Bahá’í-uskonto

Uskonnon opetuksessa oppimisen arviointi on ohjaavaa ja kannustavaa. Palautteella pyritään rohkaisemaan oppilasta perehtymään ja tutkimaan uskontojen keskeisiä lähteitä ja piirteitä sekä tekemään asioista omia tulkintoja. Arvioinnissa otetaan huomioon monimuotoiset kirjallisen ja suullisen tuottamisen tavat sekä muun tekemisen ja ilmaisumuotojen kautta osoitettu osaaminen. Tärkeää on niiden kautta osoitettu taito ilmaista itseään ja ajatuksiaan. Yksityiskohtaisen muistamisen sijaan arvioinissa kiinnitetään erityisesti huomiota tiedon soveltamiseen sekä ajattelun kehittymiseen.

Uskonnon sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää uskonnon valtakunnallisia arviointikriteereitä.

Tavoitteet

Tavoite Arvioinnin kohde Hyvä osaaminen
T1 ohjata oppilasta perehtymään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin sekä keskeisiin oppeihin Oppilas osaa nimetä opiskeltavan uskonnon lähteitä ja tekstejä sekä kuvata niiden keskeisiä sisältöjä.
T2 ohjata oppilas tutustumaan opiskeltavan uskonnon rituaaleihin ja tapoihin ja pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin Oppilas osaa kertoa esimerkkien avulla opiskeltavan uskonnon keskeisistä rituaaleista, tavoista ja pyhistä paikoista sekä kuvata niiden merkitystä.
T3 auttaa oppilasta tunnistamaan uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta Oppilas osaa antaa esimerkkejä uskonnollisesta kielestä ja sen vertauskuvallisuudesta
T4 ohjata oppilas etsimään, arvioimaan ja käyttämään uskontoa koskevaa tietoa erilaisista lähteistä Oppilas osaa hakea tietoa useasta lähteestä. Oppilas harjoittelee arvioimaan löytämänsä tiedon luotettavuutta ja objektiivisuutta.
T5 opastaa oppilasta perehtymään Suomen ja Euroopan uskonnollisiin ja katsomuksellisiin juuriin ja nykytilaan Oppilas tunnistaa uskontojen merkityksiä yhteiskuntien kehityksessä, kulttuurissa ja mediassa ja osaa antaa niistä esimerkkejä. Hän osaa kuvata suomalaisen ja eurooppalaisen uskonnollisuuden juuria pääpiirteissään.
T6 ohjata oppilas tutustumaan juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin ja niiden vaikutukseen ja historiaan Euroopassa Oppilas osaa kuvata juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin pääpiirteet sekä niiden keskinäiset suhteet.
T7 kannustaa oppilasta kunnioittamaan omaa ja toisen pyhää sekä käyttäytymään asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa ja tilanteissa Oppilas tietää, miten toimitaan ja pyrkii toimimaan asianmukaisesti ja kunnioittavasti erilaisissa uskonnollisissa tilanteissa ja paikoissa.
T8 ohjata oppilas perehtymään opiskeltavan uskonnon eettisiin opetuksiin sekä eri uskontoja yhdistäviin eettisiin periaatteisiin Oppilas tunnistaa ja osaa nimetä opiskeltavan uskonnon eettisiä opetuksia sekä uskontoja ja katsomuksia yhdistäviä eettisiä periaatteita.
T9 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön näkökulmasta Oppilas tietää YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen keskeisen sisällön ja osaa kertoa esimerkkejä ihmisoikeuksista.
T10 ohjata oppilasta arvioimaan tekemiään valintoja ja pohtimaan toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja eettisten periaatteiden ja kestävän tulevaisuuden näkökulmasta Oppilas osaa kertoa arjen esimerkkejä kestävän tulevaisuuden rakentamisesta. Hän osaa soveltaa opiskelemansa uskonnon eettisiä periaatteita omassa pohdinnassaan.
T11 luoda oppilaalle mahdollisuuksia keskustella eettisistä kysymyksistä, ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä harjoitella perustelemaan omia näkemyksiään Oppilas osallistuu yhteiseen keskusteluun, osaa kuunnella toisia ja ilmaista itseään.
T12 auttaa ja tukea oppilasta muodostamaan ja vahvistamaan myönteistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Sisällöt

