Finska, B1-lärokurs

Bedömningen ska sporra och ge eleverna möjlighet att bli medvetna om sina kunskaper, att utveckla dem och att uttrycka sig på för dem naturliga sätt. Mångsidig bedömning ger också elever som har inlärningssvårigheter i språk, eller annars har ett annorlunda språkligt utgångsläge, möjligheter att visa sina kunskaper. Den Europeiska språkportfolion eller andra liknande utvärderingsverktyg kan användas vid bedömningen.

Läraren ska ge en verbal bedömning eller ett siffervitsord i finska genom att bedöma elevernas kunskaper i relation till målen i den lokala läroplanen. För att definiera kunskapsnivån för läsårsbetyget i årskurs 6 ska läraren använda de nationella bedömningskriterierna i B1-lärokursen i finska. För att studierna ska framskrida är det viktigt att bedömningen sker på många olika sätt och att den beaktar alla mål. Bedömningen ska rikta sig till samtliga innehåll. Bedömningen av delområdena ska grunda sig på den Europeiska referensramen och den finländska referensram som utarbetats utgående från den.

Tavoitteet

Tavoite Arvioinnin kohde Bedömningskriterier för goda kunskaper (verbal bedömning) eller vitsordet 8 (sifferbedömning) i slutet av årskurs 6 i B1-lärokursen i finska
Kulturell mångfald och språkmedvetenhet
M1 hjälpa eleven att forma sin uppfattning om det inbördes sambandet mellan alla språk hen studerar
Oppilaan oppimisen tavoite
Eleven lär sig att det i Finland finns två nationalspråk, finska och svenska. Eleven lär sig att känna igen det finska språket i olika språkliga sammanhang och miljöer. Handleda eleven att lägga märke till finskan och dess kulturella mångfald i närmiljön och olika språkliga sammanhang.
Föremål för bedömningen i läroämnet

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9
Eleven kan berätta varför Finland har två nationalspråk samt om finskans ställning som nationalspråk. Eleven kan berätta i vilka sammanhang man kan se och höra finska. Eleven kan berätta om språkliga och kulturella särdrag hos det finska språket.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8
Eleven har en uppfattning om finskans släktspråk och kan nämna något av dessa samt ge exempel på finska lånord.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7
Eleven kan nämna vilka Finlands nationalspråk är samt något om finskans ställning som nationalspråk. Eleven kan ge några exempel på i vilka sammanhang hen kan se och höra finska. Eleven kan ge något exempel på språkliga och kulturella särdrag i det finska språket.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5
Eleven kan nämna vilka Finlands nationalspråk är. Eleven kan ge något exempel på var man kan se och höra finska.

M2 hjälpa eleven att se historiska och kulturella beröringspunkter mellan Finland och Sverige och att bekanta sig med finskans och svenskans ställning som nationalspråk
Oppilaan oppimisen tavoite
Eleven lär sig att utveckla sin språkliga härledningsförmåga. Eleven lär sig att lägga märke till likheter och olikheter mellan olika språk. Eleven lär sig att med hjälp av de språk hen kan eller studerar härleda betydelsen av olika finska ord och uttryck.
Föremål för bedömningen i läroämnet
Färdigheter för språkstudier
M3 ge eleven möjligheter att också med hjälp av digitala verktyg träna sina kommunikativa färdigheter i en tillåtande studieatmosfär, att ta ansvar för sina studier och att utvärdera sina kunskaper
Oppilaan oppimisen tavoite
Eleven lär sig att ta ansvar och ställa upp mål för sina studier i finska. Eleven lär sig att hitta olika och för hen lämpliga sätt att lära sig finska även tillsammans med andra. Eleven lär sig att mångsidigt använda och utveckla sina färdigheter i finska, även med hjälp av digitala verktyg.
Föremål för bedömningen i läroämnet

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9
Eleven tar ansvar för sina studier i finska. Eleven kan mångsidigt använda för honom eller henne lämpliga sätt att lära sig finska även tillsammans med andra.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8
Eleven tränar sina kunskaper i finska tillsammans med gruppen också med hjälp av digitala verktyg, tar ansvar för sina hemuppgifter och deltar på ett tillmötesgående sätt i arbetet i gruppen. Eleven kan utvärdera sina kunskaper i finska relativt realistiskt.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7
Eleven tar ofta ansvar för sina studier i finska. Eleven kan använda några sätt för att lära sig finska även tillsammans med andra.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5
Eleven tar under handledning sporadiskt ansvar för sina studier i finska. Eleven kan använda något sätt för att lära sig finska även tillsammans med andra.

