Samhällslära

I undervisningen i samhällslära ska man genom bedömning och respons av lärandet handleda och uppmuntra eleverna att agera aktivt och konstruktivt i den egna närmiljön och att tillämpa sina samhällskunskaper och -färdigheter i praktiken. I bedömningen ska läraren beakta olika sätt att arbeta och producera. Uppmärksamhet ska fästas vid hur väl eleven behärskar sina samhällskunskaper och -färdigheter.

Läraren ska ge ett verbalt omdöme eller ett siffervitsord i samhällslära genom att bedöma elevernas kunnande i relation till de mål som i den lokala läroplanen fördelats årskursvis i årskurserna 4–6. Läsårsbedömningen i årskurs 6 grundar sig på de mål för undervisningen i läroämnet som fördelats för årskursen i den lokala läroplanen.

För att definiera kunskapsnivån för läsårsbetyget i årskurs 6 ska läraren använda de nationella bedömningskriterierna i samhällslära. Eleven har uppnått målen i samhällslära för vitsorden 5, 7, 8 eller 9 då elevens kunnande i huvudsak motsvarar den nivå av kunnande som beskrivs i kunskapskraven för vitsordet i fråga. Helhetsbedömningen av kunnandet för vitsorden 4, 6 och 10 ska bildas utgående från målen för läroämnet samhällslära och i relation till ovan nämnda kunskapskrav för läsårsbedömningen. Om eleven uppnår en bättre kunskapsnivå i något mål kan det kompensera en underkänd eller svagare prestation i något annat mål. Bedömningen av elevens arbete ska ingå i läsårsbedömningen i samhällslära och i vitsordet som ska bildas.

Med tanke på studieframgången är det viktigt att eleven har en uppfattning om hur det omgivande samhället fungerar, ser sig själv som en del av medborgarsamhället och är medveten om sitt ansvar och sina möjligheter att påverka.

Mål

Mål Föremål för bedömningen Kunskapskrav för vitsorden 5, 7, 8 och 9 i slutet av årskurs 6 i samhällslära
Betydelse, värderingar och attityder
M1 väcka elevens intresse för det omgivande samhället och för samhällslära som vetenskap
Mål för elevens lärande
Eleven intresserar sig för det omgivande samhället och för samhällslära som vetenskap.
M2 stödja eleven att öva sin etiska omdömesförmåga i olika mänskliga, samhälleliga och ekonomiska frågor
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att öva sin etiska omdömesförmåga i mänskliga, samhälleliga och ekonomiska frågor.
Att inhämta kunskaper och färdigheter som behövs i samhället och förståelse för samhällsfrågor
M3 stödja eleven att uppfatta sig själv som en individ och medlem i olika grupper och handleda eleven att förstå betydelsen av de mänskliga rättigheterna och jämlikhet samt att känna till grunderna för rättssystemet
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att uppfatta sig själv som en individ och medlem i olika grupper, att förstå betydelsen av de mänskliga rättigheterna och jämlikhet samt att känna till grunderna för rättssystemet.
Förmåga att reflektera över gemensamma spelregler och principen om lika värde

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven redogör för den betydelse gemensamma spelregler, rättsväsendet och mänskliga rättigheter har för hur samhället fungerar och för dess medlemmar.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven förklarar betydelsen av gemensamma spelregler också i praktiken. Eleven kan motivera varför de mänskliga rättigheterna är betydelsefulla och varför ett rättsväsende behövs. Eleven ger exempel på hur rättssystemet fungerar.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven berättar varför gemensamma spelregler behövs. Eleven beskriver betydelsen av jämlikhet och mänskliga rättigheter. Eleven ger ett exempel på hur rättssystemet fungerar.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven ger exempel på gemensamma spelregler. Eleven känner igen saker i vardagen i anknytning till de mänskliga rättigheterna och jämlikhet. Eleven känner under handledning igen centrala rättsliga principer.

M4 handleda eleven att analysera mediernas roll och betydelse i den egna vardagen och i samhället
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig uppfatta medias roll och betydelse i den egna vardagen och i samhället.
Förmåga att uppfatta mediernas roll

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven redogör för mediers olika sätt att påverka i samhället och granskar användningen av media och mediers betydelse kritiskt.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven beskriver vilken betydelse media har i hens eget liv och hur olika medier kan användas för att påverka.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven ger exempel på olika sätt på vilka media påverkar hens eget liv och i samhället.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven uppfattar hur media påverkar hens eget liv.

M5 hjälpa eleven att inse betydelsen av arbete och entreprenörskap i närmiljön
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig förstå betydelsen av arbete och entreprenörskap i närmiljön.
Förmåga att förstå betydelsen av arbete och entreprenörskap

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven analyserar betydelsen av lönearbete och entreprenörskap i sin närmiljö.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven beskriver betydelsen av arbete och entreprenörskap som utkomstkälla för familjen.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven ger exempel på drag i lönearbete och entreprenörskap och nämner yrken som representerar dem.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven uppfattar skillnaderna mellan lönearbete och entreprenörskap.

