Samiska. A-lärokurs

Bedömningen ska sporra och ge eleverna möjlighet att bli medvetna om sina kunskaper, att utveckla dem och att uttrycka sig på för dem naturliga sätt. För att studierna ska framskrida är det centralt att eleven genomför självvärdering och kamratrespons. Mångsidig bedömning ger de elever som har inlärningssvårigheter i språk, eller annars har ett annorlunda språkligt utgångsläge, möjligheter att visa sitt kunnande.

Läraren ska ge en verbal bedömning eller ett siffervitsord i A-lärokursen i samiska genom att bedöma elevernas kunnande i relation till de mål som i den lokala läroplanen fördelats årskursvis i årskurserna 3–6. Läsårsbedömningen i årskurs 6 grundar sig på de mål för undervisningen i läroämnet som fördelats för årskursen i den lokala läroplanen.

För att definiera kunskapsnivån för läsårsbetyget i årskurs 6 ska läraren använda de nationella bedömningskriterierna i A-lärokursen i samiska. Eleven har uppnått målen i A-lärokursen i samiska för vitsorden 5, 7, 8 eller 9 då elevens kunnande i huvudsak motsvarar den nivå av kunnande som beskrivs i kunskapskraven för vitsordet i fråga. Helhetsbedömningen av kunnandet för vitsorden 4, 6 och 10 ska bildas utgående från målen för lärokursen i A-lärokursen i samiska och i relation till ovan nämnda kunskapskrav för läsårsbedömningen. Om eleven uppnår en bättre kunskapsnivå i något mål kan det kompensera en underkänd eller svagare prestation i något annat mål. Bedömningen av elevens arbete ska ingå i läsårsbedömningen i A-lärokursen i samiska och i vitsordet som ska bildas.

I bedömningen ska man ta i beaktande alla mål i läroämnet. Bedömningen av förmåga att kommunicera, förmåga att tolka texter och förmåga att producera texter, ska grunda sig på den Europeiska referensramen och den finländska nivåskalan för språkkunskap och språkutveckling som utarbetats utgående från den.

Mål

Mål Föremål för bedömningen Kunskapskrav för vitsorden 5, 7, 8 och 9 i slutet av årskurs 6 i A-lärokursen i samiska
Kulturell mångfald och språkmedvetenhet
M1 väcka elevens intresse för den språkliga och kulturella mångfalden i närområdet, Sameland, Finland och Norden, och för sin egen språk- och kulturbakgrund
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att känna igen den språkliga och kulturella mångfalden i sin närmiljö, i Sameland, Finland och Norden. Eleven lär sig att intressera sig för sin egen språk- och kulturbakgrund.
M2 motivera eleven att uppskatta de samiska språkens ställning som urfolksspråk samt introducera eleven i den lokala, levande samekulturen
Mål för elevens lärande
Eleven lär känna de samiska språkens ställning och betydelse som urfolksspråk. Eleven lär känna den lokala, levande samekulturen.
Förmåga att bilda sig en uppfattning om de samiska språkens ställning och betydelse som urfolksspråk samt kännedom om den lokala, levande samekulturen.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan berätta varför samiska talas i Sameland. Eleven kan beskriva de samiska språkens mångfald. Eleven kan jämföra typiska drag i den lokala, levande samekulturen.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan berätta varför samiska talas i Finland och känner till de samiska språkens mångfald. Eleven kan ge exempel på typiska drag i den lokala, levande samekulturen.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan nämna några samiska språk som talas i Sameland. Eleven kan ge några exempel på typiska drag i den lokala, levande samekulturen.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan nämna några samiska språk. Eleven kan ge något exempel på typiska drag för den lokala, levande samekulturen.

