar efter att förnya etablerade bildkulturer. Bildkulturer från omgivningen används som utgångspunkt i bildskapandet. I undervisningen behandlas elevernas allt större livsrum och mediernas betydelse i samhället.

I3 Konstens olika världar

Innehållet i undervisningen omfattar bildkonst som skapats under olika tider, i olika miljöer och kulturer. Eleverna fördjupar sig i olika tekniker som är karakteristiska inom konsten, olika konstarter och olika uppfattningar om konst. Konstverk används som utgångspunkt i bildskapandet. I undervisningen behandlas kulturidentitetens betydelse för att skapa och ta emot konst.

eGrunder