Samiska, A1-lärokurs

Syftet med bedömningen under läsåret är i första hand att handleda lärandet med hjälp av uppmuntrande respons. Lärarens respons ger eleverna möjlighet att bli medvetna om målen för lärandet samt om sina egna kunskaper och hur de kan utvecklas. För att studierna ska framskrida är det viktigt att läraren ger eleverna möjlighet att visa sina kunskaper på olika sätt. Eleverna övar med hjälp av lärarens handledning sina kunskaper i själv- och kamratbedömning som en del av språkstudierna.

I slutet av läsåret ska läraren ge en verbal bedömning eller ett siffervitsord i A1-språket som baserar sig på lärarens iakttagelser av elevernas kunskaper i relation till samtliga mål som ställts upp i läroplanen. Då läraren bedömer elevernas lärande ska hen se till att eleverna har möjlighet att visa sina kunskaper på olika sätt.

Mål

Mål
M1 Eleven bekantar sig med olika språk och kulturer i skolan, närmiljön och i Finland. Eleven handleds att känna igen målspråket och kunna skilja det från andra språk.
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig iaktta språklig och kulturell mångfald i sin vardag samt lär sig känna igen målspråket och skilja det från andra språk hen kan. (används inte som bedömningsgrund)
M2 Handleda eleven att värdesätta sin egen språkliga bakgrund samt språklig och kulturell mångfald.
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig värdesätta sin egen språkliga bakgrund och olika språk och kulturer. (används inte som bedömningsgrund)
M3 Erbjuda eleven möjligheter att samarbeta med andra och fungera i grupp.
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig samarbeta och fungera i grupp med andra.
M4 Handleda eleven att göra iakttagelser om språket och språkbruket och utveckla sin språkliga slutledningsförmåga.
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig gissa och härleda ords och uttrycks betydelser samt att göra iakttagelser om språket och språkbruket. (används inte som bedömningsgrund)
M5 Eleverna bekantar sig tillsammans med olika sätt att lära sig språk och prövar vilka sätt att lära sig som passar dem själva bäst. Eleverna övar tillsammans att ställa upp mål för sina språkstudier.
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig känna igen, pröva på och öva samt använda olika färdigheter för språkstudier.
M6 Uppmuntra eleven att använda språket på ett mångsidigt sätt i olika kommunikationssituationer.
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig använda språket i några ofta återkommande rutinmässiga kommunikationssituationer med stöd av sin samtalspartner.
M7 Handleda eleven att använda olika non-verbala tillvägagångssätt samt olika sätt för att härleda ords betydelse. Uppmuntra eleven att uttrycka sina egna iakttagelser och sina svårigheter att förstå budskapet.
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig använda non-verbala hjälpmedel, till exempel gester, miner, ordförråd och digitala färdigheter för att klara av kommunikationssituationer. Eleverna lär sig gissa eller härleda enskilda ords betydelse. Eleven lär sig uttrycka att hen har förstått budskapet. Eleven lär sig framföra sina egna iakttagelser.
M8 Uppmuntra eleven att använda språket på ett för kommunikationssituationen och kulturen lämpligt sätt.
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig använda ett antal för språket och kulturen vanliga artighetsfraser.
M9 Handleda eleven att förstå målspråkets vanligaste ord och uttryck i kommunikationssituationer som är bekanta för eleven.
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig förstå ett antal ord och uttryck som hen hör och ser.
M10 Handleda eleven att i olika situationer som är bekanta för eleven använda de vanligaste orden och uttrycken på målspråket, särskilt i tal, samt att träna uttalet.
Mål för elevens lärande
Eleven lär sig använda de vanligaste orden och uttrycken samt att uttala dem förståeligt.

Innehåll

Kulturell mångfald och språklig medvetenhet

I1 I undervisningen reflekterar man tillsammans över vilka språk som talas i skolan, närmiljön samt i Finland och man bekantar sig med de olika kulturerna. Eleverna diskuterar vilka likheter och olikheter det finns mellan olika språk.

Kulturell mångfald och språklig medvetenhet

I2 Eleverna funderar tillsammans på den språkliga och kulturella mångfaldens betydelse och värde för olika gemenskaper.

Färdigheter för språkstudier

I3 Eleverna övar att samarbeta och arbeta parvis och i grupper.

Färdigheter för språkstudier

I4 I undervisningen iakttar man huvudsakligen talat språk. Eleverna övar på att härleda ords betydelse utifrån kontexten, allmänbildningen eller andra språkkunskaper.

Färdigheter för språkstudier

I5 Eleverna diskuterar och funderar hur och på vilka olika sätt man kan lära sig språk. Eleverna övar olika sätt att lära sig språk. Eleverna övar på att utvärdera både sina egna och sina klasskamraters språkkunskaper med hjälp av till exempel den europeiska språkportfolion.

Växande språkkunskap, förmåga att kommunicera

I6 Innehållet väljs utgående från elevernas vardag och intressen. Innehållet väljs tillsammans med eleverna. En central del av innehållet i undervisningen är att använda språket för olika syften, till exempel för att hälsa, säga adjö, berätta om sig själv samt för olika situationer i vardagen. Eleverna tränar ett artigt språkbruk i olika kommunikationssituationer. Som en del av kommunikationen tränar eleverna ordförråd samt strukturer och fraser till exempel med hjälp av sång, lek, drama och spelifiering.

Växande språkkunskap, förmåga att kommunicera

I7 I undervisningen diskuterar och funderar man över hur man ska agera om man endast har ringa kunskaper i ett språk. Eleverna övar att använda olika hjälpmedel för att kommunicera, till exempel att använda gester och att rita. Eleverna övar att härleda ords betydelse utifrån kontexten, allmänbildningen eller andra språkkunskaper. Eleverna lär sig uttryck som behövs då det uppstår svårigheter med att förstå budskapet.

Växande språkkunskap, förmåga att kommunicera

I8 Eleven får vänja sig vid att använda de för språket och kulturen vanligaste artighetsfraserna i vardagliga kommunikationssituationer, till exempel för att hälsa, säga adjö, tacka och be om hjälp. Eleverna övar på olika naturliga sätt att reagera i kommunikationssituationer.

Växande språkkunskap, förmåga att tolka texter

I9 Innehållet väljs utgående från elevernas vardag och egna intressen. Innehållet väljs tillsammans med eleverna. Eleverna får i första hand ta del av talade texter och så småningom även skrivna texter samt språket som hörs och syns i vardagen. Eleverna övar på målspråkets uttal, betoning av ord och satsbetoning samt talrytm och intonation. Eleverna övar att förstå språket med hjälp av till exempel sång, lek, ramsor, berättelser och bilder.

Växande språkkunskap, förmåga att producera texter

I10 Innehållet väljs utgående från elevernas vardag och egna intressen. Innehållet väljs tillsammans med eleverna. Eleverna övar mycket och på ett mångsidigt sätt målspråkets uttal, betoning av ord och satsbetoning samt talrytm och intonation. Eleverna övar ord och satsstrukturer som en del av kommunikationen i situationer som är bekanta för eleverna med hjälp av till exempel bilder, sång, lek, ramsor, berättelser, drama och spelifiering. Eleverna ges så småningom möjlighet att öva sig att skriva.

eGrunder