M3 handleda eleven att lägga märke till vad som förenar respektive skiljer olika språk åt samt stödja eleven att utveckla språklig nyfikenhet och språklig slutledningsförmåga
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att känna igen likheter och olikheter mellan olika språk. Eleven lär sig att utveckla sin språkliga slutledningsförmåga.
Språklig slutledningsförmåga

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan jämföra likheter och olikheter mellan de samiska språken, modersmålet eller andra språk hen kan. Eleven kan använda lämpliga strategier som stödjer utvecklingen av hens språkliga slutledningsförmåga.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan berätta om likheter och olikheter mellan de samiska språken och modersmålet eller andra språk hen kan. Eleven kan nämna några strategier som stödjer utvecklingen av hens språkliga slutledningsförmåga.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan ge exempel på likheter och olikheter mellan de samiska språken och modersmålet eller andra språk hen kan.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan nämna någon likhet och olikhet mellan de samiska språken och modersmålet eller andra språk hen kan.

M4 handleda eleven att hitta material på samiska
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att hitta och välja material på samiska som är lämpligt och intressant för hen själv.
Förmåga att hitta material på samiska

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan jämföra material på samiska som är lämpliga och intressanta för hen själv.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan berätta om material på samiska som är lämpliga och intressanta för hen själv.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan ge exempel på material på samiska som är intressanta för hen själv.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan ge ett exempel på något för hen själv lämpligt material på samiska.

Färdigheter för språkstudier
M5 tillsammans gå igenom målen för undervisningen och skapa en tillåtande studieatmosfär där det viktiga är att budskapet går fram och att uppmuntra varandra att lära sig tillsammans
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att berätta om målen för sina studier i samiska. Eleven lär sig att samarbeta och delta i gruppens aktiviteter på ett sätt som motiverar till att lära sig tillsammans.
Förmåga att berätta om målen för sina studier i samiska och fungera i grupp.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan berätta om målen för sina studier i samiska och berätta hur hen arbetar för att uppnå målen. Eleven deltar i gruppens aktiviteter och samarbetar på ett mångsidigt sätt och som motiverar till att lära sig tillsammans.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan berätta om målen för sina studier i samiska. Eleven deltar i gruppens aktiviteter och samarbetar.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan ge några exempel på mål för sina studier i samiska. Eleven deltar i gruppens aktiviteter och samarbetar.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan nämna något enskilt mål för sina studier i samiska. Eleven deltar stundvis i gruppens aktiviteter och kan samarbeta.

M6 handleda eleven att ta ansvar för sina språkstudier och modigt öva sina kunskaper i samiska, också med hjälp av digitala verktyg, samt att pröva sig fram till vilka sätt att lära sig språk som passar hen bäst
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att ta ansvar för sina studier i samiska. Eleven lär sig att använda olika sätt, även digitala, för att utveckla sina kunskaper i samiska samt för att lära sig språk. Eleven lär sig att modigt använda sina färdigheter i samiska.
Förmåga att ta ansvar för sina studier i samiska samt hitta lämpliga sätt att lära sig språk.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan ta stort ansvar för sina studier i samiska. Eleven kan mångsidigt utnyttja olika sätt, även digitala, för att lära sig samiska och andra språk och som främjar det egna lärandet.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan ta relativt stort ansvar för sina studier i samiska. Eleven kan använda många olika sätt, även digitala, för att lära sig samiska och andra språk och som främjar det egna lärandet.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan i någon mån ta ansvar för sina studier i samiska. Eleven kan använda några sätt, även digitala, för att lära sig samiska och andra språk.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan under handledning i någon mån ta ansvar för sina studier i samiska. Eleven kan använda något sätt, även digitala, för att lära sig samiska och andra språk.

Växande språkkunskap, förmåga att kommunicera
M7 ordna tillfällen där eleven med hjälp av olika medier får öva muntlig och skriftlig kommunikation
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att kommunicera muntligt och skriftligt i olika kommunikationssituationer
Förmåga att kommunicera i olika situationer

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Kunskapsnivå A2.1: Eleven kan utbyta tankar eller information i bekanta och vardagliga situationer och stundtals hålla igång en konversation.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Kunskapsnivå A1.3: Eleven reder sig i många rutinmässiga kommunikationssituationer men tar ibland stöd av sin samtalspartner.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Kunskapsnivå A1.2: Eleven klarar sporadiskt av ofta återkommande rutinmässiga kommunikationssituationer, men tar för det mesta ännu stöd av sin samtalspartner.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Kunskapsnivå A1.1: Eleven klarar sporadiskt av, med stöd av sin samtalspartner, några ofta återkommande och rutinmässiga kommunikationssituationer.

