Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Lukuvuosisuunnitelmassa tarkennetaan oppimiskeskustelun ajankohta ja välitodistuksen antaminen. Sivistyslautakunnan jaostot valvovat yhtenäisen arviointikulttuurin toteutumista.

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi tehdään kahdesti lukuvuodessa. Lukuvuoden aikana annetaan välitodistus ja jokaisen lukuvuoden lopussa oppilas saa lukuvuositodistuksen paitsi 9. vuosiluokan lopussa oppilaalle annetaan päästötodistus.

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytymistä arvioidaan suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa käyttäytymiselle asetettuihin tavoitteisiin ja niiden saavuttamiseen. Käyttäytymiselle asetetut tavoitteet perustuvat koulun toimintatapoihin ja järjestyssääntöihin, jotka sivistyslautakunta on hyväksynyt. Käyttäytyminen arvioidaan todistuksissa omana kokonaisuutena, eikä siitä saatu arvosana tai sanallinen arvio vaikuta oppiaineesta saatavaan arvosanaan tai sanalliseen arvioon. Oppilaan käyttäytymiseen liittyvät erityistarpeet tulee tarvittaessa kirjata oppimissuunnitelmaan tai henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan (HOJKS), jotta ne voidaan ottaa huomioon käyttäytymisen arvioinnin suunnittelussa ja toteutuksessa.

Käyttäytymisen tavoitteena on, että oppilas:

● käyttäytyy asiallisesti sekä noudattaa laadittuja järjestys- ja viihtyvyyssääntöjä

● ottaa toiset huomioon ja kunnioittaa muita

● antaa muille työrauhan

● auttaa muita

Arvioinnin kriteerit ovat seuraavat:

arvosana kriteerit 10

• käyttäytyy moitteettomasti ja kohteliaasti

• on huomaavainen kaikille

• tulee hyvin toimeen kaikkien kanssa

• tervehtii ystävällisesti

• uskaltaa puuttua rakentavasti epäkohtiin, joita huomaa ympärillään • auttaa apua tarvitsevia

• noudattaa poikkeuksetta yhteisiä sopimuksia

• arvostaa oppimisympäristöään ja huolehtii siitä ja toimii yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi

9

• käyttäytyy moitteettomasti ja kohteliaasti

• on huomaavainen kaikille ja tulee hyvin toimeen kaikkien kanssa

• tervehtii ystävällisesti

• auttaa apua tarvitsevia

• noudattaa yhteisiä sopimuksia • arvostaa oppimisympäristöään ja huolehtii siitä

8

( hyvä käyttäytyminen)

• käyttäytyy yleensä hyvin ja kohteliaasti

• tulee hyvin toimeen kaikkien kanssa

• tervehtii ystävällisesti

• noudattaa lähes aina yhteisiä sopimuksia

• pystyy huolehtimaan oppimisympäristöstään

7

• tulee yleensä toimeen toisten kanssa

• käyttäytymiseen joudutaan toisinaan puuttumaan

• noudattaa osittain yhteisiä sopimuksia

• pystyy halutessaan huolehtimaan oppimisympäristöstään

6

• on pulmia yhteistyössä toisten kanssa

• noudattaa osittain yhteisiä sopimuksia

• käyttäytymiseen joudutaan usein puuttumaan

• on piittaamaton oppimisympäristöstään

• suhtautuminen koulutyöhön on enimmäkseen kielteistä

• syyllistyy kiusaamiseen koulussa.

5

• ei tule toimeen toisten kanssa

• käyttäytymiseen joudutaan erittäin usein puuttumaan

• ei noudata yhteisiä sopimuksia

• suhtautuminen koulutyöhön on kielteistä

• koulunkäynti on vakavasti häiriintynyt oppilaan käytöksen takia

• vahingoittaa oppimisympäristöään

• syyllistyy kiusaamiseen koulussa.

