Musik

Bedömningen av lärandet och kunnandet i musik är till sin karaktär handledande och uppmuntrande och beaktar elevernas individuella framsteg. I musikundervisningen behöver eleverna vägledande och sporrande respons under studierna, i synnerhet då gemensamma aktiviteter och musikaliska färdigheter övas. Responsen vägleder varje elev att uppfatta musik och musiktermer samt att utveckla sin egen aktivitet som medlem av en grupp i förhållande till den musikaliska helheten. För progressionen i studierna är det centralt att följa med hur elevernas färdigheter utvecklas i synnerhet i gemensamt musicerande, begreppsligt tänkande och förmågan att lära sig.

Läraren ska ge ett verbalt omdöme eller ett siffervitsord i musik genom att bedöma elevernas kunnande i relation till de mål som i den lokala läroplanen fördelats årskursvis i årskurserna 3–6. Läsårsbedömningen i årskurs 6 grundar sig på de mål för undervisningen i läroämnet som fördelats för årskursen i den lokala läroplanen.

För att definiera kunskapsnivån för läsårsbetyget i årskurs 6 ska läraren använda de nationella bedömningskriterierna i musik. Eleven har uppnått målen i musik för årskurs 3–6 som fastställts i grunderna för läroplanen för vitsorden 5, 7, 8 eller 9 då elevens kunnande i huvudsak motsvarar den nivå av kunnande som beskrivs i kunskapskraven för vitsordet i fråga. Helhetsbedömningen av kunnandet för vitsorden 4, 6 och 10 ska bildas utgående från målen för undervisningen i musik för årskurs 3–6 och i relation till ovan nämnda kunskapskrav för läsårsbedömningen. Om eleven uppnår en bättre kunskapsnivå i något mål kan det kompensera en underkänd eller svagare prestation i något annat mål. I beskrivningarna av kunskapskraven för läsårsbedömningen i musik i årskurs 6 omfattar beskrivningen av de högre vitsorden även kunnandet för de lägre vitsorden.

Mål

Mål Föremål för bedömningen Kunskapskrav för vitsorden 5, 7, 8 och 9 i slutet av årskurs 6 i musik
Delaktighet
M1 uppmuntra eleven att delta i gemensamt musicerande och att medverka till att skapa en positiv sammanhållning i sin grupp
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att agera som en medlem i musikaliska grupper.
Förmåga att agera som en medlem i en musikalisk grupp

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven deltar i gemensamt musicerande på ett konstruktivt sätt, tar hand om sin egen del och uppmuntrar och hjälper andra.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven deltar i gemensamt musicerande och tar hänsyn till gruppens övriga medlemmar.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven deltar i musicerande som en medlem i en grupp.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven deltar under individuell handledning i verksamheten i en musicerande grupp.

Musikaliska kunskaper och färdigheter, kreativt skapande
M2 handleda eleven till en naturlig röstanvändning och sång samt att utveckla sina färdigheter att spela i grupp genom att använda kroppen, rytm-, melodi- och ackordinstrument
Mål för elevens lärande
Eleven utvecklar sina röstanvändnings- och sångfärdigheter samt sina färdigheter att spela i grupp genom att använda kroppen, rytm-, melodi- och ackordinstrument.
Röstanvändning, sång och förmåga att spela som en del av en grupp

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven utvecklar sin röstanvändning och sina färdigheter i användning av kroppen, rytm-, melodi- och ackordinstrument samt deltar smidigt i gemensam sång och gemensamt musicerande.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven övar på röstanvändning, användning av kroppen samt på att spela rytm-, melodi- och ackordinstrument. Eleven deltar i allsång och gemensamt musicerande, och strävar efter att göra sin del till en del av den musikaliska helheten.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven övar på röstanvändning och deltar i allsång. Eleven använder kroppen och spelar rytm-, melodi- och ackordinstrument som del av en grupp.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven prövar under individuell handledning på möjligheter för röstanvändning och musicerande.

