Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Arviointi edistää oppilaan oppimista ja työskentelyä sekä ohjaa käyttäytymistä kohti asetettuja tavoitteita. Arvioinnin tehtävänä on auttaa oppilasta löytämään omat vahvuutensa oppijana sekä antaa erilaisia toimintamalleja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Nämä vaativat jatkuvaa ja monipuolista opettajan ja oppilaan välistä vuorovaikutusta. Koulu kuvaa opetussuunnitelmassaan monipuolisen arvioinnin toteutumisen, arvioinnista tiedottamisen ja käytännöt huoltajayhteistyölle. Arvioinnin tiedottamisessa voidaan oppiaineiden tavoitteista, sisällöistä ja arvioinnin kohteista informoida luokka-asteittain, oppilaskohtaisesti tai muuten koulun oman suunnitelman mukaan.

Arvioinnin ja siihen liittyvien toimintojen vuosittainen aikataulu ja muut mahdollisesti erikseen määritellyt täsmennykset kirjataan koulun lukuvuosisuunnitelmaan.

Formatiivinen arviointi

Opettajan rooli formatiivisen arvioinnin ohjaajana on tärkeä. Opettaja suunnittelee ja toteuttaa formatiivista arviointia monipuolisesti arjen tilanteissa. Oppilasta ohjataan arvioimaan omaa osaamistaan monipuolisilla, ikäkauteen sopivilla tavoilla. Itsearvioinnin ja vertaispalautteen periaatteet selventäen oppilasta autetaan ymmärtämään itsearvioinnin merkitys osana omaa oppimisprosessissaan.

Pietarsaaren suomenkielisessä perusopetuksessa tärkeänä osana lukuvuoden aikaista arviointia ovat arviointikeskustelut, joissa kodin ja koulun välinen yhteistyö korostuu. Huoltajien kanssa on tärkeää keskustella koulutyön tavoitteista ja arviointikäytänteistä. Opettajan, oppilaan ja huoltajan yhteiset keskustelut edistävät keskinäistä luottamusta ja välittävät tietoa oppilaan tilanteesta. Arvioinnin myötä saatu tieto auttaa opettajaa suuntaamaan opetustaan oppilaan tarpeen mukaan. Arviointikeskustelu on osa monipuolista arviointia, joka ohjaa ja kannustaa opiskelua sekä kuvaa, miten hyvin oppilas on saavuttanut kasvulle ja oppimiselle asetetut tavoitteet.

Arviointikeskustelut järjestetään vuosiluokilla 1-5 lukuvuoden aikana kaksi kertaa. Arviointikeskustelut pohjautuvat oppilaan itsearviointiin, huoltajan näkemyksiin ja opettajan arvioon oppilaan oppimisesta. Koulut täsmentävät ajankohdan lukuvuosisuunnitelmassaan.

Ensimmäisen arviointikeskustelun, tavoitekeskustelun, tavoitteena on muodostaa oppilaan vahvuuksien kautta tavoitteet lukuvuoden aikaiselle oppimiselle yhdessä opettajan, oppilaan ja huoltajan kanssa. Opettajan ja oppilaan välinen tavoitekeskustelu toteutetaan syyskuun aikana.

Toisen arviointikeskustelun, osaamiskeskustelun, tavoitteena on arvioida oppilaan tavoitteissa edistymistä sekä pohtia yhdessä, miten oppilas voi itse vaikuttaa koulutyössä onnistumiseen. Osaamiskeskustelun tavoitteena on pohtia oppilaan kanssa osaamisen ja oppimisen tavoitteita, työskentelytaitoja sekä käyttäytymistä.Opettajan, huoltajan ja oppilaan välinen osaamiskeskustelu toteutetaan tammikuun aikana.

Vuosiluokilla 6-9 osaamiskeskustelut järjestetään kerran lukuvuodessa yhdessä luokanvalvojan, oppilaan ja huoltajan kanssa ennen viikkoa 50. Osaamiskeskustelut pohjautuvat oppilasta opettaneiden aineenopettajien arviointiin, oppilaan itsearviointiin ja huoltajien antamaan palautteeseen.  Keskustelussa käsitellään monipuolisesti oppilaan oppimiseen, mahdolliseen tuentarpeeseen, työskentelyyn ja käytökseen liittyviä kysymyksiä.  Tavoitteena on tukea, ohjata ja motivoida oppilasta tavoitteelliseen toimintaan opinnoissa edistymisen suhteen. Tarvittaessa osaamiskeskusteluun osallistuu oppilashuollon henkilökuntaa.

