Bahá’í-uskonto

Oppimisen arviointi on oppilaita ohjaavaa ja kannustavaa. Monipuolinen palaute rakentuu osaksi työskentelyä ja yhteisiä keskusteluja. Palaute ohjaa oppilaita yhteistyötaidoissa ja rohkaisee ilmaisemaan ajatuksiaan. Opetuksessa annetaan tilaa ja oppilaita kannustetaan ihmettelyyn, kysymiseen sekä omien mielipiteiden perusteluun ja toisten näkemysten kuunteluun. Monipuoliset työtavat luovat oppilaille mahdollisuuksia osoittaa ja itse huomata edistymistään ja osaamistaan.

Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita uskonnossa ovat:

- edistyminen lähiympäristön katsomuksellisten ilmiöiden tunnistamisessa ja nimeämisessä

- edistyminen ryhmässä toimimisen taidoissa

- edistymien ajatusten ilmaisemisessa ja toisten kuuntelemisessa.

Tavoitteet

Tavoite
T1 herättää oppilaassa mielenkiinto uskonnon opiskelua kohtaan ja opastaa tuntemaan oman perheen uskonnollista ja katsomuksellista taustaa
T2 ohjata oppilasta tutustumaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin käsitteisiin, kertomuksiin ja symboleihin
T3 ohjata oppilasta tutustumaan opiskeltavan uskonnon vuodenkiertoon, juhliin ja tapoihin
T4 kannustaa oppilasta tutustumaan luokan, koulun ja lähiympäristön uskontojen ja katsomusten tapoihin ja juhlaperinteisiin
T5 rohkaista oppilasta tunnistamaan ja ilmaisemaan omia ajatuksiaan ja tunteitaan
T6 ohjata oppilasta toimimaan oikeudenmukaisesti, eläytymään toisen asemaan sekä kunnioittamaan toisen ihmisen ajatuksia ja vakaumusta sekä ihmisoikeuksia
T7 ohjata oppilaita eettiseen pohdintaan sekä hahmottamaan, mitä tarkoittaa vastuu itsestä, yhteisöstä, ympäristöstä ja luonnosta
T8 luoda oppilaalle tilaisuuksia harjoitella omien mielipiteiden esittämistä ja perustelemista sekä erilaisten mielipiteiden kuuntelemista ja ymmärtämistä

Sisällöt

S1 Suhde omaan uskontoon

Opetuksessa pohditaan, miten bahá’í-usko vaikuttaa perheiden arkeen sekä ihmisten toimintaan ja valintoihin. Opetuksessa tutustutaan bahá’í-uskon opetukseen siitä, että ihmisen olemassaolon tarkoitus on Jumalan tunteminen ja palvominen, joka toteutuu ensisijaisesti palvelemalla ihmiskuntaa. Opetuksessa käsitellään bahá’í-uskon vuosikalenteria, pyhäpäiviä sekä niiden yhteydessä vietettäviä juhlia.

S2 Uskontojen maailma

Opetuksessa tutustutaan kouluyhteisössä ja koulun lähiympäristössä läsnä oleviin uskontoihin, niiden keskeisiin juhliin ja tapoihin. Opetuksessa otetaan huomioon uskontojen monimuotoisuus ja uskonnottomuus. Pohditaan erilaisuuden kohtaamista. Tutustutaan bahá’í-uskon käsitykseen ihmiskunnan historiasta yhtenäisenä sivistysprosessina, jota kaikki maailmanuskonnot ovat edistäneet ja jossa bahá’í-uskolla on oma roolinsa. Käsitellään sitä, miten bahá’ít kunnioittavat Kristusta ja Muhammedia ja muiden maailmanuskontojen keskushahmoja. Tutustutaan bahá’í-yhteisön toimintaan, jossa edistetään palvelemisen kulttuuria ruohonjuuritasolla.

S3 Hyvä elämä

Opetuksessa aloitetaan oppilaan elämänkysymysten pohdinta ja avataan bahá’í-uskon näkökulmaa niihin. Pohditaan uskontoa elämälle merkitystä antavana tekijänä. Tutustutaan bahá’í-uskon opetuksiin toisten ihmisten kohtelun periaatteista. Pohditaan itsekurin ja itsensä hallitsemisen taitoja osana moraalista käyttäytymistä. Pohditaan ihmisarvoa ja sen pyhyyttä, luonnon ja eläinten kunnioittamista sekä ihmisen omaa vastuuta teoistaan ja elämästään. Tarkastellaan bahá’í-uskon käsitystä siitä, että ihmisen hyvän elämän eväät ovat oman itsen ja perheen eteen tehdyssä työssä sekä yhteisön ja ihmiskunnan palvelemisessa. Tutustutaan bahá’í-neuvotteluperiaatteisiin jonkin arkeen liittyvän tilanteen avulla. Pohditaan YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen merkitystä oppilaan omassa elämässä.

ePerusteet