Bedömning av elevens lärande och kunnande i den grundläggande utbildningen

Bedömningens syften i den grundläggande utbildningen

Bedömningskulturen för den grundläggande utbildningen i Sjundeå kommun betonar växelverkan mellan eleven och läraren vilken är mångsidig, utvecklande och stöder lärandet.

De lokala tyngdpunktsområdena i utvecklingen av bedömningskulturen:

 • Bedömningen stöder lärande och kunnande.

 • Bedömningen är en del av färdigheterna att lära sig och ett livslångt lärande.

 • Eleven har en aktiv roll i sitt eget lärande och bedömning av sitt kunnande.

Formativ bedömning

Summativ bedömning

Allmänna principer för bedömningen

Bedömning av lärande och kunnande

Arbetet som föremål för bedömning

Bedömning av uppförande

I Sjundeå betonas gott uppförande i all verksamhet i skolan. Alla skolor har gemensamma ordningsregler och mål för fostran. Varje skola fastställer i övrigt verksamhetskulturen för den egna skolan i verksamhetsplanen som uppgörs varje läsår.

Kriterier för bedömning av uppförande

Målet för den grundläggande utbildningen är att stöda elevernas utveckling till humana människor och samhällsmedlemmar. Eleven har, som medlem av skolgemenskapen, sitt eget ansvar. Det innebär

 • att delta aktivt i skolarbetet,

 • att vara hygglig och bemöta sina skolkamrater och de vuxna i skolan med respekt samt

 • att följa gemensamma regler.

Att respektera andra människors integritet, arbete och arbetsro och sköta överenskomna uppgifter är nödvändigt i skolarbetet. Lagen förpliktar eleverna att delta i den grundläggande utbildningen, att utföra sina uppgifter samvetsgrant och att uppföra sakligt.

Bedömningen av uppförande görs främst enligt följande kriterier:

 • beaktande av andra människor och omgivningen,

 • förmåga att samarbeta

 • respekterande av arbetsro

 • vilja att hjälpa

 • beredskap att ta ansvar för sitt eget uppförande och hur det påverkar andra människor

 • pålitlighet

 • uppförande

 • iakttagande av regler

 • uppskattande av eget och andras arbete.

Årskurserna 1-3

Uppförandet bedöms verbalt genom utnyttjande av bedömningskriterierna för årskurserna 4-9. Bedömningen ska uppmuntra eleven.

Årskurserna 4-9

10 utmärkt

Elevens uppförande är korrekt på eget initiativ. Eleven beaktar andra och är samarbetsvillig, ansvarsfull, artig, hjälpsam och skapar gemensam atmosfär.

9 berömlig

Elevens uppförande är i huvudsak berömligt. Eleven följer gemsamma regler och givna anvisningar, är artig och samarbetsvillig, är ofta även ansvarsfull, hjälpsam och skapar gemensam atmosfär.

8 bra

Eleven kan uppföra sig väl och följer regler. Eleven behöver ändå ibland stöd för att skapa gemenskapskänsla och för att vara hjälpsam. Elevens uppför sig oftast bra.

7 nöjaktig

Eleven följer de givna reglerna och anvisningarna, men glömmer ibland i situationer utan övervakning att uppföra sig väl. Eleven stör ibland undervisningen och samarbetsandan. Inställning och uppförande kunde förbättras.

6 försvarlig

Eleven har svårt att följa de gemensamma ordningsreglerna. Eleven uppför sig ofta störande på lektionerna, orsakar osämja och är likgiltig mot andra. Eleven bryter mot skolans ordningsregler och andra verksamhetsanvisningar och tar inte ansvar för sina åtaganden.

5 hjälplig

Eleven förhåller sig negativt till skolgemenskapen och är oförmögen att samarbeta med andra elever och lärare. Eleven godkänner inte de gemensamma reglerna och följer dem inte.

4 underkänd

Elevens uppförande är okontrollerat och eleven har ingen kontroll över sig själv. Eleven kan inte följa de givna reglerna eller anvisningarna, vilket förutsätts för flyttande till följande årskurs. Eleven förutsätter omedelbara elevvårdsliga åtgärder och uppföljning av dem.

Studiegången i den grundläggande utbildningen

Studiegången enligt årskurs

Eleven har rätt att erbjudas åtgärder som mångsidigt stöder lärande, växande och utvecklande i enlighet med kapitlen Stöd för lärande och skolgång-Elevvård i läroplanen. Man kommer överens om stödåtgärderna tillsammans med vårdnadshavaren.

I skolornas läsårsspecifika verksamhetsplan beskrivs verksamhetssätten, ifall man förutspår att eleven trots omfattande stödåtgärder inte kommer att kunna utföra årskursens lärokurs godkänt. Dessa är:

 • tillräckligt samarbete med eleven och vårdnadshavaren i ett tidigt skede samt

 • elevens mångsidiga möjligheter att kunna påvisa sina färdigheter.

Innan ett beslut om att lämna en elev kvar i årskursen fattas, ska det utredas om det är till elevens fördel att flytta honom eller henne till årskursintegrerade studier.