Oppilaanohjaaja keskustelee oppilaan kanssa ainakin yhden kerran 9. vuosiluokan aikana ennen yhteishakua. Tarvittaessa huoltaja osallistuu keskusteluun. 

Toiminta-alueittain opiskelevien oppilaiden arviointikeskustelut voidaan käydä myös oppimisen tuen asiakirjojen päivittämisen yhteydessä soveltuvin osin huoltajien kanssa pidettävissä tapaamisissa.

Pietarsaaren arviointikäytänteet vuosiluokilla 1-9

Summatiivinen arviointi

Koulun tulee varmistaa, että oppilaalla ja hänen huoltajallaan on lukuvuoden aikana riittävästi tietoa lukuvuoden päätteeksi tehtävään summatiiviseen arviointiin liittyvistä näytöistä. Tiedottamiseen liittyvissä periaatteissa määritellään missä määrin oppilas on saavuttanut opetussuunnitelmassa oppiaineille asetetut tavoitteet.

Arvioinnin yleiset periaatteet

Kuntakohtaiseen opetussuunnitelmaan on laadittu arviointiperusteet kuhunkin oppiaineeseen vuosiluokille 1-5 ja 7-8 opettajien työtä tukemaan ja arviointia yhtenäistämään. Arviointiperusteet eivät ole oppilaille asetettuja tavoitteita, vaan ne määrittelevät hyvää osaamista kuvaavan sanallisen arvion tai arvosanaan 8 vaadittavan tason sekä kohtalaista osaamista kuvaavan sanallisen arvion tai arvosanaan 6 vaadittavan tason.

Maahanmuuttajataustaisen ja vieraskielisen oppilaan osaamisen arvioinnissa pyritään poistamaan mahdollisen puutteellisen kielitaidon tuomia esteitä osaamisen näyttämiseen. Oppilaalle voidaan tarjota mahdollisuutta käyttää erilaisia tulkkipalveluita, sähköisiä alustoja tai muita tarkoitukseen sopivia välineitä tai tapoja.

Yhteistyö kotien kanssa on osa hyvää arviointikulttuuria. Koulujen ja kotien välisen yhteistyön tarkoitus on selkiyttää huoltajille arvioinnin periaatteita ja käytänteitä. Oppilaan opintojen edistymisestä, oppimisesta ja osaamisesta sekä oppilaan työskentelystä ja käyttäytymisestä annetaan riittävän usein tietoa oppilaalle itselleen ja huoltajalle. Opettajan, oppilaan ja huoltajan yhteiset arviointikeskustelut, osaamiskeskustelut, edistävät keskinäistä luottamusta ja välittävät tietoa oppilaan tilanteesta. Tukea tarvitsevien oppilaiden huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö on erityisen tärkeää.

Pietarsaaren koulut tiedottavat koulukohtaisesti huoltajlle arviointikulttuurin keskeisistä periaatteista ja osaamiskeskustelujen ajankohdista. Opetuksen järjestäjä tukee yhtenäisen arviointikulttuurin kehittämistä koulutuksin, koulurajat ylittävin keskustelurakentein, ohjaamalla opettajia arvioinnin yhteissuunnitteluun ja ohjaamalla koulua arvioinnin koulukohtaisesti yhtenäisen arviointikulttuurin luomiseen.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Työskentelyn arviointi

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytymisen arvioinnissa arvioidaan ensisijaisesti yhteisesti sovittujen sääntöjen ja toimintatapojen noudattamista. Tavoitteena on oppilaan hyvä ja toiset huomioon ottava käyttäytyminen. Käyttäytymistä arvioidaan ja oppilaille annetaan käyttäytymisestä ohjaavaa palautetta suhteessa Pietarsaaren kaupungin suomenkielisen perusopetuksen linjauksiin ja koulukohtaisiin käyttäytymisen tavoitteisiin. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan suhteessa sanallisen arvioinnin tai arvosanan muodostamisen kriteereihin. Käyttäytymistä arvioitaessa otetaan huomioon oppilaan käyttäytymisen kokonaisuus ja ikätaso. Arviointi ei kohdistu oppilaiden persoonaan, temperamenttiin tai muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin.

