Livsåskådningskunskap

Bedömningen i livsåskådningskunskap ska vara handledande och uppmuntrande. Responsen ska sträva efter att uppmuntra eleven att studera och undersöka centrala källor och deras särdrag och att göra egna tolkningar. I bedömningen ska man beakta olika former av skriftlig och muntlig framställning samt kunnande som visas med hjälp av andra uttrycksformer. Det centrala är elevens förmåga att uttrycka sig själv och sina tankar. I stället för att fästa uppmärksamheten vid memorering av detaljer ska man i bedömningen uppmärksamma elevens förmåga att förstå och kunna tillämpa sin kunskap och utveckla sitt tänkande.

Läraren ska ge ett verbalt omdöme eller ett siffervitsord i livsåskådningskunskap genom att bedöma elevernas kunnande i relation till de mål som i den lokala läroplanen fördelats årskursvis i årskurserna 3–6. Läsårsbedömningen i årskurs 6 grundar sig på de mål för undervisningen i läroämnet som fördelats för årskursen i den lokala läroplanen.

För att definiera kunskapsnivån för läsårsbetyget i årskurs 6 ska läraren använda de nationella bedömningskriterierna i livsåskådningskunskap. Eleven har uppnått målen i livsåskådningskunskap för vitsorden 5, 7, 8 eller 9 då elevens kunnande i huvudsak motsvarar den nivå av kunnande som beskrivs i kunskapskraven för vitsordet i fråga. Helhetsbedömningen av kunnandet för vitsorden 4, 6 och 10 ska bildas utgående från målen för livsåskådningskunskap och i relation till ovan nämnda kunskapskrav för läsårsbedömningen. Om eleven uppnår en bättre kunskapsnivå i något mål kan det kompensera en underkänd eller svagare prestation i något annat mål. Bedömningen av elevens arbete ska ingå i bedömningen i livsåskådningskunskap och i vitsordet som ska bildas. I beskrivningarna av kunskapskraven omfattar beskrivningen av de högre vitsorden även kunnandet för de lägre vitsorden.

Mål

Mål Föremål för bedömningen Kunskapskrav för vitsorden 5, 7, 8 och 9 i slutet av årskurs 6 i livsåskådningskunskap
M1 skapa förutsättningar för eleven att utveckla sitt etiska tänkande och sporra eleven att tillämpa etiska principer i vardagliga situationer
Mål för elevens lärande
Eleven utvecklar färdigheter i etiskt tänkande. Eleven kan tillämpa etiska principer i vardagliga situationer och i val.
Förmåga till etiskt tänkande och att tillämpa etiska principer.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven förstår centrala begrepp och principer i etiken. Eleven kan förklara och motivera hur etiska principer kan tillämpas logiskt i olika situationer.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven förstår centrala begrepp och principer i etiken. Eleven kan beskriva och motivera hur etiska principer kan tillämpas i vardagen.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan beskriva en etisk princip och ett etiskt val som ska göras i vardagen.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan under handledning beskriva någon etisk princip eller ett etiskt val som ska göras i vardagen.

M2 handleda eleven att känna igen och bedöma ett argument och motiveringar till det
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att identifiera argument och uppfatta och bedöma motiveringar för dem.
Förmåga att känna igen och bedöma argument och motiveringar

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan urskilja centrala argument med motiveringar i en diskussion och i olika texter. Eleven kan på ett mångsidigt sätt reflektera över hur relevanta motiveringarna är.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan urskilja centrala argument och motiveringar till dem i en diskussion och i en text samt reflektera över hur relevanta motiveringarna är.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan urskilja ett argument och motiveringen till det i en diskussion och en text.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan under handledning känna igen ett argument i en diskussion eller text.

M3 främja elevens förmåga att uppfatta samband mellan olika företeelser och att utveckla sitt tänkande
Mål för elevens lärande
Eleven uppfattar samband mellan olika företeelser och identifierar felaktiga slutsatser. Eleven utvecklas i sitt tänkande.
Tankefärdigheter

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven uppfattar på ett mångsidigt sätt samband mellan olika företeelser och identifierar felaktiga slutsatser. Eleven kan tillämpa dessa färdigheter i sitt tänkande.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven uppfattar samband mellan olika företeelser. Eleven kan identifiera felaktiga slutsatser och undvika sådana i sitt eget tänkande.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan uppfatta samband mellan olika företeelser och felaktiga slutsatser.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan under handledning uppfatta samband mellan olika företeelser eller felaktiga slutsatser.

