Bahá’í-uskonto

Uskonnon opetuksessa oppimisen arviointi on ohjaavaa ja kannustavaa. Palautteella pyritään rohkaisemaan oppilasta perehtymään ja tutkimaan uskontojen keskeisiä lähteitä ja piirteitä sekä tekemään asioista omia tulkintoja. Arvioinnissa otetaan huomioon monimuotoiset kirjallisen ja suullisen tuottamisen tavat sekä muun tekemisen ja ilmaisumuotojen kautta osoitettu osaaminen. Tärkeää on niiden kautta osoitettu taito ilmaista itseään ja ajatuksiaan. Yksityiskohtaisen muistamisen sijaan arvioinnissa kiinnitetään erityisesti huomiota tiedon soveltamiseen sekä ajattelun kehittymiseen.  

Uskonnon sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa vuosiluokittain 3–6 kohdennettuihin tavoitteisiin. Lukuvuosiarviointi 6. luokalla perustuu paikallisessa opetussuunnitelmassa kyseiselle vuosiluokalle kohdennettuihin oppiaineen opetuksen tavoitteisiin. 

Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää uskonnon valtakunnallisia arviointikriteereitä. Oppilas on saavuttanut uskonnon tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan uskonnon tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin lukuvuosiarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy uskonnon lukuvuosiarviointiin ja siitä muodostettavaan arvosanaan. Kriteerikuvauksissa alempien arvosanojen osaamisen kuvaukset sisältyvät ylemmän arvosanan kuvauksiin. 

Tavoitteet

Tavoite Arvioinnin kohde Uskonnon arviointikriteerit 6. vuosiluokan lukuvuosiarvioinnissa
T1 ohjata oppilasta perehtymään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin sekä keskeisiin oppeihin
Oppilaan oppimisen tavoite
Oppilas perehtyy opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin sekä sen keskeisiin oppeihin.
Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen, uskonnon monilukutaito

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9
Oppilas osaa pohtia kertomusten sisältöjä ja tulkintaa. Oppilas osaa kuvailla keskeisimpien oppien merkityksiä opiskeltavan uskonnon kannalta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8
Oppilas osaa kertoa opiskeltavan uskonnon pyhistä kirjoista sekä kuvailla kertomusten merkityksiä tai tapoja tulkita niitä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7
Oppilas osaa kertoa opiskeltavasta uskonnosta jonkin sen keskeisen opin ja kertomuksen. Oppilas osaa kertoa ohjatusti jotain kertomuksen merkityksistä tai tavoista tulkita sitä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5
Oppilas osaa nimetä opiskeltavan uskonnon pyhän kirjan tai keskeisen lähteen ja tunnistaa jonkin käsitellyistä kertomuksista tai opeista.

T2 ohjata oppilas tutustumaan opiskeltavan uskonnon rituaaleihin ja tapoihin ja pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin
Oppilaan oppimisen tavoite
Oppilas tutustuu opiskeltavan uskonnon rituaaleihin ja tapoihin sekä pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin.
Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen, uskonnon monilukutaito

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9
Oppilas osaa kertoa opiskeltavan uskonnon keskeisten rituaalien ja tapojen sekä pyhien paikkojen ja rakennusten merkityssisällöistä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8
Oppilas osaa kertoa opiskeltavan uskonnon keskeisistä rituaaleista ja tavoista sekä kuvailla uskonnon pyhiä paikkoja tai rakennuksia.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7
Oppilas osaa nimetä opiskeltavasta uskonnosta rituaaleja tai tapoja sekä pyhän paikan tai rakennuksen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5
Oppilas tunnistaa opiskeltavaan uskontoon liittyvän rituaalin tai tavan sekä pyhän paikan tai rakennuksen.

T3 auttaa oppilasta tunnistamaan uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta
Oppilaan oppimisen tavoite
Oppilas tunnistaa uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta.
Uskonnon kielen ja symbolien analysointi

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9
Oppilas osaa kertoa uskonnollisen kielen erityispiirteistä ja vertauskuvallisuudesta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8
Oppilas osaa antaa esimerkkejä uskonnollisesta kielestä ja sen vertauskuvallisuudesta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7
Oppilas osaa antaa esimerkin uskonnollisesta kielestä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5
Oppilas tunnistaa annetuista esimerkeistä uskonnollisen symbolin, vertauskuvan, kielikuvan tai väitteen.