M4 uppmuntra eleven att se kunskaper i finska som en viktig del av livslångt lärande och utökade språkresurser och uppmuntra hen att söka och utnyttja finska lärmiljöer också utanför skolan
Oppilaan oppimisen tavoite
Eleven lär sig att förstå betydelsen av kunskaper i finska som en del av kontinuerligt lärande och utökade personliga språkresurser. Eleven lär sig att förstå betydelsen av kunskaper i finska även i framtiden. Eleven lär sig att hitta och utnyttja finskspråkiga sammanhang och miljöer för att utveckla det egna lärandet.
Föremål för bedömningen i läroämnet

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9
Eleven kan reflektera över olika sammanhang där hen kan använda sina kunskaper i finska. Eleven kan reflektera över vilken nytta hen har av kunskaper i finska idag och i framtiden.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8
Eleven kan nämna några sammanhang där finska används.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7
Eleven kan ge några exempel på sammanhang där hen kan använda sina kunskaper i finska. Eleven kan ge några exempel på vilken nytta hen har av kunskaper i finska idag och i framtide

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5
Eleven kan ge något exempel på sammanhang där hen kan använda sina kunskaper i finska.

Växande språkkunskap, förmåga att kommunicera
M5 handleda eleven att mångsidigt träna huvudsakligen muntlig kommunikation
Oppilaan oppimisen tavoite
Eleven lär sig att kommunicera i olika, i synnerhet muntliga, kommunikationssituationer.
Föremål för bedömningen i läroämnet

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9
Kunskapsnivå A1.3: Eleven reder sig i många rutinmässiga kommunikationssituationer men tar ibland stöd av sin samtalspartner.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8
Kunskapsnivå A1.2: Eleven klarar sporadiskt av ofta återkommande rutinmässiga kommunikationssituationer men tar för det mesta ännu stöd av sin samtalspartner.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7
Kunskapsnivå A1.1: Eleven klarar sporadiskt av, med stöd av sin samtalspartner, några ofta återkommande och rutinmässiga kommunikationssituationer.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5
Kunskapsnivå Pre-A1.1: Eleven klarar under handledning eller med stöd av sin samtalspartner av någon av de vanligaste och ofta återkommande och rutinmässiga kommunikationssituationerna.

M6 uppmuntra eleven att använda olika, också non-verbala tillvägagångssätt för att nå fram med sitt budskap och att vid behov i en muntlig kommunikationssituation be om upprepning eller långsammare tempo
Oppilaan oppimisen tavoite
Eleven lär sig att använda olika kommunikationsstrategier för att förstå och för att nå fram med sitt budskap i olika kommunikationssituationer.
Föremål för bedömningen i läroämnet

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9
Kunskapsnivå A1.3: Eleven deltar i kommunikation men behöver fortfarande ofta hjälpmedel. Eleven kan reagera med korta verbala uttryck, små gester (till exempel genom att nicka), ljud eller liknande minimal respons. Eleven måste ofta be samtalspartnern att förtydliga eller upprepa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8
Kunskapsnivå A1.2: Eleven använder sig av det mest centrala ord- och uttrycksförrådet i sin kommunikation. Behöver mycket hjälpmedel. Kan be samtalspartnern att upprepa eller tala långsammare.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7
Kunskapsnivå A1.1: Eleven behöver mycket hjälpmedel (till exempel gester, teckningar, lexikon, internet). Eleven kan ibland gissa eller härleda enskilda ords betydelse utgående från kontexten, allmän kunskap eller sina andra språkkunskaper. Eleven kan uttrycka om hen har förstått.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5
Kunskapsnivå Pre-A1.1: Eleven behöver väldigt mycket hjälpmedel (till exempel gester, teckningar, lexikon, internet) då hen deltar i kommunikation.