M4 vägleda eleven att ta ansvar för sig själv, andra människor och naturen
Mål för elevens lärande
Eleven kan ta ansvar för sig själv, andra människor och naturen.
Kunskap om vad det innebär att ta ansvar

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan förklara och motivera vad det innebär att ta ansvar för sig själv, andra och naturen och med olika exempel beskriva vad det innebär att ta ansvar för sina egna handlingar.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan beskriva vad det innebär att ta ansvar för sig själv, andra och naturen och redogöra för vad det innebär att ta ansvar för sina egna handlingar.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan beskriva ett sätt att ta ansvar för sig själv, andra människor och naturen.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan under handledning beskriva ett sätt att ta ansvar för sig själv, andra människor eller naturen.

M5 vägleda eleven att lära känna Finlands, Europas och världens kulturarv och att förstå kulturell mångfald som fenomen
Mål för elevens lärande
Eleven bekantar sig med Finlands, Europas och världens kulturarv och förstår kulturell mångfald som fenomen.
Förmåga att tillämpa kunskaper och begrepp

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan nämna och förklara flera särdrag i anknytning till kultur i Finlands, Europas och världens kulturarv. Eleven kan beskriva gruppens eller samhällets kulturella mångfald och reflektera över dess betydelse.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan nämna och förklara några särdrag i anknytning till kultur i Finlands, Europas och världens kulturarv. Eleven kan ge exempel på kulturell mångfald i gruppen eller i samhället.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven vet att det finns olika kulturer och kan nämna en kulturell minoritet och något karakteristiskt för den. Eleven kan nämna ett kulturarv.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan under handledning nämna en kulturell minoritet. Eleven kan under handledning nämna ett kulturarv.

M6 stödja eleven att utveckla sin allmänbildning inom åskådning och kultur
Mål för elevens lärande
Eleven identifierar grundläggande särdrag i åskådningar och kulturer och identifierar och använder åskådningsrelaterade begrepp.
Förmåga att tillämpa kunskaper och begrepp

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven kan nämna några åskådningar och kulturer. Eleven kan berätta om och ge exempel på dem genom att använda åskådningsmässiga begrepp.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan nämna någon åskådning eller kultur och redogöra för den med hjälp av åskådningsmässiga begrepp.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan nämna någon åskådning eller kultur och något särdrag i anknytning till den. Eleven känner till åtminstone ett åskådningsmässigt begrepp.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan nämna någon åskådning, kultur eller något åskådningsmässigt begrepp.

M7 handleda eleven att planera och utvärdera sitt eget lärande i livsåskådning
Mål för elevens lärande
Eleven bildar sig en uppfattning om sitt eget åskådningsmässiga kunnande och ställer upp mål utgående från det. Eleven utvärderar sitt åskådningsmässiga lärande.
Förmåga att lära sig

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven ställer upp ändamålsenliga mål för sig i anknytning till sina åskådningsmässiga studier och arbetar i enlighet med dem. Eleven utvärderar på ett mångsidigt sätt hur hen når målen.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven kan ställa upp ändamålsenliga mål för sig i anknytning till sina åskådningsmässiga studier, sträva efter att arbeta i riktning mot målen och utvärdera hur de nås.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan identifiera sitt kunnande och ställa upp åtminstone ett mål för sitt eget åskådningsmässiga lärande. Under handledning planerar och utvärderar eleven sina studier.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan under handledning ställa upp ett mål för sitt eget åskådningsmässiga lärande.

MM8 uppmuntra eleven att uttrycka sin åskådning och att lyssna på andras ställningstaganden i åskådningsfrågor
Mål för elevens lärande
Eleven uttrycker sin åskådning och agerar konstruktivt i kommunikationssituationer som en i gruppen.
Sociala färdigheter och förmåga att arbeta i grupp

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven uttrycker sina åskådningsmässiga tankar eller sin identitet på ett mångsidigt sätt. Eleven agerar konstruktivt i kommunikation med andra.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven uttrycker sina åskådningsmässiga tankar eller sin identitet på ett konstruktivt sätt. Eleven agerar i positiv kommunikation med andra.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven uttrycker under handledning sina ställningstaganden i åskådningsmässiga frågor.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven lyssnar sakligt till de andras ställningstaganden i åskådningsmässiga frågor.

