Bedömning av elevens lärande och kunnande i den grundläggande utbildningen

Bedömningens syften i den grundläggande utbildningen

Målet med skolans bedömningskultur är att eleven kan glädjas över sitt kunnande och sina framsteg. Responsen påverkar i hög grad hurdan uppfattning eleverna bildar om sig själva som lärande individer och människor, och stärker det förtroende eleven har för sina färdigheter. Mångsidig bedömning och handledande respons är lärarens centrala pedagogiska verktyg för att stödja elevens helhetsmässiga utveckling och lärande. Elevens lärande och arbete bedöms mångsidigt. Elevens uppförande bedöms som en separat helhet. I bedömningen betonas lärprocesser i stället för enskilda prestationer. Elever och lärare diskuterar tillsammans lärprocessen och bedömningen av den. Eleverna stöds under hela lärprocessen i att iaktta, synliggöra och förstå sin egen lärprocess och sina framsteg. Eleverna förstår bedömningens grunder och olika former av bedömning och hur de själva kan påverka sin egen inlärning. Den respons eleverna får i form av bedömning stödjer deras helhetsmässiga utveckling och lärande.

Formativ bedömning

Summativ bedömning

Allmänna principer för bedömningen

Skolans bedömningspraxis

Skolan ordnar föräldramöte varje höst och presenterar bedömningsmodellen “Bedömning i den grundläggande utbildningen i Helsingfors” för föräldrarna. Samarbetet med föräldrarna sker kontinuerligt via Wilma. Provdatum och provresultat bokförs på Wilma. Vårdnadshavare erbjuds närvara under elevens lärandesamtal som hålls en gång per läsår.

Bedömning av lärande och kunnande

I bedömningen av uppförande följs ovan beskrivna kriterier. Enhetlighet i bedömningen säkras genom diskussioner i kollegiet inför tidpunkterna för bedömningen.

Arbetet som föremål för bedömning

Bedömning av uppförande

Studiegången i den grundläggande utbildningen

Studiegången enligt årskurs

Studier enligt ett eget studieprogram

Skolan följer de kommunala riktlinjerna. Elever i årskurs 6 får mellanbetyg senast i februari. Om en elev löper risk att bli underkänd i ett eller flera ämnen informeras eleven och vårdnadshavarna om detta i samband med lärandesamtalet eller senast inom februari.

Gemensamma läroämnen och valfria ämnen som ska bedömas i slutet av läsåret

Slutbedömningen i den grundläggande utbildningen

Bildandet av slutvitsord

Slutbedömningen av en elev som omfattas av särskilt stöd

Gemensamma läroämnen som ska bedömas i slutbedömningen

Bedömning av lärokurserna i konst- och färdighetsämnen i slutbedömningen

Bedömning av valfria ämnen i slutbedömningen

Undervisning som betonar ett läroämne eller en särskild utbildningsuppgift och slutbedömning

Frånvaro och dess inverkan på bedömning

Ny bedömning och rättelse av bedömning

Betyg

Verbala omdömen och siffervitsord i betygen

Skolan informerar vårdnadshavarna om bedömningen under ett föräldramöte och på Wilma snarast efter skolstarten. Bedömningsmodellen “Bedömning i den grundläggande utbildningen i Helsingfors” presenteras för vårdnadshavarna. Eleverna får information om bedömningen i alla ämnen i början av läsåret.

Läsårsbetyg

Mellanbetyg

Skiljebetyg

Avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen

Särskild examen och betyg över studier som avlagts genom särskild examen

Frågor som avgörs på lokal nivå

eGrunder