KAPITEL 6 BEDÖMNING AV ELEVENS LÄRANDE OCH KUNNANDE I DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN

Bedömningens syften i den grundläggande utbildningen

Länk till grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen, Bedömningens syften i den grundläggande utbildningen​.

Formativ bedömning

Länk till grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen, Formativ bedömning.

Summativ bedömning

Länk till grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen, Summativ bedömning.

Allmänna principer för bedömningen

Länk till grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen, Allmänna principer för bedömningen.

Samarbetet med vårdnadshavarna i anslutning till bedömning och formerna för information om bedömning, i Kyrkslätt

Syftet med samarbetet mellan skolorna och hemmen är att för vårdnadshavarna klargöra bedömningsgrunder och -praxis. Vårdnadshavarna informeras om bedömningsgrunder och -praxis med hjälp av vårdnadshavarens handbok och årsklockan för bedömning. I årsklockan för bedömning har man skrivit in tidpunkterna för gemensamt överenskommen bedömningspraxis. Läraren ger närmare information om bedömningen till vårdnadshavarna i samband med höstens första föräldratillfälle eller på något annat ändamålsenligt sätt.

Eleven och vårdnadshavaren ska få tillräckligt med information om elevens lärande, kunnande, arbete och uppförande. I Kyrkslätt är de gemensamt överenskomna informationssätten lärandesamtal samt mellan-, läsårs- och avgångsbetyg. Läraren planerar och informerar om bedömningen så att elevens och vårdnadshavarens rätt att få tillräckligt med information om elevens lärande, kunnande, arbete och uppförande uppfylls under läsåret. Elevernas ålder och förutsättningar ska beaktas då man delger information om bedömning.

Varje elev ska få veta vad som avses att hen ska lära sig och hur hens lärande, kunnande, arbete och uppförande bedöms. Målen för läroämnena och principerna för bedömningen ska klargöras för eleverna på ett sätt som är ändamålsenligt med tanke på elevernas ålder.

Eleven och vårdnadshavaren har rätt att få information om grunderna för bedömningen och hur de har tillämpats i bedömningen av eleven. Eleven och vårdnadshavaren får informationen om bedömningsgrunder från läroplanen eller vid behov av läraren som bedömt eleven. Läraren ger vid behov information om hur grunderna för bedömningen tillämpats i bedömningen av eleven.

Lärandesamtal

Lärandesamtalen är ett av sätten att informera om bedömningen och att samarbeta med vårdnadshavarna. I lärandesamtalen deltar lärare, elev och vårdnadshavare.

Under lärandesamtalet ges information om elevens lärande, kunnande, arbete och uppförande. I samtalet betonar man de mest väsentliga delarna ur lärandets synvinkel för varje enskild elev. I samtalet kombinerar man bedömningsinformation och elevernas självvärderingar.

Tidpunkterna för de gemensamma lärandesamtalen har definierats årskursvis. I årskurserna 1-5 genomförs lärandesamtalen i oktober-februari. I årskurs 6 genomförs samtalen i januari-mars. I årskurserna 7-9 har man samtalet under höstterminen eller efter att eleverna fått sitt mellanbetyg. Lärandesamtalet kan även alltid hållas i samband med uppdateringen av pedagogiska planer och stöddokument.

I årskurserna 1-4 är lärandesamtalet en central del av informationen om bedömningen, eftersom man inte ger mellanbetyg i dessa årskurser. Under lärandesamtalet i årskurs 2 betonas även stadieövergången.

Under lärandesamtalet i årskurs 5 fokuserar man främst på lärande, eftersom kunnande, arbete och uppförande bedöms i mellanbetyget. I lärandesamtalet i årskurs 6 betonas speciellt stadieövergången.

I lärandesamtalen i årskurserna 7-8 behandlar man, förutom information om bedömning, elevens individuella mål, till vilka man återkommer under våren som en del av den formativa bedömningen. Samtalet i årskurs 9 fokuserar speciellt på slutbedömningen och förutsättningarna för sökandet till fortsatta studier.

Bedömning av lärande och kunnande

Länk till grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen, Bedömning av lärande och kunnande.

