Buddhalainen uskonto

Oppimisen arviointi on oppilaita ohjaavaa ja kannustavaa. Monipuolinen palaute rakentuu osaksi työskentelyä ja yhteisiä keskusteluja. Palaute ohjaa oppilaita yhteistyötaidoissa ja rohkaisee ilmaisemaan ajatuksiaan. Opetuksessa annetaan tilaa ja oppilaita kannustetaan ihmettelyyn, kysymiseen sekä omien mielipiteiden perusteluun ja toisten näkemysten kuunteluun. Monipuoliset työtavat luovat oppilaille mahdollisuuksia osoittaa ja itse huomata edistymistään ja osaamistaan.

Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita uskonnossa ovat:

- edistyminen lähiympäristön katsomuksellisten ilmiöiden tunnistamisessa ja nimeämisessä

- edistyminen ryhmässä toimimisen taidoissa

- edistymien ajatusten ilmaisemisessa ja toisten kuuntelemisessa.

Tavoitteet

Tavoite
T1 herättää oppilaassa mielenkiinto uskonnon opiskelua kohtaan ja opastaa tuntemaan oman perheen uskonnollista ja katsomuksellista taustaa
T2 ohjata oppilasta tutustumaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin käsitteisiin, kertomuksiin ja symboleihin
T3 ohjata oppilasta tutustumaan opiskeltavan uskonnon vuodenkiertoon, juhliin ja tapoihin
T4 kannustaa oppilasta tutustumaan luokan, koulun ja lähiympäristön uskontojen ja katsomusten tapoihin ja juhlaperinteisiin
T5 rohkaista oppilasta tunnistamaan ja ilmaisemaan omia ajatuksiaan ja tunteitaan
T6 ohjata oppilasta toimimaan oikeudenmukaisesti, eläytymään toisen asemaan sekä kunnioittamaan toisen ihmisen ajatuksia ja vakaumusta sekä ihmisoikeuksia
T7 ohjata oppilaita eettiseen pohdintaan sekä hahmottamaan, mitä tarkoittaa vastuu itsestä, yhteisöstä, ympäristöstä ja luonnosta
T8 luoda oppilaalle tilaisuuksia harjoitella omien mielipiteiden esittämistä ja perustelemista sekä erilaisten mielipiteiden kuuntelemista ja ymmärtämistä

Sisällöt

S1 Suhde omaan uskontoon

Opetuksessa lähdetään liikkeelle oppilaan perheen ja suvun uskonnoista ja katsomuksista sekä pohditaan buddhalaisuuden merkitystä oppilaan omassa lähipiirissä. Käsitellään alustavasti buddhalaisuuden eri muotoja. Tutustutaan keskeisiin vuodenkierron juhliin ja elämänkaareen liittyviin seremonioihin. Käsitellään keskeisiä buddhalaisia käsitteitä ja symboleja sekä harjoitusmenetelmiä, kuten meditaatiota ja mantranlausuntaa. Tutustutaan tarinan muodossa esitettyihin buddhalaisiin opetuksiin ja Buddhan elämään.

S2 Uskontojen maailma

Tutustutaan lähiympäristössä läsnä oleviin uskontoihin, niiden keskeisiin tapoihin ja juhliin. Opetuksessa otetaan huomioon uskontojen monimuotoisuus ja uskonnottomuus. Pohditaan erilaisuuden hyväksymistä ja toisten kunnioittamista niin buddhalaisten perinteiden kuin eri uskontojen ja uskonnottomuuden osalta.

S3 Hyvä elämä

Opetuksessa pohditaan, mitä tarkoittaa elämän ja luonnon kunnioittaminen sekä elävien olentojen hyvinvointi. Pohditaan syntymän ja kuoleman kysymyksiä ja tarkastellaan buddhalaista näkökulmaa niihin. Käsitellään buddhalaisia eettisiä harjoitusohjeita, myötätuntoa, meditatiivista mielentilaa ja viisautta. Tarkastellaan buddhalaisia opetuksia karmasta, jälleensyntymisestä, syy–seuraus -suhteista ja olemassaolon keskinäisestä riippuvuudesta. Tutustutaan lapsen oikeuksiin ja pohditaan niiden merkitystä oppilaan omassa elämässä.

ePerusteet