Pingströrelsens religion

Bedömningen av lärande ska vara handledande och uppmuntrande. Mångsidig respons ges i samband med arbetet och gemensamma diskussioner. Responsen ska utveckla elevernas samarbetsförmåga och uppmuntra dem att uttrycka sina tankar. Eleverna ska i undervisningen ges utrymme och uppmuntras att ifrågasätta och ställa frågor samt att motivera sina åsikter och lyssna på andras synpunkter. Mångsidiga arbetssätt ger eleverna möjligheter att visa och själva ge akt på sina framsteg och kunskaper.

Centrala föremål för bedömningen och responsen med tanke på lärprocessen i religion är följande

  • framsteg i att känna igen och namnge fenomen som rör livsåskådning i sin närmiljö
  • framsteg i förmågan att arbeta i grupp
  • framsteg i förmågan att uttrycka tankar och lyssna på andra.

Mål

Mål
M1 väcka elevens intresse för religionsundervisningen och handleda eleven att förstå sin egen familjs religiösa och konfessionella bakgrund
M2 vägleda eleven att få insikt i centrala begrepp, berättelser och symboler i religionen i fråga
M3 handleda eleven att utforska det religiösa året, religiösa högtider och seder
M4 sporra eleven att lära känna seder och högtider i religioner och livsåskådningar som förekommer i klassen, skolan och närmiljön
M5 uppmuntra eleven att identifiera och uttrycka sina tankar och känslor
M6 vägleda eleven att handla rättvist, leva sig in i andras situation och att respektera andras tankar och övertygelser samt mänskliga rättigheter
M7 handleda eleven att tänka etiskt och att inse vad det innebär att ta ansvar för sig själv, sin grupp, miljön och naturen
M8 ge eleven möjligheter att öva sig att framföra och motivera sina åsikter samt att lyssna på och förstå olika åsikter

Innehåll

I1 Förhållandet till den egna religionen

Undervisningen inleds med att man bekantar sig med religioner och åskådningar inom elevens egen familj och släkt och man tar respektfullt hänsyn till olika familjer. Man bekantar sig med pingströrelsen genom den egna familjen. Man behandlar högtider som firas under årets och levnadsloppets gång inom pingströrelsen och inom andra kyrkosamfund. Man reflekterar över vilka olika traditioner det finns i familjerna. Man undersöker kristendomens centrala innehåll och begrepp såsom Gud, Bibeln, tro, dop och församling. Man bekantar sig med Bibelns berättelser om Jesus liv och centrala lärdomar. Man bekantar sig med kristen symbolik och med bönehuset som samlingsplats.

I2 Religionernas värld

Man bekantar sig med religioner, kyrkosamfund och väckelserörelser som finns i skolgemenskapen och i skolans närmiljö samt med deras traditioner och högtider. I undervisningen beaktas även irreligiositet och irreligiösa högtider. I undervisningen behandlar man kyrkor och bönehus som finns i närmiljön.

I3 Ett gott liv

I undervisningen bekantar man sig med den gyllene regeln och de tio budorden samt med deras betydelse som grund för ett gott liv inom kristendomen. Man reflekterar över frågor som berör elevernas vardag och kopplar dem till utvalda bibelberättelser. Man reflekterar över sina egna handlingar och följderna av dem samt ansvaret för andra människor, för miljön och för naturen. Man behandlar frågor som berör födelse och död och granskar dem ur ett kristet perspektiv. Man bekantar sig med FN:s konvention om barnens rättigheter och reflekterar över barnets rättigheter och skyldigheter som en familjemedlem och en medlem av skolgemenskapen. Man reflekterar över människovärdet och respekt för livet. Eleven uppmuntras till att identifiera och uttrycka sina känslor samt att leva sig in i någon annans situation och att acceptera olikheter.

eGrunder