T4 ohjata oppilas etsimään, arvioimaan ja käyttämään uskontoa koskevaa tietoa erilaisista lähteistä
Oppilaan oppimisen tavoite
Oppilas harjaantuu etsimään, arvioimaan ja käyttämään uskontoa koskevaa tietoa erilaisista lähteistä.
Oppimaan oppimisen taidot uskonnon opiskelussa

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9
Oppilas osaa etsiä ja vertailla uskontoa koskevaa tietoa eri lähteistä sekä tehdä havaintoja lähteiden luotettavuudesta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8
Oppilas osaa käyttää hakemaansa tietoa ja tunnistaa, että tietolähteiden luotettavuudessa on eroja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7
Oppilas osaa etsiä uskontoa koskevaa tietoa useasta lähteestä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5
Oppilas osaa ohjatusti etsiä uskontoa koskevaa tietoa annetuista lähteistä.

T5 opastaa oppilasta perehtymään Suomen ja Euroopan uskonnollisiin ja katsomuksellisiin juuriin ja nykytilaan
Oppilaan oppimisen tavoite
Oppilas perehtyy Suomen ja Euroopan uskonnollisiin ja katsomuksellisiin juuriin ja nykytilaan.
Uskontoa ja kulttuuria koskeva tieto

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9
Oppilas osaa kertoa esimerkkejä uskontojen ja katsomusten vaikutuksesta kulttuuriin ja yhteiskuntiin Suomessa ja Euroopassa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8
Oppilas tunnistaa uskontojen ja katsomusten vaikutuksia kulttuurissa ja yhteiskunnissa Suomessa ja Euroopassa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7
Oppilas osaa kertoa esimerkkejä Suomen ja Euroopan uskonnollisista ja katsomuksellisista juurista tai nykytilasta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5
Oppilas tunnistaa annetuista esimerkeistä Suomen ja Euroopan uskonnollisiin ja katsomuksellisiin juuriin tai nykytilaan liittyviä piirteitä.

T6 ohjata oppilas tutustumaan juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin ja niiden vaikutukseen ja historiaan Euroopassa
Oppilaan oppimisen tavoite
Oppilas tutustuu juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin sekä niiden vaikutukseen ja historiaan Euroopassa.
Uskontoa ja kulttuuria koskeva tieto

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9
Oppilas osaa kertoa juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin vaikutuksesta tai historiasta Euroopassa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8
Oppilas osaa vertailla juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin pääpiirteitä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7
Oppilas osaa kertoa juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin pääpiirteistä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5
Oppilas tunnistaa annetuista esimerkeistä juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin pääpiirteitä.

T7 kannustaa oppilasta kunnioittamaan omaa ja toisen pyhää sekä käyttäytymään asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa ja tilanteissa
Oppilaan oppimisen tavoite
Oppilas ymmärtää, mitä tarkoitetaan pyhän käsitteellä sekä pyrkii kunnioittamaan omaa ja toisen pyhää. Hän tietää, miten toimitaan erilaisissa uskonnollisissa tilanteissa ja paikoissa sekä pyrkii käyttäytymään niissä asianmukaisesti ja kunnioittavasti.
Uskonnon monilukutaito

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9
Oppilas osaa kertoa, miten pyhyys voi ilmetä eri tavoin uskonnoissa. Käyttäytymiseen liittyvää tavoitteen osaa ei arvioida.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8
Oppilas ymmärtää, mitä tarkoitetaan toisen pyhän kunnioittamisella. Oppilas osaa antaa esimerkkejä uskonnollisiin tilanteisiin ja paikkoihin sekä muihin pyhiin asioihin liittyvästä tapakulttuurista. Käyttäytymiseen liittyvää tavoitteen osaa ei arvioida.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7
Oppilas osaa nimetä erilaisia pyhinä pidettyjä asioita ja kuvailla, millaisia tapoja niihin liittyy. Käyttäytymiseen liittyvää tavoitteen osaa ei arvioida.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5
Oppilas tunnistaa tai osaa nimetä jonkin pyhänä pidetyn asian tai siihen liittyvän tavan. Käyttäytymiseen liittyvää tavoitteen osaa ei arvioida.

