Samiska. A-lärokurs

Bedömningen ska sporra och ge eleverna möjlighet att bli medvetna om sina kunskaper, att utveckla dem och att uttrycka sig på för dem naturliga sätt. Mångsidig bedömning ger också elever som har inlärningssvårigheter i språk, eller annars har ett annorlunda språkligt utgångsläge, möjligheter att visa sina kunskaper. Den Europeiska språkportfolion eller andra liknande utvärderingsverktyg kan användas vid bedömningen.

Läraren ska ge en verbal bedömning eller ett siffervitsord i engelska genom att bedöma elevernas kunskaper i relation till målen i den lokala läroplanen. För att definiera kunskapsnivån för läsårsbetyget i årskurs 6 ska läraren använda de nationella bedömningskriterierna i A-lärokursen i samiska. För att studierna ska framskrida är det viktigt att bedömningen sker på många olika sätt, också med hjälp av självbedömning och kamratbedömning, och att den beaktar alla mål. Bedömningen ska rikta sig till samtliga innehåll. Bedömningen av delområdena ska grunda sig på den Europeiska referensramen och den finländska referensram som utarbetats utgående från den.

Mål

Mål Föremål för bedömningen Goda kunskaper
Kulturell mångfald och språkmedvetenhet
M1 väcka elevens intresse för den språkliga och kulturella mångfalden i närområdet, Sameland, Finland och Norden, och från sin egen språk- och kulturbakgrund Används inte som bedömningsgrund. Eleven handleds att som en del av självbedömningen reflektera över sina egna erfarenheter.
M2 motivera eleven att uppskatta de samiska språkens status som urbefolkningsspråk samt introducera eleven i den lokala, levande samekulturen Förståelse för de samiska språkens betydelse Eleven kan nämna orsaker till varför samiska talas i Finland och känner till de samiska språkens mångfald.
M3 vägleda eleven att lägga märke till vad som förenar respektive skiljer olika språk åt samt stödja eleven att utveckla språklig nyfikenhet och medvetenhet Språklig medvetenhet Eleven uppfattar likheter och olikheter i t.ex. strukturer, ordförråd och betydelser mellan samiska och modersmålet eller andra språk hen kan.
M4 handleda eleven att hitta material på samiska Förmåga att hitta material på samiska Eleven kan beskriva var man kan läsa eller höra samiska.
Färdigheter för språkstudier
M5 tillsammans gå igenom målen för undervisningen och skapa en tillåtande studieatmosfär där det viktiga är att budskapet går fram och att uppmuntra varandra att lära sig Kännedom om målen för undervisningen och om hur man arbetar som grupp Eleven kan beskriva målen för undervisningen och deltar i gemensamma arbetsuppgifter.
M6 handleda eleven att ta ansvar för sina språkstudier och modigt öva sina kunskaper i samiska, också med hjälp av digitala verktyg, samt att pröva sig fram till vilka sätt att lära sig språk som passar hen bäst Förmåga att ställa upp mål för sina språkstudier och att hitta väl fungerande studiemetoder Eleven ställer upp mål för sina språkstudier, övar sig i olika sätt att lära sig språk också med hjälp av digitala verktyg och utvecklar och utvärderar sina kunskaper.
Växande språkkunskap, förmåga att kommunicera
M7 ordna tillfällen där eleven med hjälp av olika medier får träna muntlig och skriftlig kommunikation Förmåga att kommunicera i olika situationer Kunskapsnivå A1.3: Eleven reder sig i många rutinmässiga kommunikationssituationer men tar ibland stöd av sin samtalspartner.
M8 stödja eleven i användningen av språkliga kommunikationsstrategier Förmåga att använda kommunikationsstrategier Kunskapsnivå A1.3: Eleven deltar i kommunikation men behöver fortfarande ofta hjälpmedel. Kan reagera med korta verbala uttryck, små gester (t.ex. genom att nicka), ljud eller liknande minimal respons. Måste ofta be samtalspartnern att förtydliga eller upprepa.
M9 hjälpa eleven att öka sin kännedom om uttryck som kan användas i och som hör till artigt språkbruk Kulturellt lämpligt språkbruk Kunskapsnivå A1.3: Eleven kan använda vanliga uttryck som kännetecknar artigt språkbruk i många rutinmässiga sociala sammanhang.
Växande språkkunskap, förmåga att tolka texter
M10 uppmuntra eleven att tolka för sig själv och sin åldersgrupp lämpliga och intressanta muntliga och skriftliga texter Förmåga att tolka texter Kunskapsnivå A1.3: Eleven förstår med hjälp av kontexten skriven text och långsamt tal som innehåller enkla, bekanta ord och uttryck. Kan plocka ut enkel information som hen behöver ur en kort text.
Växande språkkunskap, förmåga att producera texter
M11 ge eleven många möjligheter att öva sig i att tala och skriva i för åldern lämpliga situationer och i detta sammanhang fästa uppmärksamhet vid uttal och vid strukturer som är relevanta för textens innehåll Förmåga att producera texter Kunskapsnivå A1.2: Eleven kan med hjälp av ett begränsat uttrycksförråd berätta om några bekanta och för hen viktiga saker samt skriva några korta meningar om inövade ämnen. Uttalar de flesta inövade uttrycken begripligt. Behärskar ett mycket begränsat ordförråd, några situationsbundna uttryck och en del av den elementära grammatiken.

Innehåll

I1 Kulturell mångfald och språkmedvetenhet

Att bekanta sig med de centrala språkliga drag som är gemensamma för de samiska språken, finska och vissa andra finsk-ugriska språk. Att diskutera språkens släktskapsförhållanden särskilt för de språkens del som talas i klassen eller skolan eller som eleverna studerar. Att fundera på den egna språk- och kulturbakgrunden. Att söka information om området där samiska talas och de samiska språkens ställning. Att bekanta sig med den lokala samekulturen. Att fästa uppmärksamhet vid det som är gemensamt för alla språk och diskutera om hur man kan kommunicera om man endast har ringa kunskaper i ett språk. Att träna artigt språkbruk i olika kommunikationssituationer.

I2 Färdigheter för språkstudier

Att tillsammans lära sig planera arbetet, att ge och ta emot respons och att ta ansvar. Att lära sig effektiva sätt att studera språk, t.ex. att aktivt ta i bruk nya ord eller strukturer i sitt eget sätt att uttrycka sig, öva sig att använda olika minnesstrategier och härleda nya ords betydelse på basen av kontexten. Att vänja sig vid att utvärdera sina språkkunskaper t.ex. med hjälp an den Europeiska språkportfolion. Att handleda eleverna att lägga märke till de samiska språken i omgivningen.

I3 Växande språkkunskap: förmåga att kommunicera, förmåga att tolka texter, förmåga att producera texter

Att lära sig att lyssna, tala, läsa och skriva på samiska och att behandla olika teman som bl.a. jag själv, min familj, mina vänner, skolan, fritidsintressen och fritidssysslor och om livet i miljöer där samiska språket används. Teman ska också väljas tillsammans. Innehållet väljs med beaktande av elevernas dagliga omgivning, intressen och aktualitet och utgående från perspektivet jag och vi i Finland samt på det samisktalande området och samernas hembygdsområde. Att använda språket för olika syften, som t.ex. att hälsa, be om hjälp eller uttrycka en åsikt. Att lära sig ordförråd och strukturer i samband med olika typer av texter, som t.ex. kortare berättelser, skådespel, intervjuer och sångtexter. Att ge eleven möjlighet att träna mer krävande språksituationer. Att lära sig hitta material på samiska. Att iaktta och flitigt öva sig att uttala och tala.

eGrunder