M7 handleda eleven att öva sig i olika artighetsfraser
Oppilaan oppimisen tavoite
Eleven lär sig olika artighetsfraser.
Föremål för bedömningen i läroämnet

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9
Kunskapsnivå A1.3: Eleven kan använda vanliga uttryck som kännetecknar artigt språkbruk i många rutinmässiga sociala sammanhang.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8
Kunskapsnivå A1.2: Eleven kan använda några av de vanligaste artighetsfraserna på språket i rutinmässiga sociala sammanhang.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7
Kunskapsnivå A1.1: Eleven kan använda några för språket eller kulturen typiska artighetsfraser (hälsa, säga adjö, tacka) i några mycket rutinmässiga sociala sammanhang.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5
Kunskapsnivå Pre-A1.1: Eleven kan under handledning använda någon av de för språket eller kulturen mest typiska artighetsfraserna (hälsa, säga adjö, tacka).

Växande språkkunskap, förmåga att tolka texter
M8 uppmuntra eleven att med hjälp av kontexten få insikt i innehållet i tal eller text som är förutsägbara och för åldersgruppen vanliga eller lämpliga
Oppilaan oppimisen tavoite
Eleven lär sig att förstå olika muntliga och skriftliga texter.
Föremål för bedömningen i läroämnet

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9
Kunskapsnivå A1.3: Eleven förstår med hjälp av kontexten skriven text och långsamt tal som innehåller enkla, bekanta ord och uttryck. Eleven kan plocka ut enkel information enligt behov ur en kort text.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8
Kunskapsnivå A1.2: Eleven förstår skriven text bestående av några ord och långsamt tal som innehåller inövade, bekanta ord och uttryck. Kan urskilja enskilda fakta i en text.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7
Kunskapsnivå A1.1: Eleven förstår en begränsad mängd talade och skrivna ord och uttryck. Eleven känner till teckensystemet eller ett mycket begränsat antal skrivtecken.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5
Kunskapsnivå Pre-A1.1: Eleven förstår under handledning en begränsad mängd talade och skrivna ord och uttryck.

Växande språkkunskap, förmåga att producera texter
M9 ge eleven många möjligheter att öva sig i att tala och skriva i mycket enkla och för åldern relevanta situationer
Oppilaan oppimisen tavoite
Eleven lär sig att uttrycka sig muntligt och skriftligt genom att använda språkets centrala ord och strukturer. Eleven lär sig att uttala begripligt.
Föremål för bedömningen i läroämnet

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9
Kunskapsnivå A1.2: Eleven kan med hjälp av ett begränsat uttrycksförråd berätta om några bekanta och för hen viktiga saker samt skriva några korta meningar om inövade ämnen. Eleven uttalar de flesta inövade uttrycken begripligt. Eleven behärskar ett mycket begränsat ordförråd, några situationsbundna uttryck och en del av den elementära grammatiken.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8
Kunskapsnivå A1.1: Eleven kan uttrycka sig mycket kortfattat i tal med hjälp av inövade ord och inlärda standarduttryck. Uttalar några inövade uttryck begripligt. Kan skriva några enskilda ord och uttryck.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7
Kunskapsnivå A1.1: Eleven kan uttrycka sig mycket begränsat i tal med hjälp av inövade ord och inlärda standarduttryck. Eleven uttalar några inövade uttryck begripligt. Eleven kan skriva några enskilda ord och uttryck.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5
Kunskapsnivå Pre-A1.1: Eleven kan under handledning uttrycka sig i tal och skrift med hjälp av enskilda ord och uttryck som till exempel anknyter till att berätta om sig själv, familj och fritid. Eleven uttalar några ord begripligt.