S1 Suhde omaan uskontoon

Opetuksessa käsitellään bahá’í-uskon opetusta siitä, että olemassaolon tarkoitus on Jumalan tunteminen ja palvominen, ensisijaisesti ihmiskuntaa palvelemalla. Tutustutaan bahá’í-yhteisön pyrkimyksiin ja toimintaan, joilla edistetään palvelemisen kulttuuria sekä henkistä, moraalista, sosiaalista ja aineellista hyvinvointia erityisesti ruohonjuuritasolla. Tarkastellaan bahá’í-uskon käsitystä ihmiskunnan historiasta alati etenevänä sivistymisprosessina sekä opetusta siitä, että Jumalan ihmiskunnalle tarkoittama kehitys on kasvatusprosessi, jota ovat toteuttaneet ihmiskunnan suuret opettajat kuten Krishna, Buddha, Zarathustra, Abraham, Mooses, Kristus, Muhammed, Báb ja Bahá’u’lláh. Pohditaan pyhyyden käsitettä ja näkemystä pyhyyden ilmenemistä luonnossa, ihmisessä sekä suurten opettajien elämässä ja opetuksissa. Tutustutaan bahá’í-uskon tärkeimpiin lähteisiin sekä Bábin, Bahá’u’lláhin ja ‘Abdu’l-Bahán elämäntyöhön. Tarkastellaan Bahá’u’lláhin keskeisiä opetuksia, lakeja ja kieltoja. Tutkitaan bahá’í-kirjoituksia pyrkien hahmottamaan niiden kokonaisajatusta sekä tutustutaan bahá’í-uskon kirjoitusten lukemisen ja kertomisen tapoihin. Tutustutaan rukouksen ja mietiskelyn merkitykseen bahá’í-uskossa. Tutustutaan bahá’í-uskon pyhiin paikkoihin, pyhiinvaelluskohteisiin, Israelin Haifassa sijaitsevaan bahá’í-yhteisön maailmankeskukseen sekä bahá’í-temppeleihin eri puolilla maailmaa.

S2 Uskontojen maailma

Opetuksessa tarkastellaan Suomen ja Euroopan uskonnollista ja katsomuksellista historiaa ja nykytilaa pääpiirteissään. Tutustutaan juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin keskushenkilöihin, keskeisiin opetuksiin ja kertomuksiin. Tutustutaan koulun lähialueella vaikuttaviin uskonnollisiin yhteisöihin ja niiden pyhiin tiloihin. Pohditaan, mitä pyhyys merkitsee eri uskonnoissa ja miten erilaisissa uskonnollisissa tilanteissa toimitaan kunnioittavasti. Tutkitaan eri uskontojen eettisten periaatteiden yhtäläisyyksiä sekä uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta. Opetuksessa oppilaita ohjataan etsimään tietoa uskonnoista eri lähteistä ja arvioimaan tiedon lähteitä ja luotettavuutta. Opetuksessa otetaan huomioon uskontoon liittyvien teemojen käsittely mediassa ja populaarikulttuurissa.

S3 Hyvä elämä

Opetuksessa tarkastellaan kultaista sääntöä yleisenä uskontoja yhdistävänä eettisenä periaatteena. Tarkastellaan ihmisarvoa ja elämän kunnioittamista bahá’í-uskon eettisten periaatteiden ja YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen näkökulmasta. Käsitellään YK:n Lasten oikeuksien sopimusta ja sen merkitystä. Pohditaan luonnon vaalimista bahá’í-uskon eettisten periaatteiden, globaalien ympäristöongelmien ja kestävään kehitykseen liittyvien haasteiden näkökulmasta. Tarkastellaan bahá’í-uskon käsitystä uskonnon merkityksestä hyvälle elämälle sekä käsitystä moraalista tietoisuutena korkeammasta, Jumalasta. Käsitellään bahá’í-uskon opetusta ihmisen olemuksen hengellisestä, rationaalisesta ja eläimellisestä puolesta. Pohditaan päättäväisyyden, yhteisen tahdon ja neuvottelun sekä suunnitelmallisen toiminnan merkitystä jalojen päämäärien toteutumisen kannalta. Tutustutaan bahá’í-ajatteluun koskien neuvottelun ja yhdessä päättämisen periaatteita ja pohditaan yhdessä tehtyihin päätöksiin sitoutumisen merkitystä. Harjoitellaan kysymysten muotoilemista ja esittämistä sekä vastausten etsimistä neuvottelun periaatteen avulla.

ePerusteet