M8 stödja eleven i användningen av språkliga kommunikationsstrategier
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att använda kommunikationsstrategier i olika kommunikationssituationer.
Förmåga att använda kommunikationsstrategier

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Kunskapsnivå A2.1: Eleven deltar i allt högre grad i kommunikation. Eleven använder mer sällan non-verbala uttryck. Eleven måste relativt ofta be samtalspartnern upprepa eller förtydliga. Eleven kan i någon mån utnyttja samtalspartnerns uttryck i sin egen kommunikation.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Kunskapsnivå A1.3: Eleven deltar i kommunikation men behöver fortfarande ofta hjälpmedel. Eleven kan reagera med korta verbala uttryck, små gester (t.ex. genom att nicka), ljud eller liknande minimal respons. Eleven måste ofta be samtalspartnern att förtydliga eller upprepa.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Kunskapsnivå A1.2: Eleven använder sig av det mest centrala ord- och uttrycksförrådet i sin kommunikation. Eleven behöver mycket hjälpmedel. Eleven kan be samtalspartnern att upprepa eller tala långsammare.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Kunskapsnivå A1.1: Eleven behöver mycket hjälpmedel (till exempel gester, teckningar, lexikon, internet). Eleven kan ibland gissa eller härleda enskilda ords betydelse utgående från kontexten, allmän kunskap eller sina andra språkkunskaper. Eleven kan uttrycka om hen har förstått.

M9 hjälpa eleven att öka sin kännedom om uttryck som kan användas i och som hör till artigt språkbruk
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att använda för det samiska språket och språkområdets kulturer typiska artighetsfraser.
Kulturellt lämpligt språkbruk

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Kunskapsnivå A2.1: Eleven klarar av korta sociala situationer. Eleven kan använda de vanligaste artiga hälsnings- och tilltalsfraserna samt artigt framföra till exempel önskemål, invitationer, förslag och ursäkter och besvara sådana.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Kunskapsnivå A1.3: Eleven kan använda vanliga uttryck som kännetecknar artigt språkbruk i många rutinmässiga sociala sammanhang.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Kunskapsnivå A1.2: Eleven kan använda några av de allra vanligaste artighetsfraserna typiska för språket i rutinmässiga sociala sammanhang.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Kunskapsnivå A1.1: Eleven kan använda några för språket eller kulturen typiska artighetsfraser (hälsa, säga adjö, tacka) i några mycket rutinmässiga sociala sammanhang.

Växande språkkunskap, förmåga att tolka texter
M10 uppmuntra eleven att tolka för sig själv och sin åldersgrupp lämpliga och intressanta muntliga och skriftliga texter
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att förstå muntliga och skriftliga texter med hjälp av olika strategier.
Förmåga att tolka texter

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Kunskapsnivå A2.1: Eleven förstår texter som innehåller enkla, bekanta ord och uttryck samt tydligt tal. Eleven förstår det centrala innehållet i korta, enkla budskap som intresserar hen och grundtankarna i en förutsägbar text som innehåller ett bekant ordförråd. Eleven klarar mycket enkel slutledning med hjälp av kontexten.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Kunskapsnivå A1.3: Eleven förstår med hjälp av kontexten skriven text och långsamt tal som innehåller enkla, bekanta ord och uttryck. Eleven kan plocka ut enkel information som hen behöver ur en kort text.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Kunskapsnivå A1.2: Eleven förstår skriven text bestående av några ord och långsamt tal som innehåller inövade, bekanta ord och uttryck. Eleven kan urskilja enskilda fakta i en text.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Kunskapsnivå A1.1: Eleven förstår en begränsad mängd talade och skrivna ord och uttryck. Eleven känner till teckensystemet eller ett mycket begränsat antal skrivtecken.

