Buddhistisk religion

Bedömningen av lärande ska vara handledande och uppmuntrande. Mångsidig respons ges i samband med arbetet och gemensamma diskussioner. Responsen ska utveckla elevernas samarbetsförmåga och uppmuntra dem att uttrycka sina tankar. Eleverna ska i undervisningen ges utrymme och uppmuntras att ifrågasätta och ställa frågor samt att motivera sina åsikter och lyssna på andras synpunkter. Mångsidiga arbetssätt ger eleverna möjligheter att visa och själva ge akt på sina framsteg och kunskaper.

Centrala föremål för bedömningen och responsen med tanke på lärprocessen i religion är följande

  • framsteg i att känna igen och namnge fenomen som rör livsåskådning i sin närmiljö
  • framsteg i förmågan att arbeta i grupp
  • framsteg i förmågan att uttrycka tankar och lyssna på andra.

Mål

Mål
M1 väcka elevens intresse för religionsundervisningen och handleda eleven att förstå sin egen familjs religiösa och konfessionella bakgrund
M2 vägleda eleven att få insikt i centrala begrepp, berättelser och symboler i religionen i fråga
M3 handleda eleven att utforska det religiösa året, religiösa högtider och seder
M4 sporra eleven att lära känna seder och högtider i religioner och livsåskådningar som förekommer i klassen, skolan och närmiljön
M5 uppmuntra eleven att identifiera och uttrycka sina tankar och känslor
M6 vägleda eleven att handla rättvist, leva sig in i andras situation och att respektera andras tankar och övertygelser samt mänskliga rättigheter
M7 handleda eleven att tänka etiskt och att inse vad det innebär att ta ansvar för sig själv, sin grupp, miljön och naturen
M8 ge eleven möjligheter att öva sig att framföra och motivera sina åsikter samt att lyssna på och förstå olika åsikter

Innehåll

I1 Förhållandet till den egna religionen

Undervisningen inleds med att man behandlar religioner och åskådningar inom elevens egen familj och släkt, och man reflekterar över buddhismens betydelse i elevens närmaste krets. Man bekantar sig inledningsvis med olika former av buddhism. Eleven bekantar sig med centrala högtider som firas under årets gång och med ceremonier som anknyter till människans levnadslopp. I undervisningen behandlas centrala buddhistiska begrepp och symboler samt olika övningar, såsom meditation och upprepning av mantran. Man bekantar sig i form av berättelser med de buddhistiska lärorna och med Buddhas liv.

I2 Religionernas värld

I undervisningen bekantar man sig med religionerna som finns i närmiljön och med deras viktigaste seder och högtider. I undervisningen fäster man också uppmärksamhet vid religionernas mångfald och vid irreligiositet. Man reflekterar över hur man accepterar olikheter och respekterar andra, både när det gäller buddhistiska traditioner samt andra religioner och irreligiositet.

I3 Ett gott liv

I undervisningen reflekterar man över vad respekt för livet och naturen samt välbefinnandet hos levande varelser innebär. Man reflekterar över frågor som hör ihop med människans födelse och död och dessa betraktas ur ett buddhistiskt perspektiv. I undervisningen behandlas etiska övningar inom buddhismen, medkänsla, meditativa tillstånd och begreppet visdom. Man bekantar sig med de buddhistiska lärorna om karma, återfödelse, samband mellan orsak och verkan och det ömsesidiga beroendet som präglar existensen. Man bekantar sig med barnens rättigheter och reflekterar över deras betydelse i elevens eget liv.

eGrunder