Historia

I historieundervisningen ska bedömningen vara handledande och sporrande. Genom att ge respons ska man sträva efter att uppmuntra eleverna att undersöka olika historiska källor och göra sina egna tolkningar av dem. I bedömningen ska beaktas såväl elevens förmåga att uttrycka sig mångsidigt i tal och skrift som kunnande som eleven visat eller uttryckt på andra sätt. I stället för att fästa uppmärksamheten vid memorering av innehållet ska man i bedömningen uppmärksamma elevens förmåga att tillämpa kunskap och utveckla sitt historiska tänkande.

Läraren ska ge ett verbalt omdöme eller ett siffervitsord i historia genom att bedöma elevernas kunnande i relation till de mål som i den lokala läroplanen fördelats årskursvis i årskurserna 4–6. Läsårsbedömningen i årskurs 6 grundar sig på de mål för undervisningen i läroämnet som fördelats för årskursen i den lokala läroplanen.

För att definiera kunskapsnivån för läsårsbetyget i årskurs 6 ska läraren använda de nationella bedömningskriterierna i historia. Eleven har uppnått målen i historia för vitsorden 5, 7, 8 eller 9 då elevens kunnande i huvudsak motsvarar den nivå av kunnande som beskrivs i kunskapskraven för vitsordet i fråga. Helhetsbedömningen av kunnandet för vitsorden 4, 6 och 10 ska bildas utgående från målen för läroämnet historia och i relation till ovan nämnda kunskapskrav för läsårsbedömningen. Om eleven uppnår en bättre kunskapsnivå i något mål kan det kompensera en underkänd eller svagare prestation i något annat mål. Bedömningen av elevens arbete ska ingå i bedömningen i historia och i vitsordet som ska bildas.

Med tanke på studieframgången är det viktigt att på ett interaktivt sätt få möjlighet att undersöka historiska företeelser och leva sig in i historiska skeenden, men också att förstå den kulturella miljön, uppfatta tidsperspektiv samt förstå människans roll i historien och historiens betydelse för mänskligheten och för det egna livet i dag och i framtiden.

Mål

Mål Föremål för bedömningen Kunskapskrav för vitsorden 5, 7, 8 och 9 i slutet av årskurs 6 i historia
Betydelse, värderingar och attityder
M1 väcka elevens intresse för historia som vetenskap och identitetsskapande läroämne
Mål för elevens lärande
Eleven intresserar sig för historia som vetenskap och dess betydelse för identiteten.
Att söka information om historia
M2 handleda eleven att känna till olika historiska källor
Mål för elevens lärande
Eleven känner till olika historiska källor.
Förmåga att känna till historiska källor

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven ger exempel på hur ursprungskällorna för de tidsperioder som studeras skiljer sig från andrahandskällor.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven ger ett exempel på hur en ursprungskälla skiljer sig från andrahandskällor.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven ger exempel på historiska ursprungskällor för de tidsperioder som ska studeras.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven känner till några historiska källor.

M3 hjälpa eleven att inse att historisk information kan tolkas på olika sätt
Mål för elevens lärande
Eleven inser att historisk information kan tolkas på olika sätt.
Förmåga att inse att historisk information kan tolkas på olika sätt

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven ger exempel på olika tolkningar i anknytning till samma händelse eller företeelse.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven inser att det kan finnas olika tolkningar av samma händelse eller företeelse.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven ger exempel på historiska fakta och tolkningar.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven ger exempel på historiska fakta.

Att förstå historiska företeelser
M4 hjälpa eleven att förstå olika sätt att dela in historien i epoker och att använda därmed relaterade historiska begrepp
Mål för elevens lärande
Eleven förstår olika sätt att dela in historien i epoker och att använda därmed relaterade begrepp.
Kronologisk uppfattning

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven nämner de centrala indelningarna i historiska epoker och placerar händelser under olika epoker kronologiskt.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven använder de centrala indelningarna i historiska epoker och ger exempel på olika särdrag som kännetecknar samhällen under olika tider och epoker.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven nämner de centrala indelningarna i historiska epoker och placerar händelser under olika epoker kronologiskt.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven känner till de centrala indelningarna i historiska epoker (antiken, medeltiden, nya tiden; förhistorisk tid, historisk tid; f.v.t., e.v.t).

M5 hjälpa eleven att förstå motiven bakom människans handlingar
Mål för elevens lärande
Eleven förstår motiven bakom människans handlingar i olika historiska situationer.
Historisk inlevelseförmåga

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven lever sig in i hur människan levde förr och granskar hur människans samhälleliga ställning påverkar hennes handlingar.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven lever sig in i situationen för människan i förgången tid och anger motiv till hennes handlingar.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven ger exempel på motiv som människor i förgången tid har haft för sina handlingar.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven inser att människor har haft olika motiv för sina handlingar.