Bedömning av arbete

Länk till grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen, Arbetet som föremål för bedömning

Bedömning av uppförande

Länk till grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen, Bedömning av uppförande

Bedömning av uppförande i Kyrkslätt

Värdegrunden för den grundläggande utbildningen utgör grunden då man i skolan handleder eleven i gott uppförande samt undervisar dem i kunskaper och färdigheter som anknyter till uppförande. Detta är en del av skolans fostrande uppdrag. Eleverna handleds i att ta andra människor och sin omgivning i beaktande och att följa gemensamt överenskomna tillvägagångssätt och regler. Det centrala är att fostra eleverna att:

  • aktivt och positivt bidra till gemenskapens verksamhetskultur och välmående,
  • handla rätt och med respekt gentemot sig själv, andra och sin omgivning,
  • sträva efter självreglering och att ta ansvar för sina egna handlingar,
  • respektera och förhålla sig positivt till olikheter
  • handla enligt principerna för hållbar livsstil samt
  • respektera de mänskliga rättigheterna.

Som medlemmar av skolgemenskapen har eleverna sitt eget ansvar, som grundar sig på det i läroplanen definierade gemensamma ansvaret för en skoldag. Eleverna tar ansvar genom att regelbundet delta i skolarbete, att ha ett rättvist och uppskattande förhållningssätt till skolkamraterna och de vuxna i skolan samt genom att följa de gemensamma reglerna.

I skolarbetet är det nödvändigt att respektera andra människors okränkbarhet samt arbete och arbetsro, liksom att ta hand om de överenskomna uppgifterna. Lagen förpliktigar eleverna att delta i den grundläggande utbildningen, att utföra sina uppgifter samvetsgrant och att uppföra sig sakligt. Bedömningen av uppförandet genomförs i relation till de mål och kriterier för siffervitsord eller verbal bedömning som ställts upp för uppförande och hur väl eleven uppnått dem. I bedömningen beaktar man elevernas ålder och förutsättningar. Bedömningen baserar sig inte på elevernas personlighet, temperament eller andra personliga egenskaper.

Mål för uppförande enligt delområden

Eleven tar ansvar för sitt handlande.

Eleven följer regler och anvisningar.

Eleven tar andra i beaktande.

Eleven beaktar sin miljö.

Eleven följer överenskomna tidtabeller.

Eleven deltar regelbundet i undervisning och tar hand om sitt skolarbete.

Eleven tar ansvar över att sköta gemensamma ärenden.

Eleven kan anpassa sitt uppförande till situationen.

Eleven följer

gemensamt överenskomna goda seder och bruk.

Eleven följer skolans ordningsregler.

Eleven handlar enligt givna instruktioner.

Eleven förbinder sig till

gemensamt överenskomna verksamhetssätt.

Eleven visar respekt för andra genom sitt uppförande.

Eleven handlar rättvist och godkänner olikhet.

Elevens verksamhet stödjer arbetsron.

Eleven visar med sina handlingar att hen är mot mobbning.

Eleven samarbetar med andra.

Eleven respekterar människors okränkbarhet och andra mänskliga rättigheter.

Eleven gör sin egen andel i att främja en trivsam och säker skolmiljö.

Eleven tar hand om sitt eget, klassens och skolans gemensamma material och utrymmen.

Eleven tar sitt ansvar i att hålla skolan och dess närmiljö städig.

Kriterier för uppförandevitsord

Utmärkt (10)

Eleven har på ett utmärkt sätt uppnått målen för uppförande. Med sitt uppförande bidrar eleven positivt och upprepade gånger till klass- eller skolgemenskapen.

Berömligt (9)

Eleven har på ett berömligt sätt uppnått målen för uppförande. Genom sin verksamhet strävar eleven efter att bidra på ett positivt sätt till skolgemenskapen.

Bra (8)

Eleven har uppnått målen för uppförande väl. Eleven tar ansvar för sitt uppförande rätt så självständigt, men hen har eventuellt i viss mån fått handledning för att kunna uppnå målen.

Nöjaktig (7)

Eleven har uppnått målen för uppförande på ett nöjaktigt sätt. Inom något delområde har elevens verksamhet krävt diskussion och handledning, men hen har lyckats utveckla sin verksamhet inom delområdet under bedömningsperioden. Man har eventuellt varit tvungen att ingripa i elevens uppförande genom fostrande eller disciplinära åtgärder.

Måttlig (6)

Eleven har på ett måttligt sätt uppnått målen för uppförande. Elevens verksamhet har under bedömningsperioden krävt diskussioner och handledning gällande flera av målen. Eleven har tidvis strävat efter att utveckla sin verksamhet inom dessa delområden. Man har ingripit i elevens uppförande genom fostrande eller disciplinära åtgärder.

