Gymnastik

Eleverna ska genom mångsidig, uppmuntrande och handledande respons och bedömning stödjas att röra på sig med hjälp av gymnastik. Responsen och bedömningen stöder elevernas positiva uppfattning om sig själva som motionsutövare. Bedömningen i gymnastik ska grunda sig på elevens lärande och arbete som påvisats på ett mångsidigt sätt.

I responsen och bedömningen ska man fästa vikt vid elevernas individuella styrkor och utvecklingsbehov och stödja dem. I undervisningen och bedömningen i gymnastik ska man beakta elevens hälsotillstånd och specialbehov. Bedömningen ska genomföras genom att observera elevens arbete. Bedömningen i gymnastik ska grunda sig på målen för den fysiska, sociala och psykiska funktionsförmågan. Föremål för bedömningen är elevernas lärande (målen 2─6) och sätt att arbeta (målen 1 och 7─10). Elevernas fysiska konditionsnivå ska inte användas som grund för bedömningen. Mätningar som gjorts med Move! används inte som grund för bedömningen. Eleverna ska handledas i självvärdering.

Läraren ska ge ett verbalt omdöme eller ett siffervitsord i gymnastik genom att bedöma elevernas kunnande i relation till de mål som i den lokala läroplanen fördelats årskursvis i årskurserna 3–6. Läsårsbedömningen i årskurs 6 grundar sig på de mål för undervisningen i läroämnet som fördelats för årskursen i den lokala läroplanen.

För att definiera kunskapsnivån för läsårsbetyget i årskurs 6 ska läraren använda de nationella bedömningskriterierna i gymnastik. Eleven har uppnått målen i gymnastik för vitsorden 5, 7, 8 eller 9 då elevens kunnande i huvudsak motsvarar den nivå av kunnande som beskrivs i kunskapskraven för vitsordet i fråga. Helhetsbedömningen av kunnandet för vitsorden 4, 6 och 10 ska bildas utgående från målen för gymnastik och i relation till ovan nämnda kunskapskrav för läsårsbedömningen. Om eleven uppnår en bättre kunskapsnivå i något mål kan det kompensera en underkänd eller svagare prestation i något annat mål. Bedömningen av elevens arbete ska ingå i läsårsbedömningen i gymnastik och i vitsordet som ska bildas.

Mål

Mål Föremål för bedömningen Kunskapskrav för vitsorden 5, 7, 8 och 9 i slutet av årskurs 6 i gymnastik
Fysisk funktionsförmåga
M1 uppmuntra eleven att röra på sig, att pröva på olika gymnastikuppgifter och att träna enligt bästa förmåga.
Mål för elevens lärande
Eleven är fysiskt aktiv, prövar på olika gymnastikformer och tränar aktivt.
Fysisk aktivitet och att vilja att försöka

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven deltar aktivt i aktiviteterna under gymnastiklektionerna och tränar på de gymnastikformer som undervisas.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven deltar vanligtvis aktivt i verksamheten under gymnastiklektionerna och prövar och tränar olika gymnastikformer.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven agerar under gymnastiklektionerna och prövar på olika gymnastikformer.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven agerar sporadiskt och endast till vissa delar under gymnastiklektionerna.

M2 handleda eleven att träna sina sensomotoriska färdigheter, d.v.s. iaktta sig själv och sin omgivning med hjälp av olika sinnen och att välja lämpliga lösningar i olika gymnastiksituationer
Mål för elevens lärande
Eleven iakttar sig själv och sin omgivning med hjälp av olika sinnen och väljer ändamålsenliga lösningar i förhållande till det omgivande utrymmet samt den tillgängliga tiden och kraften.
Förmåga att välja lösningar i olika gymnastiksituationer

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven anpassar sin fysiska aktivitet och väljer ändamålsenliga lösningar enligt sina iakttagelser.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven väljer oftast ändamålsenliga lösningar i olika gymnastik- situationer, såsom i lekar och spel.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan uttrycka sina iakttagelser och utnyttja dem i sin egen aktivitet.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan under lärarens handledning uttrycka sina iakttagelser och utnyttja dem i sin egen aktivitet.