Tavoite- ja osaamiskeskustelujen yhteydessä käydään läpi käyttäytymisen tavoitteita yhdessä oppilaan ja/tai huoltajien kanssa sekä tarvittaessa asetetaan oppilaskohtaisia tavoitteita käyttäytymisen edistämiseksi tavoitteiden suuntaan. Erityisen tuen oppilaalle voidaan laatia käyttäytymisen tavoitteet osana henkilökohtaista opetuksen järjestämistä koskevaa suunnitelmaa. Tällöin oppilaan käyttäytymistä arvioidaan suhteessa henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Vuosiluokilla 1-3 käyttäytyminen arvioidaan lukuvuositodistuksessa sanallisesti erillisellä liitteellä asteikolla erinomaisesti-hyvin-vaihtelevasti-tuetusti- tavoitteita ei ole saavutettu hyväksytysti. Vuosiluokilla 4-8 käyttäytyminen arvioidaan lukuvuositodistuksessa numeroin. Päättötodistukseen ei kirjata arviota oppilaan käyttäytymisestä.

Käyttäytymisen tavoitteet Pietarsaaren kaupungin suomenkielisessä perusopetuksessa

 1. Oppilas noudattaa koulun järjestyssääntöjä sekä hänelle annettuja tilannekohtaisia käyttäytymiseen liittyviä ohjeita.

 2. Oppilas käyttäytyy kunnioittavasti muita kohtaan.

 3. Oppilas antaa muille työrauhan.

 4. Oppilas käsittelee omia ja yhteisiä tavaroita huolellisesti ja kunnioittaa toisen omaisuutta

Tavoitteet on asetettu seuraavien käyttäytymiseen liittyvien tietojen ja taitojen pohjalta:

 • sääntöjen ja yhdessä tehtyjen sopimusten noudattaminen

 • hyvien tapojen noudattaminen ja sitoutuminen koulun tapakulttuuriin

 • psyykkisestä ja sosiaalisesta ympäristöstä huolehtiminen

 • asiallinen ja tilannetietoinen käyttäytyminen

 • suhtautuminen koulutovereihin ja aikuisiin

 • vuorovaikutustaidot ja yhteistyökyky

 • työrauhan antaminen toisille

 • suhtautuminen koulun ja oppilastoverin omaisuuteen sekä yhteisiin välineisiin ja tarvikkeisiin

Käyttäytymisen sanallisen arvioinnin muodostamisen kriteerit (vuosiluokat 1-3)

Olet saavuttanut tavoitteet erinomaisesti

 • Oppilaan käytös on usein käyttäytymisen tavoitteiden mukaista. Oppilas edistää omalla toiminnallaan myös muiden hyvää käyttäytymistä.

Olet saavuttanut tavoitteet hyvin

 • Oppilaan käytös on yleensä käyttäytymisen tavoitteiden mukaista. Oppilaan käytökseen on jouduttu puuttumaan vain yksittäisiä kertoja. Oppilas ohjautuu helposti kohti tavoitteita, kun hänen käyttäytymistään ohjataan tai siihen puututaan.

Olet saavuttanut tavoitteet kohtalaisesti

 • Oppilaan käytös on vaihtelevasti käyttäytymisen tavoitteiden mukaista. Oppilaan käytökseen on jouduttu puuttumaan, eikä oppilas aina ohjaudu kohti tavoitteita, kun hänen käyttäytymistään ohjataan tai siihen puututaan.

Olet saavuttanut tavoitteet heikosti

 • Oppilaan käytös on harvoin käyttäytymisen tavoitteiden mukaista. Oppilaan käytökseen on jouduttu puuttumaan kurinpidollisin toimin, eikä oppilas pääsääntöisesti ohjaudu kohti tavoitteita, kun hänen käyttäytymistään ohjataan tai siihen puututaan.

