Bedömning av elevens lärande och kunnande i den grundläggande utbildningen

Bedömningens syften i den grundläggande utbildningen

Formativ bedömning

I den grundläggande utbildningen i Karleby är utvärderingssamtalet en viktig del av bedömningen, där samarbetet mellan hemmet och skolan betonas. Det är viktigt att diskutera målsättningar och bedömningspraxis med vårdnadshavarna. Samtal mellan läraren, eleven och vårdnadshavaren främjar ömsesidig tillit och förmedlar information om elevens situation. Informationen som erhålls genom utvärderingen hjälper läraren att inrikta sin undervisning utgående från elevens behov.

Utvärderingssamtal ordnas 1 gång per läsår för årskurs 1-6. Utvärderingssamtal hålls på hösten under tiden 1.10-30.11. Skolan preciserar tidpunkten i läsårsplanen. Utvärderingssamtalet bottnar i elevens självutvärdering, vårdnadshavarens synpunkter och lärarens bedömning av elevens lärande. Målet med utvärderingssamtalet är att, utgående från elevens styrkor, ställa upp mål för läsåret tillsammans med läraren, eleven och vårdnadshavaren.

I årskurs 7 och 8 ordnas utvärderingssamtal en gång under läsåret, före vecka 9. I samtalet deltar klassföreståndaren, eleven och vårdnadshavaren. Skolan preciserar tidpunkten i läsårsplanen.

Elevhandledaren samtalar åtminstone en gång med alla elever i årskurs 9 före den gemensamma ansökningen. Vårdnadshavaren deltar vid behov.

För elever som studerar enligt verksamhetsområde ordnas utvärderingssamtal i samband med uppgörandet/ uppdaterandet av den individuella planen (IP)

(Nämnden för utbildning och fostran 6.6.2023 § 57)

Summativ bedömning

Allmänna principer för bedömningen

Bedömning av lärande och kunnande

Arbetet som föremål för bedömning

Bedömning av uppförande

Studiegången i den grundläggande utbildningen

Studiegången enligt årskurs

Studier enligt ett eget studieprogram

Gemensamma läroämnen och valfria ämnen som ska bedömas i slutet av läsåret

De valfria ämnen som erbjuds i den grundläggande utbildningen i Karleby i årskurserna 4–6 omfattar under två årsveckotimmar. Dessa valfria ämnen bedöms med anteckningen “godkänd” eller ”underkänd”. Det frivilliga A2-språk som undervisas i årskurserna 4–9 bedöms med siffervitsord. Det valfria B2-språk som undervisas i årskurserna 8– 9 bedöms med siffervitsord. De valfria ämnen som erbjuds i årskurserna 7–9 och som omfattar under två årsveckotimmar bedöms med anteckningen “godkänd” eller ”underkänd”.

I den grundläggande undervisningen i Karleby erbjuds valfria konst- och färdighetsämnen i årskurserna 8–9. De valfria konst- och färdighetsämnen är stadsspecifika. De valfria konst- och färdighetstimmarna är en del av den undervisning som ska ges i de gemensamma lärokurserna i konst- och färdighetsämnen, och som bedöms med verbalt omdöme eller vitsord i varje konst- och färdighetsämne under alla de årskurser eleven studerar dessa. De erbjudna och avlagda valfria konst- och färdighetsämnen bedöms inte i betyget med separat verbalt omdöme eller vitsord.

Slutbedömningen i den grundläggande utbildningen

Bildandet av slutvitsord

Slutbedömningen av en elev som omfattas av särskilt stöd

Gemensamma läroämnen som ska bedömas i slutbedömningen

Bedömning av lärokurserna i konst- och färdighetsämnen i slutbedömningen

Bedömning av valfria ämnen i slutbedömningen

Undervisning som betonar ett läroämne eller en särskild utbildningsuppgift och slutbedömning

Frånvaro och dess inverkan på bedömning

Ny bedömning och rättelse av bedömning

Betyg

Verbala omdömen och siffervitsord i betygen

Läsårsbetyg

Mellanbetyg

Skiljebetyg

Avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen

Särskild examen och betyg över studier som avlagts genom särskild examen

Frågor som avgörs på lokal nivå

eGrunder