M3 handleda eleven att både stärka och anpassa sin balans- och rörelseförmåga på ett mångsidigt sätt i olika lärmiljöer, under olika årstider och i olika situationer
Mål för elevens lärande
Eleven utvecklar sin balans- och rörelseförmåga i olika lärmiljöer.
Förmåga att använda grundläggande motoriska färdigheter (balans- och rörelsefärdigheter) i olika gymnastikformer

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven använder, kombinerar och tillämpar balans- och rörelsefärdigheter i mångsidiga lärmiljöer.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan balansera och röra sig i olika lärmiljöer.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan använda och kombinera balans- och rörelsefärdigheter i de flesta lärmiljöer och i gymnastikformer som undervisats.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan använda och kombinera balans- och rörelsefärdigheter i några lärmiljöer och i gymnastikformer som undervisats.

M4 handleda eleven att både stärka och anpassa sin förmåga att hantera redskap på ett mångsidigt sätt genom att använda olika redskap i olika lärmiljöer, under olika årstider och i olika situationer
Mål för elevens lärande
Eleven utvecklar sin förmåga att hantera redskap i olika lärmiljöer.
Förmåga att använda grundläggande motoriska färdigheter (förmåga att hantera redskap) i olika gymnastikformer

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven använder, kombinerar och tillämpar sina färdigheter att hantera redskap i mångsidiga lärmiljöer.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan hantera olika redskap i olika lärmiljöer.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan använda och kombinera sina färdigheter att hantera redskap i de flesta lärmiljöer och i gymnastikformer som undervisats.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan använda sina färdigheter att använda redskap i några lärmiljöer och i gymnastikformer som undervisats.

M5 uppmuntra och vägleda eleven att utvärdera, upprätthålla och utveckla sina fysiska egenskaper: snabbhet, rörlighet, uthållighet och styrka
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att utvärdera och utveckla sina fysiska egenskaper.
Förmåga att utvärdera, upprätthålla och utveckla fysiska egenskaper

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan utvärdera sina fysiska egenskaper, ställa upp egna mål och utveckla sina fysiska egenskaper.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan utvärdera sina fysiska egenskaper och träna snabbhet, rörlighet, uthållighet och styrka.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan berätta hur man kan mäta fysiska egenskaper och kan träna några av sina fysiska egenskaper.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan under lärarens handledning träna sina fysiska egenskaper.

M6 lära ut simkunnighet så att eleven kan röra sig i och rädda sig ur vattnet
Mål för elevens lärande
Eleven kan röra sig i och rädda sig ur vattnet.
Simkunnighet och förmåga att rädda sig ur vattnet

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan simma 100 meter genom att använda två simsätt och rädda sig ur vattnet.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven har grundläggande simkunnighet (kan simma 50 meter på två simsätt och dyka 5 meter under ytan).

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan simma 50 m och hoppa ner i vatten med simdjup.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan simma 10 m.

M7 handleda eleven att agera tryggt och sakligt under gymnastiklektionerna
Mål för elevens lärande
Eleven agerar på ett tryggt och sakligt sätt under lektionerna.
Trygg aktivitet under gymnastiklektionerna

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven agerar på ett tryggt och sakligt sätt samt främjar tryggheten och säkerheten under gymnastiklektionerna.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan ta i beaktande eventuella riskfyllda situationer under gymnastiklektionerna samt strävar efter att agera på ett tryggt och sakligt sätt.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven förstår riskfaktorer som hör samman med säkerheten och strävar efter att agera på ett tryggt och sakligt sätt.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan uttrycka hur man agerar på ett tryggt sätt samt agerar och utrustar sig vanligtvis enligt lärarens instruktioner.

Social funktionsförmåga
M8 handleda eleven att samarbeta med alla andra och reglera sina handlingar och känslouttryck i gymnastiksituationer med hänsyn till andra
Mål för elevens lärande
Eleven arbetar tillsammans med alla och kan reglera sina handlingar och känslouttryck i gymnastiksituationerna.
Emotionella och kommunikativa färdigheter samt arbetsfärdigheter

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven arbetar tillsammans med alla samt främjar gruppens aktivitet och lärande.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan agera på gemensamt överenskommet sätt i olika gymnastiksituationer.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan arbeta med alla och agerar oftast på gemensamt överenskommet sättet.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven arbetar under lärarens handledning tillsammans med de hen själv valt och reglerar sina handlingar och känslor så att hen kan arbeta tillsammans med andra i gymnastiksituationer.

