Pingströrelsens religion

Bedömningen i religion ska vara handledande och uppmuntrande. Responsen ska uppmuntra eleven att studera och undersöka religiösa källor och deras särdrag och att själv tolka dem. I bedömningen ska man beakta olika former av skriftlig och muntlig framställning samt kunskaper som visas med hjälp av andra uttrycksformer. Det centrala är elevens förmåga att uttrycka sig själv och sina tankar. I stället för att fästa uppmärksamheten vid memorering av detaljer ska man i bedömningen uppmärksamma elevens förmåga att förstå och kunna tillämpa sin kunskap och utveckla sitt tänkande.

Läraren ska ge en verbal bedömning eller ett siffervitsord i religion genom att bedöma elevernas kunskaper i relation till målen i den lokala läroplanen. För att definiera kunskapsnivån för läsårsbetyget i årskurs 6 ska läraren använda de nationella bedömningskriterierna i religion.

Mål

Mål Föremål för bedömningen Goda kunskaper
M1 handleda eleven att fördjupa sig i religionens heliga skrifter och berättelser samt den centrala läran Eleven kan nämna källor och texter inom religionen i fråga samt beskriva det centrala innehållet i dem.
M2 handleda eleven att bekanta sig med ritualer och seder samt heliga platser och byggnader inom religionen i fråga Eleven kan med hjälp av exempel redogöra för viktiga ritualer, seder och heliga platser inom religionen i fråga och beskriva deras innebörd.
M3 hjälpa eleven att känna igen karaktäristiska drag och symbolik i religiöst språk Eleven kan ge exempel på religiöst språk och religiös symbolik.
M4 vägleda eleven att söka information om religionen i olika källor samt bedöma och använda informationen Eleven kan söka information i flera källor. Eleven övar sig att bedöma tillförlitligheten och objektiviteten i den information hen hittar.
M5 handleda eleven att utforska Finlands och Europas religiösa och konfessionella rötter och situationen i dag Eleven känner till hur religionerna har påverkat samhällenas utveckling, kultur och medier och kan ge exempel. Eleven kan i huvuddrag beskriva Finlands och Europas religiösa rötter.
M6 handleda eleven att få insikt i judendomen, kristendomen och islam och deras inflytande och historia i Europa Eleven kan beskriva huvuddragen i judendomen, kristendomen och islam och deras inbördes relationer.
M7 uppmuntra eleven att respektera det som är heligt för en själv och för andra samt att agera lämpligt i olika religiösa sammanhang och situationer Eleven vet hur man ska agera och strävar efter att agera på ett lämpligt och respektfullt sätt i olika religiösa situationer och på religiösa platser.
M8 handleda eleven i att utforska etiska normer i religionen i fråga och etiska principer som förenar olika religioner Eleven känner igen och kan nämna etiska normer i den religion som studeras samt etiska principer som förenar religioner och livsåskådningar.
M9 vägleda eleven att förstå värdena i de mänskliga rättigheterna och i synnerhet i FN:s konvention om barnets rättigheter ur individuellt och kollektivt perspektiv Eleven kan det centrala innehållet i FN:s konvention om barnets rättigheter och kan ge exempel på mänskliga rättigheter.
M10 vägleda eleven att bedöma sina val och reflektera kring de värden som påverkar dem ur ett etiskt perspektiv och med tanke på en hållbar framtid Eleven kan ge exempel på hur man skapar en hållbar framtid. Eleven kan tillämpa de etiska principerna i religionen i fråga i sina exempel.
M11 ge eleven möjligheter att diskutera etiska frågor, uttrycka sina tankar och känslor på ett konstruktivt sätt samt öva sig att motivera sina synpunkter Eleven deltar i gemensamma diskussioner, kan lyssna på andra och uttrycka sig.
M12 hjälpa och stödja eleven att utveckla och stärka en positiv syn på världen, en positiv självkänsla och tro på livet Används inte som grund för bedömningen. Eleverna handleds att som en del av självvärderingen reflektera över sina upplevelser.

Innehåll

I1 Förhållandet till den egna religionen

I undervisningen behandlas för elevens ålder lämpliga bibelberättelser om skapelsen, faserna i det israeliska folkets historia, profeterna och den första pingsten samt om den kristna församlingens uppkomst. Man bekantar sig med hur Nya testamentet blivit till. Man undersöker Bibeln som bok samt karaktäristiska drag och symbolik i religiöst språk. Man fördjupar sig i pingstkyrkans centrala läror och deras särdrag, i synnerhet läran om den heliga Anden. Man bekantar sig med begreppet karisma och reflekterar över sambandet mellan tro och handlingar. I undervisningen behandlas pingstkyrkans förhållande till vetenskap och konst. Man granskar pingströrelsens läror och principer i relation till andra kristliga kyrkor. Man granskar pingstkyrkan i Finland, pingstförsamlingarnas kyrkobyggnader samt den andliga musiken som en del av gudstjänsten, förkunnandet av evangeliet och det kristliga livet.

I2 Religionernas värld

I undervisningen behandlas den religiösa situationen i Finland och Europa i dag samt dess bakgrund. Man fäster särskilt uppmärksamhet vid kristendomens indelning i olika kyrkosamfund och vid Martin Luthers roll för reformationen. Man undersöker gemensamma drag och olikheter inom judendomen, kristendomen och islam samt religionernas betydelse för den europeiska kulturen. Man bekantar sig med religiösa samfund som finns i skolans närmiljö och med samarbetet mellan dem. I undervisningen beaktas också irreligiositet och ateism samt hur olika religioner syns i medierna och inom populärkulturen.

I3 Ett gott liv

I undervisningen utgår man från frågor som anknyter till elevens eget liv och eleven uppmuntras till etiska reflektioner. Man bekantar sig med grunderna till etiken inom kristendomen, såsom de tio budorden, samt med Jesus läror och med bergspredikan. Man bekantar sig med läran om etik inom pingströrelsen och granskar den i förhållande till andra åskådningstraditioner. I undervisningen behandlas etiska synsätt som är gemensamma för olika religioner och åskådningar. Man granskar innehållet i FN:s konvention om barnens rättigheter och reflekterar över dess betydelse och hur den uppfylls. Man reflekterar över människan som individ och hur man accepterar och värdesätter sig själv samt behandlar medkänsla och relationen mellan människan och naturen. Man bekantar sig med pingströrelsens syn på det kristna levnadssättet och reflekterar över dess betydelse både ur individens och gemenskapens samt ur ett globalt perspektiv.

eGrunder