Studier enligt ett eget studieprogram

Om en elev i den nionde årskursen inte har utfört läroplikten i enlighet med grunderna för den grundläggande utbildningens läroplan före utgången av årskursen, uppgörs för eleven en individuell plan för de läroämnenas del, vilka ska vara utförda för beviljandet av ett slutbetyg för den grundläggande utbildningen. Rektorn fattar i enlighet med 18 § i lagen om grundläggande utbildning ett tjänsteinnehavarbeslut i ärendet. Eleven kan fortsätta utföra sina studier utan ett separat beslut även om han eller hon inte längre är läropliktig.

Gemensamma läroämnen och valfria ämnen som ska bedömas i slutet av läsåret

I läsårsbetyget, som ges i slutet av läsåret, beskriver man verbalt i årskurserna 1-3 och med sifferbetyg i årskurserna 4-9, hur väl eleven under läsåret har uppnått målen i de läroämnen eller studiehelheter som ingår i elevens studieprogram.

Verbal bedömning kan också användas i läsårsbetyg i årskurserna 4-8 vid bedömning av elever, vars modersmål är något annat än undervisningsspråket. Undantag är de läroämnen som avslutas vilka alltid bedöms med sifferbetyg.

Slutbedömning utförs alltid med sifferbetyg. I läroämnen som studerats enligt en individualisering av lärokursen, kan verbal bedömning användas i stället för bedömning med sifferbetyg genom hela den grundläggande utbildningen och också i slutbedömningen. I undervisning som ordnas enligt verksamhetsområde ska eleven bedömas per verksamhetsområde. Bedömningen är alltid verbal. Ifall ett verksamhetsområde innehåller mål och innehåll för ett enskilt läroämne, kan detta beskrivas som en del av den verbala bedömningen eller i en bilaga till betyget.

I läsårsbetygen används en enhetlig betygsbotten.

Sjundeå-timmarna är avsedda för att genomföra mångvetenskapliga lärområden. I skolornas läsårsspecifika verksamhetsplaner fastställs de läroämnen, i vilka de färdigheter som eleven uppvisat på Sjundeå-timmarna kan beaktas som höjande.

Slutbedömningen i den grundläggande utbildningen

Elevens framskridande i studierna följs med under hela den grundläggande utbildningen. Om det framgår att eleven med hjälp av de befintliga stödåtgärderna och flexibel grundläggande utbildning inte kan utföra den grundläggande utbildningens lärokurs före utgången av årskurs nio, kan eleven redan före utgången av årskursen överföras till årskursintegrerade studier.

Åtgärden förutsätter hörande av både eleven och vårdnadshavaren innan överföringen genomförs.

Bildandet av slutvitsord

Slutbedömningen av en elev som omfattas av särskilt stöd

Gemensamma läroämnen som ska bedömas i slutbedömningen

Bedömning av lärokurserna i konst- och färdighetsämnen i slutbedömningen

Bedömning av valfria ämnen i slutbedömningen

I Aleksis Kiven koulus läsårsspecifika verksamhetsplan beskrivs hur bedömningen av de valfria ämnen som kan studeras i skolan genomförs i slutbedömningen och vilka valfria ämnen som är sådana fördjupade studier som bedöms verbalt och som kan höja ett vitsord i ett gemensamt läroämne.

Undervisning som betonar ett läroämne eller en särskild utbildningsuppgift och slutbedömning

Frånvaro och dess inverkan på bedömning

Ny bedömning och rättelse av bedömning

Betyg

Verbala omdömen och siffervitsord i betygen

Eleverna i årskurserna 1-3 får varje läsår en verbal mellanbedömning. Bedömningen utförs som utvärderingssamtal. Enhetliga utvärderingssamtalgrunder används. Vårdnadshavarna har rätt att delta i sitt barns utvärderingssamtal.

Mellanbedömningen i årskurserna 4-9 ges med sifferbetyg. I numerisk bedömning används enhetliga bedömningsgrunder.

Mellan- och slutbetyget, som ges i årskurs 9, har samma form och de ges båda enligt de principer som beskrivits i de nationella läroplansgrunderna om givande av slutbetyg.

Mellanbedömning görs under perioden november-februari och senast i slutet av vecka 7. Bedömningen inkluderar elevens självbedömning.

I verksamhetsplanen som skolorna uppgör varje läsår fastställs tidpunkten för mellanbedömningen. Vårdnadshavarna får elevspecifik information om tidpunkterna för de muntliga bedömningarna. I verksamhetsplanen som skolorna uppgör varje läsår fastställs tidpunkterna och formerna för mellanbedömning, hur eleverna och vårdnadshavarna informeras samt samarbetet med vårdnadshavarna. Dessutom antecknas i planen skolans gemensamma principer för formativ bedömning och för givande av respons under studierna.

Läsårsbetyg

Mellanbetyg

Skiljebetyg

Avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen

Särskild examen och betyg över studier som avlagts genom särskild examen

Bildningsdirektören beslutar om möjligheten att man avlägger en särskild examen och tidpunkten för det.

Frågor som avgörs på lokal nivå

eGrunder