M9 handleda eleven att delta i aktiviteterna enligt principen för rent spel och bära ansvar för gemensamma aktiviteter
Mål för elevens lärande
Eleven följer principerna för rent spel och tar ansvar för gemensamma aktiviteter.
Förmåga att ta ansvar för gemensamma aktiviteter

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven tar ansvar för och främjar de gemensamma aktiviteterna.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven följer principerna för rent spel och visar att hen strävar efter att ta ansvar i gemensamma aktiviteter.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven följer principerna för rent spel och ger de övriga arbetsro.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan under lärarens handledning ange principerna för rent spel och tar sporadiskt ansvar för gemensamma aktiviteter.

Psykisk funktionsförmåga
M10 uppmuntra eleven att ta ansvar för sina handlingar och stärka sin förmåga att arbeta självständigt
Mål för elevens lärande
Eleven tar ansvar för sina egna handlingar och kan arbeta självständigt.
Förmåga att arbeta självständigt

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven arbetar ansvarsfullt och självständigt.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan vanligtvis arbeta ansvarsfullt och självständigt.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven tar ansvar för sina egna handlingar och kan tidvis arbeta självständigt.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan uttrycka hur man kan ta ansvar för sina egna handlingar, och tar i allmänhet ansvar under lärarens handledning.

M11 se till att eleven får tillräckligt med positiva upplevelser av sin egen kropp, av att kunna och av att vara en del av gemenskapen

Innehåll

I1 Fysisk funktionsförmåga

Undervisningen i gymnastik präglas i hög grad av fysisk aktivitet. I gymnastikundervisningen väljs uppgifter som är lämpliga och trygga med tanke på elevernas utvecklingsstadium. Uppgifterna ska ge eleverna möjlighet att öva sig att iaktta och välja lämpliga lösningar i olika gymnastiksituationer (t.ex. gymnastik ute i naturen och bollspel) samt att stärka sin balans- och rörlighetsförmåga och förmåga att hantera redskap med hjälp av mångsidiga motionsformer (t.ex. aktiviteter på is, i snö, i naturen, basmotion, musik- och dansgymnastik samt bollspel och redskapsgymnastik) och olika idrottsgrenar under olika årstider och i olika lärmiljöer. Gymnastikundervisningen ska omfatta simning, rörelse i vatten och livräddning. Eleverna ska ges sådana kunskaper som förutsätts för att utöva motion och idrott.

I undervisningen väljs uppgifter där eleverna får träna snabbhet, rörlighet, uthållighet och styrka. I undervisningen används mångsidigt lekar, övningar och spel, som ger eleverna möjlighet att delta och uppleva att de kan, att arbeta självständigt, att uttrycka sig och att få estetiska erfarenheter.

I gymnastikundervisningen väljs också uppgifter där eleverna får lära sig att utvärdera den egna funktionsförmågan. Mätningarna enligt det nationella uppföljningssystemet för fysisk funktionsförmåga Move! ska genomföras så att de stödjer den omfattande hälsoundersökningen som ordnas i årskurs 5.

I2 Social funktionsförmåga

I undervisningen väljs par- och gruppuppgifter, lekar, övningar och spel som ökar den positiva gemenskapen och där eleverna lär sig att ta hänsyn till och hjälpa varandra, samt uppgifter där eleverna lär sig att ta ansvar för de egna handlingarna, gemensamma aktiviteterna och reglerna.

I3 Psykisk funktionsförmåga

I undervisningen används uppgifter där eleverna lär sig att kämpa långsiktigt på egen hand och tillsammans med andra för att uppnå ett mål. Genom gemensamma uppgifter får eleverna öva sig att ta ansvar. Roliga och omväxlande gymnastikuppgifter framkallar positiva känslor som i sin tur stärker elevernas upplevelse av att kunna och deras positiva självbild.

eGrunder