Helluntailiikkeen uskonto

Uskonnon opetuksessa oppimisen arviointi on ohjaavaa ja kannustavaa. Palautteella pyritään rohkaisemaan oppilasta perehtymään ja tutkimaan uskontojen keskeisiä lähteitä ja piirteitä sekä tekemään asioista omia tulkintoja. Arvioinnissa otetaan huomioon monimuotoiset kirjallisen ja suullisen tuottamisen tavat sekä muun tekemisen ja ilmaisumuotojen kautta osoitettu osaaminen. Tärkeää on niiden kautta osoitettu taito ilmaista itseään ja ajatuksiaan. Yksityiskohtaisen muistamisen sijaan arvioinissa kiinnitetään erityisesti huomiota tiedon soveltamiseen sekä ajattelun kehittymiseen.

Uskonnon sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää uskonnon valtakunnallisia arviointikriteereitä.

Tavoitteet

Tavoite Arvioinnin kohde Hyvä osaaminen
T1 ohjata oppilasta perehtymään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin sekä keskeisiin oppeihin Uskonnon arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten
T2 ohjata oppilas tutustumaan opiskeltavan uskonnon rituaaleihin ja tapoihin ja pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin Oppilas osaa kertoa esimerkkien avulla opiskeltavan uskonnon keskeisistä rituaaleista, tavoista ja pyhistä paikoista sekä kuvata niiden merkitystä.
T3 auttaa oppilasta tunnistamaan uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta Oppilas osaa antaa esimerkkejä uskonnollisesta kielestä ja sen vertauskuvallisuudesta
T4 ohjata oppilas etsimään, arvioimaan ja käyttämään uskontoa koskevaa tietoa erilaisista lähteistä Oppilas osaa hakea tietoa useasta lähteestä. Oppilas harjoittelee arvioimaan löytämänsä tiedon luotettavuutta ja objektiivisuutta.
T5 opastaa oppilasta perehtymään Suomen ja Euroopan uskonnollisiin ja katsomuksellisiin juuriin ja nykytilaan Oppilas tunnistaa uskontojen merkityksiä yhteiskuntien kehityksessä, kulttuurissa ja mediassa ja osaa antaa niistä esimerkkejä. Hän osaa kuvata suomalaisen ja eurooppalaisen uskonnollisuuden juuria pääpiirteissään.
T6 ohjata oppilas tutustumaan juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin ja niiden vaikutukseen ja historiaan Euroopassa Oppilas osaa kuvata juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin pääpiirteet sekä niiden keskinäiset suhteet.
T7 kannustaa oppilasta kunnioittamaan omaa ja toisen pyhää sekä käyttäytymään asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa ja tilanteissa Oppilas tietää, miten toimitaan ja pyrkii toimimaan asianmukaisesti ja kunnioittavasti erilaisissa uskonnollisissa tilanteissa ja paikoissa.
T8 ohjata oppilas perehtymään opiskeltavan uskonnon eettisiin opetuksiin sekä eri uskontoja yhdistäviin eettisiin periaatteisiin Oppilas tunnistaa ja osaa nimetä opiskeltavan uskonnon eettisiä opetuksia sekä uskontoja ja katsomuksia yhdistäviä eettisiä periaatteita.
T9 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön näkökulmasta Oppilas tietää YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen keskeisen sisällön ja osaa kertoa esimerkkejä ihmisoikeuksista.
T10 ohjata oppilasta arvioimaan tekemiään valintoja ja pohtimaan toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja eettisten periaatteiden ja kestävän tulevaisuuden näkökulmasta Oppilas osaa kertoa arjen esimerkkejä kestävän tulevaisuuden rakentamisesta. Hän osaa soveltaa opiskelemansa uskonnon eettisiä periaatteita omassa pohdinnassaan.
T11 luoda oppilaalle mahdollisuuksia keskustella eettisistä kysymyksistä, ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä harjoitella perustelemaan omia näkemyksiään Oppilas osallistuu yhteiseen keskusteluun, osaa kuunnella toisia ja ilmaista itseään.
T12 auttaa ja tukea oppilasta muodostamaan ja vahvistamaan myönteistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Sisällöt

S1 Suhde omaan uskontoon

Opetuksessa käsitellään ikäkauteen sopivia Raamatun kertomuksia luomisesta, Israelin kansan vaiheista, profeetoista sekä ensimmäisestä helluntaista ja kristillisen seurakunnan synnystä. Tutustutaan Uuden testamentin syntyyn. Tarkastellaan Raamattua kirjana sekä uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta. Perehdytään helluntaikirkon keskeisiin opetuksiin ja opillisiin erityispiirteisiin, erityisesti oppiin Pyhästä Hengestä. Tutustutaan karismaattisuuden käsitteeseen sekä pohditaan uskon ja tekojen välistä suhdetta. Käsitellään helluntaikirkon suhdetta tieteeseen ja taiteeseen. Tarkastellaan helluntaikirkon opetuksia ja käytänteitä suhteessa muihin kristillisiin kirkkoihin. Tarkastellaan helluntaikirkkoa Suomessa, helluntaiseurakuntien kirkkorakennuksia sekä hengellistä musiikkia osana jumalanpalvelusta, evankeliumin julistusta ja kristillistä elämää.

S2 Uskontojen maailma

Opetuksessa käsitellään Suomen ja Euroopan uskonnollista nykytilaa ja sen taustaa, erityisesti kristinuskon jakautumista eri kirkkokuntiin ja Martin Lutherin merkitystä reformaattorina. Tarkastellaan juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin yhteisiä piirteitä ja eroja sekä vaikutusta eurooppalaiseen kulttuuriin. Tutustutaan koulun lähialueilla vaikuttaviin uskonnollisiin yhteisöihin ja niiden väliseen yhteistyöhön. Opetuksessa otetaan huomioon myös uskonnottomuus ja ateismi sekä uskontojen näkyvyys mediassa ja populaarikulttuurissa.

S3 Hyvä elämä

Opetuksessa lähdetään liikkeelle oppilaan omasta elämästä nousevista kysymyksistä ja rohkaistaan eettiseen pohdintaan. Perehdytään kristillisen etiikan perusteisiin, kuten kymmeneen käskyyn sekä Jeesuksen opetuksiin ja Vuorisaarnaan. Käsitellään helluntaikirkon eettistä opetusta ja tarkastellaan sitä suhteessa muihin katsomusperinteisiin. Käsitellään eri uskontojen ja katsomusten yhteisiä eettisiä käsityksiä. Tutkitaan YK:n Lapsen oikeuksien julistuksen sisältöä ja pohditaan sen merkitystä ja toteutumista. Pohditaan ihmisen ainutlaatuisuutta, itsensä hyväksymistä ja arvostamista, myötäelämisen taitoa sekä ihmisen ja luonnon suhdetta. Tutustutaan helluntaikirkon käsitykseen kristillisestä elämäntavasta sekä pohditaan sen merkitystä yksilöllisestä, yhteisöllisestä ja globaalista näkökulmasta.

ePerusteet