4

• ei lainkaan välitä yhteisistä sopimuksista

• käyttäytyminen on uhkaavaa ja häiritsee koulun turvallisuutta ja viihtyvyyttä

• erityistoimenpiteistä huolimatta oppilaan koulunkäynti ei suju

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Ne valinnaiset aineet, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään kahden vuosiviikkotunnin oppimäärän, arvioidaan numeroin. Oppimäärältään alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävät valinnaiset aineet ja tällaisista oppimääristä koostuvat kokonaisuudet arvioidaan sanallisesti hyväksytty- merkinnällä.

Vuosiluokilla 1–3 perusopetuksen tuntijakoa vastaavat aineet arvioidaan sanallisesti. Vuosiluokilla 4–9 arvioidaan numeroin ne valinnaiset aineet, jotka käsittävät vähintään kaksi vuosiviikkotuntia.

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Yksilöllistettyjen oppimäärien mukaisesti opiskeltujen oppiaineiden arvioinnissa annetaan numeroarvosana myös päättöarvioinnissa. Oppimäärän yksilöllistäminen tehdään vasta silloin, kun oppilas ei annetusta tuesta huolimatta näytä saavuttavan arvosanan 5 edellyttämää osaamisen tasoa.

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Arvosanan korottamisen periaate kirjataan valinnaisen aineen opetussuunnitelmaan.

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sivistyslautakunta päättää todistusten ulkoasusta. Lisäksi opettaja pitää oppilaalle oppimiskeskustelun lukuvuosittain, missä huoltajat saavat tietoa lapsensa oppimisesta ja koulunkäynnistä.

Todistusten ja välitodistusten muodot Raaseporissa:

väliraportit/välitodistukset

lukuvuositodistus

1–3 lk

oppimiskeskustelu välitodistus, sanallinen arvio

sanallinen arvio + hyväksytty/hylätty vuosiluokat 4–6

4-6 lk.

oppimiskeskustelu välitodistus (ja mahdollinen täydentävä sanallinen arvio)

numeroarviointi (ja mahdollinen täydentävä sanallinen arvio)

7–9 lk.

oppimiskeskustelu välitodistus (ja mahdollinen täydentävä sanallinen arvio)

numeroarviointi (ja mahdollinen täydentävä sanallinen arvio)

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Vuosiluokilla 1–3 arviointi lukuvuositodistuksiin ja välitodistuksiin annetaan sanallinen arvio.

Lukuvuositodistus

Sanallista arviota käytetään lukuvuositodistuksissa vuosiluokilla 1–3. Sanallisistakin arvioista tulee käydä ilmi, onko oppilas suoriutunut hyväksytysti lukuvuoden opinnoista kussakin opinto-ohjelmaansa kuuluvassa oppiaineessa.

Lukuvuositodistuksissa ja välitodistuksissa käyttäytymisen numeroarvosana merkitään todistukseen. Silloin kun käyttäytymisestä kirjoitetaan sanallinen arvio, se annetaan todistuksen liitteenä.

Uskonnon ja elämänkatsomustiedon sanallinen arvio tai numeroarvosana merkitään lukuvuositodistukseen ja välitodistuksiin muodossa ”uskonto/elämänkatsomustieto” erittelemättä sitä, kumpaa oppiainetta oppilas on opiskellut. Oppilaan opiskelemaa uskonnon oppimäärää ei merkitä todistuksiin.Jos oppilas saa oman uskonnon opetusta, hänen saamansa sanallinen arvio tai numeroarvosana merkitään todistukseen, mikäli kyseinen opetus on perusopetuksen järjestäjän antamaa. Uskonnollisen yhdyskunnan antamasta opetuksesta mahdollisesti saatua sanallista arviota tai numeroarvosanaa ei merkitä todistukseen.

Jos erityistä tukea saava oppilas opiskelee yhdessä tai useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän mukaan, lisätään numeroarvosanan tai sanallisen arvion perään tähti (*). Todistuksen lisätietoja-kohdassa mainitaan, että oppilas on opiskellut nämä oppiaineet yksilöllistetyn oppimäärän mukaan.

Välitodistus

Koulujen lukuvuosisuunnitelmassa määritellään, milloin välitodistukset annetaan.

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Jos oppilas on opiskellut yhdessä tai useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän mukaan, päättötodistuksessa käytetään käytetään numeroarviointia, joka merkitään tähdellä (*).

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet