Bedömning av elevens lärande och kunnande i den grundläggande utbildningen

Bedömningens syften i den grundläggande utbildningen

Eftersom kommunen har många små skolor strävar vi till en samsyn kring både formativ och summativ bedömning. Eleverna ska bedömas likvärdigt oberoende av vilken skola de går i. Elevernas självbedömning som pedagogiskt redskap är en del av den dagliga undervisningen. Läraren ansvarar för den formativa bedömningen i det dagliga arbetet. Utgående från elevens ålder blir elevens aktiva roll under i den formativa bedömningen större.

Formativ bedömning

Summativ bedömning

Allmänna principer för bedömningen

Årliga utvecklingssamtal hålls tillsammans med eleven och vårdnadshavarna i god tid på hösten före mellanbedömningen vid höstterminens slut i årkurserna 1, 3, 4 och 5. Omfattande utvecklingssamtal för årskurs 2 och 6 hålls i god tid på vårterminen före betygsbedömningen.

Prov och förhörs resultat delges elever och vårdnadshavare via Wilma.

Vi följer Vörå kommuns elevhandledningsplan. (LÄNK HÄR)

Bedömning av lärande och kunnande

Arbetet som föremål för bedömning

Bedömning av uppförande

Kommunen har en egen matris för bedömning av uppförande, där varje vitsordskriterier är fastställd. (Länk här)

Studiegången i den grundläggande utbildningen

Studiegången enligt årskurs

Studier enligt ett eget studieprogram

Gemensamma läroämnen och valfria ämnen som ska bedömas i slutet av läsåret

Slutbedömningen i den grundläggande utbildningen

Vörå kommun följer de nationella riktlinjerna för slutbedömningen i den grundläggande utbildningen.

Avgångsbetyg ges i slutet av vårterminen i årskurs 9.

Bildandet av slutvitsord

Slutbedömningen av en elev som omfattas av särskilt stöd

Gemensamma läroämnen som ska bedömas i slutbedömningen

Bedömning av lärokurserna i konst- och färdighetsämnen i slutbedömningen

Bedömning av valfria ämnen i slutbedömningen

Undervisning som betonar ett läroämne eller en särskild utbildningsuppgift och slutbedömning

Frånvaro och dess inverkan på bedömning

Ny bedömning och rättelse av bedömning

Betyg

Verbala omdömen och siffervitsord i betygen

I Vörå kommun ges verbalt omdöme i åk 1 och 2 och siffervitsord används från årskurs 3. Mellanbetyg ges till åk 2-6 vid höstterminens slut.

Läsårsbetyg

Mellanbetyg

Skiljebetyg

Avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen

Särskild examen och betyg över studier som avlagts genom särskild examen

Frågor som avgörs på lokal nivå

eGrunder