M3 uppmuntra eleven att kroppsligt uttrycka musik, bilder, berättelser och känslor genom rörelse
Mål för elevens lärande
Eleven uttrycker och utforskar musikens och konstens värld med hjälp av att röra sig till musik.
Förmåga att röra sig till musik

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven använder hela kroppens rörelse mångsidigt och kreativt i lärandet av musik samt i musikaliskt uttryck och interaktion.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven rör sig till musik och använder sin kropp för musikaliskt uttryck.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven deltar i verksamhet som kombinerar musik och rörelse som en del av gruppen.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven deltar i verksamhet som kombinerar musik och rörelse.

M4 erbjuda eleven möjligheter att uppleva och lyssna till ljudmiljöer och musik och hjälpa eleven att analysera och berätta om vad hen hört
Mål för elevens lärande
Eleven lyssnar till, iakttar och upplever ljudmiljön samt kan delta i diskussion om ämnet.
Förmåga att lyssna till musik

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven lyssnar på ljudmiljöer och musik, identifierar sina preferenser i fråga om dem samt diskuterar sina observationer.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven lyssnar koncentrerat på ljudmiljöer och musik, identifierar sina preferenser i fråga om dem samt framför observationer om det som hen lyssnat på.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven lyssnar på ljudmiljöer och musik samt identifierar sina preferenser i fråga om dem.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven lyssnar på ljudmiljöer och musik.

M5 uppmuntra eleven att improvisera samt planera och skapa mindre kompositioner eller tvärkonstnärliga helheter på olika sätt, även med hjälp av digitala verktyg
Mål för elevens lärande
Eleven bygger upp en kreativ relation till musikens ljud genom att leka, pröva på och improvisera samt genom att komponera och arbeta tvärkonstnärligt. Eleven använder digitala verktyg för att skapa musik.
Förmåga att kreativt uttrycka musikaliskt tänkande på olika sätt

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven använder musikaliska eller andra ljudelement för att utveckla och förverkliga musikaliska idéer ensam eller som medlem i en grupp. Eleven använder de möjligheter som musikteknologin erbjuder i sitt eget eller gruppens uttryck.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven använder musikaliska eller andra ljudelement i en kreativ skapandeprocess. Eleven kan vid behov under handledning använda de möjligheter som musikteknologin erbjuder ensam eller som medlem i en grupp.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven deltar i en kreativ produktionsprocess och tar fram enstaka musikaliska idéer ensam eller som medlem i en grupp. Eleven prövar på musikteknologins möjligheter i skapandet av musik.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven deltar i en kreativ produktionsprocess ensam eller som medlem i en grupp. Eleven prövar några musikteknologiska verktyg under individuell handledning.

Kulturell förståelse och multilitteracitet
M6 handleda eleven att analysera sina musikaliska upplevelser och musikens estetiska, kulturella och historiska mångfald
Mål för elevens lärande
Eleven analyserar sina musikaliska upplevelser och den musikaliska världens mångfald.
Förmåga att uppfatta musikens betydelse

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven framför motiverade åsikter och deltar i diskussioner om musikaliska iakttagelser och om musikens tidsmässiga, estetiska och kulturella betydelser.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven berättar om och framför åsikter om sina musikaliska iakttagelser samt om musikens tidsmässiga, estetiska och kulturella betydelser.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven berättar om sina musikaliska iakttagelser samt känner igen några tidsmässiga, estetiska och kulturella drag hos musik.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven känner igen några estetiska, tidsmässiga och kulturella drag hos musik.

M7 handleda eleven att förstå musikaliska begrepp och principerna för notationssätten inom musiken i samband med musicerande
Mål för elevens lärande
Eleven använder musikaliska begrepp och notationssätt för musiken i sin musikaliska verksamhet.
Förmåga att förstå notationssätt inom musiken

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven använder och tillämpar musikaliska begrepp och notationssätt inom musiken som hen lärt sig i sin musikaliska verksamhet.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven följer de musikaliska nota–tionssätten som hen lärt sig när hen musicerar.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven känner igen några musikaliska begrepp och notationssätt inom musiken samt kan musicera enligt dem.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven känner igen några musikaliska begrepp och notationssätt inom musiken.

