Bahá’í-religion

Bedömningen i religion ska vara handledande och uppmuntrande. Responsen ska uppmuntra eleven att studera och undersöka religiösa källor och deras särdrag och att själv tolka dem. I bedömningen ska man beakta olika former av skriftlig och muntlig framställning samt kunskaper som visas med hjälp av andra uttrycksformer. Det centrala är elevens förmåga att uttrycka sig själv och sina tankar. I stället för att fästa uppmärksamheten vid memorering av detaljer ska man i bedömningen uppmärksamma elevens förmåga att förstå och kunna tillämpa sin kunskap och utveckla sitt tänkande.

Läraren ska ge en verbal bedömning eller ett siffervitsord i religion genom att bedöma elevernas kunskaper i relation till målen i den lokala läroplanen. För att definiera kunskapsnivån för läsårsbetyget i årskurs 6 ska läraren använda de nationella bedömningskriterierna i religion.

Mål

Mål Föremål för bedömningen Goda kunskaper
M1 handleda eleven att fördjupa sig i religionens heliga skrifter och berättelser samt den centrala läran Eleven kan nämna källor och texter inom religionen i fråga samt beskriva det centrala innehållet i dem.
M2 handleda eleven att bekanta sig med ritualer och seder samt heliga platser och byggnader inom religionen i fråga Eleven kan med hjälp av exempel redogöra för viktiga ritualer, seder och heliga platser inom religionen i fråga och beskriva deras innebörd.
M3 hjälpa eleven att känna igen karaktäristiska drag och symbolik i religiöst språk Eleven kan ge exempel på religiöst språk och religiös symbolik.
M4 vägleda eleven att söka information om religionen i olika källor samt bedöma och använda informationen Eleven kan söka information i flera källor. Eleven övar sig att bedöma tillförlitligheten och objektiviteten i den information hen hittar.
M5 handleda eleven att utforska Finlands och Europas religiösa och konfessionella rötter och situationen i dag Eleven känner till hur religionerna har påverkat samhällenas utveckling, kultur och medier och kan ge exempel. Eleven kan i huvuddrag beskriva Finlands och Europas religiösa rötter.
M6 handleda eleven att få insikt i judendomen, kristendomen och islam och deras inflytande och historia i Europa Eleven kan beskriva huvuddragen i judendomen, kristendomen och islam och deras inbördes relationer.
M7 uppmuntra eleven att respektera det som är heligt för en själv och för andra samt att agera lämpligt i olika religiösa sammanhang och situationer Eleven vet hur man ska agera och strävar efter att agera på ett lämpligt och respektfullt sätt i olika religiösa situationer och på religiösa platser.
M8 handleda eleven i att utforska etiska normer i religionen i fråga och etiska principer som förenar olika religioner Eleven känner igen och kan nämna etiska normer i den religion som studeras samt etiska principer som förenar religioner och livsåskådningar.
M9 vägleda eleven att förstå värdena i de mänskliga rättigheterna och i synnerhet i FN:s konvention om barnets rättigheter ur individuellt och kollektivt perspektiv Eleven kan det centrala innehållet i FN:s konvention om barnets rättigheter och kan ge exempel på mänskliga rättigheter.
M10 vägleda eleven att bedöma sina val och reflektera kring de värden som påverkar dem ur ett etiskt perspektiv och med tanke på en hållbar framtid Eleven kan ge exempel på hur man skapar en hållbar framtid. Eleven kan tillämpa de etiska principerna i religionen i fråga i sina exempel.
M11 ge eleven möjligheter att diskutera etiska frågor, uttrycka sina tankar och känslor på ett konstruktivt sätt samt öva sig att motivera sina synpunkter Eleven deltar i gemensamma diskussioner, kan lyssna på andra och uttrycka sig.
M12 hjälpa och stödja eleven att utveckla och stärka en positiv syn på världen, en positiv självkänsla och tro på livet Används inte som grund för bedömningen. Eleverna handleds att som en del av självvärderingen reflektera över sina upplevelser.

