Bedömning av elevens lärande och kunnande i den grundläggande utbildningen

Bedömningens syften i den grundläggande utbildningen

Formativ bedömning

Summativ bedömning

Allmänna principer för bedömningen

I Lojo

Bedömningen ska genomföras i samarbete med vårdnadshavarna i samband med bedömningssamtalen. Information om utvärderingspraxis och utvärderingsprinciper finns i Wilma och på skolornas hemsidor. Dessutom finns information tillgänglig vid föräldrakvällar och bedömningssamtalen.

Bedömning av lärande och kunnande

Arbetet som föremål för bedömning

Bedömning av uppförande

I Lojo

I årskurserna 1-3 bedöms beteendet genom en separat bilaga vid läsårets slut. Frågor som ska bedömas är

•    Du uppför dig artigt och vänligt

•    Du följer reglerna

•    Du upprätthåller arbetsro

•    Du ser till omgivningen

•    Du förhåller dig positivt till skolarbetet

För årskurserna 4-9 bedöms beteendet i läsårsbetyget. Frågor som ska bedömas är

Utmärkt (10) Eleven

•    uppför sig artigt och vänligt mot andra

•    är ärlig

•    skapar och upprätthåller arbetsro och en positiv atmosfär

•    tar ansvar för omgivningen samt för gemensamma uppgifter och utrustningar på ett omsorgsfullt och initiativrikt sätt

•    följer regler och god sed. Utmärkt (9)

Eleven

•    kommer överens med andra

•    är ärlig

•    har en positiv inställning till skolarbete

•    upprätthåller arbetsro och en positiv atmosfär

•    tar ansvar för omgivningen samt för gemensamma uppgifter och utrustningar på ett omsorgsfullt och initiativrikt sätt

•    följer regler och god sed. Bra (8)

Eleven

•    kommer vanligtvis överens med andra

•    är ärlig i allmänhet

•    sörjer för arbetsfreden i sin del

•    tar i huvudsak hand om omgivningen och gemensamma uppgifter och utrustningar

•    följer regler och god sed i allmänhet. Nöjaktig (7)

Eleven

•    har ibland problem med andra

•    kan vara oärlig

•    stör arbetsron stundvis

•    förhåller sig ibland vårdslöst till omgivningen samt till gemensamma uppgifter och utrustningar

•    följer regler och goda vanor i varierande grad. Försvarlig (6)

Eleven

•    har upprepade gånger problem med andra

•    uppför sig på ett ohederligt sätt

•    missköter omgivningen samt gemensamma uppgifter och utrustningar

•    stör arbetsron ofta

•    förhåller sig likgiltigt till regler och goda vanor. Hjälplig (5)

Eleven

•    kommer inte överens med andra

•    gör sig kontinuerligt skyldig till straffbara överträdelser

•    föraktar och missköter omgivningen samt gemensamma uppgifter och utrustningar

•    hindrar andra från att arbeta

•    bryr sig inte om regler eller goda vanor.

Studiegången i den grundläggande utbildningen

Studiegången enligt årskurs

I Lojo

I skolans läsårsplan ska fastställas ett datum, då eleven genom ett separat prov har möjlighet att visa att hen inhämtat godtagbara kunskaper och färdigheter innan beslutet om kvarstannandet fattas. Provtillfället ska ordnas i juni.

Studier enligt ett eget studieprogram

Gemensamma läroämnen och valfria ämnen som ska bedömas i slutet av läsåret

Slutbedömningen i den grundläggande utbildningen

Bildandet av slutvitsord

Slutbedömningen av en elev som omfattas av särskilt stöd

Gemensamma läroämnen som ska bedömas i slutbedömningen

Bedömning av lärokurserna i konst- och färdighetsämnen i slutbedömningen

Bedömning av valfria ämnen i slutbedömningen

I Lojo

De valfria ämnen som bildar en enhetlig lärokurs som omfattar minst två årsveckotimmar ska bedömas med siffror. Valfria ämnen som omfattar färre än två årsveckotimmar och helheter som består av sådana lärokurser bedöms verbalt. Det kunnande som visats i ett valfritt ämne, som hör till ett gemensamt läroämne och som ska bedömas med ett verbalt omdöme, kan höja slutvitsordet i läroämnet i fråga.

