Bedömning av elevens lärande och kunnande i den grundläggande utbildningen

Bedömningens syften i den grundläggande utbildningen

.

Formativ bedömning

.

Summativ bedömning

Allmänna principer för bedömningen

Bedömning av lärande och kunnande

.

Arbetet som föremål för bedömning

.

Bedömning av uppförande

Bedömning

Studiegången i den grundläggande utbildningen

Studiegången enligt årskurs

De pedagogiska handlingarna utarbetas före utgången av oktober tillsammans med eleven och vårdnadshavarna. I läroplanen eller i den individuella planen för hur undervisningen ska ordnas (IP) fastställs vid behov särskilda insatsområden och mål för att eleven ska ha möjlighet att uppnå godkända vitsord. Även mångsidigt påvisande av kunnande ska antecknas i handlingen.

Om det finns risk för att eleven trots stödåtgärderna inte uppnår årskursens lärokurs med godkänt resultat, diskuterar läraren med eleven och kontaktar vårdnadshavaren. Läraren ordnar ett diskussionstillfälle tillsammans med eleven och vårdnadshavaren, där man fastställer målen och stödåtgärderna för att uppnå godkända vitsord. Under diskussionen kan man gå igenom olika alternativ, bland annat särskilda insatsområden i läroämnet, individualisering av läroämnet (om särskilda insatsområden redan har använts) samt övergång till undervisning som inte är bunden till årskurserna.

Diskussionen ska ordnas i tillräckligt god tid så att eleven har en verklig möjlighet att uppnå de uppställda målen före läsårets slut. Elevens framsteg följs upp i samarbete med vårdnadshavarna.

Om eleven trots dessa åtgärder får ett villkorligt läsårsbetyg, ska eleven ges möjlighet att höja de underkända vitsorden vid den tidpunkt som avtalats i juni. Metoden för att höja vitsorden avtalas separat med eleven och vårdnadshavaren.

Studier enligt ett eget studieprogram

Gemensamma läroämnen och valfria ämnen som ska bedömas i slutet av läsåret

Slutbedömningen i den grundläggande utbildningen

Vid bedömningen av läroämnen som studerats enligt individualiserade lärokurser användas siffervitsord i årskurs 4-9.

Bildandet av slutvitsord

Slutbedömningen av en elev som omfattas av särskilt stöd

Vid bedömningen av läroämnen som studerats enligt individualiserade lärokurser användas siffervitsord i årskurs 4-9.

Gemensamma läroämnen som ska bedömas i slutbedömningen

Bedömning av lärokurserna i konst- och färdighetsämnen i slutbedömningen

Bedömning av valfria ämnen i slutbedömningen

.

Undervisning som betonar ett läroämne eller en särskild utbildningsuppgift och slutbedömning

Frånvaro och dess inverkan på bedömning

Ny bedömning och rättelse av bedömning

Betyg

Verbala omdömen och siffervitsord i betygen

.

Läsårsbetyg

Mellanbetyg

.

Skiljebetyg

Avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen

Särskild examen och betyg över studier som avlagts genom särskild examen

.

Frågor som avgörs på lokal nivå

eGrunder