M6 handleda eleven att förstå att information om samhällsfrågor som produceras av olika aktörer förmedlar olika värderingar och perspektiv och har olika syften
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att förstå att det finns olika värderingar, perspektiv och syften i anknytning till information om samhällsfrågor.
Förmåga att uppfatta olika värderingar, perspektiv och syften

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven förklarar med hjälp av exempel hur samhällsinformation som produceras av olika aktörer anknyter till olika värderingar, perspektiv och syften.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven ger exempel på olika perspektiv och syften i anknytning till samhällsinformation som produceras av olika aktörer.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven uppfattar att information om samhällsfrågor som produceras av olika aktörer innehåller olika perspektiv och har olika syften.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven uppfattar under handledning att olika aktörer som producerar information om samhällsfrågor har olika perspektiv.

Att implementera kunskaper om samhället
M7 uppmuntra eleven att öva grundläggande demokratiska färdigheter att påverka och att diskutera olika åsikter konstruktivt
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig grundläggande färdigheter att påverka på ett demokratiskt sätt och att diskutera olika åsikter konstruktivt.
Förmåga att tillämpa grundläggande färdigheter i att påverka på ett demokratiskt sätt samt samhällskunskaper och -färdigheter i praktiken.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven tillämpar principer och färdigheter som gäller i en demokratisk gemenskap på ett mångsidigt sätt. Eleven utvärderar sitt eget och gemenskapens sätt att agera ur perspektivet att påverka på ett demokratiskt sätt.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven tillämpar principer och färdigheter som gäller i en demokratisk gemenskap, till exempel att lyssna, ta ställning, förbinda sig till majoritetsbeslut samt att påverka i närmiljön.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven använder några sätt att påverka på ett demokratiskt sätt. Eleven lyssnar på andra och motiverar sina egna åsikter.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven känner till att i en demokrati har hen möjlighet att påverka i frågor som berör hen själv och andra samhällsmedlemmar. Eleven ger ett exempel på ett sätt att påverka.

M8 hjälpa eleven att förstå grunderna för sin egen penninganvändning och sina egna konsumtionsval och öva färdigheter som anknyter till dem
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att förstå grunderna för sin egen penninganvändning och sina egna konsumtionsval samt färdigheter som anknyter till dem.
Förmåga att tillämpa grunderna för penninganvändning och egna konsumtionsval

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven redogör för vilken inverkan individens penninganvändning och konsumtion har på närgemenskapen, miljön och samhället.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven utvärderar olika sätt att använda pengar och lösningar i anknytning till konsumtion och berättar om hur hens konsumtionsbeslut inverkar på andra människor och miljön.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven ger exempel på effekter av hållbar penninganvändning och konsumtionsval.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven ger exempel på konsumtion och sparande.

M9 uppmuntra eleven att delta i olika samhällsaktiviteter och öva sig i medieanvändning på ett säkert och samhällsmedvetet sätt
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig att delta i olika samhällsaktiviteter och använda media på ett säkert och samhällsmedvetet sätt.
Deltagande och mediekompetens

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 9
Eleven utvärderar olika sätt att använda medier ur säkerhetsperspektiv och ur perspektiv att påverka.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 8
Eleven reflekterar över säkerhetsaspekter i anknytning till att använda medier och att använda medier som verktyg för att tänka och handla i samhällsfrågor.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 7
Eleven ger exempel på säkra sätt att använda media och känner till risker i anknytning till att använda media. Eleven ger exempel på sätt att använda media som ett medel för att tänka och handla i samhällsfrågor.

Beskrivning av kunnandet för vitsordet 5
Eleven ger ett exempel på ett säkert sätt att använda media. Eleven kan under handledning ge ett exempel på att använda media som ett medel på samhällsaktivitet.

Innehåll

I1 Vardagskompetens och kontroll över det egna livet

Eleverna får insikt i hur samhället fungerar ur individens, familjens och närmiljöns synvinkel. Man funderar på hur var och en själv kan påverka tryggheten och trivseln i närmiljön. Dessutom fördjupar sig eleverna i arbete, yrken, egen penninganvändning och egen ekonomi samt ansvarsfull konsumtion i vardagliga situationer.

I2 Ett demokratiskt samhälle

Eleverna bekantar sig med olika slag av samhällsgrupper i närmiljön och med deras rättigheter och skyldigheter, och övar sig i att fatta gemensamma beslut. De får även kunskap om demokratiska värden och grundprinciper, såsom mänskliga rättigheter, jämlikhet och jämställdhet. Därtill behandlas olika kulturer och minoritetsgrupper i Finland.

I3 Aktivt medborgarskap och påverkan

Eleverna utforskar och tränar demokratisk kompetens och samhällsmedverkan i praktiken, det vill säga sådan kompetens som behövs för att kunna delta i olika grupper, till exempel i klassen, i skolan, på fritiden, inom ramen för olika fritidssysselsättningar och föreningar, i medier och i ekonomiska sammanhang. De övar sig också i att samarbeta med aktörer i närmiljön.

I4 Ekonomisk verksamhet

Eleverna undersöker ekonomisk verksamhet och dess betydelse. De fördjupar sig i hur man förtjänar, använder och sparar pengar och i hållbar konsumtion. Dessutom får de i praktiska situationer kunskap om ekonomisk verksamhet i närmiljön via företag, arbetsplatser och serviceproducenter.

eGrunder