Bedömning av elevens lärande och kunnande i den grundläggande utbildningen

Bedömningens syften i den grundläggande utbildningen

Lahden perusopetuksessa koulujen yhtenäisiä arvioinnin periaatteita ja käytänteitä ohjaa arvioinnin vuosikello. Arvioinnin tueksi on tuotettu materiaalia Lahden perusopetuksen opetussuunnitelman verkkosivustoille.

Lahden perusopetusta arvioidaan vuorovuosin laatujärjestelmän ja seudullisen arviointikyselyn avulla. Laatuarvioinnissa tuotetaan tietoa koulun toiminnasta ja kehittämiskohteista monipuolisesti, joka toinen vuosi toteutettava arviointikysely sisältää asiakkaiden palautteen keräämistä ja analysointia.

Formativ bedömning

Lahden perusopetuksessa arviointikeskustelut pidetään 1.-, 2.- ja 6.-vuosiluokan aikana yhteistyössä oppilaan, huoltajan ja opettajan kanssa. Muilla vuosiluokilla pidetään oppilaskohtaiset vuosittaiset keskustelut, joihin osallistuvat oppilas, huoltaja ja opettaja. Tehostettua ja erityistä tukea saavien oppilaiden kohdalla keskustelut voidaan käydä oppimissuunnitelman ja HOJKSin laadinnan ja seurannan yhteydessä.

Huoltajia tiedotetaan arviointiin liittyvistä periaatteista ja arvioinnin käytänteistä.

Lisäksi arvioinnista kerrotaan lukuvuoden aikana koululla huoltajatapaamisissa. Oppilaille ja huoltajille annetaan tietoa arvioinnista Lahden perusopetuksen opetussuunnitelman verkko -sivustoilla.

Summativ bedömning

Lahden perusopetuksessa annetaan lukuvuositodistuksen lisäksi väliarviointi vuosiluokilla 3.-9 välitodistuksena. Vuosiluokilla 1-2 ja 6 toteutettava arviointikeskustelu on myös osa lukuvuoden aikana toteutettavaa väliarviointia.

Allmänna principer för bedömningen

Bedömning av lärande och kunnande

Arbetet som föremål för bedömning

Lahden perusopetuksessa työskentelyn täsmennetyt tavoitteet on kirjattu Lahden perusopetuksen opetussuunnitelman verkko -sivustoille (Perusopetuksen arvioinnin opas). Työskentelyn arvioinnin periaatteet tulee kuvata oppilaille ja huoltajille säännöllisesti.

Bedömning av uppförande

Lahden perusopetuksessa käyttäytymisen arvioinnin täsmennetyt kriteerit on kirjattu Lahden perusopetuksen opetussuunnitelman verkko -sivustoille (Perusopetuksen arvioinnin opas). Käyttäytymisen arvioinnin periaatteet tulee kuvata oppilaille ja huoltajille säännöllisesti.

Studiegången i den grundläggande utbildningen

Studiegången enligt årskurs

Lahden perusopetuksessa erillinen näyttömahdollisuus tarjotaan vähintään kaksi kertaa, joista toinen koulun työpäivien aikana. Oppilasta ja huoltajaa on tiedotettava riittävän varhain mahdollisesta luokalle jättämisestä, jotta oppilaalla on mahdollisuus suorittaa erillisiä näyttöjä.

Studier enligt ett eget studieprogram

Lahden perusopetuksessa yleisen ja tehostetun tuen oppilaalle opinto-ohjelma kirjataan oppimissuunnitelmaan ja erityisen tuen oppilaan opintokokonaisuudet kirjataan henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan (HOJKS).

Gemensamma läroämnen och valfria ämnen som ska bedömas i slutet av läsåret

Slutbedömningen i den grundläggande utbildningen

Bildandet av slutvitsord

Slutbedömningen av en elev som omfattas av särskilt stöd

Lahden perusopetuksessa yksilöllistetystä oppimäärästä annetaan sanallinen arvio. Lahden perusopetuksessa kirjataan todistuksen lisätietoja -kohtaan, oppilas on opiskellut tähdellä (*) merkityt oppiaineet yksilöllistetyn oppimäärän mukaan.

Gemensamma läroämnen som ska bedömas i slutbedömningen

Bedömning av lärokurserna i konst- och färdighetsämnen i slutbedömningen

Lahden perusopetuksessa taide- ja taitoaineen valinnaisaineen arvioinnin vaikutus oppiaineen arvosanaan arvioidaan päättöarvioinnin kriteereiden mukaan.

Bedömning av valfria ämnen i slutbedömningen

Lahden perusopetuksessa valinnaisten aineiden arvioinnin vaikutus oppiaineen arvosanaan arvioidaan päättöarvioinnin kriteereiden mukaan.

Undervisning som betonar ett läroämne eller en särskild utbildningsuppgift och slutbedömning

Lahden perusopetuksessa painotetusta opetuksesta tai kaksikielisestä opetuksesta kirjataan todistuksen lisätietoja -kohtaan, mihin painotettuun tai kaksikieliseen opetukseen oppilas on osallistunut.

Frånvaro och dess inverkan på bedömning

Ny bedömning och rättelse av bedömning

Betyg

Verbala omdömen och siffervitsord i betygen

Lahden perusopetuksessa käytetään sanallista arviointia vuosiluokilla 1-3 ja numeroarviointia vuosiluokilla 4-9. Yksilöllistetystä oppimäärästä annetaan sanallinen arvio.

Läsårsbetyg

Lahden perusopetuksessa lukuvuositodistukseen kirjataan lisätietoja-kohtaan, mikäli oppilas on opiskellut painotetussa opetuksessa, kaksikielisessä opetuksessa tai oppiaineita on yksilöllistetty.

Mellanbetyg

Lahden perusopetuksessa välitodistus annetaan vuosittain 3. vuosiluokalta alkaen.

Skiljebetyg

Avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen

Lahden perusopetuksessa tiedotetaan huoltajia varhain mahdollisuudesta jättää arvosana pois ja saada päättötodistukseen “hyväksytty” -merkintä valinnaisena aineena opiskeltavasta A2- tai B2-kielestä.

Särskild examen och betyg över studier som avlagts genom särskild examen

Lahden perusopetuksessa oppimäärän tai sen osan voi suorittaa muun opetuksen yhteydessä. Järjestelystä sovitaan kussakin tapauksessa erikseen näytön vastaanottavan koulun kanssa.

Frågor som avgörs på lokal nivå

eGrunder