Sisällöt

I1 Kulturell mångfald och språkmedvetenhet

Att analysera och jämföra de viktigaste likheterna och skillnaderna mellan finska och andra språk som är bekanta från tidigare. Att t.ex. med hjälp av digitala verktyg bekanta sig med Finlands och Sveriges gemensamma historia ur språklig synvinkel och med några av finskans släktspråk.

I2 Färdigheter för språkstudier

Att ställa upp mål och planera arbetet gemensamt. Att ta reda på var kunskaper i finska behövs och används. Att lära sig iaktta hur finskan syns i olika vardagliga sammanhang.

I3 Växande språkkunskap: förmåga att kommunicera, förmåga att tolka texter, förmåga att producera texter

Att lära sig ordförråd och strukturer i samband med olika typer av teman som bl.a. jag själv, min familj, mina vänner, skolan, fritidsintressen och fritidssysslor. Att tillsammans med eleverna välja för dem intressanta temaområden för språkanvändningen. Att lära sig de viktigaste finska fonetiska tecknen som avviker från svenskan eller något annat modersmål och kunna uttala dem naturligt. Att träna olika kommunikationssituationer.

Färdigheter för språkstudier

Att reflektera över betydelsen av kunskaper i finska som en del av kontinuerligt lärande och personliga språkresurser. Att ta reda på i vilka olika sammanhang kunskaper i finska behövs och kan användas idag och i framtiden. Att bekanta sig med olika finskspråkiga sammanhang och miljöer. Att lägga märke till och tillsammans reflektera över var det finska språket kan används och utnyttjas samt hur finskan syns i olika situationer och sammanhang.

Växande språkkkunskap: förmåga att kommunicera, förmåga att tolka texter, förmåga att producera texter

Att öva muntlig och skriftlig kommunikation i olika rutinmässiga situationer som anknyter till elevens livsområden, som till exempel att hälsa, att fråga hur det går, att berätta om det egna eller någon annans liv och att uträtta olika korta ärenden. Att öva olika kommunikationssituationer genom aktiverande sätt, till exempel med hjälp av sånger, lekar, drama och spelifiering. Innehåll väljs även utgående från ämnen som är av intresse och betydelse för eleverna.

Växande språkkkunskap: förmåga att kommunicera, förmåga att tolka texter, förmåga att producera texter

Att öva olika sätt att be om upprepning, långsammare tempo och förtydligande av sin samtalspartner samt att använda ickeverbala tillvägagångssätt, till exempel gester och miner, för att nå fram med sitt budskap. Att öva olika kompensationsstrategier, till exempel att uttrycka sig på ett annat sätt. Att stärka elevens tilltro till den egna förmågan att lära sig språk och att modigt använda även begränsade språkkunskaper.

Växande språkkkunskap: förmåga att kommunicera, förmåga att tolka texter, förmåga att producera texter

Att öva artigt språkbruk, till exempel olika artighetsfraser, på ett för kommunikationssituationen och kulturen lämpligt sätt.

Växande språkkkunskap: förmåga att kommunicera, förmåga att tolka texter, förmåga att producera texter

Att öva ord, fraser, standarduttryck och strukturer som har ett samband med ämnesområden som anknyter till elevernas liv, till exempel jag själv, min familj, skolan, fritid och hobbyer. Innehåll väljs även utgående från ämnen som är av intresse och betydelse för eleverna. Att bilda sig en uppfattning om och öva finskans uttal, betoning och intonation.

Växande språkkkunskap: förmåga att kommunicera, förmåga att tolka texter, förmåga att producera texter

Att öva ord, fraser, standarduttryck och strukturer både muntligt och skriftligt i olika naturliga språkanvändningssituationer. Innehåll väljs utgående från ämnen som är av intresse och betydelse för eleverna, till exempel jag själv, min familj, skolan, fritid och hobbyn. Att rikligt och mångsidigt öva finskans uttal, betoning och intonation. Att öva sig att använda fonetiska tecken då man lär sig uttal.

ePerusteet