Krishna-religion

Bedömningen i religion ska vara handledande och uppmuntrande. Responsen ska uppmuntra eleven att studera och undersöka religiösa källor och deras särdrag och att själv tolka dem. I bedömningen ska man beakta olika former av skriftlig och muntlig framställning samt kunskaper som visas med hjälp av andra uttrycksformer. Det centrala är elevens förmåga att uttrycka sig själv och sina tankar. I stället för att fästa uppmärksamheten vid memorering av detaljer ska man i bedömningen uppmärksamma elevens förmåga att förstå och kunna tillämpa sin kunskap och utveckla sitt tänkande.

Läraren ska ge en verbal bedömning eller ett siffervitsord i religion genom att bedöma elevernas kunskaper i relation till målen i den lokala läroplanen. För att definiera kunskapsnivån för läsårsbetyget i årskurs 6 ska läraren använda de nationella bedömningskriterierna i religion.

Mål

Mål Föremål för bedömningen Goda kunskaper
M1 handleda eleven att fördjupa sig i religionens heliga skrifter och berättelser samt den centrala läran Eleven kan nämna källor och texter inom religionen i fråga samt beskriva det centrala innehållet i dem.
M2 handleda eleven att bekanta sig med ritualer och seder samt heliga platser och byggnader inom religionen i fråga Eleven kan med hjälp av exempel redogöra för viktiga ritualer, seder och heliga platser inom religionen i fråga och beskriva deras innebörd.
M3 hjälpa eleven att känna igen karaktäristiska drag och symbolik i religiöst språk Eleven kan ge exempel på religiöst språk och religiös symbolik.
M4 vägleda eleven att söka information om religionen i olika källor samt bedöma och använda informationen Eleven kan söka information i flera källor. Eleven övar sig att bedöma tillförlitligheten och objektiviteten i den information hen hittar.
M5 handleda eleven att utforska Finlands och Europas religiösa och konfessionella rötter och situationen i dag Eleven känner till hur religionerna har påverkat samhällenas utveckling, kultur och medier och kan ge exempel. Eleven kan i huvuddrag beskriva Finlands och Europas religiösa rötter.
M6 handleda eleven att få insikt i judendomen, kristendomen och islam och deras inflytande och historia i Europa Eleven kan beskriva huvuddragen i judendomen, kristendomen och islam och deras inbördes relationer.
M7 uppmuntra eleven att respektera det som är heligt för en själv och för andra samt att agera lämpligt i olika religiösa sammanhang och situationer Eleven vet hur man ska agera och strävar efter att agera på ett lämpligt och respektfullt sätt i olika religiösa situationer och på religiösa platser.
M8 handleda eleven i att utforska etiska normer i religionen i fråga och etiska principer som förenar olika religioner Eleven känner igen och kan nämna etiska normer i den religion som studeras samt etiska principer som förenar religioner och livsåskådningar.
M9 vägleda eleven att förstå värdena i de mänskliga rättigheterna och i synnerhet i FN:s konvention om barnets rättigheter ur individuellt och kollektivt perspektiv Eleven kan det centrala innehållet i FN:s konvention om barnets rättigheter och kan ge exempel på mänskliga rättigheter.
M10 vägleda eleven att bedöma sina val och reflektera kring de värden som påverkar dem ur ett etiskt perspektiv och med tanke på en hållbar framtid Eleven kan ge exempel på hur man skapar en hållbar framtid. Eleven kan tillämpa de etiska principerna i religionen i fråga i sina exempel.
M11 ge eleven möjligheter att diskutera etiska frågor, uttrycka sina tankar och känslor på ett konstruktivt sätt samt öva sig att motivera sina synpunkter Eleven deltar i gemensamma diskussioner, kan lyssna på andra och uttrycka sig.
M12 hjälpa och stödja eleven att utveckla och stärka en positiv syn på världen, en positiv självkänsla och tro på livet Används inte som grund för bedömningen. Eleverna handleds att som en del av självvärderingen reflektera över sina upplevelser.

Innehåll

I1 Förhållandet till den egna religionen

I undervisningen behandlas hinduismens mångfald och de grundläggande lärorna om Krishna-medvetande, Radha–Krishna, Caitanya och Panca-tattva. Undervisningens centrala innehåll är begreppen guru, lärjungesuccessionen och ISKCON:s grundare Prabhupada. Man bekantar sig med Krishna-medvetandets heliga platser. I undervisningen undersöker man heliga skrifter, såsom Bhagavad-gita, och deras växelverkan med konst, vetenskap och kultur. Man bekantar sig med Krishna-medvetandets centrala symboler och ceremonier samt med religiösa händelser och seder, såsom bhakti-yoga, mantran och att sjunga det heliga namnet.

I2 Religionernas värld

I undervisningen reflekterar man över helighetens betydelse, religiösa seder och högtider, heliga skrifter och platser samt hur dessa värdesätts både i den egna och i andra religioner. Man bekantar sig med heliga platser och religionsutövning inom kristendomen, judendomen och islam. Man bekantar sig med den religiösa och åskådningsmässiga situationen i Finland och Europa i dag och man fäster uppmärksamhet vid Krishna-medvetandets och hinduismens historia och nuläge. I undervisningen behandlas begreppet religionsdialog och man fäster uppmärksamhet vid hur olika teman som berör religion behandlas i medierna och inom populärkulturen.

I3 Ett gott liv

I undervisningen fördjupar man sig i Krishna-medvetandets grundvärderingar såsom renhet, självdisciplin, barmhärtighet och sanningsenlighet. Man undersöker lärorna om dharma och samsara. Man reflekterar över Krishna-medvetandets läror om sambandet mellan själen, naturen och Gud samt om livets viktigaste värderingar såsom tålamod, ödmjukhet och osjälviskhet samt att man respekterar alla. Man reflekterar över hur man ska handla i världen för att uppnå det önskade målet utan att belasta andra människor och naturen. I undervisningen behandlas etiska principer som är gemensamma för olika religioner och åskådningar, globalt ansvar samt FN:s konvention om barnens rättigheter.

eGrunder