Et ole saavuttanut tavoitteita hyväksytysti

 • Oppilas ei ole saavuttanut käyttäytymisen tavoitteita. Oppilas ei ole koulun kurinpitokeinoin ojennettavissa ja aiheuttaa omalla toiminnallaan vaaraa kouluyhteisölle.

Käyttäytymisen arvosanan muodostamisen kriteerit (vuosiluokat 4-9)

10 - Oppilaan käytös on lähes aina tavoitteiden mukaista. Oppilas edistää omalla toiminnallaan myös muiden hyvää käyttäytymistä.

9 - Oppilaan käytös on usein tavoitteiden mukaista. Oppilaan käytökseen ei ole tarvinnut puuttua kuin satunnaisesti.

8 - Oppilaan käytös on yleensä tavoitteiden mukaista. Oppilaan käytökseen on jouduttu puuttumaan yksittäisiä kertoja. Oppilas ohjautuu helposti kohti tavoitteita, kun hänen käyttäytymistään ohjataan tai siihen puututaan.

7 - Oppilaan käytös on vaihtelevasti tavoitteiden mukaista. Oppilaan käytökseen on jouduttu puuttumaan, eikä oppilas aina ohjaudu kohti tavoitteita, kun hänen käyttäytymistään ohjataan tai siihen puututaan.

6 - Oppilaan käytös on harvoin tavoitteiden mukaista. Oppilaan käytökseen on jouduttu puuttumaan kurinpidollisin toimin, eikä oppilas pääsääntöisesti ohjaudu kohti tavoitteita, kun hänen käyttäytymistään ohjataan tai siihen puututaan.

5 - Oppilaan käytös on hyvin harvoin tavoitteiden mukaista. Oppilaan käytökseen on puututtu erittäin usein kurinpidollisin toimin. Oppilas ei ohjaudu käyttäytymisen tavoitteisiin ja tarvitsee jatkuvaa valvontaa koulupäivän aikana.

4 - Oppilas ei ole saavuttanut käyttäytymisen tavoitteita. Oppilas ei ole koulun kurinpitokeinoin ojennettavissa ja aiheuttaa omalla toiminnallaan vaaraa kouluyhteisölle.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Pietarsaaren suomenkielisessä perusopetuksessa jokainen koulu määrittelee lukuvuosisuunnitelmassaan, kuinka monta mahdollisuutta oppilaalla on osoittaa saavuttaneensa asianomaisessa oppiaineessa hyväksyttävät tiedot ja taidot erillisessä näytössä, mikäli oppilaan koko vuosiluokan suoritus jossakin oppiaineessa on vaarassa tulla hylätyksi. Koulu myös määrittelee, milloin näyttömahdollisuudet järjestetään. Suoritustapa määräytyy näyttöön liittyvien oppimäärän osa-alueiden mukaan tarkoituksenmukaisella tavalla. Aikataulu ja suoritustapa määritellään yksilöllisesti.

Mikäli oppilas on saanut jossakin oppiaineessa hylätyn suorituksen, varataan hänelle lukuvuoden päätyttyä mahdollisuus osoittaa saavuttaneensa asianomaisessa aineessa hyväksyttävät tiedot ja taidot yksilöllisesti sovitulla tavalla. Näyttö annetaan pääsääntöisesti sille opettajalle, joka on hylännyt suorituksen. Vuosiluokan mahdollinen kertaaminen käsitellään koulun monialaisen pedagogisen tuen ryhmässä. Vuosiluokkien 6-9 osalta monialaisen pedagogisen tuen ryhmään kuuluvat kaikki oppilasta lukuvuoden aikana opettaneet opettajat sekä oppilashuoltohenkilöstöä. Rehtori tekee asiasta hallintopäätöksen.