Välbefinnande och säkerhet i musik
M8 hjälpa eleven att iaktta hur musiken påverkar välbefinnandet och att se till att musik- och ljudmiljön är trygg
Mål för elevens lärande
Eleven känner till hur musik och ljudmiljöer påverkar humöret och välbefinnandet. Eleven ser till att musik- och ljudmiljön är trygg.
Förmåga att använda instrument och utrustning på ett säkert sätt. Eleven handleds också att reflektera över sina erfarenheter av ljud och musik, men detta används inte som grund för bildandet av vitsordet.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan använda utrustning och instrument enligt säkerhetsanvisningarna och ser till att musik- och ljudmiljön är trygg.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan använda utrustning och instrument enligt säkerhetsanvisningarna.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven agerar i enlighet med säkerhetsanvisningarna då hen använder utrustning och instrument.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven följer de säkerhetsanvisningar som ges då hen använder utrustning och instrument.

Förmåga att lära sig musik
M9 handleda eleven att utveckla sina musikaliska färdigheter genom övning, att vara med och ställa upp mål och att utvärdera sina framsteg i förhållande till målen
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att utveckla sina musikaliska färdigheter genom övning, deltar i att ställa upp mål för sitt musikaliska lärande samt bedömer hur färdigheterna framskrider i förhållande till målen.
Förmåga att lära sig samt arbetsfärdigheter

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven ställer upp mål för sina musikaliska färdigheter och arbetar i enlighet med dem. Eleven utvärderar sitt agerande och anpassar sitt arbete i enlighet med målen.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven utvecklar sina musikaliska färdigheter genom övning samt deltar i att ställa upp mål och bedöma framsteg i gemensamt musicerande.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven utvecklar sina musikaliska färdigheter genom övning samt övar på att ställa upp mål och bedöma framsteg i gemensamt musicerande.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven utvecklar med lärarens stöd sina färdigheter inom något delområde inom musikaliska färdigheter i riktning mot ett givet mål.

Innehåll

I1 Musikalisk praxis

I samband med musicerandet fästs uppmärksamhet vid att arbeta i grupp. Genom gemensamt musicerande övar eleven en naturlig röstanvändning och sång, rörelse och de grundläggande teknikerna i att musicera med hjälp av kropps-, rytm-, melodi- och ackordinstrument. Det centrala i undervisningen är att utveckla elevens uttrycksförmåga och fantasi på ett mångsidigt sätt.

I2 Musikens beståndsdelar

I samband med musicerandet fästs uppmärksamheten, utöver vid de grundläggande begreppen, vid att utveckla elevens förmåga att uppfatta rytm, melodi, harmoni, form, klangfärg och dynamik. I takt med att elevens kunskaper utvecklas börjar man namnge och använda egna eller vedertagna symboler för att beskriva musikaliska skeenden. I musikalisk verksamhet fästs också uppmärksamhet vid olika sätt att tolka och uttrycka musik.

I3 Musiken i mitt liv, omgivningen och samhället

Utöver musikaliska kunskaper och färdigheter ska undervisningen också behandla elevernas erfarenheter och iakttagelser gällande musik och musicerande i olika miljöer i och utanför skolan. I undervisningen skapar man kopplingar till andra läroämnen och till den egna livsmiljön och reflekterar över musikens betydelser i olika livssituationer under olika tider och epoker.

I4 Repertoar

Vid planeringen av repertoar ska man beakta elevernas egna kulturer, värna om kulturarvet och vidga den kulturella förståelsen. Repertoaren ska vara mångsidig och omfatta bland annat barnmusik, musik från olika kulturer, konstmusik, populärmusik och folkmusik. Också musikaliska produkter och kompositioner som eleverna skapat i musicerandet ska ingå i repertoaren.

eGrunder