Adventistisk religion

Bedömningen av lärande ska vara handledande och uppmuntrande. Mångsidig respons ges i samband med arbetet och gemensamma diskussioner. Responsen ska utveckla elevernas samarbetsförmåga och uppmuntra dem att uttrycka sina tankar. Eleverna ska i undervisningen ges utrymme och uppmuntras att ifrågasätta och ställa frågor samt att motivera sina åsikter och lyssna på andras synpunkter. Mångsidiga arbetssätt ger eleverna möjligheter att visa och själva ge akt på sina framsteg och kunskaper.

Centrala föremål för bedömningen och responsen med tanke på lärprocessen i religion är följande

  • framsteg i att känna igen och namnge fenomen som rör livsåskådning i sin närmiljö
  • framsteg i förmågan att arbeta i grupp
  • framsteg i förmågan att uttrycka tankar och lyssna på andra.

Mål

Mål
M1 väcka elevens intresse för religionsundervisningen och handleda eleven att förstå sin egen familjs religiösa och konfessionella bakgrund
M2 vägleda eleven att få insikt i centrala begrepp, berättelser och symboler i religionen i fråga
M3 handleda eleven att utforska det religiösa året, religiösa högtider och seder
M4 sporra eleven att lära känna seder och högtider i religioner och livsåskådningar som förekommer i klassen, skolan och närmiljön
M5 uppmuntra eleven att identifiera och uttrycka sina tankar och känslor
M6 vägleda eleven att handla rättvist, leva sig in i andras situation och att respektera andras tankar och övertygelser samt mänskliga rättigheter
M7 handleda eleven att tänka etiskt och att inse vad det innebär att ta ansvar för sig själv, sin grupp, miljön och naturen
M8 ge eleven möjligheter att öva sig att framföra och motivera sina åsikter samt att lyssna på och förstå olika åsikter

Innehåll

I1 Förhållandet till den egna religionen

Undervisningen inleds med att man behandlar religioner och åskådningar som finns inom elevens egen familj och släkt, och man tar respektfullt hänsyn till olika familjer. Man bekantar sig med centrala begrepp och symboler som anknyter till kristendomen och församlingen samt med den kristna guds- och människouppfattningen. Man granskar innehållet i och betydelsen av högtider under både årets och levnadsloppets gång och man bekantar sig med hur högtider och helgdagar firas inom kristendomen, särskilt inom adventismen. Man bekantar sig med Jesus liv och med bibelberättelserna om skapelsen och de centrala gestalterna i Gamla testamentet.

I2 Religionernas värld

I undervisningen bekantar man sig med religioner som finns i skolgemenskapen och i skolans närmiljö och med deras viktigaste seder och högtider. Man fäster uppmärksamhet vid den kristna gemenskapen samt vid kristendomens mångfald och vid irreligiositet.

I3 Ett gott liv

I undervisningen behandlar man med hjälp av berättelser i Bibeln vilken betydelse människovärdet, frihet, ansvarsfullhet och respekt för livet har. Man tar upp frågor som berör födelse och död och granskar dem ur ett kristet perspektiv. Man bekantar sig med Jesus centrala läror: den gyllene regeln och det dubbla kärleksbudet. Man reflekterar över sina egna handlingar och följderna av dem samt ansvaret för andra människor, för miljön och för naturen. Man bekantar sig med barnens rättigheter och reflekterar över deras betydelse i elevens eget liv. I undervisningen behandlas de kristna principerna som berör jaguppfattningen och de sociala relationerna, såsom förlåtelse, respekt och kärlek till sin nästa. Eleven uppmuntras till att identifiera och uttrycka sina känslor samt att leva sig in i någon annans situation och att acceptera olikheter. I undervisningen fäster man uppmärksamhet vid den holistiska människosynen och vid människans helhetsmässiga välbefinnande.

eGrunder