T8 ohjata oppilas perehtymään opiskeltavan uskonnon eettisiin opetuksiin sekä eri uskontoja yhdistäviin eettisiin periaatteisiin
Oppilaan oppimisen tavoite
Oppilas perehtyy opiskeltavan uskonnon eettisiin opetuksiin sekä eri uskontoja yhdistäviin eettisiin periaatteisiin.
Etiikkaa koskeva tieto

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9
Oppilas osaa pohtia uskontojen erilaisten eettisten periaatteiden soveltamista arjessa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8
Oppilas osaa kuvailla opiskeltavan uskonnon keskeisiä eettisiä opetuksia ja kertoa jostakin uskontoja yhdistävästä eettisestä periaatteesta sekä antaa esimerkkejä niiden soveltamisesta arjen tilanteisiin.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7
Oppilas osaa antaa esimerkkejä opiskeltavan uskonnon eettisistä opetuksista tai uskontoja yhdistävistä eettisistä periaatteista.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5
Oppilas tunnistaa tai osaa nimetä yksittäisen esimerkin opiskeltavan uskonnon eettisistä opetuksista.

T9 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön näkökulmasta
Oppilaan oppimisen tavoite
Oppilas ymmärtää ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön näkökulmasta.
Ihmisoikeusetiikka

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9
Oppilas osaa pohtia lapsen oikeuksiin ja muihin ihmisoikeuksiin liittyviä kysymyksiä yksilön ja yhteisön näkökulmista.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8
Oppilas osaa kertoa lapsen oikeuksien ja muiden ihmisoikeuksien vaikutuksesta omaan elämänpiiriinsä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7
Oppilas osaa kertoa esimerkkejä lapsen oikeuksista tai muista ihmisoikeuksista.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5
Oppilas tunnistaa annetuista esimerkeistä ihmisoikeuksia tai Lapsen oikeuksien sopimuksesta nousevia lapsen oikeuksia.

T10 ohjata oppilasta arvioimaan tekemiään valintoja ja pohtimaan toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja eettisten periaatteiden ja kestävän tulevaisuuden näkökulmasta
Oppilaan oppimisen tavoite
Oppilas harjaantuu arvioimaan tekemiään valintoja ja pohtimaan toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja eettisten periaatteiden ja kestävän tulevaisuuden näkökulmasta.
Eettinen pohdinta

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9
Oppilas osaa pohtia omia valintojaan ja eettisiä valintatilanteita arvojen, erilaisten eettisten periaatteiden ja kestävän tulevaisuuden näkökulmista.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8
Oppilas osaa kertoa opiskeltavan uskonnon ja uskontojen yhteisistä eettisistä periaatteista ja antaa esimerkkejä niiden soveltamisesta. Oppilas osaa kertoa arjen esimerkkejä kestävän tulevaisuuden rakentamisesta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7
Oppilas tunnistaa eettisiä periaatteita. Oppilas osaa kertoa esimerkkejä eettisistä valintatilanteista ja antaa niihin ratkaisuvaihtoehtoja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5
Oppilas tunnistaa annetuista esimerkeistä joitain toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja tai eettisiä valintatilanteita.

T11 luoda oppilaalle mahdollisuuksia keskustella eettisistä kysymyksistä, ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä harjoitella perustelemaan omia näkemyksiään
Oppilaan oppimisen tavoite
Oppilas harjoittelee keskustelemaan eettisistä kysymyksistä sekä kehittää ajattelu- ja dialogitaitojaan.
Ajattelun ja vuorovaikutuksen taidot

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9
Oppilas osaa keskustella vastavuoroisesti sekä pohtia ja rakentaa omia näkemyksiään vuorovaikutuksessa muiden kanssa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8
Oppilas huomioi muut keskusteluun osallistujat ja osaa perustella omia näkemyksiään.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7
Oppilas ottaa osaa yhteiseen keskusteluun ja ilmaisee itseään rakentavasti.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5
Oppilas osaa kuunnella muita ja ilmaista jollain tavoin ajatuksiaan.

T12 auttaa ja tukea oppilasta muodostamaan ja vahvistamaan myönteistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään
Oppilaan oppimisen tavoite
Oppilas saa valmiuksia muodostaa ja vahvistaa myönteistä maailmankatsomustaan, itsetuntoaan ja luottamusta elämäänsä.