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Oman opinto-ohjelman mukaisesti etenevän oppilaan tai opetusryhmän opetus järjestetään opetussuunnitelman tuntijaon ja kunkin oppiaineen tavoitteet ja sisällöt huomioivien opintokokonaisuuksien mukaan. Kunkin lukuvuoden alussa määritellään ne keskeiset opintokokonaisuudet, joiden suorittaminen on edellytyksenä opinnoissa etenemiseen. Mikäli oppilas siirtyy oman opinto-ohjelman mukaisesti etenevästä opetuksesta vuosiluokittain etenevään opetukseen, tulee opinnoissa etenemisen riittävät edellytykset varmistaa.

Vuosiluokkiin sitomattoman opetuksen ja oman opinto-ohjelman mukaan opiskelevan oppilaan opintokokonaisuudet muodostuvat pakollisista ja valinnaisista opintokokonaisuuksista. Pakolliset opintokokonaisuudet perustuvat oppiaineiden vuosiluokkaistettuihin tavoitteisiin ja sisältöihin. Valinnaiset opintokokonaisuudet perustuvat valinnaisiin aineisiin sen mukaan, miten niitä järjestetään.

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Pietarsaaren kaupungin suomenkielisessä perusopetuksessa vuosiluokilla 4-7 tarjottavat valinnaiset aineet ovat kestoltaan alle kaksi vuosiviikkotuntia. Luokka-asteilla 8-9. valinnaisina aineina tarjotaan sekä lyhytvalinnaisia (kestoltaan 1 vuosiviikkotuntia) että pitkiä valinnaisia (kestoltaan 2 vuosiviikkotuntia). Alle 2 vuosiviikkotuntia käsittävät valinnaiset aineet arvioidaan sanallisesti hyväksytty-hylätty merkinnällä. Arviointi perustuu valinnaisaineen opetussuunnitelmassa kuvattuihin valinnaisaineen tavoitteisiin ja niiden saavuttamiseen.

Pietarsaaren suomenkielisessä perusopetuksessa tarjotaan taide- ja taitoaineiden valinnaisia tunteja 8-9 vuosiluokilla. Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit ovat osa yhteisinä oppiaineina opetettavien taide- ja taitoaineiden oppimääriä, jolloin oppilas saa yhden sanallisen arvion tai arvosanan kustakin taide- ja taitoaineesta kaikilla niillä vuosiluokilla, joilla hän niitä opiskelee. Taide- ja taitoaineiden valinnaisina tunteina tarjotuista ja suoritetuista opinnoista ei anneta todistuksiin erillistä sanallista arviota tai arvosanaa.

Kielikylpyopetuksen arvioinnissa noudatetaan perusopetuksen yleisiä arviointiperusteita riippumatta siitä, millä kielellä niitä on opetettu. Arvioinnissa huomioidaan myös oppiainekohtaisen kielen kehittyminen niiden kielellisten tavoitteiden osalta, jotka on paikalliseen opetussuunnitelmaan kirjattu. Kielikylpyopetuksessa tulee arvioinnin antaa opettajalle, oppilaalle ja huoltajille monipuolisesti palautetta oppilaan aineenhallinnan ja kielitaidon kehittymisestä suhteessa opetukselle määriteltyihin tavoitteisiin. Oppilaan kielitaidon kehittymistä molemmissa kielissä seurataan eri oppiaineissa ja kaikkien opettajien yhteistyönä.

Perusopetuksen päättöarviointi

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Päättöarvosanan muodostaminen

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Perusopetuksen päättöarvioinnissa kielikylpykielen tavoitteiden saavuttaminen arvioidaan A1-kielen päättöarvioinnin kriteereiden mukaisesti. Näin menetellään oppilaiden yhdenvertaisuuden turvaamiseksi toisen asteen opintoihin hakeuduttaessa. Mahdollisuuksien mukaan arviointi tehdään yhteistyössä eri oppiaineita opettavien opettajien kesken. Päättötodistuksen yhteydessä oppilaalle voidaan antaa liite kielikylpyyn tai muuhun kaksikieliseen opetukseen osallistumisesta.

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Todistukset

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuosiarviointi Pietarsaaren suomenkielisessä perusopetuksessa perustuu opetussuunnitelmassa vuosiluokan oppiaineille asetettuihin, kuntakohtaisesti tarkennettuihin tavoitteisiin ja niistä johdettuihin kriteereihin. Lukuvuositodistukseen merkitään arvio siitä, miten oppilas on saavuttanut opinto-ohjelmaansa kuuluneiden oppiaineiden tavoitteet lukuvuoden aikana.