M6 handleda eleven att inse olika orsaker till och följder av historiska händelser och företeelser
Mål för elevens lärande
Eleven känner till orsaker till och följder av historiska händelser och företeelser.
Förståelse för orsakssammanhang i historia

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven känner till olika orsaker (direkta och indirekta) till och följder (långvariga och kortvariga) av sådant som hänt i det förgångna.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven känner till orsaker till och följder av sådant som hänt i det förgångna.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven känner till en enskild orsak och en följd av den för sådant som hänt i det förgångna.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven känner till en enskild orsak till eller följd av något som hänt i det förgångna.

M7 hjälpa eleven att identifiera förändringar i den egna familjens eller samhällets historia samt förstå hur samma förändringar har kunnat få olika innebörd för olika människor
Mål för elevens lärande
Eleven uppfattar förändringar och deras innebörd för olika människor och förstår hur samma förändringar har kunnat få olika innebörd för olika människor.
Förmåga att förstå förändring

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven ger exempel på situationer i vilka en förändring inte innebär utveckling för olika människor eller människogrupper.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven beskriver med hjälp av exempel hur en förändring haft olika innebörd för olika människogrupper.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven känner till förändringar i det förgångna och ger exempel på vad en förändring inneburit för olika människor.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven känner till saker som förändrats.

M8 lära eleven att uppfatta historiska kontinuiteter
Mål för elevens lärande
Eleven uppfattar historiska kontinuiteter.
Förmåga att förstå kontinuitet

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven anger orsaker till att någon företeelse inte förändrats under olika tider.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven beskriver kontinuitet i företeelser i det förgångna.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven nämner företeelser som kännetecknas av kontinuitet från en tidsepok till en annan.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven känner till hur en företeelse ur det förgångna är synlig i nutid.

Att använda historisk information
M9 handleda eleven att redogöra för orsaker till förändringar
Mål för elevens lärande
Eleven kan redogöra för orsaker till förändringar.
Förmåga att beskriva förhållandet mellan orsak och verkan

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven jämför olika orsakers inverkan på en förändring.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven beskriver inverkan av direkta och indirekta orsaker på en förändring.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven ger exempel på orsaker som lett till förändringar.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven anger orsaken till en förändring.

M10 lära eleven förklara hur tolkningar kan ändras på grund av nya källor eller betraktelsesätt
Mål för elevens lärande
Eleven kan förklara varför tolkningar av det förgångna kan ändras på grund av nya källor eller betraktelsesätt.
Förmåga att förklara tolkningar

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven jämför tolkningar som gjorts om samma historiska händelse eller företeelse och redogör för varför valet av källor inverkar på tolkningen.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan utgående från några exempel förklara varför nya källor och betraktelsesätt kan ändra tolkningar av historien.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven förklarar med hjälp av ett exempel varför nya källor kan ändra tolkningen av en historisk händelse eller företeelse.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven ger ett exempel på en situation som det finns olika tolkningar om.

M11 handleda eleven att förklara mänsklig aktivitet
Mål för elevens lärande
Eleven förklarar avsikter för mänsklig aktivitet.
Förmåga att förklara mänsklig aktivitet

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven analyserar motiven till människors aktivitet och ger en beskrivning av hur människors position i samhället inverkar på deras aktivitet.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven presenterar något som ska behandlas så att hen förklarar händelsen eller företeelsen ur en enskild aktörs perspektiv.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven beskriver möjliga orsaker till människans aktivitet i det förgångna.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven anger hur motivet för en människas agerande syns i hennes aktivitet.

Innehåll

I1 Förhistorisk tid och civilisationens uppkomst

Eleven får kunskap om människans liv i små populationer, brytningsskedet mellan jakt- och jordbrukskultur och civilisationens uppkomst.

I2 Gamla tiden och arvet från antiken

Eleven studerar demokratins uppkomst i den grekiska världen och det romerska samhället. Tidsperioden granskas också utgående från bosättningen i Norden.

I3 Medeltiden

Eleven utforskar den medeltida världsbilden samt kulturella likheter och skillnader mellan öst och väst och hur de påverkat olika folkgrupper. Här behandlas också övergången till historisk tid i Finland och införlivandet med det svenska riket.

I4 Nya tiden - ett brytningsskede

Eleven undersöker förändringar inom vetenskapen, konsten och människans föreställningar.

I5 Finland som en del av Sverige

Eleven fördjupar sig i utvecklingen i Finland på 1600–1700-talen.

eGrunder