Bedömning av elevens lärande och kunnande i den grundläggande utbildningen

Bedömningens syften i den grundläggande utbildningen

Formativ bedömning

Summativ bedömning

Allmänna principer för bedömningen

Bedömning av lärande och kunnande

Arbetet som föremål för bedömning

Bedömning av uppförande

Studiegången i den grundläggande utbildningen

Studiegången enligt årskurs

Studier enligt ett eget studieprogram

Gemensamma läroämnen och valfria ämnen som ska bedömas i slutet av läsåret

Slutbedömningen i den grundläggande utbildningen

Bildandet av slutvitsord

Slutbedömningen av en elev som omfattas av särskilt stöd

Gemensamma läroämnen som ska bedömas i slutbedömningen

Bedömning av lärokurserna i konst- och färdighetsämnen i slutbedömningen

Bedömning av valfria ämnen i slutbedömningen

Undervisning som betonar ett läroämne eller en särskild utbildningsuppgift och slutbedömning

Frånvaro och dess inverkan på bedömning

Ny bedömning och rättelse av bedömning

Betyg

Verbala omdömen och siffervitsord i betygen

Läsårsbetyg

Mellanbetyg

Skiljebetyg

Avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen

Särskild examen och betyg över studier som avlagts genom särskild examen

Frågor som avgörs på lokal nivå

Lokala preciseringar

Samarbetet med vårdnadshavarna i anslutning till bedömning

Vårdnadshavarna får ta del av och diskutera kommunens och skolans bedömningsprinciper vid ett föräldramöte i början av höstterminen. Speciell tyngdpunkt fästs vid detta i årskurserna 1, 4, 7 och 9. Elev, vårdnadshavare och klasslärare håller årligen ett lärandesamtal med följande innehåll:

 • elevens lärandeprocess

 • kunnande och färdigheter kopplat till målen i läroämnena

 • elevens arbete

 • förslag på hur lärandet kan utvecklas och eleven kan förbättra sin prestation

 • information från elevens självvärdering och kamratrespons

 • uppförande

Lärandesamtalet omfattar 20 min per elev och sker i första hand dagtid i oktober-december vid tidpunkt på dagen då läraren inte har undervisning. Lärandesamtalen i årskurs 2 och 6 hålls i februari-mars för att ge en nyanserad bild av elevens lärandesituation. Vid lärandesamtalet i årskurs 2 aktualiseras elevens förutsättningar för årskurs 3. Vid lärandesamtalet i årskurs 6 aktualiseras elevens förutsättningar för årskurs 7.

Formerna för information om bedömning

 • Kontinuerlig information under läsåret om vitsord i prov och arbeten ges via Wilma.

 • Läsårsbetyg ges i alla årskurser och mellanbetyg i årskurserna 5-9. Slutbedömning i åk 9.

 • Lärandesamtal en gång per läsår där elev, lärare och vårdnadshavare medverkar.

 • Responssamtal mellan elev och lärare hålls vid fastställda intensifierade bedömningstidpunkterna under läsåret (höst och vår). Fokus ligger på att eleven ska lära sig iaktta sin lärprocess, identifiera sina styrkor och förstå målen. Responsen ska vara uppmuntrande. Följande diskuteras:

  • elevens lärandeprocess överlag

  • framsteg i olika läroämnen (målen och metoderna för att nå dem)

  • förslag på hur lärandet kan utvecklas

Bedömningen av uppförande och vilka mål bedömningen bygger på

Bedömningen av uppförande är en del av skolans fostrande arbete. Eleven ska få handledning och kunskap gällande uppförande. Det gäller elevens sätt att ta hänsyn till andra människor och till omgivningen samt att följa regler. Bedömningen av uppförandet genomförs i relation till de mål som ställts upp. Målen grundar sig på skolans verksamhetssätt och ordningsregler. Det är viktigt att beakta att målen för bedömning av uppförande inte går in på områden som har med elevens personlighet eller egenskaper att göra. Eleven och vårdnadshavaren ska få information om vad bedömningen av uppförande bygger på. Vid bedömningen beaktas elevens ålder. Uppförandet skall bedömas av alla lärare som undervisar eleven. Det bedöms som en egen helhet. Bedömning av uppförande antecknas inte i avgångs- och skiljebetyg.

Mål för bedömning av uppförande

Illustrationsbild

Bedömning av valfria ämnen i den utsträckning utbildningsanordnaren erbjuder sådana

Valfria ämnen bedöms utgående från de mål som uppställts för ämnet. De bedöms med siffervitsord. Verbal bedömning ges i elevhandledning i årskurs 7-9 samt i det valfria ämnet digital kompetens i årskurs 7 eftersom de omfattar mindre än två årsveckotimmar.

Principer och praxis om studiegången och om uppflyttning och kvarstanning

Beslut om uppflyttning till följande årskurs eller om kvarstannande fattas av rektor och de lärare som undervisat eleven. Vid behov begärs utlåtande från yrkesövergripande team.

Villkorsförhör ordnas i juni.

Principer för hur verbalt omdöme och siffervitsord ges i olika läroämnen och i bedömningen av uppförande

I årskurserna 1-3 används verbal bedömning i läsårsbetyget och i årskurserna 4-9 används sifferbedömning i läsårsbetyget. I undervisning som ordnas enligt verksamhetsområde används verbal bedömning. I bedömningen av individualiserade lärokurser används verbal bedömning i årskurs 1-3 och sifferbedömning i årskurs 4-9.

Bedömningen av uppförande ges verbalt på skild bilaga till läsårsbetyget i årskurserna 1-3 och som siffervitsord på läsårsbetyget i årskurserna 4-9. I slutbedömningen ges inget vitsord i uppförande.

Slutbedömningen av valfria ämnen i den utsträckning utbildningsanordnaren erbjuder sådana

Valfria ämnen bedöms utgående från de mål som uppställts för ämnet. De bedöms med siffervitsord. Verbal bedömning ges i elevhandledning i årskurs 7-9 samt i det valfria ämnet digital kompetens i årskurs 7 eftersom de omfattar mindre än två årsveckotimmar.

Mellanbetyg, om utbildningsanordnaren beslutar att utfärda sådana

Mellanbetyg ges i årskurserna 5-9.

Möjligheterna att avlägga särskild examen och tidpunkten för avläggande av examen

Närpes stad ordnar inte tillfällen för avläggande av särskild examen.

Stadens lokala bedömningsplanhttps://bedomningsplan.narpes.fi/

eGrunder