Försvarlig (5)

Eleven har på ett försvarligt sätt uppnått målen för uppförande. Trots upprepad handledning har eleven inte kunnat utveckla sin verksamhet gällande målen för uppförande. Man har upprepade gånger ingripit i elevens uppförande genom disciplinära åtgärder.

Icke godkänd (4)

Eleven har inte uppnått målen för uppförande. Eleven kan med sin egen verksamhet förorsaka fara för skolgemenskapen och hen står inte till att tillrättavisas med disciplinära åtgärder.

Kriterier för verbal bedömning av uppförande

Du har uppnått målen berömligt.

Eleven har på ett berömligt sätt uppnått målen för uppförande. Med sin verksamhet strävar eleven efter att på ett positivt sätt och upprepade gånger bidra till klass- eller skolgemenskapen.

Du har uppnått målen bra.

Eleven har uppnått målen för uppförande väl. Eleven tar för det mesta ansvar för sitt uppförande självständigt, men hen har eventuellt i viss mån fått handledning för att kunna uppnå målen.

Du har uppnått målen nöjaktigt.

Eleven har uppnått målen för uppförande på ett nöjaktigt sätt. Inom något delområde har elevens verksamhet krävt diskussion och handledning, men hen har lyckats utveckla sin verksamhet inom delområdet under bedömningsperioden. Man har eventuellt varit tvungen att ingripa i elevens uppförande genom fostrande eller disciplinära åtgärder.

Du har uppnått målen försvarligt.

Eleven har på ett försvarligt sätt uppnått målen för uppförande. Trots upprepad handledning har eleven inte kunnat utveckla sin verksamhet gällande målen för uppförande. Man har upprepade gånger ingripit i elevens uppförande genom disciplinära åtgärder.

Du har inte uppnått målen.

Eleven har inte uppnått målen för uppförande på ett godkänt sätt. Eleven kan med sin egen verksamhet förorsaka fara för skolgemenskapen och hen står inte till att tillrättavisas med disciplinära åtgärder.

Studiegången i den grundläggande utbildningen

Länk till grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen, Studiegången i den grundläggande utbildningen

Studiegången enligt årskurs

Länk till grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen, Studiegången enligt årskurs.

Studiegången enligt årskurs i Kyrkslätt

Om det finns risk för att elevens hela prestation under läsåret underkänns i något läroämne, ska eleven och vårdnadshavaren informeras om saken under läsåret och man ska komma överens om åtgärder för att stödja lärandet. Eleven bereds möjlighet att, utan att delta i undervisningen, vid ett särskilt tillfälle visa prov på att hen inhämtat godtagbara kunskaper och färdigheter i läroämnet i fråga innan läsåret tagit slut.

Ifall det görs ett villkorligt beslut om kvarstannande, har eleven möjlighet att visa sitt kunnande under de tre första veckorna i juni. I beslutet anges vilka delar av årskursens lärokurs som förutsätter en godkänd prestation i ett särskilt tillfälle för att visa prov på kunnande för att eleven ska uppflyttas till följande årskurs. Elevens lärare och rektorn ansvarar för arrangemangen.

Studier enligt ett eget studieprogram

Länk till grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen, Studier enligt ett eget studieprogram

Studier enligt ett eget studieprogram i Kyrkslätt

Studiehelheterna för elever som studerar enligt ett eget studieprogram består av obligatoriska och valfria studiehelheter. De obligatoriska studiehelheterna grundar sig på målen och innehållen i läroämnena, som fördelats på varje årskurs. De valfria studiehelheterna grundar sig på valfria ämnen som erbjuds av skolan. Arrangemang gällande studier över årskursgränserna beskrivs närmare i kapitel 5.4.1.

Gemensamma läroämnen och valfria ämnen som ska bedömas i slutet av läsåret

Länk till grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen, Gemensamma läroämnen och valfria ämnen som ska bedömas i slutet av läsåret.

Bedömning av valfria ämnen i Kyrkslätt

Valfria konst- och färdighetsämnen bedöms som en del av respektive konst- och färdighetsämne och för dem ges inga skilda verbala bedömningar eller vitsord i betyget.

De valfria ämnena bedöms enligt målen för det valfria ämnet. Enligt timfördelningen för den grundläggande utbildningen bedöms eventuella valfria ämnen i årskurserna 1-3 verbalt. I årskurserna 4-9 ges siffervitsord för de valfria ämnen som omfattar minst två årsveckotimmar. De valfria ämnen som omfattar färre än två årsveckotimmar bedöms verbalt med anteckningen ”godkänd”.

Slutbedömning i den grundläggande utbildningen

Länk till grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen, Slutbedömning i den grundläggande utbildningen.