Innehåll

I1 Förhållandet till den egna religionen

I undervisningen behandlas bahá’í-trons lära om att meningen med människans existens är att känna och tillbedja Gud, vilket i första hand sker genom att tjäna mänskligheten. Man bekantar sig med bahá’í-samfundets strävanden och verksamhet med vilka man främjar tjänandets kultur samt ett psykiskt, moraliskt, socialt och fysiskt välbefinnande, i synnerhet på gräsrotsnivå. Man granskar bahá’í-trons uppfattning om mänsklighetens historia som en kontinuerligt pågående bildningsprocess samt läran om att den utveckling som Gud avsett att mänskligheten ska genomgå är en fostrande process, som har blivit till av mänsklighetens stora lärofäder såsom Krishna, Buddha, Zarathustra, Abraham, Moses, Kristus, Muhammed, Báb och Bahá’u’lláh. Man reflekterar över heligheten som begrepp och hur heligheten tar sig uttryck i naturen, människan och de stora lärofädernas liv och läror. Man bekantar sig med de viktigaste källorna inom bahá’í-tron samt med Bábs, Bahá’u’lláhs och ‘Abdu’l-Bahás livsverk. Man granskar Bahá’u’lláhs centrala läror, lagar och förbud. Man granskar bahá’í-skrifterna och strävar efter att bilda sig en uppfattning om deras grundtanke. Man bekantar sig med sätten att läsa och återge bahá’í-skrifterna. Man bekantar sig med bönens och meditationens betydelse inom bahá’í-tron. Man bekantar sig också med bahá’í-trons heliga platser, vallfärdsmål, bahá’í-samfundets världscentrum i Haifa i Israel och med bahá’í-tempel på olika håll i världen.

I2 Religionernas värld

I undervisningen granskas bakgrunden till åskådningar och religioner i Finland och Europa och situationen i dag i huvuddrag. Man bekantar sig med de centrala gestalterna, lärorna och berättelserna i judendomen, kristendomen och islam. Man bekantar sig med religiösa samfund i skolans närhet och med deras heliga platser. Man reflekterar över helighetens betydelse i olika religioner och hur man agerar respektfullt i olika religiösa sammanhang. Man undersöker etiska principer som är gemensamma för olika religioner samt de karaktäristiska dragen och symboliken i religiöst språk. I undervisningen handleds eleverna att söka information om religioner ur olika källor och att utvärdera informationskällorna och informationens tillförlitlighet. I undervisningen fäster man uppmärksamhet vid hur teman som berör religion behandlas i medierna och inom populärkultur.

I3 Ett gott liv

I undervisningen granskas den gyllene regeln som en allmän etisk princip som förenar religioner. I undervisningen behandlas människovärdet och att respektera livet, med utgångspunkt i bahá’í-trons etiska principer och FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna. I undervisningen behandlas FN:s konvention om barnens rättigheter och dess betydelse. Man reflekterar över hur man värnar om naturen med beaktande av bahá’í-trons etiska principer, globala miljöproblem och utmaningar som berör hållbar utveckling. Man granskar bahá’í-trons syn på religionens betydelse för ett gott liv och uppfattningen om moral som en medvetenhet om en högre makt, Gud. I undervisningen behandlas bahá’í-trons lära om det andliga, rationella och djuriska i människans väsen. Man reflekterar över vilken betydelse beslutsamhet, gemensam vilja och rådplägning samt systematiska handlingar har för att uppnå ädla mål. Man bekantar sig med bahá’í-trons tankesätt som berör rådplägning och gemensamt beslutsfattande och man reflekterar över betydelsen av att förbinda sig till gemensamma beslut. Eleverna övar på att utforma och ställa frågor och söka efter svar med hjälp av principerna för rådplägning.

eGrunder