Pietarsaaren perusopetuksessa vuosiluokilla 1-3 lukuvuositodistuksissa annetaan sanallinen arvio oppiaineissa sekä sanallinen arvio käyttäytymisestä todistuksen liitteellä. Vuosiluokkien 4-8 lukuvuositodistuksissa annetaan numeroarvosanat oppiaineissa ja käyttäytymisessä. Vuosiluokkien 5-8 välitodistuksissa annetaan numeroarvosanat oppiaineissa ja käyttäytymisessä. 9 luokkalaisten välitodistuksissa annetaan numeroarvosanat oppiaineissa ja käyttäytymisessä. Päättötodistuksessa ei käyttäytymistä arvioida.

Yksilöllistetyistä oppimääristä annetaan lukuvuositodistuksiin sanallinen arvio vuosiluokilla 1-3 ja numeroarvosana vuosiluokilla 4-9. Yksilöllistettyjen oppimäärien numeroarviointia on mahdollista täydentää sanallisen arvioinnin liitteellä. Sanallista arviota voidaan käyttää päättöarviointia lukuun ottamatta myös niiden oppilaiden arvioinnissa, joiden äidinkieli on muu kuin opetuksessa käytettävä kieli. Toiminta-alueittain toteutettavassa opetuksessa annetaan aina sanallinen arviointi.

Lukuvuositodistus

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Välitodistus

Pietarsaaressa välitodistus annetaan vuosiluokkien 5 oppilaille syyslukukauden päättymispäivänä. Vuosiluokilla 6-9 annetaan 2 välitodistusta lukuvuoden aikana. Erillinen välitodistus annetaan tarvittaessa yhdeksännen luokan oppilaalle jatko-opintoihin hakeutumista varten. Välitodistus annetaan numeerisena samoin perustein kuin lukuvuositodistus.

Yksilöllistetyn oppimäärän mukaan opiskeleville oppilaille ei anneta välitodistuksen yhteydessä täydentävää sanallista liitettä.

Erotodistus

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Perusopetuksen päättötodistus

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Pietarsaaren perusopetuksessa erityiseen tutkintoon voivat osallistua ne kotiopetuksessa olevat lapset ja nuoret, joiden oppivelvollisuuden edistymisestä vastaavat heidän huoltajansa. Tutkinnossa opettaja arvioi osaamisen tason suhteessa huoltajan omassa opetussuunnitelmassa tai paikallisessa opetussuunnitelmassa vuosiluokittain määriteltyihin tavoitteisiin. Opettaja nimetään pääsääntöisesti siitä koulusta, joka olisi oppilaan lähikoulu.

Rehtori nimeää opettajan, jonka tehtävänä on selvittää ja arvioida oppivelvollisen edistymistä. Opettajan tulee olla yhteydessä huoltajaan ja sopia valvonnan käytännön järjestelyistä sekä käydä läpi huoltajan ja asuinkunnan vastuut ja velvoitteet. Rehtori päättää, kuinka usein valvontatilaisuuksia järjestetään. Yleinen käytäntö on, että niitä on kerran pari vuodessa.

Valvontatilaisuuksissa opettaja arvioi edistymistä muun muassa keskustelujen, kirjallisten ja suullisten kokeiden ja näyttöjen sekä muun tyyppisten näyttöjen avulla. Muut näytöt ovat tarpeen erityisesti selvitettäessä oppivelvollisen edistymistä taide- ja taitoaineissa. Arvioinnin jälkeen tutkiva opettaja laatii oppivelvollisen edistymisestä kirjallisen selosteen, joka toimitetaan asuinkunnalle. Se annetaan myös oppivelvollisen huoltajalle. Seloste ei ole todistus.

Erityinen tutkinto on ajankohtainen viimeistään perusopetuksen päättövaiheessa, sillä se on huoltajan päätöksellä kotona opiskelevalle keino saada perusopetuksen päättötodistusta vastaava todistus.

Paikallisesti päätettävät asiat

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

ePerusteet