Växande språkkunskap, förmåga att producera texter
M11 ge eleven många möjligheter att öva sig i att tala och skriva i för åldern lämpliga situationer och i detta sammanhang fästa uppmärksamhet vid uttal och vid strukturer som är relevanta för textens innehåll
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att uttrycka sig muntligt och skriftligt genom att använda målspråkets centrala ordförråd och centrala strukturer. Eleven lär sig att uttala förståeligt.
Förmåga att producera texter

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Kunskapsnivå A1.3: Eleven behärskar en begränsad mängd korta, inövade uttryck, det mest centrala ordförrådet och grundläggande satsstrukturer. Eleven kan med hjälp av ett begränsat uttrycksförråd berätta om vardagliga och för hen viktiga saker samt skriva enkla meddelanden. Eleven uttalar inövade uttryck begripligt.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Kunskapsnivå A1.2: Eleven kan med hjälp av ett begränsat uttrycksförråd berätta om några bekanta och för hen viktiga saker samt skriva några korta meningar om inövade ämnen. Eleven uttalar de flesta inövade uttrycken begripligt. Eleven behärskar ett mycket begränsat ordförråd, några situationsbundna uttryck och en del av den elementära grammatiken.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Kunskapsnivå A1.1/A1.2: Eleven kan uttrycka sig mycket begränsat i tal med hjälp av inövade ord och inlärda standarduttryck. Eleven uttalar några inövade uttryck begripligt och kan skriva några enskilda ord och uttryck.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Kunskapsnivå A1.1: Eleven kan uttrycka sig mycket begränsat i tal med hjälp av inövade ord och inlärda standarduttryck. Eleven uttalar några inövade uttryck begripligt. Eleven kan skriva några enskilda ord och uttryck.

Innehåll

I1 Kulturell mångfald och språkmedvetenhet

Att bekanta sig med de centrala språkliga drag som är gemensamma för de samiska språken, finska och vissa andra finsk-ugriska språk. Att diskutera språkens släktskapsförhållanden särskilt för de språkens del som talas i klassen eller skolan eller som eleverna studerar. Att fundera på den egna språk- och kulturbakgrunden. Att söka information om området där samiska talas och de samiska språkens ställning. Att bekanta sig med den lokala samekulturen. Att fästa uppmärksamhet vid det som är gemensamt för alla språk och diskutera om hur man kan kommunicera om man endast har ringa kunskaper i ett språk. Att träna artigt språkbruk i olika kommunikationssituationer.

I2 Färdigheter för språkstudier

Att tillsammans lära sig planera arbetet, att ge och ta emot respons och att ta ansvar. Att lära sig effektiva sätt att studera språk, t.ex. att aktivt ta i bruk nya ord eller strukturer i sitt eget sätt att uttrycka sig, öva sig att använda olika minnesstrategier och härleda nya ords betydelse på basen av kontexten. Att vänja sig vid att utvärdera sina språkkunskaper t.ex. med hjälp an den Europeiska språkportfolion. Att handleda eleverna att lägga märke till de samiska språken i omgivningen.

I3 Växande språkkunskap: förmåga att kommunicera, förmåga att tolka texter, förmåga att producera texter

Att lära sig att lyssna, tala, läsa och skriva på samiska och att behandla olika teman som bl.a. jag själv, min familj, mina vänner, skolan, fritidsintressen och fritidssysslor och om livet i miljöer där samiska språket används. Teman ska också väljas tillsammans. Innehållet väljs med beaktande av elevernas dagliga omgivning, intressen och aktualitet och utgående från perspektivet jag och vi i Finland samt på det samisktalande området och samernas hembygdsområde. Att använda språket för olika syften, som t.ex. att hälsa, be om hjälp eller uttrycka en åsikt. Att lära sig ordförråd och strukturer i samband med olika typer av texter, som t.ex. kortare berättelser, skådespel, intervjuer och sångtexter. Att ge eleven möjlighet att träna mer krävande språksituationer. Att lära sig hitta material på samiska. Att iaktta och flitigt öva sig att uttala och tala.

eGrunder