Bildandet av slutvitsord

Länk till grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen, Bildandet av slutvitsord

Slutbedömningen av en elev som omfattas av särskilt stöd

Länk till grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen, Slutbedömningen av en elev som omfattas av särskilt stöd.

Slutbedömningen av en elev som omfattas av särskilt stöd i Kyrkslätt

I Kyrkslätt bedöms individualiserade lärokurser i slutbedömningen med siffervitsord.

Gemensamma läroämnen som ska bedömas i slutbedömningen

Länk till grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen, Gemensamma läroämnen som ska bedömas i slutbedömningen

Bedömning av lärokurserna i konst- och färdighetsämnen i slutbedömningen

Länk till grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen, Bedömning av lärokurserna i konst- och färdighetsämnen i slutbedömningen

Bedömning av valfria ämnen i slutbedömningen

Länk till grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen, Bedömning av valfria ämnen i slutbedömningen.

Bedömning av valfria ämnen i slutbedömningen i Kyrkslätt

I Kyrkslätt kan det kunnande som visats i ett valfritt ämne som hör till ett gemensamt läroämne och som ska bedömas med ett verbalt omdöme, höja slutvitsordet i läroämnet i fråga.

Undervisning som betonar ett läroämne eller en särskild utbildningsuppgift och slutbedömning

Länk till grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen, Undervisning som betonar ett läroämne eller en särskild utbildningsuppgift och slutbedömning.

Frånvaro och dess inverkan på bedömning

Länk till grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen, Frånvaro och dess inverkan på bedömning

Ny bedömning och rättelse av bedömning

Länk till grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen, Ny bedömning och rättelse av bedömning

Betyg

Länk till grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen, Betyg

Verbala omdömen och siffervitsord i betygen

Länk till grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen, Verbala omdömen och siffervitsord i betygen

Verbala omdömen och siffervitsord i betygen i Kyrkslätt

I betygen i årskurserna 1-3 används verbalt omdöme. I årskurserna 1-3 ges bedömningen av uppförande som ett verbalt omdöme som bilaga till betyget. I tilläggsuppgifterna i betyget ska antecknas att bedömningen av uppförande ges som ett verbalt omdöme som bilaga till betyget. I årskurserna 1-3 kompletteras läsårsbetyget med en bilaga om hur eleven uppnått målen i modersmål och matematik. I årskurs 3 beskriver man i bilagan dessutom hur eleven uppnått målen i A1-språket finska.

I de betyg som ges i årskurs 4-9 används sifferbedömning.

Verbalt omdöme kan också, utom vid slutbedömningen, användas vid bedömningen av elever vars modersmål är något annat än undervisningsspråket.

Individualiserade lärokurser bedöms med ett verbalt omdöme i betyget i årskurserna 1-3 och med sifferbedömning i årskurserna 4-9. I undervisning som ordnas enligt verksamhetsområde ska verbalt omdöme användas.

Läsårsbetyg

Länk till grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen, Läsårsbetyg

Mellanbetyg

Länk till grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen, Mellanbetyg

Mellanbetyg i Kyrkslätt

I Kyrkslätt ges mellanbetyg i årskurserna 5–9. Det är möjligt att inte ge mellanbetyg ifall det inte är meningsfullt med tanke på elevens särskilda situation. Om detta beslutar rektor och elevens lärare tillsammans. Eleven och dess vårdnadshavare ska ändå få tillräckligt med information om elevens lärande, kunnande, arbete och uppförande.

Skiljebetyg

Länk till grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen, Skiljebetyg

Avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen

Länk till grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen, Avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen

Särskild examen och betyg över studier som avlagts genom särskild examen

Länk till grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen, Särskild examen och betyg över studier som avlagts genom särskild examen

Särskild examen och betyg över studier som avlagts genom särskild examen i Kyrkslätt

Särskild examen kan avläggas under läsåret med undantag för skolornas lovtider. En elev som deltar i en särskild examen erbjuds möjlighet att genom olika ändamålsenliga metoder och mångsidiga arbetssätt visa att hens kunskaper och färdigheter motsvarar kunskaper och färdigheter i de olika läroämnena enligt den grundläggande utbildningens allmänna lärokurs. Det är inte möjligt att med enbart en bedömningsmetod bedöma hur eleven uppnått samtliga mål som ställts upp för läroämnena.

Frågor som avgörs på lokal nivå

Länk till grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen, Frågor som avgörs på lokal nivå

eGrunder