Bahá’í-religion

Bedömningen av lärande ska vara handledande och uppmuntrande. Mångsidig respons ges i samband med arbetet och gemensamma diskussioner. Responsen ska utveckla elevernas samarbetsförmåga och uppmuntra dem att uttrycka sina tankar. Eleverna ska i undervisningen ges utrymme och uppmuntras att ifrågasätta och ställa frågor samt att motivera sina åsikter och lyssna på andras synpunkter. Mångsidiga arbetssätt ger eleverna möjligheter att visa och själva ge akt på sina framsteg och kunskaper.

Centrala föremål för bedömningen och responsen med tanke på lärprocessen i religion är följande

  • framsteg i att känna igen och namnge fenomen som rör livsåskådning i sin närmiljö
  • framsteg i förmågan att arbeta i grupp
  • framsteg i förmågan att uttrycka tankar och lyssna på andra.

Mål

Mål
M1 väcka elevens intresse för religionsundervisningen och handleda eleven att förstå sin egen familjs religiösa och konfessionella bakgrund
M2 vägleda eleven att få insikt i centrala begrepp, berättelser och symboler i religionen i fråga
M3 handleda eleven att utforska det religiösa året, religiösa högtider och seder
M4 sporra eleven att lära känna seder och högtider i religioner och livsåskådningar som förekommer i klassen, skolan och närmiljön
M5 uppmuntra eleven att identifiera och uttrycka sina tankar och känslor
M6 vägleda eleven att handla rättvist, leva sig in i andras situation och att respektera andras tankar och övertygelser samt mänskliga rättigheter
M7 handleda eleven att tänka etiskt och att inse vad det innebär att ta ansvar för sig själv, sin grupp, miljön och naturen
M8 ge eleven möjligheter att öva sig att framföra och motivera sina åsikter samt att lyssna på och förstå olika åsikter

Innehåll

I1 Förhållandet till den egna religionen

I undervisningen reflekterar man över hur bahá’í-tron påverkar familjens vardag samt människornas handlingar och val. I undervisningen bekantar sig eleven med bahá’í-trons lära om att meningen med människans existens är att känna och tillbedja Gud, vilket i första hand förverkligas genom att tjäna mänskligheten. I undervisningen behandlas bahá’í-trons årskalender, helgdagar och de högtider som firas i samband med dem.

I2 Religionernas värld

I undervisningen bekantar man sig med religionerna som finns i skolgemenskapen och i skolans närmiljö och med deras viktigaste seder och högtider. Man fäster också uppmärksamhet vid religionernas mångfald och vid irreligiositet. Man reflekterar över hur man bemöter olikheter. Man bekantar sig med bahá’í-trons uppfattning om mänsklighetens historia som en enhetlig bildningsprocess som alla världsreligioner har bidragit till och där bahá’í-tron har sin egen roll. I undervisningen behandlas hur man inom bahá’í-tron värdesätter Kristus och Muhammed samt andra centrala gestalter i världsreligionerna. Man bekantar sig med bahá’í-samfundets verksamhet där man på gräsrotsnivå främjar tjänandets kultur.

I3 Ett gott liv

Undervisningen inleds med att man reflekterar över elevernas livsfrågor och betraktar dem ur bahá’í-trons perspektiv. Man reflekterar över religion som en helhet som ger livet mening. Man bekantar sig med bahá’í-trons lära om principerna för hur man behandlar andra människor. Man reflekterar över självdisciplin och förmågan till självreglering som en del av ett moraliskt uppförande. Man reflekterar över människovärdet och dess okränkbarhet, över att respektera naturen och djuren samt över människans eget ansvar för sina handlingar och sitt liv. I undervisningen granskas bahá’í-trons uppfattning om att förutsättningarna för ett gott liv ligger i människans handlingar för sitt eget och familjens väl samt för att tjäna gemenskapen och mänskligheten. Man bekantar sig med principerna för rådplägning inom bahá’í-tron med hjälp av någon vardaglig situation. Man reflekterar över FN:s konvention om barnens rättigheter och dess betydelse i elevens eget liv.

eGrunder