Sisällöt

S1 Suhde omaan uskontoon

Opetuksessa käsitellään bahá’í-uskon opetusta siitä, että olemassaolon tarkoitus on Jumalan tunteminen ja palvominen, ensisijaisesti ihmiskuntaa palvelemalla. Tutustutaan bahá’í-yhteisön pyrkimyksiin ja toimintaan, joilla edistetään palvelemisen kulttuuria sekä henkistä, moraalista, sosiaalista ja aineellista hyvinvointia erityisesti ruohonjuuritasolla. Tarkastellaan bahá’í-uskon käsitystä ihmiskunnan historiasta alati etenevänä sivistymisprosessina sekä opetusta siitä, että Jumalan ihmiskunnalle tarkoittama kehitys on kasvatusprosessi, jota ovat toteuttaneet ihmiskunnan suuret opettajat kuten Krishna, Buddha, Zarathustra, Abraham, Mooses, Kristus, Muhammed, Báb ja Bahá’u’lláh. Pohditaan pyhyyden käsitettä ja näkemystä pyhyyden ilmenemistä luonnossa, ihmisessä sekä suurten opettajien elämässä ja opetuksissa. Tutustutaan bahá’í-uskon tärkeimpiin lähteisiin sekä Bábin, Bahá’u’lláhin ja ‘Abdu’l-Bahán elämäntyöhön. Tarkastellaan Bahá’u’lláhin keskeisiä opetuksia, lakeja ja kieltoja. Tutkitaan bahá’í-kirjoituksia pyrkien hahmottamaan niiden kokonaisajatusta sekä tutustutaan bahá’í-uskon kirjoitusten lukemisen ja kertomisen tapoihin. Tutustutaan rukouksen ja mietiskelyn merkitykseen bahá’í-uskossa. Tutustutaan bahá’í-uskon pyhiin paikkoihin, pyhiinvaelluskohteisiin, Israelin Haifassa sijaitsevaan bahá’í-yhteisön maailmankeskukseen sekä bahá’í-temppeleihin eri puolilla maailmaa.

S2 Uskontojen maailma

Opetuksessa tarkastellaan Suomen ja Euroopan uskonnollista ja katsomuksellista historiaa ja nykytilaa pääpiirteissään. Tutustutaan juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin keskushenkilöihin, keskeisiin opetuksiin ja kertomuksiin. Tutustutaan koulun lähialueella vaikuttaviin uskonnollisiin yhteisöihin ja niiden pyhiin tiloihin. Pohditaan, mitä pyhyys merkitsee eri uskonnoissa ja miten erilaisissa uskonnollisissa tilanteissa toimitaan kunnioittavasti. Tutkitaan eri uskontojen eettisten periaatteiden yhtäläisyyksiä sekä uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta. Opetuksessa oppilaita ohjataan etsimään tietoa uskonnoista eri lähteistä ja arvioimaan tiedon lähteitä ja luotettavuutta. Opetuksessa otetaan huomioon uskontoon liittyvien teemojen käsittely mediassa ja populaarikulttuurissa.

S3 Hyvä elämä

Opetuksessa tarkastellaan kultaista sääntöä yleisenä uskontoja yhdistävänä eettisenä periaatteena. Tarkastellaan ihmisarvoa ja elämän kunnioittamista bahá’í-uskon eettisten periaatteiden ja YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen näkökulmasta. Käsitellään YK:n Lasten oikeuksien sopimusta ja sen merkitystä. Pohditaan luonnon vaalimista bahá’í-uskon eettisten periaatteiden, globaalien ympäristöongelmien ja kestävään kehitykseen liittyvien haasteiden näkökulmasta. Tarkastellaan bahá’í-uskon käsitystä uskonnon merkityksestä hyvälle elämälle sekä käsitystä moraalista tietoisuutena korkeammasta, Jumalasta. Käsitellään bahá’í-uskon opetusta ihmisen olemuksen hengellisestä, rationaalisesta ja eläimellisestä puolesta. Pohditaan päättäväisyyden, yhteisen tahdon ja neuvottelun sekä suunnitelmallisen toiminnan merkitystä jalojen päämäärien toteutumisen kannalta. Tutustutaan bahá’í-ajatteluun koskien neuvottelun ja yhdessä päättämisen periaatteita ja pohditaan yhdessä tehtyihin päätöksiin sitoutumisen merkitystä. Harjoitellaan kysymysten muotoilemista ja esittämistä sekä vastausten etsimistä neuvottelun periaatteen avulla.

ePerusteet