M9 vägleda eleven att bekanta sig med människorättsetiken som bygger på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter
Mål för elevens lärande
Eleven förstår begreppet mänskliga rättigheter. Eleven vet vad FN:s deklaration om mänskliga rättigheter är.
Kunskap om människorättsetik

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven förstår och kan förklara begreppet mänsklig rättighet. Eleven vet att FN:s universella deklaration om mänskliga rättigheter finns och kan redogöra för åtminstone tre mänskliga rättigheter. Eleven vet och kan motivera det att det finns många rättigheter för barn och kan redogöra för åtminstone tre.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven förstår begreppet mänsklig rättighet. Eleven vet att FN:s universella deklaration om mänskliga rättigheter finns och kan redogöra för två mänskliga rättigheter.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven känner till begreppet mänskliga rättigheter. Eleven vet att det finns mänskliga rättigheter och kan beskriva en central sådan. Eleven vet att det finns rättigheter för barn och kan beskriva en central sådan.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan under handledning beskriva en central barnets rättighet.

M10 uppmuntra eleven att ta initiativ och agera på ett ansvarsfullt sätt i sin omgivning
Mål för elevens lärande
Eleven vet att det finns internationellt överenskomna mål för hållbar utveckling. Eleven kan agera ansvarsfullt i sin omgivning.
Kännedom om sätt att påverka

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven vet att uppsättningen av mål för hållbar utveckling är en omfattande helhet. Eleven kan beskriva och motivera tre mål för hållbar utveckling. Eleven kan beskriva och motivera två viktiga sätt att agera ansvarsfullt i omgivningen och berätta hur man kunde ta initiativ till dem.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven vet att det finns olika mål för hållbar utveckling och kan beskriva och motivera två av dem. Eleven kan ge exempel på det ansvarsfulla i sitt eget agerande.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven kan beskriva ett mål för hållbar utveckling. Eleven kan berätta om ett sätt att agera ansvarsfullt i sin omgivning.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven kan under handledning berätta om ett sätt att agera ansvarsfullt i sin omgivning.

Innehåll

I1 Att växa till ett gott liv

Eleverna övar sig att möta andra och att respektera olika synsätt. De undersöker hur rättvisa tar sig uttryck i det dagliga livet. Man undersöker frihet och ansvar, i synnerhet tanke-, religions- och livsåskådningsfrihet. Man fördjupar sig i begreppen värde och norm. Eleverna reflekterar över jämlikhet, lycka och ett bra liv. Eleverna övar sig att förklara och motivera sin synpunkt i förhållande till andras.

I2 Olika sätt att leva

Eleverna undersöker den egna identiteten ur olika perspektiv. I undervisningen fördjupar man sig i den finländska kulturen och kulturella minoriteter samt olika livs- och världsåskådningar. Man reflekterar över till exempel vad det innebär att vara jämlik, att acceptera, att förstå, att veta, att tro och att anta. Man fördjupar sig i världens kulturarv och inser dess värde. Eleverna övar sig att förklara och motivera sin synpunkt i förhållande till olika kulturer och livsåskådningar.

I3 Grunderna för ett gemensamt liv

Eleverna fördjupar sig i grunden för att leva tillsammans genom att undersöka till exempel betydelsen av överenskommelser, löften, rättigheter och skyldigheter, jämlikhet, fred och demokrati i såväl olika vardagliga situationer i det egna livet som i större omfattning. I undervisningen fördjupar man sig i barnets rättigheter och fundera på hur de förverkligas nära och fjärran. Man övar sig att etiskt bedöma gärningar utifrån deras kontext, syfte och följder. Eleverna övar sig att förklara och motivera egna synpunkter i förhållande till förutsättningarna för att leva tillsammans.

I4 Naturen och en hållbar framtid

Eleverna fördjupar sig i olika tidsbegrepp och sätt att förklara världen och reflekterar över hur de påverkar människors liv samt över olika uppfattningar som anknyter till dem. De undersöker olika naturuppfattningar, naturens och människans framtid samt hållbar utveckling. Eleverna övar sig att förklara och motivera egna synpunkter i förhållande till världsbilden och en hållbar framtid.

eGrunder