Om eleven byter ut ett valfritt ämne mot ett annat antingen i den egna skolan eller i samband med byte av skola, ska i avgångsbetyget antecknas namnet på båda de valfria ämnena. Ett valfritt ämne som inte har slutförts bedöms med siffror ifall eleven har hunnit avlägga minst två årsveckotimmar i det ifrågavarande ämnet. Om andelen oavslutat valfritt ämne är mindre än två årsveckotimmar, bedöms det valfria ämnet med beteckningen ”deltagit”. Ett nytt valfritt ämne bedöms med siffror ifall eleven har hunnit avlägga minst två årsveckotimmar i det ifrågavarande ämnet. Om andelen nytt valfritt ämne är mindre än två årsveckotimmar, bedöms det valfria ämnet med beteckningen ”godkänd”.

Undervisning som betonar ett läroämne eller en särskild utbildningsuppgift och slutbedömning

I Lojo

I årskurs 7 prioriteras med utbildningsanordnarens beslut 1 årsveckotimme för undervisning i slöjd.

Frånvaro och dess inverkan på bedömning

Ny bedömning och rättelse av bedömning

Betyg

Verbala omdömen och siffervitsord i betygen

I Lojo

I årskurserna 1–3 är bedömningen verbal. I årskurserna 4-9 är bedömningen en kombination av verbal bedömning och sifferbedömning.    Verbal bedömning (anteckningen ”godkänd”) ges i elevhandledning och i valfria ämnen vars lärokurs understiger två årsveckotimmar. Anteckningen godkänd i elevhandledningen visas inte i betygen.  I avgångstyget för årskurs 9 läggs till texten ”Elevhandledning och praktisk arbetslivsorientering har ingått i elevens studieprogram.”

Prestationer i en individualiserad lärokurs bedöms i förhållande till målen för IP med sifferbedömning enligt årskurs.  I betyget markeras individualiserade lärokurser med asterisk (*) och i punkten Tilläggsuppgifter i betyget antecknas att eleven har studerat de läroämnen som är försedda med asterisk (*) enligt en individualiserad lärokurs.”

I undervisning som ordnas enligt verksamhetsområde används verbal bedömning.

Prestationer i en individualiserad lärokurs i klasserna Jalava vid Routionmäen yhtenäiskoulu bedöms i förhållande till målen för IP med verbal bedömning och/eller med sifferbedömning enligt årskurs. Dessutom kan verbal respons ges i en separat bilaga.

Läsårsbetyg

Mellanbetyg

I Lojo

Mellanbedömning genomförs som bedömningssamtal i november–februari i alla årskurser. I årskurserna 1–6 deltar eleven, vårdnadshavaren/vårdnadshavarna och läraren till bedömningssamtalen. I årskurserna 7–9 hålls bedömningssamtalen mellan eleven och läraren. Dessutom ges ett mellanbetyg i slutet av höstterminen i årskurserna 5–9.

Om eleven på grund av sjukdom inte har kunnat delta i skolundervisningen eller på något annat sätt studera eller visa sina kunskaper, behöver betyg inte ges. Rektor fattar ett förvaltningsbeslut om ärendet.

Prestationer i en individualiserad lärokurs i klasserna Jalava vid Routionmäen yhtenäiskoulu bedöms i förhållande till målen för IP med verbal bedömning och/eller med sifferbedömning enligt årskurs. Dessutom kan verbal respons ges i en separat bilaga.

Skiljebetyg

Avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen

Särskild examen och betyg över studier som avlagts genom särskild examen

I Lojo

En särskild examen blir aktuell senast i slutet av den grundläggande undervisningen, eftersom den är ett sätt för en läropliktig som på vårdnadshavarens beslut studerar hemma att få ett betyg som motsvarar avgångsbetyget från den grundläggande utbildningen.

Om en elev har fullgjort studier i en särskild examen, kan ett betyg ges över en fullgjord lärokurs i ett visst läroämne, fullgjord ämneslärokurs i en viss årskurs eller hela den grundläggande utbildningens lärokurs som motsvarar avgångsbetyget från den grundläggande utbildningen.

Frågor som avgörs på lokal nivå

eGrunder